Projecten

Gebiedsontwikkeling Overgoo

Project overzicht

Integrale gebiedsontwikkeling van de werklocatie Fleetpark / Overgoo met een evenwichtige mix van wonen en werken, koopwoningen en sociale woningen.

Project locatie

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Bremer
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Gemeente Leidschendam-Voorburg en Impact Ontwikkeling IV B.V.

Projectkarakteristiek

Projectfase
Definitiefase
Einddatum
nog onbekend
Ruimtelijke procedure
Bestemmingsplan / omgevingsvergunningen
Risicoprofiel
Midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
5 oktober 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
november / december 2022
Besluitvorming

Terugkoppeling aangenomen moties en uitwerking ontwikkelkader

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

De huidige onzekere woningmarkt (rentestijging, inflatie, daling VON prijzen) maakt het moeilijk om afspraken te maken over de realisatie van deze gebiedsontwikkeling. Daarom heeft het college een subsidie aangevraagd op basis van de 5e tranche WoningbouwImpuls van het Rijk, om het project vlot te trekken.

De klankbordgroep voor het project jongerenhuisvesting Vlietweg 3 is van start gegaan.

Project Inhoud

Aanleiding
In de businesscase sociale woningbouw van 2016 is Overgoo aangewezen als locatie voor tijdelijke sociale woningbouw, gelet op de in de ruimtelijke structuurvisie gewenste herontwikkelingsopgave voor het gebied.
Bij de start van de uitvoering van het raadsbesluit hebben de marktpartijen in het gebied de ambitie geuit om tot een integrale gebiedsontwikkeling van het zogenoemde Fleetpark over te willen gaan, inclusief het gemeentelijke plandeel Overgoo. De gemeente heeft vervolgens samen met Impact Ontwikkeling IV B.V. (verder te noemen Impact) gezocht naar ruimte om twee ogenschijnlijk conflicterende trajecten met elkaar te verbinden zodat er meerwaarde ontstaat voor de belanghebbenden in het gebied. Impact heeft daarna het initiatief genomen om het gebied Overgoo te (her)ontwikkelen. Dit door sloop en/of renovatie van de huidige opstallen en nieuwbouw.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel
De integrale gebiedsontwikkeling Overgoo (Fleetpark) heeft tot doel een transformatie op gang te brengen van kantorenlocatie naar aantrekkelijk gebied met een goed evenwicht tussen diverse soorten van bedrijvigheid, koopwoningen en sociale woningen.

Resultaat
Het uiteindelijke resultaat is een levendig gebied, met een interessant gemengd woon- en werkmilieu.

Stand van zaken

Overgoo
De huidige onzekere (woning)markt (rentestijging, inflatie, daling VON prijzen) maakt het moeilijk om afspraken te maken over de realisatie van de gebiedsontwikkeling. Hoewel alle eigenaren in het gebied zeer positief staan tegenover de ontwikkeling is er nog geen overeenstemming. Om het project vlot te trekken heeft het college een subsidie aangevraagd op basis van de 5e tranche WoningbouwImpuls van het Rijk. Daarvoor is ook cofinanciering vereist van de gemeente. De gemeenteraad is daarover eind april separaat geinformeerd.

Jongerenhuisvesting Vlietweg 3
In januari heeft ontwikkelaar Wibaut nog een omgevingsbijeenkomst georganiseerd, waarbij oa. een toelichting is gegeven op de laatste plannen voor het jongerenconcept en het parkeeronderzoek. Dit onderzoek staat op de website van Wibaut.
Tevens is een oproep gedaan voor deelnemers aan een op te richten klankbordgroep. Daarvoor hebben iets meer dan 10 belanghebbenden / omwonenden zich voor aangemeld. De directeur van Wibaut heeft op 21 februari 2023 een presentatie gegeven in de beeldvormende gemeenteraad, met een toelichting op het concept en het participatietraject. Op 22 februari 2023 is de klankbordgroep van start gegaan.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Voorbereidingskrediet sociale woningbouw (gedeelte Overgoo)

73.500

55.123

0

18.377

Totaal

73.500

55.123

0

18.377

Het college heeft eind maart 2023 een subsidie aangevraagd op basis van de 5e tranche WoningbouwImpuls van het Rijk. Daarvoor is ook cofinanciering vereist van de gemeente. Besluitvorming over de cofinanciering wordt na de zomer separaat aan de gemeenteraad voorgelegd.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Anterieure (AOK) of vervolgovereenkomst

2e kwartaal 2022

AOK naar verwachting pas 2e helft 2023

Uitwerking naar bestemmingsplan

2022

Volgt na AOK

Beeldkwaliteitsplan

3e - 4e kwartaal 2022

Volgt na AOK

Intentie Overeenkomst voor Vlietweg 3

2e kwartaal 2022

College 12 juli 2022

Anterieure overeenkomst Vlietweg 3

4e kwartaal 2022

Dit loopt vertraging op omdat de haalbaarheidsfase langer duurt.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Begin juli 2021 4e omgevingsbijeenkomst Ontwikkelkader Overgoo

omwonenden en belanghebbenden

digitale bijeenkomst onderwerp concept ontwikkelkader

7 september 2021 5e omgevingsbijeenkomst

omwonenden en belanghebbenden

fysieke inloopbijeenkomst onderwerp concept ontwikkelkader

Oktober 2022 omgevingsbijeenkomst Overgoo

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

uitwerking Ontwikkelkader

November 2022 Beeldvormende gemeenteraad

raadsleden, omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

 ja

uitwerking Ontwikkelkader, terugkoppeling moties

8 februari 2022 omgevingsbijeenkomst Wibaut over Vlietweg 3

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

bijeenkomst met presentatie (organisatie door Wibaut)

2 maart 2022 2e omgevingsbijeenkomst Wibaut over Vlietweg 3

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

bijeenkomst met presentatie (organisatie door Wibaut)

6 september 2022 3e omgevingsbijeenkomst Wibaut over Vlietweg 3

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

bijeenkomst met presentatie (organisatie door Wibaut)

11 januari 2023 4e omgevingsbijeenkomst

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

rapportage parkeren en oproep klankbordgroep

21 februari 2023 presentatie Wibaut in beeldvormende raad

raadsleden en belangstellenden

ja

toelichting concept en participatietraject

22 februari 2023 start klankbordgroep

vertegenwoording omgeving en belanghebbenden

bespreken proces en werkwijze

Uitgangspunt voor het project is een transparante en vernieuwende communicatie en het zoveel mogelijk betrekken van bewoners, ondernemers en stakeholders.
Bij belangrijke mijlpalen of nieuwtjes wordt een digitale nieuwsbrief verzonden. Wilt u op de hoogte blijven van het project? Dan kunt u zich Aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor verdere informatie en verslagen van bijeenkomsten zie de website: www.lv.nl/overgoo

Risicomanagement

In de volgende fase, als meer duidelijkheid bestaat over de ontwikkeling van het gebied, zal een uitgebreide risicoanalyse worden gemaakt.

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2023 13:43:31 met de export van 05/10/2023 13:22:15