Projecten

Klein Plaspoelpolder

Project overzicht

De gemeente Leidschendam-Voorburg wil Klein Plaspoelpolder herontwikkelen tot een rustig stedelijk woongebied, met daaraan gerelateerde kleinschalige (werk)functies, in een groene omgeving.

Klein Plaspoelpolder

1 / 3
Afbeelding 1 behorende bij Klein Plaspoelpolder
2 / 3
Afbeelding 2 behorende bij Klein Plaspoelpolder
3 / 3
Afbeelding 3 behorende bij Klein Plaspoelpolder

Project locatie

Project status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Aandachtspunt

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Aandachtspunt

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverBurgemeester Bijl
Ambtelijk opdrachtgeverJeroen van de Ven
ProjectleiderMarlies Bruinstroop
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversGemeente Leidschendam-Voorburg
Projectkarakteristiek
ProjectfaseDiversen
Einddatum2025
Ruimtelijke procedureAnterieur/vergunningprocedure
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Juni 2022: Vaststellen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2022 - 1ste herziening
Volgende raads-/commissiebehandeling
Oktober 2022: Raadsbrief Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2022 - 2de herziening (lightversie)
Besluitvorming

Ontwikkelvisie vastgesteld (raad januari 2015)

Ontwikkelstrategie vastgesteld (college april 2015)

Spelregelkaart Deellocatie 1 vastgesteld (college december 2015)

Uitwerking ontwikkelstrategie vastgesteld (raad oktober 2016)

Spelregelkaarten deellocaties 2, 3 en 4 vastgesteld (college in augustus 2017), gewijzigde versies op 13 maart 2018 en 20 juli 2021 vastgesteld door college

Besluit maatschappelijk programma en openen Grex (raad september 2017)

Besluit geen school in KPP (college oktober 2019)

Besluit toevoegen Triadome aan grex (raad oktober 2020)

2 x per jaar herziening grex

Vaststellen spelregelkaart Triadome locatie (college september 2020)

Vaststellen notitie kostenverhaal (college december 2021)

Aangaan Anterieure Overeenkomt Triadome locatie (college april 2022) en deellocatie 3a (college juli 2022)  

Start ruimtelijke procedures Triadome en 3a  (college augustus 2022)

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

Anterieure overeenkomst gesloten met ontwikkelaars Kingsbridge (Triadome-locatie) en Borghese (deellocatie 3a)

Start ruimtelijke procedures Triadome-locatie en deellocatie 3a

Herstraten Dokter van Zeelandstraat gestart.

Project inhoud

Ontwikkelvisie en -strategie
Klein Plaspoelpolder (KPP) is 50 jaar geleden ontwikkeld tot een locatie met grote kantoren en bedrijven. Kenmerkend voor het gebied waren enkele grote leegstaande kantoorgebouwen en functies die binnenstedelijk onwenselijk zijn, zoals een betonfabriek. In 2015 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelvisie Klein Plaspoelpolder vastgesteld. Het doel van deze visie is om richting te geven aan de toekomstige invulling van het gebied. Klein Plaspoelpolder moet een prettig verblijfsgebied worden dat goed aansluit op zijn omgeving. Een groene omgeving met veel water, waar men prettig kan wonen en op plaatsen waar dat passend is ook kan werken.

Doelstelling en gewenst resultaat

Het uiteindelijke doel is om van Klein Plaspoelpolder een prettig verblijfsgebied te maken. De weg hiernaartoe ligt niet vast. We werken op basis van organische gebiedsontwikkeling. De uitgangspunten zijn vastgelegd in de Ontwikkelvisie, maar daarbinnen houden we bewust ruimte om in te kunnen spelen op interne of externe ontwikkelingen en de actuele vraag op de lokale woningmarkt.

Kern van deze vorm van gebiedsontwikkeling is:

 • Sturen op een ambitie in plaats van een blauwdruk als einddoel
 • Ruimte houden voor nieuwe inzichten en veranderende omstandigheden
 • Het door elkaar lopen van beheer en ontwikkeling

Uitgangspunt van de ontwikkelstrategie is de aanpak te ontvlechten en het simpel en beheersbaar te houden. We ontwikkelen stap-voor-stap en:

 • Beslissen pas zodra een ontwikkelstap ook echt mogelijk is
 • Starten bij de potentiele (financiële) baten
 • Besluiten pas over investeringen in de openbare ruimte buiten de deelplannen als de baten er zijn
 • Geven op ieder keuzemoment inzicht in:
  • de actuele financiële doorrekening voor KPP als geheel
  • bandbreedten waarbinnen het resultaat kan fluctueren
  • aan welke knoppen we kunnen draaien om het resultaat te beïnvloeden

De gemeente speelt een faciliterende rol en bewaakt de integrale kwaliteit. Dat doen we vooral op basis van de vastgestelde Ontwikkelvisie. Deze is erop gericht om de bestaande kwaliteiten in het gebied te versterken en onderling met elkaar te verbinden. Per deellocatie hebben we een spelregelkaart gemaakt. Deze spelregels zijn concreet waar moet, bijvoorbeeld als het gaat om het bewaken van het raamwerk in de openbare ruimte, maar verder zo abstract als kan. Zo bouwen we ruimte in om zo veel mogelijk gebruik te kunnen maken van de expertise van de betrokken marktpartijen. Hierbij sturen we niet alleen op opbrengstmaximalisatie, maar belonen nadrukkelijk ook de kwaliteit van de ingediende plannen. Belangrijke elementen hierin zijn stedenbouwkundige inpassing in de omgeving, duurzaamheid en maatschappelijke meerwaarde. Klein Plaspoelpolder wordt een gevarieerde woonwijk, met zowel appartementen als eengezinswoningen in diverse prijsklassen en bestemd voor diverse doelgroepen.

De gemeenteraad heeft in september 2017 besloten een maatschappelijke opdracht mee te geven voor de ontwikkeling van de deellocaties 2,3 en 4 van Klein Plaspoelpolder. Deze opdracht bestaat uit 15% sociale huur, 15% middeldure huur en de huisvesting van een basisschool. In 2019 is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een onderwijsvoorziening. De schoolbesturen hebben destijds aangegeven om getalsmatige en exploitatie-technische redenen af te zien van een school of dependance in KPP. Momenteel wordt bekeken of er aanleiding is om de in 2019 getrokken conclusie dat een school in KPP niet haalbaar is te heroverwegen.

Stand van zaken

Deellocatie 1a/b (Voorburgs Kwartier)
Samen met de klankbordgroep KPP is in 2015 een spelregelkaart opgesteld voor deellocatie 1. De ontwikkelaar heeft deze deellocatie later de naam "Voorburgs Kwartier" gegeven. Voorburgs Kwartier fase 1 bestaat uit 38 eengezinswoningen. Deze woningen zijn inmiddels allemaal bewoond. Ook de openbare ruimte rondom de woningen is aangelegd. Aannemer Niersman is in juni 2021 gestart met de bouw van de 14 eengezinswoningen op deellocatie 1b (Voorburgs Kwartier fase 2). De oplevering van deze woningen start in september 2022. De gemeente is gestart met de inrichting van de openbare ruimte rondom de 14 eengezinswoningen (herstraten Dokter van Zeelandstraat, aanleg parkeerplaatsen en groeninrichting). Deze werkzaamheden worden in oktober 2022 afgerond.  

Deellocatie 2 (Total-tankstation)
De grond waar nu het tankstation staat is eigendom van de gemeente. De gemeente verhuurt de grond tijdelijk aan Total. Het tankstation kan in elk geval tot medio 2023 blijven zitten. In de ontwikkelvisie is deellocatie 2 aangewezen als accentlocatie: een locatie waar hogere bebouwing wordt toegestaan.
Voor deze deellocatie beogen we een sociaal inclusief woonconcept. In de plint  zijn verschillende functies mogelijk die een toevoeging zijn aan de sociale cohesie in de wijk en het woonconcept.

Deellocatie 3a/b (Damsigt en voormalige gemeentewerf)
Deellocatie 3 bestaat uit 2 delen; 3a (Damsigt) en 3b (voormalige gemeentewerf). Het grote leegstaande kantoorgebouw Damsigt op deellocatie 3a is sinds 2018 eigendom van Amvest. Borghese Real Estate ontwikkelt deellocatie 3a namens Amvest. Inmiddels is overeenstemming bereikt over onder meer het bouwplan, het aandeel sociale huurwoningen, de te voeren planologische procedure, het te betalen bedrag aan kostenverhaal en de overdracht van gronden ten behoeve van de aanleg openbare ruimte. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Anterieure overeenkomst.

In juli 2020 is het ontwerp voor deellocatie 3a gepresenteerd aan de klankbordgroep en aan de omgeving tijdens een inloopbijeenkomst. Het door architectenbureau OZ ontworpen bouwplan omvat 295 appartementen verdeeld over 7 bouwblokken. Een parkeergarage onder het gehele bouwblok zorgt ervoor dat de meeste auto’s uit het zicht verdwijnen. Op het dak van de parkeergarage worden tussen de bouwblokken binnentuinen gecreëerd.  
Een woonbestemming valt niet binnen de vigerende bestemming in het bestemmingsplan en daarom is een planologische maatregel noodzakelijk. In dit geval wordt een gecombineerde procedure doorlopen voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw. Het Ontwerp Bestemmingsplan en de Ontwerp Omgevingsvergunning liggen van vrijdag 2 september t/m donderdag 13 oktober 2022 ter inzage.  

Begin 2021 heeft de gemeente ingestemd met de sloopmelding voor het kantoorgebouw. De inpandige sloopwerkzaamheden zijn afgerond. Borghese kiest er voor om de sloop te hervatten nadat de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen is verleend. De omwonenden zijn over deze keuze in september 2021 geïnformeerd middels een brief van Borghese en sloper Pleijsier Bouw. De doorlooptijd van de vergunningprocedure is mede afhankelijk van het aantal en de aard van de ontvangen zienswijzen. Vooralsnog houdt Borghese er rekening mee dat het pand in de eerste helft van 2023 wordt gesloopt en dat daarna de bouw van de appartementen start.

De gebouwen op de voormalige gemeentewerf en het Avalex terrein (deellocatie 3b) zijn gesloopt, de grond is gesaneerd en het terrein is ingezaaid. Nu de saneringswerkzaamheden zijn afgerond wordt het gebied tijdelijk ingericht en opengesteld voor de buurt.

Deellocatie 4 (Voormalig Mebin)
Deellocatie 4 is eigendom van de gemeente. De activiteiten van Mebin op deze locatie zijn begin 2018 gestaakt en de gebouwen zijn inmiddels door Mebin gesloopt. Met Mebin is afgesproken dat de karakteristieke kraan en de bijbehorende kraanbaan vooralsnog behouden blijven. Mebin heeft de kraan in juli 2020 geschilderd. Daarna is de kraan aan de gemeente overgedragen. Potentiële ontwikkelaars van deze deellocatie worden gevraagd om in hun planuitwerking de kraan als optioneel element mee te nemen. Op basis van deze plannen wordt bepaald of de kraan blijft staan.
Een aantal bewoners uit de wijk Damsigt, verenigd in de werkgroep Oud Damsigt, heeft het idee opgevat om de theekoepel die ooit op deze locatie heeft gestaan te herbouwen. De werkgroep gaat de komende tijd de haalbaarheid van de theekoepel onderzoeken. Dit onderzoek moet leiden tot meer inzicht in het financiële plaatje, de haalbaarheid van het initiatief en de gewenste locatie binnen deellocatie 4.  De gemeente ondersteunt het bewonersinitiatief door in de plannen voor de herontwikkeling rekening te houden met de komst van de koepel. Het college heeft op 20 juli 2021 de geactualiseerde Spelregelkaart voor deellocatie 4 van Klein Plaspoelpolder vastgesteld. Het realiseren van de theekoepel is hierin als ambitie opgenomen.  
Voor het haalbaarheidsonderzoek is het van belang dat de werkgroep weet welke voorwaarden er vanuit de gemeente aan de realisatie van de koepel worden gesteld. Daarom worden er, in samenspraak met de werkgroep en de klankbordgroep, aanvullende spelregels voor de theekoepel opgesteld. Deze aanvullende spelregels worden als bijlage toegevoegd aan de Spelregelkaart voor deellocatie 4 van Klein Plaspoelpolder. De spelregels gebruikt het college als toetsingskader bij de uitwerking van de plannen.

Deellocatie 5 (Openbare ruimte)
Deellocatie 5 betreft de werkzaamheden aan de openbare ruimte van Klein Plaspoelpolder, die niet binnen de overige deellocaties worden gerealiseerd. Het raamwerk van de openbare ruimte bestaat o.a. uit de herinrichting van de hoofdontsluiting, de doorgaande langzaam verkeerverbinding (inclusief een fietsbrug), het wandelpad langs de Vliet (inclusief een voetgangersbrug), de groenblauwe as naast de Arcadeflat en een groen wandelpad langs de Oude Trambaan. Deze elementen liggen vast in de spelregelkaarten. Het uitgangspunt is dat deze werkzaamheden pas worden uitgevoerd als de financiële positie van de gemeente duidelijk is. Het Voorlopig Ontwerp voor de openbare ruimte, passend binnen de spelregelkaarten, is al wel gereed. Dit is ook noodzakelijk om deelgebieden goed op de openbare ruimte te laten aansluiten. In juni 2021 zijn de eerste schetsen en ideeën over de openbare ruimte besproken met de klankbordgroep en met de buurt. Tijdens deze bijeenkomst zijn bij de buurt de wensen opgehaald voor de inrichting van de openbare ruimte.  In oktober 2021 hebben we de buurt laten zien wat er met de ontvangen input is gedaan. De reacties op het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte waren overwegend positief.  Het voorlopig ontwerp wordt nu verder uitgewerkt in een definitief ontwerp en later ook in uitvoeringsbestekken.

Triadome-locatie
Op 1 augustus 2019 is Kingsbridge Investment B.V. eigenaar geworden van de Triadome-locatie. De Triadome-locatie is het perceel aan de Vliet met daarop het spiegelende kantoorgebouw waar Landal GreenParks lange tijd als huurder in heeft gezeten. Op 10 februari 2020 is er een Intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer. In deze overeenkomst is afgesproken dat er, onder regie van de gemeente, twee spelregelkaarten worden opgesteld: een spelregelkaart voor transformatie van het bestaande kantoor en een spelregelkaart voor sloop/nieuwbouw.

Net als bij de eerdere spelregelkaarten is de klankbordgroep Klein Plaspoelpolder, bestaande uit bewoners, omwonenden en toekomstige bewoners van het gebied, nauw betrokken bij het opstellen van de spelregelkaarten. De klankbordgroep heeft unaniem aangegeven in te kunnen stemmen met de spelregels en er vertrouwen in te hebben dat deze spelregels de basis vormen voor een goed en haalbaar bouwplan. De leden van de klankbordgroep hebben voor de spelregels input opgehaald bij hun achterban. Tijdens een inloopbijeenkomst op 13 juli 2020 zijn de concept spelregelkaarten gepresenteerd aan de buurt. Uit de ontvangen reacties blijkt dat de spelregels goed aansluiten bij de wensen die in de buurt leven. Ook Kingsbridge Investment B.V. is intensief betrokken bij het opstellen van de spelregels. Op deze manier is gezorgd voor spelregelkaarten die aansluiten bij de wensen van omwonenden en waarmee ook de initiatiefnemer uit de voeten kan. Op beide spelregelkaarten zijn een doorlopend wandelpad langs de Vliet en een fietspad naar het Damcentrum ingetekend. Verder is vastgelegd dat minimaal 30% van de woningen verhuurd moet worden als sociale huurwoning. De spelregelkaarten zijn op 8 september 2020 vastgesteld.

Op dit moment werkt de eigenaar, samen met de architecten van Tconcept, aan een definitief ontwerp dat past binnen de spelregelkaart sloop/nieuwbouw. Het plan omvat 123 appartementen, verspreid over 3 gebouwen. In 1 van de gebouwen komen 37 sociale huurwoningen. Insteek is dat deze sociale huurwoningen in bezit komen van een woningcorporatie die de woningen gaat verhuren via het regionale aanbodsysteem Woonnet Haaglanden. Op dit moment voert Kingsbridge hierover gesprekken met een lokale woningcorporatie.

Ten behoeve van de bewoners en bezoekers van het bouwplan worden 179 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd. Een half verdiepte parkeergarage zorgt ervoor dat de meeste auto’s uit het zicht verdwijnen. Op het terrein worden deelauto’s aangeboden. Met het plaatsen van deelauto’s kan het autobezit worden verlaagd. Op het garage dak wordt een binnentuin gecreëerd met doorzichten naar de Vliet. De woongebouwen aan de kant van De Bolder zijn lager en richting de Arcadeflat worden deze hoger. De bovenste lagen van de woongebouwen zijn voorzien van teruggetrokken gevels waardoor de bouwblokken luchtiger ogen en tegelijkertijd de mogelijkheid creëren om grotere appartementen met ruime terrassen te realiseren met uitzicht over het water. De 3 grote rode beuken langs de Vliet blijven behouden.  

Met de eigenaar is in april 2022 een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over o.a. de taakverdeling en de kostenverhaalbijdrage. Voor de realisatie van het bouwplan moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en een vergunningprocedure worden doorlopen. De gemeenteraad wordt in september 2022 gevraagd om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het planologisch mogelijk maken van de woongebouwen. Daarna wordt het plan ter inzage gelegd.

Tenderstrategie verkoop gemeentelijke deellocaties 2, 3b en 4
Op dit moment wordt er gewerkt aan een tenderstrategie. Deze strategie moet leiden tot het meest optimale resultaat (kwalitatief en financieel) voor de verkoop en ontwikkeling van de drie locaties (2, 3b en 4) die eigendom zijn van de gemeente. De planning is erop gericht om begin 2023 te starten met de verkoop.

Financiën

De gemeenteraad heeft in september 2017 besloten om een integrale grondexploitatie te openen voor de gebiedsontwikkeling van Klein Plaspoelpolder. Een grondexploitatie is een presentatiemiddel voor de financiële begroting van het plan. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de deellocaties die eigendom zijn van de gemeente en de deellocaties van derden. In de berekening worden de investeringen (grondaankoop, bouwrijp maken, inrichting, plankosten, etc.) in het gebied gepland in de tijd. Hetzelfde wordt gedaan met de opbrengsten (verkoop bouwrijpe grond door de gemeente en kostenverhaalsbijdragen overige eigenaren aan plankosten en investeringen openbare ruimte). Door zowel de kosten, als opbrengsten te plannen en hierbij rekening te houden met inflatie en rentekosten, is het verwachte resultaat te berekenen. De financiële stand van zaken wordt minimaal twee keer per jaar geactualiseerd.

De aanleg van de samenhangende openbare ruimte, waarvan de basis is vastgelegd in de ontwikkelvisie, is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente is wettelijk verplicht om haar plankosten en kosten voor de aanleg van deze openbare voorzieningen te verhalen op de grondeigenaren in het gebied. Voor deellocaties 1a en 1b is het kostenverhaal inmiddels afgerond, voor deellocaties 3a en Triadome zijn de afspraken over het kostenverhaal vastgelegd in een anterieure overeenkomst.

Planning

De indicatieve planning van de verschillende deellocaties is opgenomen in de bijlage.

Communicatie

De wijze waarop de ontwikkelvisie tot stand is gekomen wordt gedurende het hele proces voortgezet: input van de bewoners, omwonenden, gebruikers en initiatiefnemers aan de voorkant van het proces. We voeren dit project uit ‘in de geest van de Omgevingswet’. We zorgen voor voldoende afwegingsruimte, geven invloed aan de omgeving en communiceren zowel online als offline. De exacte vorm van de participatie en communicatie verandert mee met de fase waar het project in zit, maar we doen het sowieso op een manier die past bij de filosofie van de ontwikkelstrategie: transparant, vernieuwend en met een slimme inzet van middelen.

In januari 2022 is er een omgevingsmanager aangesteld. De omgevingsmanager is de verbindende schakel tussen “binnen” en “buiten” en is daarmee in veel gevallen het gezicht van het project. De omgevingsmanager zet zich in voor de leefbaarheid, het voorkomen van overlast en het informeren en betrekken van de omwonenden.

Op www.lv.nl/kleinplaspoelpolder is meer informatie te vinden voor geïnteresseerden over het project. Belangrijke mijlpalen of nieuwtjes worden opgenomen in de digitale nieuwsbrief van de gemeente. U kunt zich via de gemeentelijke website voor deze nieuwsbrief aanmelden www.lv.nl/nieuwsbrief.
Samen met ontwikkelaars Borghese en Kingsbridge organiseert de gemeente op 4 oktober 2022 een informatiebijeenkomst. Tijdens deze avond presenteren de ontwikkelaars hun woningbouwplannen aan de buurt en laat de gemeente het plan voor de openbare ruimte zien.

Risicomanagement

Het feit dat Klein Plaspoelpolder bestaat uit verschillende deelgebieden en versnipperd grondeigendom, maakt de financiële doorrekening complexer en risicovoller dan bij een reguliere locatieontwikkeling. Door de gekozen methodiek van het stap-voor-stap ontwikkelen, behouden we echter de ruimte om zonder grote financiële risico's en per deellocatie de keuze te maken voor herontwikkeling. Deze methode van organische gebiedsvernieuwing, zoals vastgelegd in de ontwikkelstrategie, geeft de mogelijkheid de uitgangspunten waar nodig aan te passen op actuele ontwikkelingen in de gemeente.

Op basis van de aanwezige kansen en risico's in het project wordt met behulp van een simulatiemodel een bandbreedte bepaald waarbinnen het projectresultaat kan fluctueren. Belangrijke risico's zijn onder meer kostenoverschrijdingen in de planvorming, stijgende bouwkosten, veranderend beleid en uitgangspunten voor het project en gebrek aan voortgang in de afspraken met marktpartijen. De grootste kansen zijn onder meer positieve ontwikkeling van de woningmarkt waardoor de grondopbrengsten stijgen en lagere kosten voor de uitvoering van de openbare ruimte.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 15:21:48 met de export van 11/10/2022 14:32:36