Projecten

Huygenskwartier Voorburg

Project overzicht

Opstellen van een aanpak voor het creëren van een onderscheidend, levendig en levensvatbaar gebied, dat door zoveel mogelijk partijen wordt ondersteund.

Huygenskwartier Voorburg

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij Huygenskwartier Voorburg

Project locatie

Project status
Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Van Eekelen
Ambtelijk opdrachtgeverJeroen van de Ven
ProjectleiderMargreet Witteveen
ProgrammaEconomie
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Projectkarakteristiek
ProjectfaseDefinitiefase
Einddatum
Ruimtelijke procedure
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
15 november 2016
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming
Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

Update in stand van zaken en financiën.

Doelstelling en gewenst resultaat

De aanpak voor Huygenskwartier Voorburg heeft de volgende doelstelling: “het Huygenskwartier moet de plek worden waar de inwoner van Leidschendam-Voorburg alsmede de bezoeker graag werkt, winkelt, woont en uitgaat en de bezoeker een bestemming vindt voor een dagje uit”.

Dit doel wordt bereikt door het uitvoeren van diverse acties en activiteiten, waarmee op de lange termijn een stabiele situatie wordt gecreëerd voor bezoekers, ondernemers, eigenaren, bewoners en belanghebbenden: een aantrekkelijk, levendig en levensvatbaar centrumgebied.

Stand van zaken

De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

 • Circa tweemaal per jaar vindt er een horecaoverleg plaats waarvoor alle horecaondernemers in het gebied worden uitgenodigd. Onderwerpen die daar besproken worden zijn o.a. evenementen, kwesties inzake openbare orde en veiligheid en onderwerpen zoals blurring/mengvormen horeca. Ook de ontwikkelingen inzake corona komen daar aan de orde, zoals de mogelijkheid van ruimere terrassen
 • De uitvoering van het plan Herontwikkeling Herenstraat 42/22 en omgeving is in voorbereiding. Waaijer projectontwikkeling werkt het definitief ontwerp uit voor de nieuwbouw van supermarkt, parkeren en woningen op de plaats van het gemeentekantoor en de huidige supermarkt. Ook stelt zij een plan op voor de fasering van werkzaamheden, zoals de sloop van de bestaande bebouwing, de archeologische onderzoeken, bodemsanering en ook het doorfunctioneren van de Hoogvliet tijdens de bouw. Hierbij is aandacht voor de omgeving, in het bijzonder vanwege de historische gebouwen die vlakbij staan. Eind 2020 is de omgevingsvergunning aangevraagd: een administratieve aanvraag, die in het voorjaar van 2021 is aangevuld met het inhoudelijke voorstel. Het project doorloopt in het traject van de omgevingsvergunning ook een afwijkingsprocedure op het bestaande bestemmingsplan. De gemeenteraad besluit daarbij over een verklaring van geen bezwaar. Waaijer projectontwikkeling heeft het bouwteam geformeerd. Hiermee bereidt ze de werkzaamheden verder voor. Het grove uitvoeringsplan wordt verder geconcretiseerd, met concrete afspraken over de fasering en de integratie van sanering en archeologisch onderzoek. De gemeenteraad heeft besloten bij de ontwikkeling van de nieuwbouw ook de bestaande twee percelen aan de Herenstraat te betrekken: het voormalig gemeentehuis (een rijksmonument) en het eraan vast gebouwde pand ernaast. Waaijer heeft met een unsolicited proposal voorgesteld om hier bedrijfsverzamelruimte en woningen te realiseren. De gemeente is de onderhandeling gestart over het plan en de voorwaarden voor verkoop aan Waaijer. De taxatie is uitgevoerd en de plannen worden inhoudelijk uitgewerkt. Het bouwteam is er direct bij betrokken, zodat de uitvoering gelijktijdig met de nieuwbouw van het plan Waaijer kan plaatsvinden. Met bewoners wordt gesproken over het parkeren in het gebied, in het bijzonder over het functioneren van de parkeergarage Oude Haven.
 • Naast afstemming tussen de stakeholders ligt de focus in 2022 in de stuurgroep met name op de bekendheid en zichtbaarheid van het gebied door marketing communicatie. Ook de impact van de coronacrisis heeft de aandacht
 • De woningbouw ontwikkelingen in de Binckhorst worden steeds concreter en volgen we kritisch met het oog op de potentie aan koopkracht voor het Huygenskwartier. Binnen de Retail Innovation & Experience Campus heeft de Haagse Hogeschool als onderdeel van een minor ‘reshaping bussiness’ een tiental proposities gepresenteerd aan het bestuur van het ondernemersfonds, waarmee het Huygenskwartier de nieuwe bewoners van de Binckhorst aan het winkelgebied kan binden. Daaruit zijn door de ondernemers drie voorstellen voor de korte, de middellange en de lange termijn omarmd. Deze voorstellen zullen het komende jaar door een nieuwe groep studenten in samenwerking met de ondernemers worden uitgewerkt en indien mogelijk ook daadwerkelijk geïmplementeerd
 • Vooruitlopend op de eventuele gevolgen van de landelijke trends is er in opdracht van de gemeente een planvormende studie uitgevoerd in het Huygenskwartier die ziet op het mogelijk compacter maken wanneer de noodzaak zich aandient. Vooralsnog geeft de actuele situatie geen aanleiding om uitvoering te geven aan deze studie. Ook voor de nabije toekomst wordt verwacht dat de beoogde relocatie van de supermarkt (plan Waaijer) met de bijbehorende realisatie van het woningbouwprogramma het Huygenskwartier voldoende impuls zullen geven als volwaardig kernwinkelgebied binnen het voorzieningenaanbod in onze gemeente
 • Er is een integraal promotieplan voor recreatie & toerisme ontwikkeld dat heeft geleid tot een campagneconcept "Laat je verrassen".  De campagne dient als verbindend element voor de communicatieuitingen van lokale partners, waaronder het Huygenskwartier. Hiermee krijgen lokale partners een groter podium en tegelijkertijd wordt kruisbestuiving gestimuleerd. Met deze campagne wordt het toeristisch en recreatief aanbod van de gemeente gepromoot. Vanwege de coronacrisis is deze campagne kleinschalig van start gegaan. Op dit moment vindt verdere uitrol plaats
 • Het beeld in de kernwinkelgebieden is divers en verschillend. De wat omzet betreft belangrijkste maanden november en december 2021 kenmerkten zich door een beperkte of gehele lockdown. Voor met name de horeca betekende dit een financiële strop die slechts gedeeltelijk of geheel niet werd gecompenseerd door de landelijke steunpakketten. Sommige horecaondernemers hebben schulden moeten maken om het te kunnen uitzingen. Anderen hebben een succesvol take-away- en bezorgconcept opgezet. Bepalend is of de lockdown ook voor de horeca versoepeld gaat worden. Voor de retail geldt eenzelfde wisselend beeld. Sommige ondernemers bleken adaptief en hebben hun businessmodel om kunnen zetten naar private-shopping en bezorgen via website, andere hebben zwaar moeten interen. Anderen hebben een tweede baan naast hun winkel gezocht en gevonden. Als met al is de rek er financieel en emotioneel nagenoeg uit bij de meeste ondernemers. Dit beeld vertaalt zich gelukkig nog niet in leegstand. De dynamiek is nog steeds bijzonder groot en zelfs in coronatijd vestigen nieuwe ondernemers zich in het Huygenskwartier
 • De opdracht en planning van de werkzaamheden in het kader van de aanleg van nutsvoorzieningen op het Stationsplein wordt momenteel uitgewerkt
 • Met het bestedingsplan herstelbeleid corona 2022 heeft de gemeenteraad budget gereserveerd voor o.a. vitale winkelgebieden, waaronder het Huygenskwartier. Het gaat dan onder meer om ondersteuning vwb herpositionering van het winkelgebied, het oprichten van een VVE voor vastgoedeigenaren in het gebied en het uitvoeren van onderzoeken in de kernwinkelgebieden, onder meer een distributieplanologisch onderzoek (dpo) naar de marktruimte voor horeca in onze gemeente

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Aanpak Huygenskwartier

30.000

12.876

17.124

Onderhouden kentekenregistratie Huygenskwartier

21.007

24.958

0

-3.951

Aanpak Huygenskwartier (inzet voor subsidies)

21.114

13.625

0

7.489

Totaal

72.121

51.459

0

20.662

Het financieel overzicht heeft betrekking op de periode tot 31 december 2021.

Planning

De afgelopen jaren is inzet gepleegd op het bekender maken en aantrekkelijker maken van het gebied met als doel meer bezoekers trekken en het gebied op de kaart zetten. Deze inzet continueren we de komende periode waar de focus ligt op onder meer marketing communicatie en promotie en de verankering in het verzorgingsgebied (aansluiting zoeken bij de ontwikkelingen in de Binckhorst). Door de coronacrisis en de impact die dit heeft op het Huygenskwartier, kan dit gevolgen hebben voor de focus en de planning.

Communicatie

Marketing communicatie is een belangrijk onderdeel in de aanpak voor het Huygenskwartier.  De maatregelen inzake corona kunnen invloed hebben op marketing communicatie in het kader van het project Huygenskwartier.

Risicomanagement

De risico's die we op dit moment zien zijn:

 • Draagvlak: hoe behouden we betrokkenheid van diverse partijen bij de opgave voor het Huygenskwartier Voorburg
 • Continuïteit: hoe zorgen we dat de inzet die is gepleegd om aan de ambitie voor het Huygenskwartier uitvoering te geven, ook in de toekomst gecontinueerd gaat worden
Deze pagina is gebouwd op 02/24/2022 15:42:33 met de export van 02/24/2022 13:10:49