Projecten

De (infrastructurele) projecten voor Sport en Bewegen

Project overzicht

De (infrastructurele) projecten voor Sport en Bewegen op basis van de visie op sport en bewegen (2016) en het lokale Sportakkoord (2019)

Project status
Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Van Eekelen
Ambtelijk opdrachtgeverCaroline Luberti
Programma-managerSander van der Helm, Judith Stoffels, Donny v/d Dussen, Toine van Wieringen
ProgrammaSport, cultuur en recreatie
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversGemeente
Projectkarakteristiek
Projectfase
Einddatumn.v.t. (jaarlijks actieplan)
Ruimtelijke proceduren.v.t.
RisicoprofielLaag
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
n.v.t.
Volgende raads-/commissiebehandeling
n.v.t.
Besluitvorming

Afhankelijk van deelproject

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Over enkele deelprojecten dient definitieve besluitvorming plaats te vinden.

Belangrijkste wijzigingen

Bij de kadernota 2020 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor realisatie van ondergenoemde deelprojecten. Op 2 februari 2021 heeft de gemeenteraad motie 546 aangenomen over de locatie Voorburgse Rugbyclub.

Project inhoud

In januari 2016 heeft de raad de Visie op Sport en Bewegen 2016-2020 vastgesteld (1460302), waarna in de loop van 2016 het Strategisch Actieplan (1708956) als concrete uitwerking van deze visie is ontwikkeld. In het Strategisch Actieplan staan enkele besluiten, moties en toezeggingen voor sport en bewegen die uitgewerkt zijn naar een (deel)project.

Deelprojecten actieplan Sport en Bewegen:

 1. Fitplaatsen Stompwijk en Leidschendam (Kadernota 2020)
 2. Beach court volleybal (toezegging 1801, Kadernota 2016/2020)
 3. Mountainbikeroute (toezegging 1801, Kadernota 2016)
 4. Veilige sportroutes (Kadernota 2020)
 5. Rugbyveld Voorburgse Rugbyclub (Kadernota 2020 en motie 546)

Doelstelling en gewenst resultaat

Het doel van deze projecten is: het verbeteren van de sport en beweeginfrastructuur in Leidschendam-Voorburg, zowel in de openbare ruimte als in de sportparken.

Het gewenste resultaat van deze projecten: besluitvorming over en oplevering van de lijst van sportvoorzieningen.

Stand van zaken

1. Fitplaatsen Stompwijk en Leidschendam
Het totale beschikbare budget hiervoor is € 150.000,- voor fitplaatsen. Deze fitnessplaatsen worden geschikt gemaakt voor zowel ouderen als voor jongeren en geschikt voor zowel beginnende als voor gevorderde sporters.

 • Fitplaats(en) Stompwijk : Voor de fitplaatsen Stompwijk is het participatietraject gestart en is maart 2021 gestart met het ophalen van wensen via een enquête. Meer informatie over het participatietraject staat op de gemeentewebsite op webpagina: https://www.ingesprekmetlv.nl/projecten+stompwijk/speel-+en+sportplek+stompwijk/default.aspx.
 • Fitplaatsen Leidschendam: Begin 2021 is onderzoek verricht naar potentiele locaties en inrichting van fitplaatsen in Leidschendam. Van twee fitplaatsen in Leidschendam is een ontwerp gemaakt die voorgelegd is aan de buurtbewoners: locatie wijk Duivenvoorde (Valkhof) en locatie wijk 't Lien (Veurkapel, Kapelbosjes).

2. Beach court volleybal
Naar aanleiding van de toezegging 1801 (suggesties in 2016 vanuit de commissie Maatschappelijke Activiteiten) is onderzoek verricht naar potentiele locaties en inrichting van een multifunctioneel beachvolleybalveld. Hierbij is gekeken naar de volgende locaties: sportpark ’t Loo, sportpark Duivesteyn en sportpark Westvliet. De uitkomsten van het onderzoek staan in de rapportage: (1959394). Bij de kadernota 2020 is een budget beschikbaar gesteld van € 150.000,- voor de aanleg van een multifunctioneel veld. De gemeente is momenteel in overleg met de huidige gebruiker (VEO) van het beoogde stuk grond op Sportpark Westvliet. Het project is in de voorbereidende fase in overleg met de inkoopafdeling en een externe adviseur. De externe adviseur gaat op basis van de beschikbare ruimte een raming maken en onderzoeken of er 3 of 4 velden gerealiseerd kunnen op Sportpark Westvliet. Daarna zal een voorstel gedaan worden aan de toekomstige hoofdgebruiker van het beachveld (Volevo) over de definitieve locatiekeuze en bijbehorende intentieovereenkomst. De verwachting is dat de aanleg van de velden op zijn vroegst medio 2021 kan plaatsvinden, mits alle partijen op korte termijn overeenstemming hebben bereikt.

3. Mountainbikeroute
Naar aanleiding van de toezegging 1801 (suggesties in 2016 vanuit de commissie Maatschappelijke Activiteiten) is gestart met onderzoek naar een mountainbikeroute. De mountainbike route (MTB route) is opgenomen in het ‘Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide (DHW)’. De MTB route DHW bestaat uit een aangesloten netwerk van bestaande en nieuw te maken MTB-routes in DHW en de buurgemeentes van Duin Horst & Weide. In januari 2018 heeft de Landschapstafel DHW budget beschikbaar gesteld voor realisatie van een MTB route. Uw raad wordt geïnformeerd over de realisatie bij de berichtgeving over het project/programma Duin, Horst en Weide.

4. Maatregelen en veilige (sport)routes sportparken
Hiervoor is bij de Kadernota 2020 door de gemeenteraad € 50.000,- beschikbaar gesteld. Naar verwachting start het vooronderzoek medio 2021. In dit onderzoek worden ook de effecten op het gebied van parkeren en verkeer bij de nieuwe locaties van het beachvolleybalveld en rugbyveld meegenomen.

5. Rugbyveld Voorburgse Rugbyclub
In 2019 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar geschikte locaties binnen de gemeente. Op dit moment is, binnen de huidige beschikbare ruimte, alleen de 'oude ijsbaan' op Westvliet geschikt. De mogelijkheden op deze locatie zijn beperkt, want er is alleen ruimte voor één rugbyveld en club-en kleedaccommodatie. Momenteel is het noodzakelijk om te onderzoeken of de bodem op deze locatie geschikt is om een veld te realiseren en of het verkeer- en parkeertechnisch mogelijk is op Sportpark Westvliet. In het kader van de ontwikkelingen van De Vlietzone (Gemeente Den Haag) is een uitbreiding van de sportvoorzieningen met een rugbyveld in de toekomst een mogelijk optie, maar hierover moeten gesprekken gevoerd worden met de gemeente Den Haag.

Financiën

 1. Fitplaatsen voor Stompwijk en Leidschendam: € 150.000,- beschikbaar gesteld. (jaarlijkse kapitaalslasten: €16.000 vanaf 2021). Het budget is verdeeld in € 50.000,- voor Stompwijk en € 100.000,- voor Leidschendam.
 2. Beach court volleybal: € 150.000,- beschikbaar gesteld. (jaarlijkse kapitaalslasten: €16.000 vanaf 2021) Deze investering wordt terugbetaald via verhuur aan de gebruikers van de velden.
 3. Mountainbikeroute: budget binnen het project/programma 'Duin, Horst en Weide'.
 4. Maatregelen en veilige (sport)routes sportparken: € 75.000,- beschikbaar gesteld. (jaarlijkse kapitaalslasten: € 8.000 vanaf 2022)
 5. Rugbyveld Voorburgse Rugbyclub: Voor de aanleg stelt de gemeente naast een budget voor de inzet van tijdelijk personeel in de periode 2021-2023 per 2022 een investeringskrediet van € 200k beschikbaar. (jaarlijkse kapitaallasten: € 8.000 vanaf 2023).

Planning

 1. Fitplaatsen Stompwijk en Leidschendam: Bij de fitplaatsen in Leidschendam wordt gestreefd om deze nog voor de zomervakantie (medio juli) 2021 op te leveren. Voor Stompwijk is de planning (met participatietraject) als volgt: juni 2021: opstellen voorlopig ontwerp, juni 2021: reactieperiode voorlopig ontwerp, juli 2021: opstellen definitief ontwerp. De realisatie en oplevering van de fitplaats in Stompwijk vindt naar verwachting plaats in augustus 2021.
 2. Beach court volleybal: De verwachting is dat de aanleg van de velden op zijn vroegst medio 2021 kan plaatsvinden.
 3. Mountainbikeroute: De planning van deze voorziening staat bij project/programma Duin, Horst en Weide.
 4. Maatregelen en veilige (sport)routes sportparken: Naar verwachting start het vooronderzoek medio 2021 en is deze naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 afgerond.
 5. Rugbyveld Voorburgse Rugbyclub: Het onderzoek naar een zo passend mogelijke locatie (conform motie 546) voor de rugby club is naar verwachting Q3 2021 afgerond.

Communicatie

Naar de omgeving wordt door de gemeente gecommuniceerd over het onderzoek, ontwerp en de realisatie van de projecten. De communicatie over de opening wordt door de gemeente in samenwerking met de betrokken partijen gedaan (o.a. inwoners, verenigingen en stichting Sport en Welzijn). Op de website van desbetreffende verenigingen en stichting Sport en Welzijn worden de programma's en activiteiten bij de gerealiseerde projecten ofwel sport- en beweegvoorzieningen gepubliceerd.

De raad wordt op de hoogte gesteld van de stand van zaken via het projecten- en externe initiatievenboek en bij de P&C-cyclus.

Risicomanagement

De beschikbaar gestelde budgetten zijn taakstellend en daarom is de gemeente extra alert op de kostenbewaking.
De projecten worden zoveel mogelijk in samenspraak met belanghebbenden (sportverenigingen) en omwonenden onderzocht, ontworpen en gerealiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16