Projecten

Julianabaan

Project overzicht

In overleg met de overige eigenaren in het gebied het toekomstig bestendig maken van het winkelcentrum Julianabaan.

Julianabaan

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij Julianabaan

Project locatie

Project status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Aandachtspunt

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Aandachtspunt

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Van Eekelen
Ambtelijk opdrachtgeverCarl de Koning
ProjectleiderJoris Bokhove en Petra Ibrahim
ProgrammaEconomie
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Projectkarakteristiek
ProjectfaseStartfase
Einddatumn.t.b.
Ruimtelijke proceduren.v.t.
Risicoprofieln.t.b.
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Commissie 8 februari 2022
Volgende raads-/commissiebehandeling
22 februari 2022
Besluitvorming

Raadsbesluit instemmen opstellen gebiedsvisie, uitvoer quick wins, beschikbaar stellen budget en wijziging begroting.

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

Door verschillende nieuwe ontwikkelingen zal de herontwikkeling van dit winkelgebied vanuit een breder perspectief bekeken worden. Dit betekent dat de scope van het project wordt verbreed. Er wordt toegewerkt naar een gebiedsvisie, waarin een onderzoek naar een nieuwe bibliotheek- c.q. cultuurgebouw, een onderzoek naar een overdekte parkeergarage en verschillende initiatieven vanuit de markt een plaats krijgen.  

Project inhoud

In het coalitieakkoord is opgenomen dat wordt ingezet op een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefomgeving in het winkelcentrum De Julianabaan. In oktober 2018 is daarom het proces geïntensiveerd om samen met de vastgoedeigenaren van De Julianabaan te komen tot een toekomstbestendig winkelgebied. Na verkennende gesprekken is gebleken dat er voldoende draagvlak is om gezamenlijk toe te werken naar een visie op het centrum. Daarvoor is er een “concept” schetsontwerp inrichtingsplan gemaakt met verbeelding, dat vervolgens is uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Ook is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt voor de openbare ruimte en de gevels van de panden binnen het winkelcentrum. Tevens is er een volumestudie uitgevoerd om inzicht te geven in locaties die zich op korte of langere termijn mogelijk lenen voor herontwikkeling. Dit in relatie tot de urgente woningbouwopgave en om richting te kunnen geven aan initiatieven uit de markt. Het optoppen van bestaande gebouwen met hoge woontorens zoals in een eerdere volumestudie is onderzocht, is daarbij van de baan.

Doelstelling en gewenst resultaat

Het in samenspraak met alle betrokkenen in het gebied opstellen van een integrale gebiedsvisie die richting geeft aan het toekomstbestendig maken van winkelcentrum De Julianabaan. De gebiedsvisie heeft onder andere betrekking op de herinrichting van de openbare ruimte. Daarnaast is er in juni 2021 door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om ‘met lef’ de mogelijkheden voor het overkappen van het parkeerterrein op het Julianaplein te onderzoeken en de gevolgen daarvan voor de inrichting van het plein. Verder heeft de raad in oktober 2021 besloten om een locatie-onderzoek voor de bibliotheek en het theater onderdeel te laten uitmaken van het plan voor de herontwikkeling van De Julianabaan. Daarnaast is sprake van een aantal private ontwikkelinitiatieven die, samen met de aangenomen moties/raadsbesluit, aanleiding geven om over te gaan tot het verbreden van de scope van het project De Julianabaan om langs die weg meer opgaven met elkaar te kunnen verbinden. Het ontwikkelen van hoge woontorens zoals in de eerdere volumestudie is onderzocht, behoort niet meer tot de mogelijkheden. Het doel van het verbreden van de scope is om door middel van een participatieproces met de omgeving te komen tot een toekomstbestendig woon-, winkel- en verblijfsgebied De Julianabaan.

Naast de integrale gebiedsvisie die voor de lange termijn wordt opgesteld, wordt onderzocht welke acties er op korte termijn mogelijk zijn om de kwaliteit van het winkel- en woongebied te verbeteren. We noemen dit de quick wins.

Stand van zaken

In 2021 is in samenspraak met de omgeving (bewoners, bezoekers, ondernemers, eigenaren, scholieren en andere betrokkenen), een ontwerp voor de openbare ruimte opgesteld. Dit ontwerp is niet ter vaststelling voorgelegd aan de Raad. Dit vanwege de verkregen signalen om nader onderzoek te verrichten naar het inpassen een parkeergarage. Daarnaast is er door het stedenbouwkundig bureau een beeldkwaliteitsplan voor het winkelgebied (winkelpuien en luifels) opgesteld.

Door de aangenomen motie (parkeren), het raadsbesluit (bibliotheek) en private ontwikkelinitiatieven wordt de herontwikkeling nu vanuit een breder perspectief bekeken. Om richting te geven aan deze deelopgaven, waarbij het initiatief deels bij derden ligt, wordt er een toekomstplan voor het gebied opgesteld. Die gebiedsvisie vormt het integrale kader dat de ontwikkelrichting aangeeft voor het gebied De Julianabaan. De visie beschrijft het toekomstig gebruik en de inrichting van het gebied, en geeft zo richting aan alle ontwikkelingen in het plangebied. In 2022 wordt de gebiedsvisie opgesteld.

Naast de integrale gebiedsvisie die voor de lange termijn wordt opgesteld, wordt onderzocht welke acties er op korte termijn mogelijk zijn om de kwaliteit van De Julianabaan te verbeteren. Het opstellen van de gebiedsvisie en de korte termijn acties zijn twee parallel lopende processen.

Financiën

Voor de begeleiding van het project en het verrichten van diverse onderzoeken zijn de kosten geraamd op een bedrag van € 505.000 (dit is inclusief de kosten van het onderzoek naar de bibliotheek). Hiervoor is een kredietvoorstel aan de Raad voorgelegd (behandeling in de raad van 22 februari a.s.).

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Voorbereiden quick wins

Q1 en Q2 2022

Bouwstenen gebiedsvisie

Q2 2022

Uitvoer quick wins

vanaf Q2 2022

Gebiedsvisie op hoofdlijnen

Q3 2022

Gebiedsvisie

Q4 2022

Wanneer de raad instemt met het voorliggende voorstel dan wordt conform de projectopdracht in 3 stappen toegewerkt naar de oplevering van de gebiedsvisie, namelijk: 1) bouwstenen van de gebiedsvisie, 2) hoofdlijnen van de visie en 3) de gebiedsvisie, inclusief kosten en baten. De doorlooptijd van dit proces wordt ingeschat op ca. één jaar. Daarnaast worden er in 2022 quick wins uitgevoerd.

Communicatie

Alle belanghebbenden worden gedurende het proces betrokken bij het opstellen van de gebiedsvisie. Dit gebeurt door breed opgezette participatie, winkeliersbijeenkomsten, bijeenkomsten in kleinere setting (klankbordgroep), één-op-één gesprekken en via www.lv.nl/julianabaan. De klankbordgroep zoals deze in 2021 was gevormd, krijgt binnenkort een nieuwe samenstelling.

Risicomanagement

Er zitten verschillende risico's aan de verbreding van de scope. In de eerste plaats brengt deze aanpassing risico's met zich mee ten aanzien van de financiële haalbaarheid. De eventuele ontwikkeling van de parkeergarage en het cultuurgebouw zullen leiden tot aanzienlijke extra kosten. Hiervoor dienen in het projectgebied kostendragers te worden gevonden dan wel dient de gemeenteraad de benodigde kredieten beschikbaar te stellen. Ten tweede leidt de verbreding van de scope tot een langere doorlooptijd dan in eerste instantie was beoogd. Met de scopeverbreding schuift de uitvoering van de werkzaamheden in de openbare ruimte op. Het plan zal gefaseerd worden uitgevoerd. Dit jaar worden de eerste quick wins gerealiseerd. Dit zorgt voor een direct zichtbare kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte en zal daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het behouden en het versterken van het draagvlak voor de toekomstplannen.

Deze pagina is gebouwd op 02/24/2022 15:42:33 met de export van 02/24/2022 13:10:49