Projecten

Huygenskwartier Voorburg

Project overzicht

Opstellen van een aanpak voor het creëren van een onderscheidend, levendig en levensvatbaar gebied, dat door zoveel mogelijk partijen wordt ondersteund.

Huygenskwartier Voorburg

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij Huygenskwartier Voorburg

Project locatie

Project status
Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Van Eekelen
Ambtelijk opdrachtgeverJeroen van de Ven
Programma-managerMargreet Witteveen
ProgrammaEconomie
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Projectkarakteristiek
ProjectfaseDefinitiefase
Einddatum
Ruimtelijke procedure
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
15 november 2016
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming
Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

Update in stand van zaken en financiën.

Doelstelling en gewenst resultaat

De aanpak voor Huygenskwartier Voorburg heeft de volgende doelstelling: “het Huygenskwartier moet de plek worden waar de inwoner van Leidschendam-Voorburg alsmede de bezoeker graag werkt, winkelt, woont en uitgaat en de bezoeker een bestemming vindt voor een dagje uit”.

Dit doel wordt bereikt met opstellen van een actieprogramma door:

 • Op korte termijn het centrum met een aantal snelle ingrepen (quick wins) een positieve impuls te geven. Dit kan als vliegwiel dienen voor het verdere traject;
 • Voor de middellange en lange termijn samen met stakeholders een actieprogramma opstellen met onderwerpen en acties van uiteenlopende aard dat bijdraagt aan een toename van het aantal bezoekers en de aantrekkelijkheid en levendigheid van het gebied;
 • Op de lange termijn een stabiele situatie creëren voor bezoekers, ondernemers, eigenaren, bewoners en belanghebbenden: een aantrekkelijk, levendig en levensvatbaar centrumgebied.

Stand van zaken

De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

 • Tweemaal per jaar vindt er een horecaoverleg plaats waarvoor alle horecaondernemers in het gebied worden uitgenodigd. Onderwerpen die daar besproken worden zijn o.a. evenementen, kwesties inzake openbare orde en veiligheid en onderwerpen zoals blurring/mengvormen horeca. Ook de ontwikkelingen inzake corona komen daar aan de orde.
 • Om de openbare ruimte verder te optimaliseren zijn er in 2020/2021 in het gebied extra fietsparkeerplekken gerealiseerd.
 • De uitvoering van het plan Herontwikkeling Herenstraat 42/22 en omgeving is in voorbereiding. Waaijer projectontwikkeling werkt het definitief ontwerp uit voor de nieuwbouw van supermarkt, parkeren en woningen op de plaats van het gemeentekantoor en de huidige supermarkt. Ook stelt zij een plan op voor de fasering van werkzaamheden, zoals de sloop van de bestaande bebouwing, de archeologische onderzoeken, bodemsanering en ook het doorfunctioneren van de Hoogvliet tijdens de bouw. Hierbij is aandacht voor de omgeving, in het bijzonder vanwege de historische gebouwen die vlakbij staan. Eind 2020 is de omgevingsvergunning aangevraagd: een administratieve aanvraag, die in het voorjaar van 2021 is aangevuld met het inhoudelijke voorstel. Het project doorloopt in het traject van de omgevingsvergunning ook een afwijkingsprocedure op het bestaande bestemmingsplan. De raad besluit daarbij over een verklaring van geen bezwaar. De raad heeft besloten bij de ontwikkeling van de nieuwbouw ook de bestaande twee percelen aan de Herenstraat te betrekken: het voormalig gemeentehuis (een rijksmonument) en het eraan vast gebouwde pand ernaast. Waaijer heeft met een unsollicited proposal voorgesteld om hier bedrijfsverzamelruimte en woningen te realiseren. De gemeente is de onderhandeling gestart over het plan en de voorwaarden voor verkoop aan Waaijer. De taxatie is uitgevoerd en de plannen worden inhoudelijk uitgewerkt. Met bewoners wordt gesproken over het parkeren in het gebied, in het bijzonder over het functioneren van de parkeergarage Oude Haven.
 • De focus in 2021 in de stuurgroep zal met name liggen op de verbinding met de Binckhorst en de bekendheid en zichtbaarheid van het gebied door marketing communicatie. Ook de impact van de coronacrisis zal de aandacht hebben.
 • Er is een integraal promotieplan voor recreatie & toerisme ontwikkeld dat heeft geleid tot een campagneconcept "Laat je verrassen".  De campagne dient als verbindend element voor de communicatieuitingen van lokale partners, waaronder het Huygenskwartier. Hiermee krijgen lokale partners een groter podium en tegelijkertijd wordt kruisbestuiving gestimuleerd. Met deze campagne wordt het toeristisch en recreatief aanbod van de gemeente gepromoot. Vanwege de coronacrisis is deze campagne kleinschalig van start gegaan. In 2021 zal verdere uitrol plaatsvinden.
 • Nu de beperkende maatregelen als het gevolg van coronacrisis stapsgewijs worden verlicht, neemt de drukte in de winkelcentra ook weer langzaam toe al lopen we nog steeds achter t.o.v. het laatste ‘normale’jaar (2019).  Ondernemers in de dagelijkse sector hebben het gedurende de hele lockdown relatief goed tot zeer goed gedaan en draaien nog steeds goede omzetten. De modische sector heeft voor een deel een nieuwe businessmodel gevonden in het shoppen op afspraak (private shopping). Minder klanten maar wel gerichtere en veel groter aankopen. De horeca en de sport/yoga heeft het het zwaarst te voorduren gehad. Bracht het afhalen/bezorgen in het eerste deel van de lockdown nog enige omzet bij de horeca, deze is een stuk minder in de laatste fase. Ook het tegenvallende weer heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd met de terrasuitbreidingen. Dit alles heeft tot nu toe niet of nauwelijks tot bedrijfssluitingen geleid als gevolg van de crisis. Wel is men over het algemeen door de reserves heen en wordt er met vrees gekeken naar de komende periode waarin mogelijk uitgestelde  (huur) verplichtingen alsnog moeten worden terugbetaald. De ondernemersfondsrn en verenigingen als geheel hebben door een tegemoetkoming in de kosten toch winkelgebieden onder de aandacht weten te houden bij hun consumenten. Ze werken allen aan een herpositionering voor onder het ‘nieuwe normaal'.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Herinrichting openbare ruimte Herenstraat

0

0

0

0

Aanpak Huygenskwartier

30.000

8.018

7.336

14.646

Onderzoek gebied Huygenskwartier

0

0

2.100

-2.100

UVP-verkeersmaatregelen Huygenskwartier

0

5.760

0

-5.760

Onderhouden kentekenregistratiesysteem Huygenskwartier

21.007

7.272

14.544

-809

Aanpak Huygenskwartier (inzet voor subsidies)

21.114

8.000

0

13.114

Totaal

72.121

29.050

23.980

19.091

Het financieel overzicht heeft betrekking op de periode tot 7 mei 2021.

Planning

De afgelopen jaren is inzet gepleegd op het bekender maken en aantrekkelijker maken van het gebied met als doel meer bezoekers trekken en het gebied op de kaart zetten. Deze inzet continueren we de komende periode waar de focus ligt op onder meer marketing communicatie en promotie en de verankering in het verzorgingsgebied (aansluiting zoeken bij de ontwikkelingen in de Binckhorst). Door de coronacrisis en de impact die dit heeft op het Huygenskwartier, kan dit gevolgen hebben voor de focus en de planning.

Communicatie

Marketing communicatie is een belangrijk onderdeel in de aanpak voor het Huygenskwartier. Ook in 2021 wordt hier op in gezet, met daarbij speciale aandacht voor de Binckhorst en de impact van de coronacrisis. De maatregelen inzake corona kunnen invloed hebben op marketing communicatie in het kader van het project Huygenskwartier.

Risicomanagement

De risico's die we op dit moment zien zijn:

 • Draagvlak: hoe behouden we betrokkenheid van diverse partijen bij de opgave voor het Huygenskwartier Voorburg;
 • Continuiteit: hoe zorgen we dat  de inzet die is gepleegd om aan de ambitie voor het Huygenskwartier uitvoering te geven, ook in de toekomst gecontinueerd gaat worden.
Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16