Projecten

Gebiedsontwikkeling Overgoo

Project overzicht

Integrale gebiedsontwikkeling van de werklocatie Fleetpark / Overgoo met een evenwichtige mix van wonen en werken, koopwoningen en sociale woningen.

Project locatie

Project status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Bremer
Ambtelijk opdrachtgeverJeroen van de Ven
ProjectleiderPaula van der Ark
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversGemeente Leidschendam-Voorburg en Impact Ontwikkeling IV B.V.
Projectkarakteristiek
ProjectfaseDefinitiefase
Einddatumnog onbekend
Ruimtelijke procedureBestemmingsplan / omgevingsvergunningen
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
5 oktober 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
november / december 2022
Besluitvorming

Terugkoppeling aangenomen moties en uitwerking ontwikkelkader

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

Er is een uitwerking gemaakt van het ontwikkelkader en de taxatie van gemeentelijk gronden is gereed. Op basis hiervan kunnen verdere afspraken in een anterieure overeenkomst worden vastgelegd. Er is nader onderzoek gedaan naar de tramhalte en vervoerswaarde daarvan.

Project inhoud

Aanleiding
In de businesscase sociale woningbouw van 2016 is Overgoo aangewezen als locatie voor tijdelijke sociale woningbouw, gelet op de in de ruimtelijke structuurvisie gewenste herontwikkelingsopgave voor het gebied.
Bij de start van de uitvoering van het raadsbesluit hebben de marktpartijen in het gebied de ambitie geuit om tot een integrale gebiedsontwikkeling van het zogenoemde Fleetpark over te willen gaan, inclusief het gemeentelijke plandeel Overgoo. De gemeente heeft vervolgens samen met Impact Ontwikkeling IV B.V. (verder te noemen Impact) gezocht naar ruimte om twee ogenschijnlijk conflicterende trajecten met elkaar te verbinden zodat er meerwaarde ontstaat voor de belanghebbenden in het gebied. Impact heeft daarna het initiatief genomen om het gebied Overgoo te (her)ontwikkelen. Dit door sloop en/of renovatie van de huidige opstallen en nieuwbouw.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel
De integrale gebiedsontwikkeling Overgoo (Fleetpark) heeft tot doel een transformatie op gang te brengen van kantorenlocatie naar aantrekkelijk gebied met een goed evenwicht tussen diverse soorten van bedrijvigheid, koopwoningen en sociale woningen.

Resultaat
Het uiteindelijke resultaat is een levendig gebied, met een interessant gemengd woon- en werkmilieu.

Stand van zaken

Overgoo
De bij het Ontwikkelkader Overgoo aangenomen moties zijn onderzocht, waaronder een verkeersonderzoek en nader onderzoek naar de inpassing van de tramhalte en de vervoerswaarde daarvan. De overige moties zijn besproken met Impact.
Verder is er een uitwerking gemaakt van het ontwikkelkader die als basis kan dienen voor het op te stellen bestemmingsplan / omgevingsplan. Het is de bedoeling om deze uitwerking in oktober in een omgevingsbijeenkomst toe te lichten evenals de dan laatste stand van zaken van het project.
Naar verwachting kan de terugkoppeling aan de raad over zowel de moties als de uitwerking plaatsvinden in november/december dit jaar.
De taxatie van de gemeentelijke gronden is afgerond. Deze taxatie vormt mede de basis voor de verdere afspraken met Impact over de realisatie van het plan, welke moeten worden vastgelegd in een Anterieure overeenkomst.

Jongerenhuisvesting Vlietweg 3
Op 20 juli 2022 hebben de gemeente en de 1828-Groep een intentieovereenkomst getekend voor het haalbaarheidsonderzoek naar het initiatief voor 138 kleine éénkamerwoningen voor jongeren (18-28 jaar) op de locatie Vlietweg 3. Het betreft kleine appartementen die gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een huiskamer, terras, werkplekken, wasruimte en deelauto's. Het plan bevat 80% van de woningen in de sociale huursector en ook nog een commercieel programma en kan huisvesting bieden aan circa 160 jongeren.
Dit plan heeft tot veel zorgen geleid in de omgeving onder andere over de hoogte van de bebouwing (5 bouwlagen), verkeer en parkeren, en bezonning.
Eerder dit jaar heeft de initiatiefnemer twee omgevingsbijeenkomsten georganiseerd over deze plannen. Op 6 september 2022 heeft een vervolgbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij het onderdeel verkeer en parkeren nog niet is behandeld. Dit zal nog in een vervolgbijeenkomst aan de orde komen, zodra het verkeersonderzoek is afgerond.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

voorbereidingskrediet sociale woningbouw (gedeelte Overgoo)

73.500

55.123

0

18.377

Totaal

73.500

55.123

0

18.377

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

anterieure of vervolgovereenkomst

2e kwartaal 2022

uitwerking naar bestemmingsplan

2022

beeldkwaliteitsplan

3e - 4e kwartaal 2022

uitwerking ontwikkelkader en terugkoppeling  moties

4e kwartaal 2022

moties

december 2022

intentie Overeenkomst voor Vlietweg 3

2e kwartaal

anterieure overeenkomst Vlietweg 3

4e kwartaal

college 12 juli 2022

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

begin juli 2021 4e omgevingsbijeenkomst Ontwikkelkader Overgoo

omwonenden en belanghebbenden

digitale bijeenkomst onderwerp concept ontwikkelkader

7 september 2021 5e omgevingsbijeenkomst

omwonenden en belanghebbenden

fysieke inloopbijeenkomst onderwerp concept ontwikkelkader

oktober 2022 omgevingsbijeenkomst Overgoo

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

uitwerking Ontwikkelkader

november 2022 Beeldvormende raad

raadsleden, omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

 ja

uitwerking Ontwikkelkader, terugkoppeling moties

8 februari 2022 omgevingsbijeenkomst Wibaut over Vlietweg 3

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

bijeenkomst met presentatie (organisatie door Wibaut)

2 maart 2022 2e omgevingsbijeenkomst Wibaut over Vlietweg 3

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

bijeenkomst met presentatie (organisatie door Wibaut)

6 september 2022 3e omgevingsbijeenkomst Wibaut over Vlietweg 3

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

bijeenkomst met presentatie (organisatie door Wibaut)

Uitgangspunt voor het project is een transparante en vernieuwende communicatie en het zoveel mogelijk betrekken van bewoners, ondernemers en stakeholders.
Bij belangrijke mijlpalen of nieuwtjes wordt een digitale nieuwsbrief verzonden. Wilt u op de hoogte blijven van het project? Dan kunt u zich Aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor verdere informatie en verslagen van bijeenkomsten zie de website: www.lv.nl/overgoo

Risicomanagement

In de volgende fase, als meer duidelijkheid bestaat over de ontwikkeling van het gebied, zal een uitgebreide risicoanalyse worden gemaakt.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 15:21:48 met de export van 11/10/2022 14:32:36