Projecten

Leidsenhage / Westfield Mall of the Netherlands

Project overzicht

Winkelcentrum Leidsenhage wordt herontwikkeld tot een kwalitatief hoogwaardig overdekt topregionaal winkelcentrum "Westfield Mall of the Netherlands". De gemeente is faciliterend. Unibail-Rodamco-Westfield realiseert en exploiteert.

Leidsenhage / Westfield Mall of the Netherlands

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij Leidsenhage / Westfield Mall of the Netherlands

Project locatie

Project status
Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Aandachtspunt

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Van Eekelen
Ambtelijk opdrachtgeverRob Gussekloo
Programma-managerPaula van der Ark
ProgrammaEconomie
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversEigenaren/Unibail-Rodamco
Projectkarakteristiek
ProjectfaseRealisatiefase
Einddatum2021
Ruimtelijke procedureBestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, omgevingsvergunning, allen afgerond
RisicoprofielLaag
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
7 mei 2019 presentatie bereikbaarheid
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming
Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige keer:

De grote opening van het winkelcentrum heeft op 18 maart 2021 plaatsgevonden, hoewel zonder feestelijkheden vanwege de geldende Covid maatregelen. Op 5 juni 2021 kan ook het leisureprogramma en de horeca de deuren openen. Het openbare gebied is aangelegd, op enkele opleverpunten na is alles gereed en opgeleverd.

Het project is naar de lijn overgedragen. Vanwege de verkeersdrukte de afgelopen feestdagen, is een taskforce bestaande uit ambtenaren van de gemeente, RWS en URW aan de slag gegaan om de problemen met de verkeersdrukte waar mogelijk te verhelpen / beheersbaar te maken.

Project inhoud

Inhoud project

Als grootste eigenaar van het winkelcentrum werkt Unibail-Rodamco-Westfield (URW) momenteel aan de realisatie van Westfield Mall of the Netherlands (het nieuwe Leidsenhage) om de positie van het winkelcentrum in de regio te versterken en te zorgen dat het klaar is voor de toekomst.
Daarvoor is circa 30.000 m2 BVO aan kantoren gesloopt. URW voegt ca. 25.000 m2 BVO aan winkels aan het centrum toe. Uitgangspunt daarbij is het toevoegen van vernieuwende winkelconcepten en internationale retailers. Verder wordt een bioscoop en extra horecaprogramma toegevoegd. De bestaande bebouwing zal volledig worden gerenoveerd en dezelfde look en feel krijgen als de nieuwbouw. Op 6 maart 2014 ondertekenden de gemeente en (toen nog) Unibail-Rodamco de anterieure overeenkomst, waarin de afspraken over de grondverkoop, herontwikkeling en realisatie zijn vastgelegd. Uitgangspunt is dat URW voor haar rekening en risico ontwikkelt en realiseert en de gemeente faciliteert (faciliterend grondbeleid).

Doelstelling en gewenst resultaat

De doelstelling van het project is om Leidsenhage weer te laten uitgroeien tot een Topregionaal winkelcentrum en regionale ontmoetingsplek. Door het sterk onderscheidende, on-Nederlandse concept, nemen de bezoekersaantallen en de verblijfsduur van de bezoekers naar verwachting substantieel toe.

Het resultaat van het project is een volledig overdekt en vernieuwd Topregionaal winkelcentrum "Westfield Mall of the Netherlands". Dit winkelcentrum krijgt in totaliteit ca 4.000 parkeerplaatsen (waarvan 1.300 onder het centrum), onderscheidende (internationale) winkelformules, extra horecaprogramma en leisure voorzieningen waaronder een bioscoop,  integratie met het Groot-Zijdepark en de vijver, services en een interessant activiteitenprogramma.

Stand van zaken

Opening winkels
De grote opening, waarbij nu ook het noordelijk deel van de Mall is geopend, heeft op 18 maart 2021 plaatsgevonden. De horeca en Leisure volgen op 5 juni 2021. Nog niet alle horecazaken zijn dan al klaar en in gebruik maar het merendeel kan dan open.

Veiligheid
De C2000 installatie voor de hulpdiensten is goedgekeurd en in bedrijf gesteld. Het integraal veiligheidsplan is en blijft een levend document en zal regelmatig getoetst en aangepast worden aan de actualiteit.

Openbare ruimte
De openbare ruimte om de Mall is gereed en in gebruik genomen. Er zijn nog enkele opleverpunten die door de aannemer nog worden afgerond.

De gronden direct grenzend aan de Mall en de parkeerterrein vallen onder beheer en eigendom van URW. Meldingen over gronden van de Mall, worden doorgezet naar URW die de meldingen zelf zal afhandelen.

Het tweezijdig geasfalteerde fietspad aan de noordzijde van de Banninglaan is vlak voor de opening gereed gekomen en in gebruik genomen.

Overdracht aan de reguliere organisatie
Omdat het project is opgeleverd, zijn alle werkzaamheden die nog voor de Mall gedaan moeten worden, overgedragen aan de reguliere organisatie.

Verkeersdrukte en parkeerbeleid
Vanwege de verkeersdrukte in de afgelopen weekenden, is een taskforce bestaande uit ambtenaren van de gemeente, RWS en URW aan de slag gegaan om deze problemen waar mogelijk te verhelpen / beheersbaar te maken. Een van de maatregelen is het vaker inzetten van het Operationeel Mobiliteitscentrum (OMC), waarmee op Hemelvaartdag en 29 mei jl. mee is geoefend. Het Smart Mobilityoverleg met de drie partijen, waar het OMC onderdeel van is, zal worden voortgezet en ingezet voor het A4/N14 project voor ondertunneling van de kruispunten.

Verder zal het parkeerbeleid voor de omliggende wijken nu worden aangepakt. In september 2020 heeft daarvoor al een parkeerdrukmeting in de avond plaatsgevonden. Verder zijn ook parkeersensoren aangebracht die ook een beeld geven van de drukte in de wijken. In januari 2021 is een enquête onder de bewoners gehouden. De resultaten uit de enquete worden betrokken bij het op te stellen beleid.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Bijdragen ten behoeve van vergroting van het Publiek en Privaat Gebied aan de Weigelia

300.000

225.000

75.000

0

UVP fietsroute Weigelia

380.000

297.000

53.000

30.000

Totaal

680.000

522.000

128.000

30.000

Het budget voor Smart Mobility is overgeheveld naar het project A4/N14.
Er is waarschijnlijk nog extra budget benodigd voor verbeteringen in de openbare ruimte. Kosten en budget zijn nog niet bekend. Dit wordt in de reguliere organisatie in afstemming met de taskforce opgepakt.
Mogelijk zijn er nog additionele kosten te maken i.v.m. het verbeteren van de verkeersafwikkeling of de verkeersveiligheid op het gemeentelijk wegennet. Indien aan de orde dan zullen daartoe kredietaanvragen in de loop van dit jaar voorgelegd worden aan de raad.

Planning

Communicatie

Door Unibail-Rodamco-Westfield (URW) is in samenwerking met de gemeente een communicatieplan opgesteld. Dit plan omvat de communicatieaanpak voor de fasen ontwerp tot en met realisatie, waarbij URW verantwoordelijk is voor de communicatie over de gehele vernieuwing, inclusief de herinrichting van de openbare ruimte.

Het project is opgeleverd. Daar waar nodig zal URW ook in de exploitatie fase met omwonenden communiceren.

Risicomanagement

De ontwikkeling en realisatie van de vernieuwing van Leidsenhage komt geheel voor rekening en risico van Unibail-Rodamco-Westfield. De gemeente loopt daar geen financiële risico's.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16