Projecten

ISV project Parkeerterrein Venestraat

Project overzicht

Het realiseren van een parkeerterrein ten behoeve van het gebied Venestraat en omgeving en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse

ISV project Parkeerterrein Venestraat

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij ISV project Parkeerterrein Venestraat

Project locatie

Project status
Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Aandachtspunt

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Rouwendal
Ambtelijk opdrachtgeverJeroen van de Ven
Programma-managerPaula van der Ark
ProgrammaEconomie
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Projectkarakteristiek
ProjectfaseOntwerpfase
Einddatum2023
Ruimtelijke procedureIndien woningbouw haalbaar, dan wel ruimtelijke procedure nodig
RisicoprofielLaag
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
5 januari 2021 besluit extra kosten
Volgende raads-/commissiebehandeling
juli 2021 keuze definitieve ontsluiting parkeerterrein
Besluitvorming

10 juli 2018 intentieovereenkomst afgesloten.

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

Sluiten anterieure overeenkomst naar verwachting eind 2e kwartaal, mogelijk begin 3e kwartaal 2021.

Geen gefaseerde aanleg van het parkeerterrein, maar in één keer in aansluiting en afstemming met de oplevering nieuwbouw op het achterterrein, Voorzien in 2023.

Project inhoud

Het project Parkeerterrein Venestraat is het laatste deelproject van het Stedelijk Vernieuwingsproject Venestraat en omgeving.  De deelprojecten openbare ruimte, recreatie en -watertoerisme, bedrijvigheid en versterking cultuurhistorie zijn eerder afgerond.

Met ontwikkelaar Waterland Real Estate (eigenaar van het achterterrein en de panden aan de leidsekade 6 t/m 10) is een Vaststellings- en intentieovereenkomst afgesloten ten behoeve van o.a. een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw in combinatie met realisatie van het beoogde parkeerterrein. In het vaststellingsgedeelte zijn afspraken vastgelegd over de restauratie / renovatie van de vier deels monumentale panden aan de Leidsekade 6 t/m 10.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling
Het verminderen van de parkeerdruk in het gebied Venestraat en omgeving, waaronder ook Leidschendam Centrum, en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein achter de Leidsekade Venestraat. Tevens als doelstelling het verbeteren van de kwaliteit van de deels monumentale panden aan de Leidsekade 6 t/m 10

Resultaat
Een sociaal veilig parkeerterrein van circa 70 parkeerplaatsen, met een verkeersveilige ontsluiting, al dan niet in combinatie met nieuwbouw van woningen. Gerenoveerde /gerestaureerde panden aan de Leidsekade 6 t/m 10.

Stand van zaken

Parkeerterrein en ontsluiting
Het raadsvoorstel over de ontsluiting van het parkeerterrein is op 5 januari 2021 in de raad behandeld. besloten is nog geen definitief besluit te nemen over de ontsluiting via de Jagersstraat of alleen via de Tol. In het 1e kwartaal is aangevangen met de aanleg van de Kiss&Ride-zone bij de school aan de Tol. De oplevering vindt voor de zomervakantie plaats. Na de zomervakantie zal de nieuwbouw van de school in gebruik genomen worden.

Het voornemen om de aanleg van het parkeerterrein in twee fases aan te leggen is verlaten. Vanwege de bouwactiviteiten aan zowel de nieuwbouw op het achterterrein als de bouwwerkzaamheden aan de panden Leidsekade, is de verwachting dat dit veel schade zal opleveren aan het dan net aangelegd parkeerterrein uit de eerste fase. Er is nu gekozen om de aansluiting bij de realisatie van de nieuwbouw op het achterterrein, het parkeerterrein op te leveren. Dit schuift daarom door naar 2023. Er is een nieuw raadsvoorstel over het parkeerterrein en de ontsluiting van het terrein aan de raad gestuurd.

Anterieure overeenkomst
De uitwerking van de afspraken met Waterland in de anterieure overeenkomst vergt meer tijd. Naar verwachting kan dit eind 2e kwartaal / begin 3e kwartaal worden afgerond.

Renovatie Leidsekade 6 t/m 10
In afwachtig van een besluit over al dan niet kunnen slopen van de panden Leidsekade 6 t/m 8 is de verbouwing van de panden Leidsekade 9 en 10 incl. de daarbij behorende bodemsanering, vertraagd. Waterland heeft daarvoor onlangs een bouwkundige rapportage ingediend. Pas na dit besluit kan een verdere planning worden aangegeven.

Nieuwbouw 12 appartementen
Ook het nieuwbouwplan voor de appartementen is vertraagd. Ook deze planning is nog niet te geven.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

ISV bijdrage parkeerplaatsen

164.000

2.000

0

162.000

Investering aanleg en ontsluiting parkeerterrein Venestraat

1.625.000

0

0

1.625.000

Totaal

1.789.000

2.000

0

1.787.000

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Renovatie - restauratieplan Leidsekade 6 t/m 10

uiterlijk juli 2021

Renovatieplan is goedgekeurd. Uitvoering wacht op besluitvorming over al dan niet slopen.

Definitief besluit over wijze van ontsluiten van het parkeerterrein

1e kwartaal 2021

Definitief besluit raad juli 2021

Vervolgovereenkomst met ontwikkelaar

1e kwartaal 2020

College schuift door naar 2/3e kwartaal 2021

Realisatie parkeerterrein

2010-2021

Schuift door naar 2023, in aansluiting op oplevering nieuwbouw achterterrein

Een definitieve planning voor de realisatie van het parkeerterrein is pas te maken na de afronding van het haalbaarheidsonderzoek.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

9 december 2019 3e omgevingsbijeenkomst

belangstellenden

terugkoppeling onderzoek ontsluiting en presentatie plan voor nieuwbouw

30 januari 2019 2e omgevingsbijeenkomst

omwonenden en belangstellenden

terugkoppeling plannen en presentatie onderzoeksvariant ontsluiting van het gebied

14 november 2018 omgevingsbijeenkomst

omwonenden en belangstellenden

informatie over de plannen en input ophalen voor de ontsluiting van het gebied

12 juli 2018 digitale nieuwsbrief Leidschendam-zuid

abonnees van de digitale nieuwsbrief

informatie over de gesloten vaststellings en intentieovereenkomst

12 juli 2018 persbericht

informatie over de gesloten vaststellings en intentieovereenkomst

Voor dit project wordt geen gebruik worden gemaakt van een aparte klankbordgroep, maar worden gedurende het proces brede omgevingsbijeenkomsten georganiseerd. Verder is informatie te vinden op de website : https://www.lv.nl/herontwikkeling-terrein-achter-leidsekade-venestraat en wordt gebruikt gemaakt van de digitale nieuwsbrief Leidschendam Zuid.

Risicomanagement

Vooralsnog lijkt het plan voor woningbouw in combinatie met het parkeerterrein mogelijk. Mocht het haalbaarheidsonderzoek toch nog negatief uitpakken, dan is in de intentieovereenkomst overeengekomen dat het oorspronkelijke minnelijk bod dat is gedaan weer herleeft. De gemeente zal dan in overleg gaan met Waterland over de verwerving van de grond die is bedoeld voor de aanleg van het parkeerterrein.

De risicoanalyse voor de realisatiefase van dit project is afgerond en zal regelmatig wordt regelmatig bijgehouden. Dit heeft geen onbeheersbare risico's opgeleverd.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16