Projecten

Gebiedsontwikkeling Overgoo

Project overzicht

Integrale gebiedsontwikkeling van de werklocatie Fleetpark / Overgoo met een evenwichtige mix van wonen en werken, koopwoningen en sociale woningen.

Project locatie

Project status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Aandachtspunt

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Rouwendal
Ambtelijk opdrachtgeverJeroen van de Ven
Programma-managerPaula van der Ark
Programma
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversGemeente Leidschendam-Voorburg en Impact Ontwikkeling IV B.V.
Projectkarakteristiek
Projectfase
Einddatum
Ruimtelijke procedureBestemmingsplan / omgevingsvergunningen
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
21 mei 2019
Volgende raads-/commissiebehandeling
oktober 2021
Besluitvorming

vaststelling Ontwikkelkader Overgoo

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

Het Ontwikkelkader Overgoo is zo goed als gereed en wordt begin juli in een digitale omgevingsbijeenkomst gepresenteerd. Vaststelling in de raad is voorzien in oktober 2021. Het haalbaarheidsonderzoek voor een extra tramhalte is gereed. Een halte is mogelijk maar kostbaar. Besluitvorming daarover moet nog plaatsvinden.

Project inhoud

Aanleiding
In de businesscase sociale woningbouw van 2016 is Overgoo aangewezen als locatie voor tijdelijke sociale woningbouw, gelet op de in de ruimtelijke structuurvisie gewenste herontwikkelingsopgave voor het gebied.
Bij de start van de uitvoering van het raadsbesluit hebben de marktpartijen in het gebied de ambitie geuit om tot een integrale gebiedsontwikkeling van het zogenoemde Fleetpark over te willen gaan, inclusief het gemeentelijke plandeel Overgoo. De gemeente heeft vervolgens samen met Impact Ontwikkeling IV B.V. (verder te noemen Impact) gezocht naar ruimte om twee ogenschijnlijk conflicterende trajecten met elkaar te verbinden zodat er meerwaarde ontstaat voor de belanghebbenden in het gebied. Impact heeft daarna het initiatief genomen om het gebied Overgoo te (her)ontwikkelen. Dit door sloop en/of renovatie van de huidige opstallen en nieuwbouw.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel
De integrale gebiedsontwikkeling Overgoo (Fleetpark) heeft tot doel een transformatie op gang te brengen van kantorenlocatie naar aantrekkelijk gebied met een goed evenwicht tussen diverse soorten van bedrijvigheid, koopwoningen en sociale woningen. De 130 sociale woningen zijn bedoeld voor statushouders, jongeren en starters.

Resultaat
Het uiteindelijke resultaat is een levendig gebied, met een interessant gemengd woon- en werkmilieu.

Stand van zaken

Het Ontwikkelkader Overgoo, waarin in de spelregelkaart voor ontwikkeling van het gebied is opgenomen, is zo goed als gereed en zal begin juli in een digitale omgevingsbijeenkomst worden gepresenteerd. Vaststelling van het ontwikkelkader door de raad is voorzien in oktober 2021. Verder is het haalbaarheidsonderzoek naar een extra tramhalte afgerond. De conclusie is dat een extra tramhalte technisch en sociaal veilig haalbaar is. Geraamde kosten zijn echter met ca € 13.000.000 aanzienlijk. De financiële haalbaarheid daarvan wordt nu onderzocht en vergt afstemming met zowel Impact als MRDH en HTM. Besluitvorming daarover wordt zo mogelijk betrokken bij de vaststelling van het Ontwikkelkader.

Daarnaast wordt hard gewerkt aan de kaders voor een vervolgovereenkomst tussen de gemeente en Impact. Impact is in overleg met de overige grondeigenaren in het gebied om een gezamenlijke ontwikkeling mogelijk te kunnen maken en mede namens deze eigenaren de vervolgovereenkomst te kunnen afsluiten. Impact is daarbij ook het overleg gestart met de woningbouwcorporaties over het te realiseren sociale programma in het gebied.

De verwachting is dat vaststelling van het Ontwikkelkader ook de afspraken over de realisatie van het project in een vervolgovereenkomst kunnen worden opgenomen en vastgesteld.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

voorbereidingskrediet sociale woningbouw (gedeelte Overgoo)

74.000

15.000

0

59.000

Totaal

74.000

15.000

0

59.000

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Ontwikkelkader met spelregelkaart

1e, 2e kwartaal 2021

oktober 2021

uitwerking heeft meer tijd gekost

Anterieure of vervolgovereenkomst

2e kwartaal 2021

De intentieovereenkomst wordt weer verlengd omdat pas na vaststelling van het Ontwikkelkader de vervolgovereenkomst kan worden afgerond

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

begin juli 2021 4e omgevingsbijeenkomst Ontwikkelkader Overgoo

omwonenden en belanghebbenden

3e kwartaal 2020 werksessie met belanghebbenden

omwonenden en belanghebbenden

3e omgevingsbijeenkomst 20 februari 2019

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

ja, wandeling en toelichting

onderwerp concept ontwikkelvisie

2e omgevingsbijeenkomst 8 november 2018

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

presentatie tussenstand ontwikkelvisie en ophalen input voor afronding

Uitgangspunt voor het project is een transparante en vernieuwende communicatie en het zoveel mogelijk betrekken van bewoners, ondernemers en stakeholders. Impact is in de lead en werkt samen met de gemeente, bewoners, ondernemers en de wijkvereniging aan de uitwerking van de Ontwikkelvisie.

Dit project wordt uitgevoerd ‘in de geest van de Omgevingswet’. Dat betekent zorgen voor voldoende afwegingsruimte, invloed geven aan de omgeving en communiceren zowel online als offline. De exacte vorm van de participatie en communicatie verandert mee met de fase waar het project in zit.

Bij belangrijke mijlpalen of nieuwtjes wordt een digitale nieuwsbrief verzonden. Wilt u op de hoogte blijven van het project? Dan kunt u zich hier aanmelden voor deze nieuwsbrief, zorgt u er daarbij voor dat u onder het kopje projectnieuwsbrieven 'Overgoo' aanvinkt. Voor verdere informatie en verslagen van bijeenkomsten zie de website: https://www.lv.nl/overgoo

Risicomanagement

In de volgende fase, als meer duidelijkheid bestaat over de ontwikkeling van het gebied, zal een uitgebreide risicoanalyse worden gemaakt.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16