Projecten

ISV project Parkeerterrein Venestraat

Project overzicht

Het realiseren van een parkeerterrein ten behoeve van het gebied Venestraat en omgeving en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse

ISV project Parkeerterrein Venestraat

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij ISV project Parkeerterrein Venestraat

Project locatie

Project status
Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Bremer
Ambtelijk opdrachtgeverJeroen van de Ven
ProjectleiderPaula van der Ark
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Projectkarakteristiek
ProjectfaseOntwerpfase
Einddatum2024
Ruimtelijke procedureomgevingsvergunning voor 15 appartementen op parkeerterrein
RisicoprofielLaag
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
13 juli 2021 besluit ontsluiting parkeerterrein
Volgende raads-/commissiebehandeling
cie OG 25 oktober 2022 en raad 8 november 2022
Besluitvorming

omgevingsvergunning voor 15 appartementen

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

De sloop en nieuwbouw van de panden Leidsekade 6 t/m 10 is verwerkt in de vaststellingsovereenkomst. Op 19 september 2022 is er een inloopavond gehouden over de nieuwbouw van 15 appartementen op het toekomstige parkeerterrein, de sloop- van de panden Leidsekade en de laatste plannen het parkeerterrein.

Project inhoud

Het project Parkeerterrein Venestraat is het laatste deelproject van het Stedelijk Vernieuwingsproject Venestraat en omgeving.  De deelprojecten openbare ruimte, recreatie en -watertoerisme, bedrijvigheid en versterking cultuurhistorie zijn eerder afgerond.

Met ontwikkelaar Waterland Real Estate (eigenaar van het achterterrein en de panden aan de Leidsekade 6 t/m 10) zijn afspraken gemaakt over realisatie van het beoogde parkeerterrein in combinatie met de toevoeging van ca. 14 appartementen.
De gemeente zal het parkeerterrein aanleggen inclusief de ontsluiting daarvan. Daarnaast is overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar over de sloop en nieuwbouw van de panden Leidsekade 6 t/m 10.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling
Het verminderen van de parkeerdruk in het gebied Venestraat en omgeving, waaronder ook Leidschendam Centrum, en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein achter de Leidsekade Venestraat. Tevens als doelstelling het verbeteren van de kwaliteit van de deels monumentale panden aan de Leidsekade 6 t/m 10

Resultaat
Een sociaal veilig parkeerterrein van 62 parkeerplaatsen, met een verkeersveilige ontsluiting in combinatie met nieuwbouw van woningen. Nieuwbouw van de panden aan de Leidsekade 6 t/m 10, conform de vastgestelde gevelvisie voor deze panden.

Stand van zaken

Parkeerterrein en ontsluiting
Het DO voor de inrichting van het parkeerterrein wordt momenteel aangepast aan het besluit van de gemeenteraad en gereedgemaakt voor aanbesteding. Vanwege een goede inpassing van het appartementengebouw bevat het parkeerterrein 1 pp (62 pp) minder dan voorheen (63 pp).

Sloop/nieuwbouw Leidsekade 6 t/m 10
Ook de laatste bewoners zijn inmiddels verhuisd en de nieuwbouwwoningen zijn verkocht. Start sloop eind september/begin oktober 2002.

Nieuwbouw 15 appartementen
Vooruitlopend op de verguningsprocedure, zal de ontwikkelaar op medio september een inloopbijeenkomst organiseren om de nieuwbouwplannen toe te lichten.
Tevens zal er informatie worden gegeven over de sloop en nieuwbouw van de panden Leidsekade. De gemeente zal aanwezig zijn voor de toelichting op de laatste plannen voor het parkeerterrein.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

aankoop grond parkeerterrein

390.000

346.000

0

0

aanschaf poller Noordelijke Sluisbrug

60.000

0

0

60.000

brug Toevluchtspad

260.000

37.625

78.490

143.885

wegontsluiting Toevluchtweg - De Tol

905.000

184.862

0

720.138

Totaal

1.615.000

568.487

78.490

924.023

De raad heeft met het vaststellen van de Nota van Wijziging bij de begroting 2021-2024 (november 2020) kredieten beschikbaar gesteld (totaal € 1.615.000) voor de kosten in het kader van de ontsluiting parkeerterrein Leidsekade – Venestraat (aankoop grond, realisatie van een autobrug, aanleg – en ontsluiting parkeerterrein en aanschaf van een Poller).

Uitgaven 2021
De aankoop van de grond heeft in 2021 plaatsgevonden. De werkelijke kosten zijn lager uitgevallen dan geraamd. Dit (deel) krediet is daarom ultimo 2021 afgesloten.
Derhalve staat het saldo op nul.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

plan nieuwbouw parkeerterrein

1e kwartaal 2022

september 2022 college

november 2022 raad

het plan heeft langer geduurd dan verwacht

sloop en start nieuwbouw Leidsekade 6 t/m 10

1e /2e kwartaal 2022

sloop start eind september/ begin oktober 2022

start nieuwbouw appartementen parkeerterrein

4e kwartaal 2022

realisatie parkeerterrein

2023

in aansluiting op oplevering nieuwbouw achterterrein

Een goede inpassing van het appartementengebouw op het parkeerterrein heeft meer tijd gekost dan gedacht. De start sloop- van de panden Leidsekade moest wachten op het vertrek van de laatste bewoners. Die zijn er nu allemaal uit. Realisatie van het parkeerterrein wordt afgestemd op de oplevering van de nieuwbouw van de appartementen.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

14 november 2018 omgevingsbijeenkomst

omwonenden en belangstellenden

informatie over de plannen en input ophalen voor de ontsluiting van het gebied

30 januari 2019 2e omgevingsbijeenkomst

omwonenden en belangstellenden

terugkoppeling plannen en presentatie onderzoeksvariant ontsluiting van het gebied

9 december 2019 3e omgevingsbijeenkomst

omwonenden en belangstellenden

terugkoppeling onderzoek ontsluiting en presentatie plan voor nieuwbouw appartementen

juli 2021 digitale nieuwsbrief Leidschendam-zuid en mail aan belangstellenden

abonnees van de digitale nieuwsbrief en belangstellenden

informatie over besluitvorming in college en gemeenteraad

juli 2021 pagina voor project op Website "In gesprek met LV"

omwonenden en belangstellenden

algemene informatie over project

19 september 2022 inloopavond

omwonenden en belangstellenden

organisatie Waterland, info nieuwbouw appartementen, start bouw Leidsekade

Informatie te vinden op de website : www.lv.nl/leidsekade. Verder wordt gebruikt gemaakt van de digitale nieuwsbrief Leidschendam Zuid.

Risicomanagement

De risicoanalyse voor de realisatiefase van dit project is afgerond en zal regelmatig worden bijgehouden. Dit heeft geen onbeheersbare risico's opgeleverd.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 15:21:48 met de export van 11/10/2022 14:32:36