Projecten

Taskforce de Mall - Westfield Mall of the Netherlands

Project overzicht

De taskforce de Mall heeft als missie de bereikbaarheid van de Mall in het bijzonder en de bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg in het algemeen op een acceptabel niveau te brengen en te houden.

Taskforce de Mall - Westfield Mall of the Netherlands

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij Taskforce de Mall - Westfield Mall of the Netherlands

Project locatie

Project status
Risico profiel

Hoog

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Van Eekelen
Ambtelijk opdrachtgeverPatrick Blom
ProjectleiderJan Bosma
ProgrammaVerkeer en vervoer
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversEigenaren/Unibail-Rodamco-Westfield
Projectkarakteristiek
ProjectfaseBeheerfase
Einddatum
Ruimtelijke procedure-
RisicoprofielHoog
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Volgende raads-/commissiebehandeling
Februari 2022
Besluitvorming

2629-Raadsvoorstel - Beheersing verkeer de Mall

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

Het college heeft het raadsvoorstel op 21 december 2021 vastgesteld en verzonden aan de gemeenteraad

Doelstelling en gewenst resultaat

De doelstelling van URW is om de Mall te laten groeien tot een Topregionaal winkelcentrum en regionale ontmoetingsplek. De afgelopen periode leert ons dat de doelstelling voor WMON om 12-14 miljoen bezoekers per jaar te ontvangen realistisch is. Daarmee voldoet de Mall aan de verwachting van URW en levert de Mall een structurele economische bijdrage aan de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De 12-14 miljoen bezoekers per jaar en 4.000 parkeerplaatsen bij de Mall, zorgen voor een substantiële verkeersstroom naar en van de Mall. In de onderzoeksrapporten van Goudappel, ter ondersteuning van de unanieme besluitvorming in de gemeenteraad in 2013 over het bestemmingsplan en in 2015 voor het verlenen van de bouwvergunning, is deze substantiële verkeersstroom gekwantificeerd. In het rapport uit 2015 is aangegeven dat voor de doorstroming van het verkeer een aantal verkeersmaatregelen nodig zijn.

Het project richt zich op de volgende onderwerpen, met betrekking tot verkeer en mobiliteit:

 • Fysieke infrastructuur: wegen, haltes, fiets- en wandelpaden
 • Verkeersmaatregelen: borden, belijning, verkeersplan, verkeersbesluiten
 • Verkeersmanagement 2.0: verkeerslichten, wegkantsystemen, verkeersregelaars, onderhouden van de inrichting van de slimme VRI’s
 • Parkeermanagement: terreinen, openbare ruimte, vraag & aanbod, regulering
 • Mobiliteitsmanagement: OV, fiets, deelvervoer, P+R, looproutes
 • Organisatieontwikkeling: projectorganisatie, processen, procedures en tools

Stand van zaken

Verkeerssituatie
Uit de praktijk blijkt dat de aannames van de rapporten van Goudappel en de daarin voorgestelde maatregelen een realistisch startpunt vormen. Wat niet in deze rapporten is meegenomen, maar wel een substantiële invloed heeft op het aantal bezoekers zijn de weersomstandigheden.
Bij slecht weer zijn de parkeerterreinen eerder volledig bezet.
Daarnaast blijkt dat er nog veel bezoekers het openbaar vervoer (OV) vanwege de corona-maatregelen vermijden. Het OV is voor de bereikbaarheid van de Mall een essentiële schakel.
In de aannames van de rapporten van Goudappel was met het effect van deze corona-maatregelen geen rekening gehouden.

Parkeren
Bij meldingen van bewoners vanuit de omliggende wijken wordt aangegeven dat er veel overlast van parkeren door bezoekers van de Mall wordt ervaren. Deze meldingen zijn als input gebruikt om de parkeerdrukmetingen te ontwikkelen, die in het najaar en rond de kerstperiode van 2021 zijn uitgevoerd. Deze resultaten worden nu geanalyseerd, ook in vergelijking met de parkeer drukmetingen en parkeer enquêtes die eerder zijn gedaan. Met de resultaten van deze metingen en de analyses kunnen de voor- en nadelen voor parkeerregulering feitelijk worden onderbouwd.
In januari en februari 2022 worden bewonersbijeenkomsten georganiseerd om naast de metingen en onderzoeken ook de informatie rechtstreeks bij de bewoners op te halen. Enerzijds door hen te informeren over wat er al gedaan wordt, maar ook wat er nog zal worden gedaan. En dat de inbreng van de bewoners belangrijk is bij de keuze voor maatregelen in de wijken.

Openbare ruimte
In de openbare ruimte zijn een aantal situaties waarbij een aanpassing wenselijk is:

 • De inrichting van Weigelia ter hoogte van de oversteek van Albert Heijn (veiligheid en doorstroom tram)
 • Heuvelweg richting N14, ter hoogte van het politiebureau (onlogische opzet voorsorteervakken), de werkzaamheden hiervoor worden begin 2022 gepland
 • De inrichting en oversteek van halte Heuvelweg tegenover de Mall (veiligheid en doorstroom tram)

Wat is er al gedaan
Vanwege de verkeersdrukte direct na de opening op 18 maart 2021, met name tijdens feestdagen, weekenden en vakanties, is een taskforce bestaande uit ambtenaren van de gemeente, RWS, Bereik! en URW opgericht om verkeersproblemen in kaart te brengen, te verhelpen en beheersbaar te maken.

De scope van de taskforce gaat van parkeren in en rond de Mall tot en met de doorstroming van het verkeer op de openbare weg. Vanuit de taskforce wordt een breed scala aan “Smart Mobility” oplossingen toegepast om de situatie beter te beheersen:

 • Inzetten van het Operationeel Mobiliteitscentrum (OMC): zodat er wordt samengewerkt op alle aspecten van het geleiden van verkeer van en naar de parkeerplaatsen van de Mall. Van parkeer- en verkeersmanagementsystemen tot en met de inzet en aansturing van parkeer- en verkeersregelaars
 • Samenwerking met Zuid Holland Bereikbaar en RWS om het gezamenlijk verkeers-scenario te onderhouden en verder te ontwikkelen, zodat de verkeerscentrales hun wegkantsystemen (waaronder verkeerslichten) kunnen aanpassen, om het verkeer bij iedere mogelijke situatie optimaal te geleiden
 • Aansturen vanuit het OMC met behulp van “Online Traffic Management” - van actuele informatie en routeadviezen naar weggebruikers via navigatie en social media
 • Samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS) voor het verder automatiseren van het verkeers-scenario door de slimme verkeerslichten (Heuvelweg en Noordsingel) te koppelen met die van RWS (N14) en deze vervolgens zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat weggebruikers zo goed mogelijk kunnen doorrijden
 • Samenwerking met Unibail-Rodamco-Westfield (URW) waarbij een interactieve routeplanner (Mobility Portal) is geïmplementeerd in de website van de Mall: zo beschikken bezoekers al voor hun reis over de beste reis- en route opties om naar de Mall te komen: niet alleen voor auto’s maar ook voor andere manieren van vervoer als OV en fiets
 • Tijdens de opening van het herfstseizoen (30-9 t/m 3/10) is, in samenwerking met URW, een pilot uitgevoerd met een P+R aan de andere kant van de A4 in combinatie met het fysiek afsluiten van de wijken direct rond de Mall
 • Er zijn een aantal meetinstrumenten ontwikkeld, om de parkeer- en verkeerssituatie feitelijk vast te stellen en om achteraf monitoring rapportages van te maken

Naast het inzetten van “Smart Mobility” oplossingen, kijkt de taskforce ook naar de parkeerdruk in de omliggende wijken.

 • In september 2020 heeft een parkeerdrukmeting in de avond plaatsgevonden
 • In het voorjaar van 2021 is er een parkeer-enquête gehouden
 • In de zomer zijn verkennende bewonersbijeenkomsten gehouden (beperkt in aantal vanwege de toen geldende corona-maatregelen)
 • Op 2, 3 en 9 oktober 2021 heeft er een parkeerdrukmeting plaatsgevonden. In december zijn er nog een aantal parkeerdrukmetingen uitgevoerd om het beeld van de parkeerdruk in relatie tot de Mall feitelijk vast te stellen.  De parkeerdrukmetingen zijn uitgevoerd tot aan de kerstvakantie. Vanwege de lockdown tijdens de kerstvakantie zijn er in die periode geen metingen uitgevoerd

De resultaten van al deze maatregelen en onderzoeken worden gepresenteerd tijdens informatiemarkten voor bewoners die in januari en februari 2022 worden georganiseerd. Hierbij worden ook de mogelijkheden om het parkeren te reguleren meegenomen.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Projectbudget 2020

398.174

228.662

0

169.512

Projectbudget 2021

228.174

132.572

14.509

81.093

Totaal

626.348

361.234

14.509

250.605

In het raadsdebat van 9 november jl. heeft het college toegezegd (ID 828) de gemeenteraad te informeren over de noodzakelijke maatregelen voor de middellange termijn en de bijbehorende financiële gevolgen.
In het raadsvoorstel 2629 - 'Raadsvoorstel Beheersing verkeer Mall' vraagt het college de gemeenteraad om benodigde maatregelen vast te stellen en de financiën hiervoor beschikbaar te stellen.

Voorgesteld besluit:

 • Continueren van de projectmatige inzet in het jaar 2022 ter beheersing van de verkeerstromen rond de Mall
 • Beschikbaar stellen van een incidenteel bedrag van € 1.200.000 voor de komende 3 jaar ten laste van de Bestemmingsreserve Mobiliteit ten behoeve van het projectmatig ontwikkelen en implementeren van een aantal technische verkeers- en mobiliteitsmaatregelen en voor de tijdelijke inzet van een mobiliteitsregisseur
 • De beheer- en onderhoudskosten die voortkomen uit deze technische verkeers- en mobiliteitsmaatregelen van € 50.000 per jaar vanaf 2023 opnemen in de meerjarenbegroting 2023- 2026
 • Instemmen met het realiseren van infrastructurele maatregelen ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid rond de Mall en hiervoor een investeringskrediet van € 250.000 vast te stellen voor aanpassingen aan verkeersregelinstallaties en het plaatsen van verkeerscamera’s en een investeringskrediet van € 160.000 vast te stellen voor aanpassingen aan de fysieke infrastructuur
 • De hieruit voortvloeiende kapitaalslasten van € 25.000 per jaar vanaf 2023 op te nemen in de meerjarenbegroting 2023-2026
 • Begrotingswijziging 6 vast te stellen

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Taskforce de Mall

mei 2021 - december 2022

Evaluatie verkeersmaatregelen

oktober 2021

Presentatie 4 november 2021

Raadsvoorstel Structurele oplossingen en krediet

Vaststelling door de gemeenteraad - februari 2022

Collegebesluit 21 december 2021

Communicatie

Op de website www.lv.nl/mall staat de actuele informatie.
Daarnaast wordt er regelmatig via de gemeentelijke nieuwsbrief en sociale media informatie gedeeld over de Mall, wegwerkzaamheden of bijzondere dagen waarbij er meer verkeersoverlast wordt verwacht.
Door middel van digitale informatiepanelen (PRIS) worden automobilisten geïnformeerd over de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen.

Door het organiseren van bewonersbijeenkomsten en het voeren van persoonlijke gesprekken is in 2021 contact geweest met bewoners en andere belanghebbenden. In januari en februari 2022 zijn er vervolgbijeenkomsten met bewoners uit de omliggende wijken en wordt er een start gemaakt met een bewonerspanel en een bewoners klankbordgroep

Risicomanagement

Financieel
Het is in deze fase redelijk goed in te schatten welke verkeersmaatregelen er nodig zijn en welke kosten daarbij gemoeid zijn. De realisatie daarvan is opgenomen in het raadsbesluit wat voor ligt in februari 2022.
Het risico is dat het voorstel niet wordt aangenomen en dat daarmee de realisatie niet ter hand kan worden genomen; met als gevolg dat de verkeerssituatie minder goed kan worden beheerst als nodig is om de overlast voor bewoners en weggebruikers te verminderen.

Juridisch
Uiteindelijk zijn de wegbeheerders verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen op de weg.
Dat betekent dat de voorstellen vanuit de Taskforce moeten worden geaccordeerd door die wegbeheerders. Vanuit het project zijn we steeds in goed overleg met de wegbeheerders die de maatregelen moeten vormgeven.

Economische schade
Er komen minder bezoekers naar de Mall vanwege de parkeer- en verkeersproblemen op drukke dagen.

Deze pagina is gebouwd op 02/24/2022 15:42:33 met de export van 02/24/2022 13:10:49