Projecten

ISV project Parkeerterrein Venestraat

Project overzicht

Het realiseren van een parkeerterrein ten behoeve van het gebied Venestraat en omgeving en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse

ISV project Parkeerterrein Venestraat

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij ISV project Parkeerterrein Venestraat

Project locatie

Project status
Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Rouwendal
Ambtelijk opdrachtgeverJeroen van de Ven
ProjectleiderPaula van der Ark
ProgrammaEconomie
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Projectkarakteristiek
ProjectfaseOntwerpfase
Einddatum2023
Ruimtelijke procedureIndien woningbouw haalbaar, dan wel ruimtelijke procedure nodig
RisicoprofielLaag
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
13 juli 2021 besluit ontsluiting parkeerterrein
Volgende raads-/commissiebehandeling
juli 2021 keuze definitieve ontsluiting parkeerterrein
Besluitvorming

20 juli 2021 Anterieure overeenkomst. 20 juli 2021 akkoord sloop nieuwbouw Leidsekade 6 t/m 10

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

Op 20 juli 2021 is de anterieure overeenkomst gesloten voor onder andere de woningbouw op het parkeerterrein. Verder is in principe akkoord gegeven op de sloop en nieuwbouw van de panden Leidsekade 6 t/m 10. Dit laatste wordt nog verwerkt in de vaststellingsovereenkomst.

Op 13 juli 2021 heeft de raad een definitieve keuze gemaakt voor de ontsluiting van het parkeerterrein via de Tol.

Project inhoud

Het project Parkeerterrein Venestraat is het laatste deelproject van het Stedelijk Vernieuwingsproject Venestraat en omgeving.  De deelprojecten openbare ruimte, recreatie en -watertoerisme, bedrijvigheid en versterking cultuurhistorie zijn eerder afgerond.

Met ontwikkelaar Waterland Real Estate (eigenaar van het achterterrein en de panden aan de Leidsekade 6 t/m 10) zijn afspraken gemaakt over realisatie van het beoogde parkeerterrein in combinatie met de toevoeging van ca. 14 appartementen.
De gemeente zal het parkeerterrein aanleggen inclusief de ontsluiting daarvan. Daarnaast is overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar over de sloop en nieuwbouw van de panden Leidsekade 6 t/m 10.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling
Het verminderen van de parkeerdruk in het gebied Venestraat en omgeving, waaronder ook Leidschendam Centrum, en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein achter de Leidsekade Venestraat. Tevens als doelstelling het verbeteren van de kwaliteit van de deels monumentale panden aan de Leidsekade 6 t/m 10

Resultaat
Een sociaal veilig parkeerterrein van circa 70 parkeerplaatsen, met een verkeersveilige ontsluiting in combinatie met nieuwbouw van woningen. Nieuwbouw van de panden aan de Leidsekade 6 t/m 10, conform de vastgestelde gevelvisie voor deze panden.

Stand van zaken

Parkeerterrein en ontsluiting
Het DO voor de inrichting van het parkeerterrein wordt momenteel aangepast aan het besluit van de gemeenteraad en gereedgemaakt voor aanbesteding.

Sloop/nieuwbouw Leidsekade 6 t/m 10
Met de laatste bewoners worden nog afspraken gemaakt over verhuizing. Als alles goed gaat, kan de sloop april 2022 aanvangen.
De verkoop van de nieuwbouw is gestart, er zijn veel aanmeldingen.

Nieuwbouw 15 appartementen
Waterland heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van 15 appartementen op het achterterrein.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

aankoop grond

390.000

346.000

0

44.000

investering aanleg en ontsluiting parkeerterrein Venestraat

1.235.000

209.248

0

1.025.752

Totaal

1.625.000

555.248

0

1.069.752

De aankoop van de grond is gunstig uitgevallen. Het restant komt bij de jaarrekening ten goede aan het algemeen resultaat.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

plan nieuwbouw parkeerterrein

4e kwartaal 2021 - 1e kwartaal 2022

sloop en start nieuwbouw Leidsekade 6 t/m 10

1e / 2e kwartaal 2022

start nieuwbouw appartementen parkeerterrein

4e kwartaal 2022

realisatie parkeerterrein

2023

In aansluiting op oplevering nieuwbouw achterterrein

Een definitieve planning voor de realisatie van het parkeerterrein is pas te maken na de afronding van het haalbaarheidsonderzoek.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

9 december 2019 3e omgevingsbijeenkomst

belangstellenden

terugkoppeling onderzoek ontsluiting en presentatie plan voor nieuwbouw

30 januari 2019 2e omgevingsbijeenkomst

omwonenden en belangstellenden

terugkoppeling plannen en presentatie onderzoeksvariant ontsluiting van het gebied

14 november 2018 omgevingsbijeenkomst

omwonenden en belangstellenden

informatie over de plannen en input ophalen voor de ontsluiting van het gebied

12 juli 2018 digitale nieuwsbrief Leidschendam-zuid

abonnees van de digitale nieuwsbrief

informatie over de gesloten vaststellings- en intentieovereenkomst

12 juli 2018 persbericht

informatie over de gesloten vaststellings- en intentieovereenkomst

juli 2021 digitale nieuwsbrief Leidschendam-zuid en mail aan belangstellenden

abonnees van de digitale nieuwsbrief en belangstellenden

informatie over besluitvorming in college en gemeenteraad

juli 2021 pagina voor project op Website "In gesprek met LV"

belangstellenden

algemene informatie over project

Informatie te vinden op de website : www.lv.nl/leidsekade . Verder wordt gebruikt gemaakt van de digitale nieuwsbrief Leidschendam Zuid.

Risicomanagement

De risicoanalyse voor de realisatiefase van dit project is afgerond en zal regelmatig worden bijgehouden. Dit heeft geen onbeheersbare risico's opgeleverd.

Deze pagina is gebouwd op 02/24/2022 15:42:33 met de export van 02/24/2022 13:10:49