Projecten

ISV project Parkeerterrein Venestraat

Project overzicht

Het realiseren van een parkeerterrein ten behoeve van het gebied Venestraat en omgeving en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse

ISV project Parkeerterrein Venestraat

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij ISV project Parkeerterrein Venestraat

Project locatie

Project status

Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Bremer
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers

Projectkarakteristiek

Projectfase
Ontwerpfase
Einddatum
2024
Ruimtelijke procedure
omgevingsvergunning voor 15 appartementen op parkeerterrein
Risicoprofiel
Laag

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
13 juli 2021 besluit ontsluiting parkeerterrein
Volgende raads-/commissiebehandeling
cie OG 25 oktober 2022 en raad 8 november 2022
Besluitvorming

omgevingsvergunning voor 15 appartementen

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

De sloop en nieuwbouw van de panden Leidsekade 6 t/m 10 is eind januari 2023 aangevangen.

Project Inhoud

Het project Parkeerterrein Venestraat is het laatste deelproject van het Stedelijk Vernieuwingsproject Venestraat en omgeving.  De deelprojecten openbare ruimte, recreatie en -watertoerisme, bedrijvigheid en versterking cultuurhistorie zijn eerder afgerond.

Met ontwikkelaar Waterland Real Estate (eigenaar van het achterterrein en de panden aan de Leidsekade 6 t/m 10) zijn afspraken gemaakt over realisatie van het beoogde parkeerterrein in combinatie met de toevoeging van ca. 15 appartementen.
De gemeente zal het parkeerterrein aanleggen inclusief de ontsluiting daarvan. Daarnaast is overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar over de sloop en nieuwbouw van de panden Leidsekade 6 t/m 10.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling
Het verminderen van de parkeerdruk in het gebied Venestraat en omgeving, waaronder ook Leidschendam Centrum, en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein achter de Leidsekade Venestraat. Tevens als doelstelling het verbeteren van de kwaliteit van de deels monumentale panden aan de Leidsekade 6 t/m 10

Resultaat
Een sociaal veilig parkeerterrein van 62 parkeerplaatsen, met een verkeersveilige ontsluiting in combinatie met nieuwbouw van woningen. Nieuwbouw van de panden aan de Leidsekade 6 t/m 10, conform de vastgestelde gevelvisie voor deze panden.

Stand van zaken

Parkeerterrein en ontsluiting
De voorbereidingen worden getroffen voor de aanbesteding (3e kwartlaal 2023) van de brug bij het Toevluchtpad naar de Tol. Deze zal vooruitlopend op de rest van de ontsluiting en parkeerterrein worden uitgevoerd, zodat deze gebruikt kan worden bij de bouw en aanlegwerkzaamheden. Naar verwachting kan de brug dan eind dit jaar begin volgend jaar worden aangelegd.

Sloop/nieuwbouw Leidsekade 6 t/m 10
De sloop en nieuwbouw is eind januari 2023 aangevangen.

Nieuwbouw 15 appartementen
Naar verwachting zal de omgevingsvergunning medio maart 2023 worden verleend. Het gaat om 15 koop appartementen.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Aankoop grond parkeerterrein

390.000

346.000

0

0

Aanschaf poller Noordelijke Sluisbrug

60.000

0

0

60.000

Brug Toevluchtspad

260.000

6.605

11.665

241.730

Wegontsluiting Toevluchtweg - De Tol

905.000

198.653

19.935

686.412

Totaal

1.615.000

551.258

31.600

988.142

De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de Nota van Wijziging bij de begroting 2021-2024 (november 2020) kredieten beschikbaar gesteld (totaal € 1.615.000) voor de kosten in het kader van de ontsluiting parkeerterrein Leidsekade – Venestraat (aankoop grond, realisatie van een autobrug, aanleg – en ontsluiting parkeerterrein en aanschaf van een Poller).

De aankoop van de grond heeft in 2021 plaatsgevonden. De werkelijke kosten zijn lager uitgevallen dan geraamd. Dit (deel) krediet is daarom ultimo 2021 afgesloten. Het saldo staat op nul.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Aanbesteding brug Toevluchtpad

3e kwartaal 2023

Sloop en start nieuwbouw Leidsekade 6 t/m 10

sloop start eind september/ begin oktober 2022

eind januari 2023 gestart

Start nieuwbouw appartementen parkeerterrein

4e kwartaal 2022

medio maart 2023 vergunning

 november 2022 raad

Realisatie parkeerterrein

2023

in aansluiting op oplevering nieuwbouw achterterrein, eventueel gefaseerd uitvoeren

Realisatie van het parkeerterrein wordt afgestemd op de oplevering van de nieuwbouw van de appartementen. Vooruitlopend wordt wel gestart met de brug naar het Toevluchtpad.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

14 november 2018 omgevingsbijeenkomst

omwonenden en belangstellenden

informatie over de plannen en input ophalen voor de ontsluiting van het gebied

30 januari 2019 2e omgevingsbijeenkomst

omwonenden en belangstellenden

terugkoppeling plannen en presentatie onderzoeksvariant ontsluiting van het gebied

9 december 2019 3e omgevingsbijeenkomst

omwonenden en belangstellenden

terugkoppeling onderzoek ontsluiting en presentatie plan voor nieuwbouw appartementen

juli 2021 digitale nieuwsbrief Leidschendam-zuid en mail aan belangstellenden

abonnees van de digitale nieuwsbrief en belangstellenden

informatie over besluitvorming in college en gemeenteraad

juli 2021 pagina voor project op Website "In gesprek met LV"

omwonenden en belangstellenden

algemene informatie over project

19 september 2022 inloopavond

omwonenden en belangstellenden

organisatie Waterland, info nieuwbouw appartementen, start bouw Leidsekade

Informatie te vinden op de website : www.lv.nl/leidsekade. Verder wordt gebruikt gemaakt van de digitale nieuwsbrief Leidschendam Zuid.

Risicomanagement

De risicoanalyse voor de realisatiefase van dit project is afgerond en zal regelmatig worden bijgehouden. Dit heeft geen onbeheersbare risico's opgeleverd.

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2023 13:43:31 met de export van 05/10/2023 13:22:15