Projecten

Klein Plaspoelpolder

Project overzicht

De gemeente Leidschendam-Voorburg wil Klein Plaspoelpolder herontwikkelen tot een rustig stedelijk woongebied, met daaraan gerelateerde kleinschalige (werk)functies, in een groene omgeving.

Klein Plaspoelpolder

1 / 3
Afbeelding 1 behorende bij Klein Plaspoelpolder
2 / 3
Afbeelding 2 behorende bij Klein Plaspoelpolder
3 / 3
Afbeelding 3 behorende bij Klein Plaspoelpolder

Project locatie

Project status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Aandachtspunt

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Aandachtspunt

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Van Eekelen
Ambtelijk opdrachtgeverJeroen van de Ven
Programma-managerThijs Aarden
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversGemeente Leidschendam-Voorburg
Projectkarakteristiek
Projectfase
Einddatum2025
Ruimtelijke procedureAnterieur/bestemmingsplan verbrede reikwijdte
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
28 oktober 2020 (toevoegen Triadome locatie aan grex)
Volgende raads-/commissiebehandeling
13 juli 2021 (herziening grex)
Besluitvorming

Ontwikkelvisie vastgesteld door Raad okt. 2014

Ontwikkelstrategie vastgesteld door College april 2015

Spelregelkaart Deellocatie 1 vastgesteld door College dec. 2015

Uitwerking ontwikkelstrategie vastgesteld door Raad okt. 2016

Spelregelkaarten deellocaties 2, 3 en 4 vastgesteld door College in aug. 2017

Besluit maatschappelijk programma en openen Grex door Raad sept. 2017

Besluit college geen school in KPP okt. 2019

Besluit toevoegen Triadome aan grex okt. 2020

2 x per jaar herz. grex

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

 - start inrichtingsplan openbare ruimte

- start sloop Damsigt kantoor

- oplevering woningen Voorburgs Kwartier fase 1

- riolering deellocatie 1b verlegd

- omgevingsvergunning deellocatie 1b onherroepelijk

Project inhoud

Ontwikkelvisie en -strategie
Klein Plaspoelpolder is 50 jaar geleden ontwikkeld tot een locatie met grote kantoren en bedrijven. Kenmerkend voor het gebied waren enkele grote leegstaande kantoorgebouwen en functies die binnenstedelijk onwenselijk zijn, zoals een betonfabriek. In 2015 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelvisie Klein Plaspoelpolder vastgesteld. Het doel van deze visie is om richting te geven aan de toekomstige invulling van het gebied. Klein Plaspoelpolder moet een prettig verblijfsgebied worden dat goed aansluit op zijn omgeving. Een groene omgeving met veel water, waar men prettig kan wonen en op plaatsen waar dat passend is ook kan werken

Bijlagen:
Spelregelkaarten Triadome
Spelregelkaarten 2, 3 en 4

Spelregelkaart Noord

Plan van aanpak 2015
Ontwikkelvisie

Doelstelling en gewenst resultaat

Het uiteindelijk doel is om van Klein Plaspoelpolder een prettig verblijfsgebied te maken. De weg hiernaartoe ligt niet vast. We werken op basis van organische gebiedsontwikkeling. De uitgangspunten zijn vastgelegd in de ontwikkelvisie, maar daarbinnen houden we bewust ruimte om in te kunnen spelen op interne of externe ontwikkelingen en de actuele vraag op de lokale woningmarkt.

Kern van deze vorm van gebiedsontwikkeling is:

 • sturen op een ambitie in plaats van een blauwdruk als einddoel;
 • ruimte houden voor nieuwe inzichten en veranderende omstandigheden;
 • het door elkaar lopen van beheer en ontwikkeling.

Uitgangspunt van de ontwikkelstrategie is de aanpak te ontvlechten en het simpel en beheersbaar te houden. We ontwikkelen stap voor stap en:

 • beslissen pas zodra een ontwikkelstap ook echt mogelijk is;
 • starten bij de potentiele (financiële) baten;
 • besluiten pas over investeringen in de openbare ruimte buiten de deelplannen als de baten er zijn;
 • geven op ieder keuzemoment inzicht in:
  • de actuele financiële doorrekening voor KPP als geheel
  • bandbreedten waarbinnen het resultaat kan fluctueren
  • aan welke knoppen we kunnen draaien om het resultaat te beinvloeden

De gemeente speelt een faciliterende rol en bewaakt de integrale kwaliteit. Dat doen we vooral op basis van de vastgestelde ontwikkelvisie, deze is erop gericht om de bestaande kwaliteiten in het gebied te versterken en onderling met elkaar te verbinden. Per deellocatie hebben we een spelregelkaart gemaakt. Deze spelregels zijn concreet waar moet, bijvoorbeeld als het gaat om het bewaken van het raamwerk in de openbare ruimte, maar verder zo abstract als kan. Zo bouwen we ruimte in om zo veel mogelijk gebruik te kunnen maken van de expertise van de betrokken marktpartijen. Hierbij sturen we niet alleen op opbrengstmaximalisatie, maar belonen nadrukkelijk ook de kwaliteit van de ingediende plannen. Belangrijke elementen hierin zijn stedenbouwkundige inpassing in de omgeving, duurzaamheid en maatschappelijke meerwaarde. Klein Plaspoelpolder wordt een gevarieerde woonwijk, met zowel appartementen als eengezinswoningen in diverse prijsklassen en bestemd voor diverse doelgroepen.

De gemeenteraad heeft in september 2017 besloten een maatschappelijke opdracht mee te geven voor de ontwikkeling van de deellocaties 2,3 en 4 van Klein Plaspoelpolder. Deze opdracht bestaat uit 15% sociale huur, 15% middeldure huur en de huisvesting van een basisschool.

 • Sociale huur: In de door de raad vastgestelde Ontwikkelstrategie is de keuze gemaakt om Klein Plaspoelpolder te ontwikkelen tot een rustig stedelijk woonmilieu, hierin is ruimte voor verschillende woningtypen in verschillende prijssegmenten. Ook sociale huur past hier dus binnen.
 • Middeldure huur: Uit de opgestelde Woonvisie 2016-2020 blijkt dat er binnen de gemeente een groeiende behoefte is aan appartementen in de prijsklassen € 700 - € 1.000. Hiermee kunnen bijvoorbeeld ouderen worden bediend die bereid zijn door te stromen vanuit hun eengezinswoning, mits daar voldoende kwaliteit tegenover staat. Het biedt ook kansen voor millennials of andere starters op de woningmarkt, die niet in aanmerking komen voor sociale huur maar ook nog geen koopwoning kunnen betalen. Gezien de ligging van Klein Plaspoelpolder en de gemengde wijk die hier wordt gerealiseerd, lijkt de locatie hiervoor zeer geschikt.
 • Huisvesting basisschool: In het Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs 2015-2018 is geconstateerd dat de spreiding van basisscholen binnen de gemeente in één wijk niet optimaal is. Dit betreft Damsigt, waar Klein Plaspoelpolder onderdeel van uit maakt. De vraag in deze wijk zal nog toenemen door de te realiseren nieuwbouwwoningen binnen Klein Plaspoelpolder. Inmiddels is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een onderwijsvoorziening in Klein Plaspoelpolder (KPP). De schoolbesturen zien om getalsmatige en exploitatie-technische redenen af van een school in KPP.

Stand van zaken

Deellocatie 1a/b (Voorburgs Kwartier)
Samen met een actieve klankbordgroep is in 2015 een spelregelkaart opgesteld voor deellocatie 1. De ontwikkelaar heeft deze deellocatie later de naam "Voorburgs Kwartier" gegeven. Voorburgs Kwartier fase 1 bestaat uit 38 eengezinswoningen. Deze woningen zijn inmiddels allemaal bewoond. Ook de openbare ruimte rondom de woningen is aangelegd. De omgevingsvergunning voor de 14 woningen in Voorburgs Kwartier fase 2 is inmiddels onherroepelijk en het riool dat onder deze locatie doorliep is door de gemeente verlegd. Aannemer Niersman verwacht in juni 2021 te  starten met de bouw.

Deellocatie 2 (Total tankstation)
De grond waar nu het Total tankstation staat is eigendom van de gemeente. De gemeente verhuurt de grond tijdelijk aan Total, het tankstation kan in elk geval tot eind 2021 blijven zitten. In de ontwikkelvisie is deellocatie 2 aangewezen als accentlocatie: een locatie waar kan worden afgeweken van de strikte rooilijn langs de Oude Trambaan en waar hogere bebouwing wordt toegestaan. In de ontwikkelstrategie is afgesproken dat we ons hier richten op vernieuwing en dat we onderzoeken of hier de meest duurzame plek van Leidschendam-Voorburg ontwikkeld kan worden.

In het voorjaar van 2017 hebben er verschillende druk bezochte participatiemomenten plaatsgevonden, waarbij huidige en toekomstige bewoners en ondernemers konden meedenken over de mogelijkheden op deze deellocatie. In overleg met een klankbordgroep is vervolgens een spelregelkaart uitgewerkt. Deze spelregelkaart is in augustus 2017 vastgesteld door het college en in september 2017 behandeld in de gemeenteraad. De spelregelkaart vormt de ruimtelijke uitnodiging, op basis waarvan de gemeente haar grond zal verkopen aan een projectontwikkelaar.

Deellocatie 3a/b (Damsigt en voormalige gemeentewerf)
Deellocatie 3 bestaat uit 2 delen; 3a (Damsigt) en 3b (voormalig gemeentewerf). In maart en april 2017 hebben er verschillende druk bezochte participatiemomenten plaatsgevonden, waarbij huidige en toekomstige bewoners en ondernemers konden meedenken over de mogelijkheden op deze deellocatie. In overleg met een klankbordgroep is vervolgens een spelregelkaart opgesteld. Deze spelregelkaart is in augustus 2017 vastgesteld door het college en in september 2017 behandeld in de gemeenteraad. De spelregelkaart vormt de ruimtelijke uitnodiging, en daarmee de basis voor herontwikkeling van dit terrein.
In juli 2018 heeft het College besloten de ontwikkeling van deze deellocatie tijdelijk stil te leggen in verband met een onderzoek naar de bereikbaarheid en doorstroming van Damcentrum en Leidschendam-Zuid. Medio 2019 heeft de gemeenteraad hierover een besluit genomen. Voor KPP betekent dit dat er een ruimtereservering is gedaan voor een brug op het terrein van de voormalige Mebinlocatie en een gedeelte van het voormalige afvalbrengstation/gemeentewerf. Daarmee kan de ontwikkeling van deellocatie 3 doorgang vinden.

Het grote leegstaande kantoorgebouw Damsigt op deellocatie 3a is sinds 2018 eigendom van Borghese Real Estate. De eigenaar heeft inmiddels een definitief ontwerp gemaakt gebaseerd op de spelregelkaart. Dit bestaat uit een nieuwbouwplan van 295 appartementen in de huursector met gebouwd parkeren. 15% van deze appartementen zijn in het sociale segment en 15% is in het middeldure segment. De klankbordgroep denkt mee in het uitwerken van de plannen. De plannen zijn aan de klankbordgroep gepresenteerd en positief ontvangen. Op 7 juli 2020 hebben de gemeente en Borghese een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling op 3a te onderzoeken als ook een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden voor deellocatie 3b te starten.

In juli 2020 is het ontwerp voor deellocatie 3a gepresenteerd aan de omgeving tijdens de inloopbijeekomst. Afgelopen periode heeft met diverse beleidsdisciplines overleg plaatsgevonden over het ontwerp van de 295 appartementen op deellocatie 3a en heeft Borghese een omgevingsvergunning aangevraagd. Er zal een coördineerde ruimtelijke procedure worden doorlopen. Deze procedure houdt in dat alle besluitvorming die nodig is voor de realisatie van de ontwikkeling, zo veel als mogelijk in één voorbereidingstraject gebundeld wordt en gezamenlijk ter inzage worden gelegd als ontwerpbesluiten. Hierdoor wordt er tijd gewonnen. Het ter inzage leggen gebeurd zodra er een anterieure overeenkomst gesloten is. Er wordt nog gewerkt aan de anterieure overeenkomst voor deellocatie 3a, waarin nadere afspraken gemaakt worden over o.a. de verdeling van werkzaamheden, het inrekening brengen van de gemeentelijke plankosten en de kosten voor aanleg van openbare voorzieningen.

De gebouwen op de voormalige gemeentewerf en het Avalex terrein (deellocatie 3b) zijn inmiddels gesloopt. Afgelopen periode is er bodemonderzoek uitgevoerd en zijn de resterende funderingen gesloopt. Er zal op korte termijn gestart worden met de bodemsanering op deze deellocatie. Daarna zal het terrein tijdelijk ingericht worden met groen, totdat de bouw op deze deellocatie start. Voor deelocatie 3b moeten de ontwerpen nog gemaakt worden.

Deellocatie 4 (Voormalig Mebin)
Deellocatie 4 is eigendom van de gemeente. De activiteiten van Mebin op deze locatie zijn begin 2018 gestaakt en de gebouwen zijn inmiddels door Mebin gesloopt. Met Mebin is afgesproken dat de karakteristieke kraan en de bijbehorende kraanbaan vooralsnog behouden blijven. Mebin heeft de kraan in juli 2020 geschilderd. Daarna is de kraan aan de gemeente overgedragen. Potentiële ontwikkelaars van deze deellocatie worden gevraagd om in hun planuitwerking de kraan als optioneel element mee te nemen, op basis van deze plannen wordt bepaald of de kraan blijft staan.

Uit bodemonderzoek is gebleken dat de grond op deze locatie plaatselijk is verontreinigd. De grond is inmiddels gesaneerd. Binnenkort wordt gestart met de tijdelijke inrichting van deellocatie 4: het terrein wordt ingezaaid met een kleurrijk bloemenmengsel en er wordt een tijdelijke speelplek gemaakt. Het plan voor de tijdelijke inrichting is aan de buurt gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst in juli 2020.

De in 2017 vastgestelde spelregelkaart vormt de ruimtelijke uitnodiging, op basis waarvan de gemeente haar grond zal verkopen aan een projectontwikkelaar.

Deellocatie 5 (Openbare ruimte)
Deellocatie 5 betreft de werkzaamheden aan de openbare ruimte van Klein Plaspoelpolder, die niet binnen de overige deellocaties worden gerealiseerd. Het raamwerk van de openbare ruimte bestaat o.a. uit de herinrichting van de hoofdontsluiting, de doorgaande langzaam verkeerverbinding (inclusief een fietsbrug), het wandelpad langs de Vliet (inclusief een voetgangersbrug), de groenblauwe as naast de Arcadeflat en een groen wandelpad langs de Oude Trambaan. Het uitgangspunt is dat deze werkzaamheden pas worden uitgevoerd als de financiële positie van de gemeente duidelijk is. Inmiddels is wel gestart met de eerste schetsen van de openbare ruimte gebaseerd op de spelregelkaarten. Dit is ook noodzakelijk om deelgebieden goed op de openbare ruimte te laten aansluiten. In juni 2021 worden de eerste schetsen besproken met de klankbordgroep en met de buurt.

Triadome locatie
Op 1 augustus 2019 is Kingsbridge Investment B.V. eigenaar geworden van de Triadome locatie. De Triadome locatie is het perceel aan de Vliet met daarop het spiegelende kantoorgebouw waar Landal GreenParks lange tijd als huurder in heeft gezeten. Op 10 februari 2020 is er een Intentieovereenkomst (IOK) gesloten met de initiatiefnemer. In deze overeenkomst is afgesproken dat er, onder regie van de gemeente, twee spelregelkaarten worden opgesteld: een spelregelkaart voor transformatie van het bestaande kantoor en een spelregelkaart voor sloop/nieuwbouw.

Net als bij de eerdere spelregelkaarten is de klankbordgroep Klein Plaspoelpolder, bestaande uit bewoners, omwonenden en toekomstige bewoners van het gebied, nauw betrokken bij het opstellen van de spelregelkaarten. De klankbordgroep heeft unaniem aangegeven in te kunnen stemmen met de spelregels en er vertrouwen in te hebben dat deze spelregels de basis vormen voor een goed en haalbaar bouwplan. De leden van de klankbordgroep hebben voor de spelregels input opgehaald bij hun achterban. Tijdens een inloopbijeenkomst op 13 juli 2020 zijn de concept spelregelkaarten gepresenteerd aan de buurt. Uit de ontvangen reacties blijkt dat de spelregels goed aansluiten bij de wensen die in de buurt leven. Ook Kingsbridge Investment B.V. is intensief betrokken bij het opstellen van de spelregels. Op deze manier is gezorgd voor spelregelkaarten die aansluiten bij de wensen van omwonenden en waarmee ook de initiatiefnemer uit de voeten kan. Op beide spelregelkaarten zijn een doorlopend wandelpad langs de Vliet en een fietspad naar het Damcentrum ingetekend. Verder is vastgelegd dat minimaal 30% van de woningen verhuurd moet worden als sociale huurwoning. De spelregelkaarten zijn op 8 september 2020 vastgesteld.

Op dit moment werkt de eigenaar, samen met de architecten van Tconcept, aan een voorlopig ontwerp dat past binnen de spelregelkaart sloop/nieuwbouw. Met de eigenaar wordt een overeenkomst gesloten waarin afspraken gemaakt worden over o.a. de taakverdeling en de kostenverhaalbijdrage. Voor de realisatie van het bouwplan moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en een vergunningprocedure worden doorlopen. De klankbordgroep blijft betrokken gedurende dit gehele traject.

Financiën

De raad heeft in september 2017 besloten om een integrale grondexploitatie te openen voor de gebiedsontwikkeling van Klein Plaspoelpolder. Een grondexploitatie is een presentatiemiddel voor de financiële begroting van het plan, hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de deellocaties die eigendom zijn van de gemeente en de deellocaties van derden. In de berekening worden de investeringen (grondaankoop, bouwrijp maken, inrichting, plankosten, etc.) in het gebied gepland in de tijd. Hetzelfde wordt gedaan met de opbrengsten (verkoop bouwrijpe grond door de gemeente en kostenverhaalsbijdragen overige eigenaren aan plankosten en investeringen openbare ruimte). Door zowel de kosten, als opbrengsten te plannen en hierbij rekening te houden met inflatie en rentekosten, is het verwachte resultaat te berekenen. De financiële stand van zaken wordt minimaal twee keer per jaar geactualiseerd.

De aanleg van de samenhangende openbare ruimte, waarvan de basis is vastgelegd in de ontwikkelvisie, is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente is wettelijk verplicht om haar plankosten en kosten voor de aanleg van deze openbare voorzieningen te verhalen op de grondeigenaren in het gebied. Voor deellocatie 1a is het kostenverhaal inmiddels afgerond, voor deellocatie 1b zijn recent afspraken gemaakt over het kostenverhaal en voor deellocatie 3a en de Triadome-locatie moeten nog afspraken gemaakt worden over de kostenverhaalbijdrage, daarom is dit een aandachtspunt.

Planning

Deellocatie 1 (Voorburgs Kwartier)
38 woningen fase 1: gereed
14 woningen fase 2: start bouw juni 2021, gereed 2022.

Deellocatie 3a
De eerstvolgende stap is het sluiten van een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en Borghese Real Estate waarin o.a. het kostenverhaal wordt geregeld. Vervolgens zal het bestemmingsplan voor deze deellocatie in procedure worden gebracht. De verwachting is dat eind 2021 de omgevingsvergunning voor de appartementen op deellocatie 3a verleend kan worden. De sloop van het bestaande Damsigt gebouw is gestart.

Deellocatie 6 (Triadome)
Momenteel werkt eigenaar Kingsbridge Investment B.V. zijn plannen voor de herontwikkeling van de Triadome locatie verder uit. De volgende stap is het sluiten van een anterieure overeenkomst tussen gemeente en Kingsbridge Investment B.V. waarin o.a. het kostenverhaal wordt geregeld.

Deellocatie 2, 3b en 4
Deze deellocaties zijn eigendom van de gemeente. Momenteel worden de in 2017 vasgestelde spelregels geactualiseerd. Dit gebeurt in samenspraak met de klankbordgroep. De geactualiseerde spelregelkaarten vormt de ruimtelijke uitnodiging, op basis waarvan de gemeente haar grond zal verkopen aan een projectontwikkelaar. De exacte planning van deze deellocaties is nog niet bekend.

Openbare ruimte
De kaders van de toekomstige openbare ruimte in Klein Plaspoelpolder  zijn al vastgelegd in de Ontwikkelvisie en de spelregelkaarten die samen met bewoners zijn opgesteld www.ingesprekmetlv.nl/kpp. De komende tijd gaan we het  plan voor de openbare ruimte verder invullen. Ook dit doen we met behulp van de bewoners. Op 15 juni kunnen geinteresseerden deelnemen aan een digitale wandeling door het gebied. De tijdens deze wandeling opgehaalde ideeën worden verwerkt in een voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte. Dit ontwerp is in juli 2021 gereed.

Communicatie

De wijze waarop de ontwikkelvisie tot stand is gekomen wordt gedurende het hele proces voortgezet: input van de bewoners, omwonenden, gebruikers en initiatiefnemers aan de voorkant van het proces. We voeren dit project uit ‘in de geest van de Omgevingswet’. We zorgen voor voldoende afwegingsruimte, geven invloed aan de omgeving en communiceren zowel online als offline. De exacte vorm van de participatie en communicatie verandert mee met de fase waar het project in zit, maar we doen het sowieso op een manier die past bij de filosofie van de ontwikkelstrategie: transparant, vernieuwend en met een slimme inzet van middelen.

In 2015 hebben  we, samen met een klankbordgroep van omwonenden, de spelregelkaart voor de ontwikkeling van deellocatie 1 opgesteld. In het voorjaar van 2017 hebben we een Open Raadhuis Avond en de Klein Plaspoelpolder Parade georganiseerd om huidige en toekomstige bewoners, eigenaren en ondernemers de kans te geven mee te denken over de nieuwe deellocaties 2, 3 en 4. Samen met een nieuwe klankbordgroep hebben we vervolgens ook voor deze deellocaties spelregelkaarten uitgewerkt. Bij deze klankbordgroep is aandacht besteed aan een goede afspiegeling van belanghebbenden. Naast een aantal bestaande bewoners van Klein Plaspoelpolder en de directe omgeving hebben hierin ook een potentiele bewoner, de VAC en de Huurdersraad van Vidomes een plekje. De klankbordgroep komt ongeveer 3 keer per jaar bij elkaar en de leden stemmen regelmatig af met hun acterban. De klankbordgroep blijft betrokken gedurende de uitvoering van de werkzaamheden.

Tijdens een door 160 mensen bezochte inloopbijeenkomst op 13 juli 2020 zijn de concept spelregelkaarten en plannen voor de woningbouw op de Triadome locatie, de plannen van Borghese voor de invulling van deellocatie 3a en de plannen voor de tijdelijke inrichting van deellocaties 3 en 4 aan de buurt gepresenteerd. Veruit de meeste bezoekers reageerden enthousiast op de plannen.

Op https://ingesprekmetlv.nl/projecten+leidschendam/klein+plaspoelpolder is meer informatie te vinden voor geinteresseerden over het project. Belangrijke mijlpalen of nieuwtjes worden opgenomen in de digitale nieuwsbrief van de gemeente. U kunt zich via de gemeentelijke website voor deze nieuwsbrief aanmelden https://www.lv.nl/aanmelden-nieuwsbrief.

Risicomanagement

Het feit dat Klein Plaspoelpolder bestaat uit verschillende deelgebieden en versnipperd grondeigendom, maakt de financiële doorrekening complexer en risicovoller dan bij een reguliere locatieontwikkeling. Door de gekozen methodiek van het stap-voor-stap ontwikkelen, behouden we echter de ruimte om zonder grote financiële risico's en per deellocatie de keuze te maken voor herontwikkeling. Deze methode van organische gebiedsvernieuwing, zoals vastgelegd in de ontwikkelstrategie, geeft de mogelijkheid de uitgangspunten waar nodig aan te passen op actuele ontwikkelingen in de gemeente.

Op basis van de aanwezige kansen en risico's in het project wordt met behulp van een simulatiemodel een bandbreedte bepaald waarbinnen het projectresultaat kan fluctueren. Belangrijke risico's zijn onder meer kostenoverschrijdingen in de planvorming, stijgende bouwkosten, veranderend beleid en uitgangspunten voor het project en gebrek aan voortgang in de afspraken met marktpartijen. De grootste kansen zijn onder meer positieve ontwikkeling van de woningmarkt waardoor de grondopbrengsten stijgen en lagere kosten voor de uitvoering van de openbare ruimte.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16