Projecten

Gebiedsontwikkeling Overgoo

Project overzicht

Integrale gebiedsontwikkeling van de werklocatie Fleetpark / Overgoo met een evenwichtige mix van wonen en werken, koopwoningen en sociale woningen.

Project locatie

Project status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Rouwendal
Ambtelijk opdrachtgeverJeroen van de Ven
ProjectleiderPaula van der Ark
Programma
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversGemeente Leidschendam-Voorburg en Impact Ontwikkeling IV B.V.
Projectkarakteristiek
Projectfase
Einddatum
Ruimtelijke procedureBestemmingsplan / omgevingsvergunningen
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
5 oktober 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming

vaststelling Ontwikkelkader Overgoo

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

Het Ontwikkelkader Overgoo is in de gemeenteraad van 5 oktober 2021 vastgesteld, waarbij 4 moties zijn aangenomen. De motie over het woningbouwprogramma wordt betrokken in de onderhandelingen met de ontwikkelaar over de vervolgovereenkomst.

Project inhoud

Aanleiding
In de businesscase sociale woningbouw van 2016 is Overgoo aangewezen als locatie voor tijdelijke sociale woningbouw, gelet op de in de ruimtelijke structuurvisie gewenste herontwikkelingsopgave voor het gebied.
Bij de start van de uitvoering van het raadsbesluit hebben de marktpartijen in het gebied de ambitie geuit om tot een integrale gebiedsontwikkeling van het zogenoemde Fleetpark over te willen gaan, inclusief het gemeentelijke plandeel Overgoo. De gemeente heeft vervolgens samen met Impact Ontwikkeling IV B.V. (verder te noemen Impact) gezocht naar ruimte om twee ogenschijnlijk conflicterende trajecten met elkaar te verbinden zodat er meerwaarde ontstaat voor de belanghebbenden in het gebied. Impact heeft daarna het initiatief genomen om het gebied Overgoo te (her)ontwikkelen. Dit door sloop en/of renovatie van de huidige opstallen en nieuwbouw.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel
De integrale gebiedsontwikkeling Overgoo (Fleetpark) heeft tot doel een transformatie op gang te brengen van kantorenlocatie naar aantrekkelijk gebied met een goed evenwicht tussen diverse soorten van bedrijvigheid, koopwoningen en sociale woningen.

Resultaat
Het uiteindelijke resultaat is een levendig gebied, met een interessant gemengd woon- en werkmilieu.

Stand van zaken

Het Ontwikkelkader Overgoo, waarin de spelregelkaart voor ontwikkeling van het gebied is opgenomen, is in de gemeenteraadsvergadering van 5 oktober 2021 vastgesteld. Bij dit besluit zijn 4 moties aangenomen. De motie over het woningbouwprogramma zal worden betrokken in de onderhandeling over de vervolgovereenkomst met Impact. Samen met de overige ambities voor het plan (OV-halte, magic mix, voorzieningen, duurzaamheid en kwaliteit) vormt dit een flinke uitdaging voor de haalbaarheid van de plannen.
De gemeente heeft een concept-taxatierapport ontvangen voor de gemeentelijke gronden. Deze taxatie is een belangrijke peiler in de onderhandelingen over de anterieure overeenkomst.

Initiatief Vlietweg 3
Er is een initiatief ingekomen voor de bouw van 138 kleine eenkamerwoningen voor jongeren (18-28 jaar) op de locatie Vlietweg 3. Dit plan gaat uit van ruim 80% van de woningen in de sociale huursector. In een gedeelte van de plint komt een commercieel programma. Daarover vindt nog overleg plaats met de ontwikkelaar Wibaut. Wibaut is in januari gestart met de participatie met de omgeving, door in gesprek te gaan met de belangrijkste stakeholders in het gebied. Op 8 februari 2022 heeft Wibaut goed bezochte informatiebijeenkomst over dit initiatief gehouden.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

voorbereidingskrediet sociale woningbouw (gedeelte Overgoo)

73.500

44.858

28.642

Totaal

73.500

44.858

0

28.642

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Anterieure of vervolgovereenkomst

2e kwartaal 2022

5 oktober 2021

Uitwerking naar bestemmingsplan

2022

Beeldkwaliteitsplan

3e - 4e kwartaal 2022

Anterieure Overeenkomst voor Vlietweg 3

1e kwartaal 2022

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

begin juli 2021 4e omgevingsbijeenkomst Ontwikkelkader Overgoo

omwonenden en belanghebbenden

3e kwartaal 2020 werksessie met belanghebbenden

omwonenden en belanghebbenden

3e omgevingsbijeenkomst 20 februari 2019

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

ja, wandeling en toelichting

onderwerp concept ontwikkelvisie

2e omgevingsbijeenkomst 8 november 2018

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

presentatie tussenstand ontwikkelvisie en ophalen input voor afronding

7 september 2021 5e omgevingsbijeenkomst

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

Fysieke inloopbijeenkomst

8 februari 2022 informatiebijeenkomst Wibaaut over Vlietweg 3

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

Fysieke bijeenkomst met presentatie (organisatie door Wibaut)

Uitgangspunt voor het project is een transparante en vernieuwende communicatie en het zoveel mogelijk betrekken van bewoners, ondernemers en stakeholders. Impact is in de lead en werkt samen met de gemeente, bewoners, ondernemers en de wijkvereniging aan de uitwerking van de Ontwikkelvisie.

Dit project wordt uitgevoerd ‘in de geest van de Omgevingswet’. Dat betekent zorgen voor voldoende afwegingsruimte, invloed geven aan de omgeving en communiceren zowel online als offline. De exacte vorm van de participatie en communicatie verandert mee met de fase waar het project in zit.

Bij belangrijke mijlpalen of nieuwtjes wordt een digitale nieuwsbrief verzonden. Wilt u op de hoogte blijven van het project? Dan kunt u zich hier aanmelden voor deze nieuwsbrief. Voor verdere informatie en verslagen van bijeenkomsten zie de website: www.lv.nl/overgoo

Risicomanagement

In de volgende fase, als meer duidelijkheid bestaat over de ontwikkeling van het gebied, zal een uitgebreide risicoanalyse worden gemaakt.

Deze pagina is gebouwd op 02/24/2022 15:42:33 met de export van 02/24/2022 13:10:49