Projecten

Huygenskwartier Voorburg

Project overzicht

Opstellen van een aanpak voor het creëren van een onderscheidend, levendig en levensvatbaar gebied, dat door zoveel mogelijk partijen wordt ondersteund.

Huygenskwartier Voorburg

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij Huygenskwartier Voorburg

Project locatie

Project status
Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Van Eekelen
Ambtelijk opdrachtgeverJeroen van de Ven
Projectleidervacant
ProgrammaEconomie
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Projectkarakteristiek
ProjectfaseBeheerfase
Einddatum
Ruimtelijke procedure
Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming
Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

Het project 'Huygenskwartier' is afgesloten. De activiteiten en de gemeentelijke inzet gericht op het Huygenskwartier zijn ingebed in regulier beleid (detailhandel / horeca/ evenementen/ locatie-ontwikkeling) en in de uitvoering van projecten (bijvoorbeeld de herontwikkeling van Herenstraat 40/42 in het project Herentuyn).

Doelstelling en gewenst resultaat

De aanpak voor Huygenskwartier Voorburg heeft de volgende doelstelling: “het Huygenskwartier moet de plek worden waar de inwoner van Leidschendam-Voorburg alsmede de bezoeker graag werkt, winkelt, woont en uitgaat en de bezoeker een bestemming vindt voor een dagje uit”.

Stand van zaken

De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

  • De aanpak Huygenskwartier is afgerond.
  • De uitvoering van het plan Herontwikkeling Herenstraat 42/22 en omgeving is in voorbereiding. Waaijer projectontwikkeling heeft de vergunning aangevraagd voor de nieuwbouw van supermarkt, parkeren en woningen op de plaats van het gemeentekantoor en de huidige supermarkt. Ook stelt zij een plan op voor de fasering van werkzaamheden, zoals de sloop van de bestaande bebouwing, de archeologische onderzoeken, bodemsanering en ook het doorfunctioneren van de Hoogvliet tijdens de bouw. Hierbij is aandacht voor de omgeving, in het bijzonder vanwege de historische gebouwen die vlakbij staan. De verklaring van geen bedenkingen en de ontheffing geluid hebben in middels ter visie gelegen. Waaijer projectontwikkeling heeft het bouwteam geformeerd. Hiermee bereidt ze de werkzaamheden verder voor. Het grove uitvoeringsplan wordt verder geconcretiseerd, met concrete afspraken over de fasering en de integratie van sanering en archeologisch onderzoek. De gemeenteraad heeft besloten bij de ontwikkeling van de nieuwbouw ook de bestaande twee percelen aan de Herenstraat te betrekken: het voormalig gemeentehuis (een rijksmonument) en het eraan vast gebouwde pand ernaast. Waaijer heeft met een unsolicited proposal voorgesteld om hier bedrijfsverzamelruimte en woningen te realiseren. De gemeente is de onderhandeling gestart over het plan en de voorwaarden voor verkoop aan Waaijer. De taxatie is uitgevoerd en de plannen worden inhoudelijk uitgewerkt. Het bouwteam is er direct bij betrokken, zodat de uitvoering gelijktijdig met de nieuwbouw van het plan Waaijer kan plaatsvinden. Met bewoners wordt gesproken over het parkeren in het gebied, in het bijzonder over het functioneren van de parkeergarage Oude Haven.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Aanpak Huygenskwartier

30.000

12.876

-29

17.124

Onderhouden kentekenregistratie Huygenskwartier

21.007

24.958

0

-3.951

Aanpak Huygenskwartier (inzet voor subsidies)

21.114

13.625

0

7.489

Totaal

72.121

51.459

-29

20.662

Het financieel overzicht heeft betrekking op de periode tot 31 december 2021.

Planning

De afgelopen jaren is inzet gepleegd op het bekender maken en aantrekkelijker maken van het gebied met als doel meer bezoekers trekken en het gebied op de kaart zetten. Deze inzet continueren we de komende periode waar de focus ligt op onder meer marketing communicatie en promotie en de verankering in het verzorgingsgebied (aansluiting zoeken bij de ontwikkelingen in de Binckhorst). Door de coronacrisis en de impact die dit heeft op het Huygenskwartier, kan dit gevolgen hebben voor de focus en de planning.

Communicatie

Risicomanagement

De risico's die we op dit moment zien zijn:

  • Draagvlak: hoe behouden we betrokkenheid van diverse partijen bij de opgave voor het Huygenskwartier Voorburg
  • Continuïteit: hoe zorgen we dat de inzet die is gepleegd om aan de ambitie voor het Huygenskwartier uitvoering te geven, ook in de toekomst gecontinueerd gaat worden
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 15:21:48 met de export van 11/10/2022 14:32:36