Projecten

De (infrastructurele) projecten voor Sport en Bewegen

Project overzicht

De (infrastructurele) projecten voor Sport en Bewegen op basis van de visie op sport en bewegen (2016) en het lokale Sportakkoord (2019)

Project status
Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Van Eekelen
Ambtelijk opdrachtgeverCaroline Luberti
ProjectleiderMarieke van den Berg, Judith Stoffels, Donny v/d Dussen, Toine van Wieringen
ProgrammaSport, cultuur en recreatie
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversGemeente
Projectkarakteristiek
Projectfase
Einddatumn.v.t. (jaarlijks actieplan)
Ruimtelijke proceduren.v.t.
RisicoprofielLaag
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
n.v.t.
Volgende raads-/commissiebehandeling
n.v.t.
Besluitvorming

Afhankelijk van deelproject

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Over enkele deelprojecten dient definitieve besluitvorming plaats te vinden.

Belangrijkste wijzigingen

Bij de kadernota 2020 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor realisatie van hieronder genoemde deelprojecten. Op 2 februari 2021 heeft de gemeenteraad motie 546 aangenomen over de locatie Voorburgse Rugbyclub. Het onderzoek naar de locatie op sportpark Westvliet is gereed. De uitkomsten hiervan zijn in december 2021/januari 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad en heeft hiermee ingestemd. De uitwerking vindt nu plaats. De fitplaatsen zijn alle drie gereed: locatie 't Lien (Leidschendam), locatie Valkhof (Leidschendam) en locatie Stompwijk (Pinksterbloem).

Project inhoud

In januari 2016 heeft de gemeenteraad de Visie op Sport en Bewegen 2016-2020 vastgesteld (1460302), waarna in de loop van 2016 het Strategisch Actieplan (1708956) als concrete uitwerking van deze visie is ontwikkeld. In het Strategisch Actieplan staan enkele besluiten, moties en toezeggingen voor sport en bewegen die uitgewerkt zijn naar een (deel)project.

Deelprojecten actieplan Sport en Bewegen:

 1. Fitplaatsen Stompwijk en Leidschendam (Kadernota 2020)
 2. Beach court volleybal (toezegging 1801, Kadernota 2016/2020)
 3. Mountainbikeroute (toezegging 1801, Kadernota 2016)
 4. Veilige sportroutes (Kadernota 2020)
 5. Rugbyveld Voorburgse Rugbyclub (Kadernota 2020 en motie 546)

Doelstelling en gewenst resultaat

Het doel van deze projecten is: het verbeteren van de sport en beweeginfrastructuur in Leidschendam-Voorburg, zowel in de openbare ruimte als in de sportparken.

Het gewenste resultaat van deze projecten: besluitvorming over en oplevering van de lijst van sportvoorzieningen.

Stand van zaken

Fitplaatsen Stompwijk en Leidschendam
Het totale beschikbare budget hiervoor is € 150.000,- voor fitplaatsen. Deze fitnessplaatsen worden geschikt gemaakt voor zowel ouderen als voor jongeren en geschikt voor zowel beginnende als voor gevorderde sporters.

 • Fitplaats(en) Stompwijk : Voor de fitplaats Stompwijk is een definitief ontwerp opgesteld aan de hand van de input uit het participatietraject. De fitplaats is aangelegd en in gebruik genomen (januari 2022)
 • Fitplaatsen Leidschendam: Begin 2021 is onderzoek verricht naar potentiele locaties en inrichting van fitplaatsen in Leidschendam. Van twee fitplaatsen in Leidschendam is een ontwerp gemaakt die voorgelegd is aan de buurtbewoners: locatie wijk Duivenvoorde (Valkhof) en locatie wijk 't Lien (Veurkapel, Kapelbosjes). Beide fitplaatsen zijn aangelegd en in gebruik genomen (december 2021). Alle fitplaatsen zijn gerealiseerd

Beach court volleybal
Naar aanleiding van de toezegging 1801 (suggesties in 2016 vanuit de commissie Maatschappelijke Activiteiten) is onderzoek verricht naar potentiele locaties en inrichting van een multifunctioneel beachvolleybalveld. Hierbij is gekeken naar de volgende locaties: sportpark ’t Loo, sportpark Duivesteyn en sportpark Westvliet. De uitkomsten van het onderzoek staan in de rapportage: (1959394). Bij de kadernota 2020 is een budget beschikbaar gesteld van € 150.000,- voor de aanleg van een multifunctioneel veld. Als uitgangspunt is een grootte aangehouden waarbinnen minimaal 3 beachvelden voor VOLEVO kunnen worden gerealiseerd. Indien het budget het toelaat is realisatie van een groter veld mogelijk. Uit de opgestelde raming blijkt het mogelijk om zes beachvelden aan te leggen. De beachvelden bieden plek voor 100 leden van VOLEVO en kunnen daarnaast multifunctioneel worden ingezet voor andere sporten, zoals voetbal, handbal en korfbal. In het raadsvoorstel 'Realisatie nieuwe rugbyaccommodatie Sportpark Westvliet' is de aanleg van de zes beachvelden meegenomen. De gemeenteraad heeft ingestemd met het raadsvoorstel, waardoor er gestart kan worden met de uitvoering van de beachvelden begin 2022.

Mountainbikeroute
Naar aanleiding van de toezegging 1801 (suggesties in 2016 vanuit de commissie Maatschappelijke Activiteiten) is gestart met onderzoek naar een mountainbikeroute. De mountainbike route (MTB route) is opgenomen in het ‘Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide (DHW)’. De MTB route DHW bestaat uit een aangesloten netwerk van bestaande en nieuw te maken MTB-routes in DHW en de buurgemeentes van Duin Horst & Weide. In januari 2018 heeft de Landschapstafel DHW budget beschikbaar gesteld voor realisatie van een MTB route. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de realisatie bij de berichtgeving over het project/programma Duin, Horst en Weide.

Maatregelen en veilige (sport)routes sportparken
Hiervoor is bij de Kadernota 2020 door de gemeenteraad € 75.000,- beschikbaar gesteld. De eerste inventarisatie van het vooronderzoek is recent gestart (begin 2022). In dit onderzoek worden ook de effecten op het gebied van parkeren en verkeer bij de nieuwe locaties van het beachvolleybalveld en rugbyveld meegenomen.

Rugbyveld Voorburgse Rugbyclub
In 2019 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar geschikte locaties binnen de gemeente. Op dit moment is, binnen de huidige beschikbare ruimte, alleen de 'oude ijsbaan' op Westvliet geschikt. Uit onderzoek van de locatie is gebleken dat er ruimte is voor één rugbyveld, een smalle strook voor bijvoorbeeld een trainingsveld en voor een club-en kleedaccommodatie. Deze scenario’s met bijbehorende ramingen zijn in december 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd in het raadsvoorstel 'Realisatie nieuwe rugbyaccommodatie Sportpark Westvliet'. De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel. Vervolgens wordt er uitvoering gegeven aan het project.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

fitplaatsen voor Stompwijk en Leidschendam

150.000

150.000

0

0

beach court volleybal

150.000

0

0

150.000

mountainbikeroute

0

0

0

0

maatregelen en veilige (sport)routes sportparken

75.000

0

0

75.000

rugbyveld Voorburgse Rugbyclub

200.000

50.000

0

150.000

Totaal

575.000

200.000

0

375.000

 1. Fitplaatsen voor Stompwijk en Leidschendam: € 150.000,- beschikbaar gesteld. (jaarlijkse kapitaalslasten: €16.000 vanaf 2021). Het budget is verdeeld in € 50.000,- voor Stompwijk en € 100.000,- voor Leidschendam.
 2. Beach court volleybal: € 150.000,- beschikbaar gesteld. (jaarlijkse kapitaalslasten: €16.000 vanaf 2021) Deze investering wordt terugbetaald via verhuur aan de gebruikers van de velden.
 3. Mountainbikeroute: budget binnen het project/programma 'Duin, Horst en Weide'.
 4. Maatregelen en veilige (sport)routes sportparken: € 75.000,- beschikbaar gesteld. (jaarlijkse kapitaalslasten: € 8.000 vanaf 2022)
 5. Rugbyveld Voorburgse Rugbyclub: Voor de aanleg stelt de gemeente naast een budget voor de inzet van tijdelijk personeel in de periode 2021-2023 per 2022 een investeringskrediet van € 200k beschikbaar. (jaarlijkse kapitaallasten: € 8.000 vanaf 2023).

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

oplevering fitplaatsen

december 2021

oplevering beach court volleybal

medio 2022

oplevering mountainbikeroute

gekoppeld aan project Duin, Horst en Weide

realisatie maatregelen en veilige (sport)routes sportparken

september 2022

oplevering rugbyveld Voorburgse Rugbyclub

medio 2022

Ja, gemeenteraad

december 2021, vaststelling locatie en keuze scenario

locatie Westvliet en keuze scenario met bijbehorend budget

 1. Fitplaatsen Stompwijk en Leidschendam: Alle drie de fitplaatsen zijn aangelegd en in gebruik genomen.
 2. Beach court volleybal: De verwachting is dat de aanleg van de velden op zijn vroegst in 2022 kan plaatsvinden.
 3. Mountainbikeroute: De planning van deze voorziening staat bij project/programma Duin, Horst en Weide.
 4. Maatregelen en veilige (sport)routes sportparken: Het vooronderzoek is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 afgerond.
 5. Rugbyveld Voorburgse Rugbyclub: Er zijn verschillende scenario’s met bijbehorende ramingen in december 2021 aan de raad voorgelegd. De raad heeft met het tweede scenario ingestemd in januari 2022. Vervolgens wordt er uitvoering gegeven aan het project.

Communicatie

Naar de omgeving wordt door de gemeente gecommuniceerd over het onderzoek, ontwerp en de realisatie van de projecten. De communicatie over de opening wordt door de gemeente in samenwerking met de betrokken partijen gedaan (o.a. inwoners, verenigingen en stichting Sport en Welzijn). Op de website van desbetreffende verenigingen en stichting Sport en Welzijn worden de programma's en activiteiten bij de gerealiseerde projecten ofwel sport- en beweegvoorzieningen gepubliceerd.

De gemeenteraad wordt op de hoogte gesteld van de stand van zaken via dit digitale projectenboek en bij de P&C-cyclus.

Risicomanagement

De beschikbaar gestelde budgetten zijn taakstellend en daarom is de gemeente extra alert op de kostenbewaking.
De projecten worden zoveel mogelijk in samenspraak met belanghebbenden (sportverenigingen) en omwonenden onderzocht, ontworpen en gerealiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 02/24/2022 15:42:33 met de export van 02/24/2022 13:10:49