Projecten

Julianabaan

Project overzicht

In overleg met de overige eigenaren in het gebied het toekomstig bestendig maken van het winkelcentrum Julianabaan.

Project locatie

Project status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Aandachtspunt

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Van Eekelen
Ambtelijk opdrachtgeverPeter Wassenaar
Programma-managerCorneel Jonkers
Programma
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Projectkarakteristiek
ProjectfaseStartfase
Einddatum2022
Ruimtelijke proceduren.V.T.
RisicoprofielLaag?
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Informatieve raadsbrief 18 juni 2019
Volgende raads-/commissiebehandeling
Nader te bepalen
Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

Het stedenbouwkundig adviesbureau heeft een voorkeursscenario uitgewerkt met de eigenaren in het gebied, waaronder ook de gemeente.

Project inhoud

In het coalitieakkoord is opgenomen dat wordt ingezet op een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefomgeving in het winkelcentrum De Julianabaan. In oktober 2018 is daarom het proces geïntensiveerd om samen met de vastgoedeigenaren van de Julianabaan te komen tot een toekomstbestendig winkelgebied. Na verkennende gesprekken is gebleken dat er voldoende draagvlak is om gezamenlijk toe te werken naar een visie op het centrum. Daarvoor is er een “concept” schetsontwerp inrichtingsplan gemaakt met verbeelding, dat vervolgens is uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Ook is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt voor de openbare ruimte en de gevels van de panden binnen het winkelcentrum. Tevens is er een volumestudie uitgevoerd om inzicht te geven in locaties die zich op korte of langere termijn mogelijk lenen voor herontwikkeling. Dit in relatie tot de urgente woningbouwopgave en om richting te kunnen geven aan initiatieven uit de markt.

Bijlagen:
planning

Doelstelling en gewenst resultaat

Het in samenspraak met alle betrokkenen in het gebied opstellen van een definitief ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte van het gebied winkelcentrum De Julianabaan. Een beeldkwaliteitsplan zal hier ook onderdeel van zijn. Deze documenten worden opgesteld ter besluitvorming door de Raad. Uiteindelijk werken we zo stap voor stap toe naar een toekomstbestendig gebied winkelcentrum De Julianabaan.

Stand van zaken

Op 9 april 2020 heeft er een online gesprek met de vastgoedeigenaren plaatsgevonden waarin de architect drie scenario's heeft toegelicht. Het grootste gedeelte van de eigenaren is enthousiast over deze scenario’s. Metterwoon heeft aangegeven de ambitie om te willen bijdragen aan het verbeteren van de uitstraling van het gebied niet te delen. Na overleg hebben alle overige eigenaren (inclusief de gemeente) de ambitie bevestigd om door te willen gaan met dit proces. Er is gekozen voor één voorkeursscenario.

Op 8 december 2020 vond er een openbare digitale bijeenkomst plaats, waar we de eerste ideeën hebben opgehaald en bewoners zijn geïnformeerd over het formeren van een klankbordgroep. Met een mix van bewoners, winkeliers, scholieren en bezoekers van het gebied zijn we 8 x digitaal bij elkaar gekomen en 1 x op locatie om met elkaar door te praten over het ontwerp van de openbare ruimte. Op 23 maart 2021 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd in een openbare bijeenkomst. Daarna is het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een concept definitief ontwerp, dat op 26 mei 2021 gepresenteerd zou worden. In verband met signalen  uit de gemeenteraad, die nog onderzocht wil hebben of een parkeergarage op het Koning Julianaplein aan het ontwerp kan worden toegevoegd, is besloten om de bijeenkomst niet door te laten gaan. Het college wil graag eerst deze signalen verder onderzoeken voordat het ontwerp voor de openbare ruimte definitief wordt gemaakt.

Op 22 juni 2021 worden in de beeldvormende raad concept scenario’s voor een parkeergarage besproken. Deze scenario’s zullen vervolgens verder worden onderzocht en leiden tot een aanpassing aan het definitief ontwerp.

Er worden door de eigenaren mogelijkheden gezien om eventueel woonvolume te realiseren op de aangewezen locaties. Het proces omtrent het toevoegen van woningbouw is echter stopgezet tot er meer duidelijkheid is over het toevoegen van woningen in de gehele gemeente (bouwsteen voor de groene woongemeente).

Daarnaast is er door het stedenbouwkundig bureau een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Financiën

In 2019 is 50.000 euro ter beschikking gesteld voor een eerste verkenning met de vastgoed eigenaren in het winkelcentrum. Hieruit zijn inmiddels de proces- en begeleidingskosten vanuit de gemeente en het onderzoek naar de drie scenario's (op basis van een verdeelsleutel) gedekt.

In de Turap 2020 en de begroting 2021 is geld vrijgemaakt voor het proces dat doorlopen wordt om te komen tot een definitief ontwerp voor de openbare ruimte en verkenning van het toevoegen van woningen.

Voor het onderzoek naar een parkeergarage moet de raad nog een taakstellend budget bepalen.

Planning

Het definitief ontwerp voor de openbare ruimte is met behulp van een intensief participatietraject door het stedenbouwkundig bureau in concept gereed gemaakt. Er worden de komende weken scenario’s uitgewerkt voor het eventueel toevoegen van een parkeergarage in het gebied. Deze scenario’s worden in de beeldvormende raad van 22 juni 2021 besproken. Naar aanleiding daarvan zullen de scenario’s voor een parkeergarage met behulp van participatie verder worden uitgewerkt. In november  2021 kan de raad besluiten over een voorkeursscenario voor de parkeergarage. Eind 2021/begin 2022 wordt het definitief ontwerp aangepast met het voorkeursscenario voor de parkeergarage. In  2022 wordt het definitief ontwerp voor de openbare ruimte voorgelegd aan de raad.

Separaat aan het definitief ontwerp openbare ruimte wordt  aan de raad ook het inspraakvoorstel concept beeldkwaliteitsplan winkelgebied De Julianabaan voorgelegd.

Communicatie

Alle belanghebbenden worden gedurende het proces betrokken bij de verdere uitwerking van het ontwerp. Dit gebeurt door breed opgezette participatie, winkeliersbijeenkomsten tot bijeenkomsten in kleinere setting (klankbordgroep), 1 op 1 gesprekken en middels 'ingesprekmetlv.nl' . De raad is eind januari 2021 in een beeldvormende vergadering geïnformeerd.

Risicomanagement

Risico's die bij het project spelen zijn:

  1. Risico dat betrokken eigenaren afhaken en zich niet meer actief willen inzetten voor het vernieuwen van de winkelpuien.
  2. Conflicterende belangen in het gebied, die zorgen voor een tragere procesgang en moeizame besluitvorming.
  3. De invloed van Corona op o.a. de bereidwilligheid om te investeren.

In geval één van deze situaties zich onverhoopt voordoen wordt er teruggevallen op een basisscenario waarin wel een transformatie van de openbare ruimte plaatsvindt en door de eigenaren via een gefaseerde transformatie van de winkelpuien op basis van het beeldkwaliteitsplan. E.e.a. na goedkeuring door de raad.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16