Projecten

Taskforce de Mall - Westfield Mall of the Netherlands

Project overzicht

De taskforce de Mall heeft als missie de bereikbaarheid van de Mall in het bijzonder en de bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg in het algemeen op een acceptabel niveau te brengen en te houden.

Taskforce de Mall - Westfield Mall of the Netherlands

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij Taskforce de Mall - Westfield Mall of the Netherlands

Project locatie

Project status

Risico profiel

Hoog

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Keus
Programma
Verkeer en vervoer
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Eigenaren/Unibail-Rodamco-Westfield

Projectkarakteristiek

Projectfase
Diversen
Einddatum
Ruimtelijke procedure
-
Risicoprofiel
Hoog

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming

2629-Raadsvoorstel - Beheersing verkeer de Mall

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

Er is een aantal voorgenomen maatregelen gerealiseerd. Zie hiervoor de paragraaf Stand van Zaken - Wat is er al gedaan.

Doelstelling en gewenst resultaat

De doelstelling van URW is om de Mall te laten groeien tot een topregionaal winkelcentrum en regionale ontmoetingsplek. De afgelopen periode leert ons dat de doelstelling voor WMON om 12-14 miljoen bezoekers per jaar te ontvangen niet alleen realistisch is maar in de tweede helft van 2022 is overtroffen. URW meldt over 2022 dat er naar schatting 15,5 miljoen bezoekers naar de Mall kwamen. Dit terwijl vanwege coronamaatregelen de Mall begin van 2022 gesloten was. Daarmee voldoet de Mall ruim aan de verwachting van URW en levert de Mall een structurele economische bijdrage aan de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Ruim 14 miljoen bezoekers per jaar en 4.000 parkeerplaatsen bij de Mall, zorgen voor een substantiële verkeersstroom naar en van de Mall. In de onderzoeksrapporten van Goudappel, ter ondersteuning van de unanieme besluitvorming in de gemeenteraad in 2013 over het bestemmingsplan en in 2015 voor het verlenen van de bouwvergunning, is deze substantiële verkeersstroom gekwantificeerd. In het rapport uit 2015 is aangegeven dat voor de doorstroming van het verkeer een aantal verkeersmaatregelen nodig is.

Het project richt zich op de volgende onderwerpen, met betrekking tot verkeer en mobiliteit:

 • Fysieke infrastructuur: wegen, haltes, fiets- en wandelpaden
 • Verkeersmaatregelen: borden, belijning, verkeersplan, verkeersbesluiten
 • Verkeersmanagement 2.0: verkeerslichten, wegkantsystemen, verkeersregelaars, onderhouden van de inrichting van de slimme VRI’s
 • Parkeermanagement: terreinen, openbare ruimte, vraag & aanbod, regulering
 • Mobiliteitsmanagement: OV, fiets, deelvervoer, P+R, looproutes
 • Organisatieontwikkeling: projectorganisatie, processen, procedures en tools

Stand van zaken

Substantiële groei van het aantal bezoekers
De Taskforce ziet dat de groei van het aantal bezoekers van de Mall de inschattingen van URW ruim overschrijdt. Waar URW over 2021 al rapporteerde dat er, ondanks de sluiting van de Mall begin 2021 en rond de Kerst in 2021, ongeveer 12 miljoen bezoekers naar de Mall waren gekomen, komen de bezoekersaantallen tijdens de weekenden en speciale dagen in de tweede helft van 2022 (feestdagen en vakanties) van 2022 ruim 20% hoger uit dan op vergelijkbare dagen in 2021. Het URW rapporteert dat over heel 2022 meer dan 15,5 miljoen bezoekers de Mall wisten te bereiken, terwijl begin 2022 vanwege coronamaatregelen de Mall nog volledig gesloten was.

Grote druk op de parkeerterreinen en de wegen rond de Mall
Het directe gevolg is, dat in de herfst- en kerstvakantie van 2022 en de feestdagen vaker dan acceptabel alle parkeerterreinen vol stonden.
De parkeerterreinen staan op deze drukke dagen een groot deel van de (mid)dag vol en het verkeer komt vast te staan. Daardoor wijkt het verkeer uit naar de wijken rond de Mall en in deze wijken ontstaat ook een grotere parkeerdruk dan normaal.
Tegelijkertijd is het doorgaande verkeer ook weer terug op het niveau van voor de coronaperiode en betekent dit dat de verkeersdruk op de N14 en de doorgaande wegen van Leidschendam-Voorburg hoger is dan in 2021.
Ook bij slecht weer ontstaan er extra grote vertragingen op de wegen en grote overlast voor de wijken rond de Mall. De overlast in de wijken is objectief te meten in de vorm van parkeerdruk. Conform het parkeerbeleid is de norm dat de parkeerdruk maximaal 90% is.

Hoge parkeerdruk in de wijken
De parkeerdruk in de wijken die in 2021 op de drukste momenten is gemeten, is in het najaar van 2022 tijdens bijna alle weekenden en de speciale dagen opgetreden. Bewoners hebben in de klankbordgroep aangegeven dat zij vanwege deze parkeerdruk willen dat er parkeerregulering wordt ingevoerd in combinatie met voldoende handhaving. In de enquêtes die in 2021 onder de bewoners zijn gehouden was ongeveer 60% voor een vorm van parkeerregulering, zeker als de situatie ten opzichte van 2021 zou verergeren.

Gevolgen voor de parkeerdruk in de wijken rond de Mall
In het raadsdebat van 6 april 2021 heeft het college toegezegd (ID 574) de raad te informeren over de parkeerdruk in de wijken rond de Mall en welke maatregelen er nodig zijn, mocht de parkeerdruk structureel te hoog worden. De ontwikkeling van de parkeerdruk is in onderstaande opsomming weergegeven:

 • Parkeerdrukmetingen die in 2021 zijn uitgevoerd om de invloed van de Mall in de wijken direct rond de Mall te meten, lieten zien dat op de meeste dagen in 2021 de parkeerdruk overdag lager was dan in de nacht. Maar op enkele speciale druktedagen was te zien dat de parkeerdruk in de wijken Heuvel-Zuid en Park Veursehout, direct achter de Heuvelweg, overdag hoger was dan in de nacht.
 • Metingen tijdens de eerste helft van 2022 tonen dat, zolang er ruimte is op de parkeerterreinen van de Mall, het verkeers- en parkeerbeeld in de wijken rond de Mall er relatief rustig uit ziet. Vergelijkbaar met de parkeerdrukmetingen in 2021. Maar zodra alle parkeerterreinen vol staan en het verkeer op de wegen rond de Mall zich ophoopt neemt de drukte in de wijken toe. Waarbij medewerkers en bezoekers (niet alleen van de Mall maar ook van het HMC) als eerste in de Heuvelwijk parkeren en vervolgens, als daar geen ruimte meer is, hun heil zoeken in Park Veursehout.
 • In de tweede helft van 2022 stonden de parkeerterreinen bij de Mall vaker helemaal vol: omdat het aantal bezoekers wat de Mall bezoekt in de tweede helft van 2022 naar schatting 20% hoger is dan in dezelfde periode in 2021, staan de parkeerterreinen bij slecht weer structureel helemaal vol tijdens weekenden, feestdagen en vrije dagen. En is de parkeerdruk, die in 2021 en begin 2022 nog uitzonderlijk was, nu structureel te hoog op die dagen.
 • De verwachting is dat het aantal bezoekers ook in 2023 structureel hoger blijft en de parkeerterreinen bij de Mall bij slecht weer tijdens weekenden, feestdagen en vakanties structureel vol zullen staan. Bezoekers en medewerkers zullen de wijken opzoeken om alsnog ergens te kunnen parkeren.
 • Het aantal klachten wat bij het KCS binnenkomt, over overlast vanwege de Mall, is toegenomen waarbij klachten in relatie tot de doorstroming op met name de Heuvelweg en klachten in relatie tot overmatig parkeergedrag van niet-bewoners de boventoon voeren.

Openbare ruimte
In de openbare ruimte is een aantal situaties waarbij een aanpassing wenselijk is:

 • De inrichting van Weigelia ter hoogte van de oversteek van Albert Heijn (veiligheid en doorstroom tram)
 • Heuvelweg richting N14, ter hoogte van het politiebureau (onlogische opzet voorsorteervakken), het verkeersbesluit is eind januari gepubliceerd en in de bezwaartermijn zijn er 25 bezwaren binnengekomen, donderdag 30 maart heeft de gemeente deze bezwaren met de bezwaarmakers besproken, vervolgstappen zijn er op gericht om te komen tot een oplossing waarbij de zorgen van de bewoners worden geadresseerd
 • De inrichting en oversteek van halte Heuvelweg tegenover de Mall (veiligheid en doorstroom tram)

Wat is er al gedaan
Vanwege de verkeersdrukte direct na de opening op 18 maart 2021, met name tijdens feestdagen, weekenden en vakanties, is een taskforce bestaande uit ambtenaren van de gemeente, RWS, Zuid Holland Bereikbaar en URW opgericht om verkeersproblemen in kaart te brengen, te verhelpen en beheersbaar te maken.

De scope van de taskforce gaat van parkeren in en rond de Mall tot en met de doorstroming van het verkeer op de openbare weg. Vanuit de taskforce wordt een breed scala aan “Smart Mobility” oplossingen toegepast om de situatie beter te beheersen. De taskforce wordt in 2023 gecontinueerd, waarbij de operationele maatregelen vanuit het OMC worden voortgezet en vanuit de projectorganisatie de laatste hand wordt gelegd aan nog te realiseren maatregelen

 • Continueren van de inzet van het Operationeel Mobiliteitscentrum (OMC): zodat er wordt samengewerkt op alle aspecten van het geleiden van verkeer van en naar de parkeerplaatsen van de Mall. Van parkeer- en verkeersmanagementsystemen tot en met de inzet en aansturing van parkeer- en verkeersregelaars.
 • Continueren van de samenwerking met Zuid Holland Bereikbaar en RWS om het gezamenlijk verkeers-scenario te onderhouden en verder te ontwikkelen, zodat de verkeerscentrales hun wegkantsystemen (waaronder verkeerslichten) kunnen aanpassen, om het verkeer bij iedere mogelijke situatie optimaal te geleiden.
 • Het aansturen vanuit het OMC met behulp van “Online Traffic Management” - van actuele informatie en routeadviezen naar weggebruikers via navigatie en social media is tot nader order opgeschort, omdat vanuit ICT zorgen zijn over mogelijke inbreuk op privacy van reizigers die deze actuele informatie en routeadviezen ontvangen.
 • Continueren van de samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS) voor het verder automatiseren van het verkeers-scenario door de slimme verkeerslichten (Heuvelweg en Noordsingel) te koppelen met die van RWS (N14) en deze vervolgens zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat weggebruikers zo goed mogelijk kunnen doorrijden.
 • Realisatie van de nieuwe instelling van de verkeerslichten op de N14 in relatie tot de Noordsingel en de Heuvelweg, om te komen tot een aanbod gestuurde afwikkeling van het verkeer, zodat het verkeer beter doorrijdt op de wegen rond de Mall en de N14. Eind 2022 is de functionaliteit van de inzet van deze in samenhang werkende verkeerslichten opgeleverd. Begin 2023 wordt dit geëvalueerd en na positieve feedback kan deze functionaliteit overgebracht worden naar de beheerorganisatie van de wegbeheerders van RWS en gemeente Leidschendam-Voorburg.
 • Continueren van de samenwerking met Unibail-Rodamco-Westfield (URW) waarbij de interactieve routeplanner (Mobility Portal) die is geïmplementeerd in de website van de Mall verder wordt geoptimaliseerd: vanuit de gemeente wordt gewerkt aan een zogenoemde Verkeersradar, waar via een publieke website de actuele en voorspelde verkeerssituatie wordt getoond en waarin reizigers worden geattendeerd op mogelijke alternatieve manieren van reizen. Doordat de Mobility Portal vervolgens een persoonlijk reisadvies geeft aan bezoekers van de Mall, gebaseerd op dezelfde informatie, beschikken bezoekers al voor hun reis over de beste reis- en route opties om naar de Mall te komen: niet alleen voor auto’s maar ook voor andere manieren van vervoer als OV en fiets.
 • Tijdens tweede Kerstdag 2022 is de P+R pilot uit het herfstseizoen (30-9 t/m 3/10 2021) herhaald, met URW als trekker. Bij het ADO stadion konden bezoekers op afstand parkeren en gratis naar de Mall reizen.  In de eerste pilot is geleerd dat bezoekers vooral vooraf aan de rit naar de Mall kiezen voor P+R, daarom had URW voor de tweede kerstdag op de website van de Mall een speciale P+R reserveringspagina ingericht. De resultaten van deze P+R pilot worden nog geëvalueerd.
 • De ontwikkelde meetinstrumenten worden dagdagelijks gebruikt door het OMC, om de parkeer- en verkeerssituatie feitelijk vast te stellen en om achteraf monitoring rapportages te maken.

Voor de onderwerpen die aanpassingen aan de infrastructuur vragen zijn verschillende voorbereidende werkzaamheden gedaan:
Heuvelweg ter hoogte van het politiebureau

 • Om de overlast van het verkeer op de Heuvelweg richting N14 zo veel mogelijk weg te nemen, is onderzocht of het mogelijk is, binnen de bestaande ruimte, vanuit de overdekte parkeergarage aan de Heuvelweg (P2 garage) drie rijstroken rechtdoor richting kruispunt N14 te realiseren. Met als conclusie dat er drie rijstroken kunnen worden gerealiseerd binnen de beschikbare ruimte. Inmiddels zijn de aannemer en de leverancier van de verkeerslichten de werkzaamheden die nodig zijn aan het inplannen. Eind januari 2023 is het bijbehorende verkeersbesluit gepubliceerd. 10 maart is de einddatum van de bezwaar termijn. Er zijn in totaal 25 bezwaren binnengekomen. Als tussenstap richting de bezwaarcommissie zijn de betreffende bezwaarmakers uitgenodigd op het gemeentehuis, zodat de projectleider van de Taskforce inhoudelijk kon toelichten waarom deze aanpassing nodig is en wat de beoogde effecten zijn. En om de zorgen van de bezwaarmakers te bespreken. Tijdens deze toelichting is besproken hoe de aanpassing kan worden gerealiseerd op een manier die tegemoet komt aan de zorgen die de bewoners hebben geuit. Hiertoe zal de gemeente haar visie op deze aanpassing toevoegen aan het verkeersbesluit. Vervolgstappen in het proces zullen plaatsvinden in Q2 van 2023.

Openbaar vervoer
Samen met HTM werkt de gemeente Leidschendam-Voorburg aan verbeteringen aan de doorstroming van de trams rond de Mall. De kruispunten met de tramlijnen zijn druk en zorgen ervoor dat naast de tram alle weggebruikers onnodig oponthoud hebben:

 • Halte Mall of the Netherlands aan de Heuvelweg

De aanpassing aan de halte is onderdeel van het “versnellings-programma” van MRDH, waarvoor subsidies beschikbaar zijn. Hierdoor is deze oplossing omvangrijker dan initieel door de Taskforce was ingeschat. In de oorspronkelijke plannen zou het perron worden verlengd richting Weigelia en zou een voetgangersoversteek van de halte naar de Mall worden gerealiseerd.
In het huidige plan wil HTM de halte verlengen EN verplaatsen richting HMC. Zodat de voetgangersoversteekplaatsen halverwege de halte komen te vervallen en 2 trams tegelijk kunnen halteren. De inschatting van HTM is dat de trams daardoor preciezer volgens dienstregeling rijden, zoals bedoeld in het versnellingsproject. Tegelijkertijd worden de voetgangersoversteekplaatsen verschoven naar de kruising met de Banninglaan en komt de halte daardoor dichtbij de hoofdingang aan de Banninglaan te liggen, ook worden extra veiligheidsmaatregelen aangebracht om ongewenst oversteken onmogelijk te maken.
De gemeente wil in overleg met HTM  extra aandacht geven aan deze halte omdat deze een belangrijke component is in een aantrekkelijk OV.

 • Halte Weigelia

Deze halte gaat mee in bovenstaand project. De onderliggende ontwerpbeslissingen zijn gemaakt.

 • Oversteek nabij Gruttolaan

Deze oversteek gaat ook mee in het project. De onderliggende ontwerpbeslissingen zijn gemaakt.

Fietsen, voetgangers en bewaakte fietsenstalling
Samen met de fietsersbond en het platform voor gehandicapten heeft de gemeente gekeken naar de toegankelijkheid van de Mall voor fietsers en voetgangers. Vanuit de taskforce is in overleg met URW een plan uitgewerkt om de op- en aanmerkingen van deze schouw mee te nemen.

 • Daarnaast werkt URW aan een bewaakte fietsenstalling en een stalling voor deelscooters. De stalling voor de deelscooters is inmiddels gerealiseerd. Voor de bewaakte fietsenstalling is in week 36 van 2022 het akkoord van de welstandscommissie binnen gekomen. URW geeft aan de vergunningaanvraag met gedetailleerde bouwtekeningen in Q1 2023 bij de gemeente in te dienen.
 • De verwachting van URW is dat de nieuw te bouwen fietsenstalling in de eerste helft van 2023 klaar zal zijn.

Parkeerdruk omliggende wijken
Naast het inzetten van “Smart Mobility” oplossingen, kijkt de taskforce ook naar de parkeerdruk in de omliggende wijken.

 • In september 2020 heeft een parkeerdrukmeting in de avond plaatsgevonden.
 • In het voorjaar van 2021 is er een parkeer-enquête gehouden.
 • In de zomer van 2021 zijn verkennende bewonersbijeenkomsten gehouden (beperkt in aantal vanwege de toen geldende corona-maatregelen).
 • Op 2, 3 en 9 oktober 2021 heeft er een parkeerdrukmeting plaatsgevonden. In december is er nog een aantal parkeerdrukmetingen uitgevoerd om het beeld van de parkeerdruk in relatie tot de Mall feitelijk vast te stellen.  De parkeerdrukmetingen zijn uitgevoerd tot aan de kerstvakantie in 2021. Vanwege de lockdown tijdens de kerstvakantie van 2021 zijn er in die periode geen metingen uitgevoerd.
 • In de eerste 7 maanden van 2022 zijn diverse vervolgbijeenkomsten met bewoners geweest om een concreet plan voor een pilot voor parkeerregulering te ontwikkelen voor de wijk de Heuvel.
 • In het najaar van 2022 was er een substantiële groei van het aantal bezoekers aan de Mall en kwam de parkeeroverlast in de wijken vaker voor dan tot dan toe.
 • In de Klankbordgroep bijeenkomst met de wethouder in januari 2023 werd door bewoners gevraagd tot actie over te gaan.

Effect van de tot op heden genomen maatregelen

 • Dashboard verkeer: data gedreven verkeersinformatie waarmee het OMC in overleg met de Regiodesk actueel kan ingrijpen op de verkeerssituatie. Dit leidt tot kortere communicatielijnen en zorgt ervoor dat het verkeer van de Mall expliciet meegenomen wordt in de regelscenario’s die de verkeerscentrale gebruikt voor al het verkeer wat gebruik maakt van de N14.
 • In het MotN regelscenario is dit juridisch en operationeel vastgelegd. Dit scenario is ook de “fall-back” voor de dynamische groene golf van de slimme verkeerslichten.
 • Verkeerslichten: de dynamische groene golf zorgt voor significant kortere reistijden, zolang er 2-5% parkeercapaciteit op de terreinen bij de Mall is (100-200 parkeerplekken).
 • Verkeerslichten: de dynamische groen golf heeft een positief effect op met name de doorstroming op de Noordsingel tijdens werkdagen. Er zijn nauwelijks meer wachtrijen richting N14 tot voorbij de kruising met Banninglaan.
 • Afstemming verkeerslicht Noordsingel / Weigelia met het negenoog van de tram: hierdoor hoeft de tram niet meer onnodig te wachten voor vrachtverkeer wat Weigelia gebruikt voor de bevoorrading. Dit leidt tot een betere afwikkeling van de gehele kruising.
 • Verkeersregelaars: tijdens de instroom zorgen de verkeersregelaars dat weggebruikers niet voor de ingangen van volle parkeergarages blijven staan. Hierdoor wordt de doorstroming rond de Mall op gang gehouden.
 • Verkeersregelaars: tijdens uitstroom wordt het verkeer op de Heuvelweg bij de parkeerterreinen gedoseerd zodat de kruising Heuvelweg / Weigelia met de tram niet wordt geblokkeerd.
 • Communicatie via de website van de Mall en via Social Media: bij communicatie vooraf over extra verkeersdrukte komen er minder bezoekers met de auto naar de Mall. De keren dat deze maatregel is ingezet leidde dit tot een beter beheersbare verkeerssituatie.
 • P+R ADO stadion: bij een gelijk aantal bezoekers ten opzichte van de rest van de kerstvakantie 2022 was de verkeerssituatie op tweede Kerstdag beheerster. Op de dagen dat er geen P+R was was er flinke overlast op de wegen en in de wijken.
 • Diverse aanpassingen aan bebording: deze maatregel is vooral juridisch van aard. Het vraagt expliciet handhaving door de politie om meetbaar effect te hebben.
 • Aanpassing Heuvelweg ter hoogte politiebureau: deze is nog niet geïmplementeerd. Van de verbreding van de Heuvelweg wordt verwacht dat de uitstroom soepeler zal verlopen. Deze ingreep zal hetzelfde positieve effect hebben tijdens werkdagen, zoals dat ook wordt zien bij de Noordsingel. Als bijkomend effect is de verwachting dat de Heuvelweg soepel doorstroomt en er geen sluipverkeer in de wijk Veursehout meer zal rijden.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Taskforce mobiliteit The Mall

1.190.000

520.843

467.878

201.279

Aanpassen fysieke infrastructuur

160.000

23.011

0

136.989

Aanpassen Verkeersregelinstallatie en plaatsen verkeerscamera's

250.000

0

0

250.000

Totaal

1.600.000

543.854

467.878

588.268

In het raadsdebat van 9 november 2021 heeft het college toegezegd (ID 828) de gemeenteraad te informeren over de noodzakelijke maatregelen voor de middellange termijn en de bijbehorende financiële gevolgen.
In het raadsvoorstel 2629 - 'Raadsvoorstel Beheersing verkeer Mall' heeft de gemeenteraad de benodigde maatregelen vastgesteld en de financiën hiervoor beschikbaar gesteld.

Vastgesteld besluit

 • Continueren van de projectmatige inzet ter beheersing van de verkeerstromen rond de Mall
 • Beschikbaar stellen van een incidenteel bedrag van € 1.200.000 voor de komende 3 jaar ten laste van de Bestemmingsreserve Mobiliteit ten behoeve van het projectmatig ontwikkelen en implementeren van een aantal technische verkeers- en mobiliteitsmaatregelen en voor de tijdelijke inzet van een mobiliteitsregisseur
 • De beheer- en onderhoudskosten die voortkomen uit deze technische verkeers- en mobiliteitsmaatregelen van € 50.000 per jaar vanaf 2023 opnemen in de meerjarenbegroting 2023- 2026
 • Instemmen met het realiseren van infrastructurele maatregelen ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid rond de Mall en hiervoor een investeringskrediet van € 250.000 vast te stellen voor aanpassingen aan verkeersregelinstallaties en het plaatsen van verkeerscamera’s en een investeringskrediet van € 160.000 vast te stellen voor aanpassingen aan de fysieke infrastructuur
 • De hieruit voortvloeiende kapitaalslasten van € 25.000 per jaar vanaf 2023 op te nemen in de meerjarenbegroting 2023-2026
 • Begrotingswijziging 6 vast te stellen

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Taskforce de Mall

mei 2021 - juni 2023

Evaluatie verkeersmaatregelen

Presentatie 4 november 2021 gegeven

Raadsvoorstel Structurele oplossingen en krediet

Raadsbesluit 22 februari 2022

Communicatie

Op de website www.lv.nl/mall staat de actuele informatie.
Daarnaast wordt er regelmatig via de gemeentelijke nieuwsbrief en sociale media informatie gedeeld over de Mall, wegwerkzaamheden of bijzondere dagen waarbij er meer verkeersoverlast wordt verwacht.
Door middel van digitale informatiepanelen (PRIS) worden automobilisten geïnformeerd over de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen.

Door het organiseren van bewonersbijeenkomsten en het voeren van persoonlijke gesprekken is in 2021 contact geweest met bewoners en andere belanghebbenden. In januari en februari 2022 zijn er vervolgbijeenkomsten met bewoners uit de omliggende wijken geweest en in de eerste helft van 2022 is de bewoners klankbordgroep opgestart en actief. De laatste Klankbordgroep bijeenkomst was op 26 januari 2023.
Op 30 maart 2023 is er een overleg geweest met de bewoners die een bezwaar hebben ingediend over het verkeersbesluit voor de aanpassing aan de Heuvelweg. Donderdag 1 juni 2023 is het volgende klankbordgroep overleg gepland.

Risicomanagement

Financieel
Het is in deze fase redelijk goed in te schatten welke verkeersmaatregelen er nodig zijn en welke kosten daarbij gemoeid zijn.
Doordat een aantal projectonderdelen met veel samenwerkingspartners is uitgevoerd, is de planning vertraagd, waardoor niet alle geraamde budgetten in 2022 zijn aangewend. Deze lasten zijn verschoven naar 2023.
Dit wordt formeel via de tussentijdserapportage (Turap) gerapporteerd. In de paragraaf Financiën is de actuele stand van 3 februari 2023 getoond.

Juridisch
Uiteindelijk zijn de wegbeheerders verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen op de weg.
Dat betekent dat de voorstellen vanuit de taskforce moeten worden geaccordeerd door dezelfde wegbeheerders. Vanuit het project is er goed overleg met de wegbeheerders die de maatregelen moeten vormgeven.
Wijzigingen aan de weg en / of de bebording worden via verkeersbesluiten gepubliceerd en afgehandeld.

Infrastructuur
Ondanks alle verkeersmaatregelen en fysieke aanpassingen die worden toegepast, blijft het risico bestaan dat er meer verkeer naar de Mall komt dan dat er ruimte is op de parkeerterreinen en de toevoerwegen. Om de overlast hiervan zo veel mogelijk te beperken werkt de gemeente samen met RWS, Zuid Holland Bereikbaar, MRDH, HTM, gemeente Den Haag en URW aan het informeren over en het faciliteren van andere manieren van reizen dan de auto. Dit risico is vanaf de tweede helft van 2022 groter geworden en we zien dat er meer dagen zijn waarop de parkeerterreinen langdurig helemaal vol staan. En dat dit leidt tot vertragingen op de wegen die groter zijn dan de norm van maximaal drie keer de “freeflow”. Waarbij de freeflow wordt afgeleid uit de historische data waarbij er geen vertragingen zijn.

Afhankelijkheid van onze partners
Bereikbaarheid stopt niet aan onze gemeentegrenzen. Oplossingen voor bijvoorbeeld P+R, dynamische routeverwijzing, verbeterde OV-verbindingen en aantrekkelijke fietsverbindingen, kunnen alleen in goed overleg met onze partners worden vormgegeven. Dit vraagt een duurzame samenwerking met al die partners.

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2023 13:43:31 met de export van 05/10/2023 13:22:15