Projecten

Meeslouwerpolder

Project overzicht

De gemeente wil samen met ondernemers en eigenaren komen tot een compacte en economisch vitale Meeslouwerpolder, waarbij verouderde en leegstaande objecten worden verwijderd en nieuwe functies mogelijk worden, passend bij de identiteit van het gebied

Project locatie

Project status
Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Van Eekelen
Ambtelijk opdrachtgeverJeroen van de Ven
Programma-managervacant
ProgrammaEconomie
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Projectkarakteristiek
ProjectfaseVoorbereidingsfase
Einddatum15 jaar na vaststelling spelregels
Ruimtelijke procedurebestemmingsplan
RisicoprofielLaag
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
1 september 2016/ 19 september 2017
Volgende raads-/commissiebehandeling
voorjaar 2020
Besluitvorming

medio 2020

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

De stand van zaken is gewijzigd en de toelichting op de planning is aangepast.

Project inhoud

Aanleiding voor het project zijn de uitkomsten van het onderzoek naar de vitaliteit van het gebied. Hieruit blijkt dat de huidige vorm van veelal kleinschalige glastuinbouw in de Meeslouwerpolder in Stompwijk weinig toekomstperspectief kent. De gemeente heeft daarom samen met ondernemers en andere betrokkenen in het glastuinbouwgebied de mogelijke ontwikkelrichtingen voor het gebied verkend. Een combinatie van grotere tuinders, andere lokale bedrijvigheid en wonen lijkt de meeste economische waarde aan het gebied te kunnen toevoegen.

Bijlagen:
Notitie mei 2016

Doelstelling en gewenst resultaat

De inzet van de gemeente is gericht op het faciliteren van een compacte, economisch vitale en ruimtelijk aantrekkelijke Meeslouwerpolder met voldoende ruimte voor goed functionerende tuinders.

Stand van zaken

Aanpak
Ondernemers en bewoners uit het plangebied zijn op initiatief van de gemeente uitgedaagd om met initiatieven te komen die waarde kunnen creeren in het gebied. De daaruit voortgekomen en gezamenlijk opgestelde uitgangspunten en spelregels geven de kaders aan waarbinnen de ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Deze kaders blijven 15 jaar geldig. In het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan zullen deze uitgangspunten en spelregels waar mogelijk worden opgenomen.

Proces tot nu toe
De raad heeft op 1 juli 2015 ingestemd met de aanpak om de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied in de Meeslouwerpolder op gang te brengen en hiervoor budget beschikbaar gesteld (raadsvoorstel 1350551).

De raadsbrief van juni 2016 (raadsbrief 1609177) licht de eerste fase van het proces toe. Vanuit de identiteit van het gebied is gekeken naar scenario's om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven en het goed functioneren in de toekomst te waarborgen. De notitie bij de raadsbrief is hieronder te vinden.

Het vervolgproces was gericht op het opstellen van heldere afspraken tussen ondernemers, de gemeente en de provincie over het ontwikkelen van (nieuwe) functies die waarde creëren voor het gebied, de businesscase, de (ruimtelijk-juridische) beleidsruimte en andere instrumenten die de gemeente inzet om de ontwikkeling te faciliteren. Er hebben daarvoor verschillende gesprekken plaatsgevonden, met individuele ondernemers en met alle bewoners en ondernemers in het gebied. Deze manier van werken krijgt waardering en draagt bij aan betere relaties tussen alle betrokkenen en draagvlak voor het gebiedsproces.

Op 19 september 2017 heeft de raad de uitgangspunten en spelregels voor transformatie in het gebied vastgesteld. Op 31 mei 2018 heeft de provincie de actualisatie van de Visie 'ruimte en mobiliteit' vastgesteld, waardoor transformatie in de Meeslouwerpolder mogelijk is geworden.

Omdat de aanpak een leerproces is voor de gemeente, is het gebiedsproces een pilot in het kader van de Omgevingswet (1774124).

Actueel
Er wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan. Hiervoor is een ronde gedaan langs bewoners en ondernemers om de laatste wensen voor het bestemmingsplan op te halen. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in de loop van 2020 gepubliceerd. Een jaar later is er een juridisch toetsingskader voor het uitvoeren van concrete projecten. De spelregels worden grotendeels als wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan, omdat er nog geen concrete initiatieven bij de gemeente zijn binnengekomen die passen binnen de planning van het bestemmingsplan. Als er wel sprake is van concrete plannen dan worden deze meegenomen.

Recent hebben een aantal keukentafelgesprekken plaatsgevonden met de initiatiefnemers van het eerste uur. Dit heeft nieuwe inzichten opgeleverd ten aanzien van de economische vitaliteit van de kassen tussen de Kniplaan en de Tuinbouwweg (deelgebied 1 uit de spelregels en uitgangspunten). Deze kassen zijn grotendeels verhuurd aan of in eigendom van ondernemers in de tuinbouwsector. Daarmee lijkt een grootschalige transformatie van deelgebied op korte termijn niet opportuun. Er spelen wel een paar kleine initiatieven die kunnen leiden tot een kwaliteitsverbetering. Deze initiatieven faciliteert de gemeente binnen de kaders van de spelregels en uitgangspunten. Het meest concrete initiatief betreft de sanering van de voormalige kippenloods aan de Meerburgerlaan 2.

Op 1 september 2020 heeft het college het ontwerp bestemmingsplan Meeslouwerpolder vastgesteld en vrijgegeven voor de zienswijzeprocedure. Eventueel ingediende zienswijzen zullen door het college worden verwerkt in een zienswijzen nota. Het bestemmingsplan en de zienswijzenota zal vevolgens ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden.

De zienswijzennota is in voorbereiding. Een van de zienswijzen heeft aanleiding gegeven nog een onderzoek in te stellen. Dit onderzoek ziet erop toe op blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. Dit is noodzakelijk vanwege de mogelijke combinatie van wonen en de agrarische exploitatiemogelijkheden. Een aantal zienswijzen en een nagekomen zienswijze van de Provincie hebben aanleiding gegeven een aantal voorschriften uit het bestemmingsplan nog eens goed tegen het licht te houden. Voor het zomerreces ligt de zienswijzennota en het bestemmingsplan voor bij het college. Na het zomerreces zal de gemeenteraad erover besluiten.

Financiën

Er was een voorbereidingsbudget (raadsvoorstel 1350551) om uitvoering te geven aan de eerste benodigde stappen voor de ontwikkeling van de Meeslouwerpolder. Het gebiedsproces wordt nu georganiseerd vanuit bestaande budgetten, waaronder het programma Implementatie Omgevingswet. Bij toekomstige ontwikkelingen is de gemeente verplicht plankosten te verhalen op de initiatiefnemers. Het tempo waarin de ontwikkelingen zich zullen voordoen wordt bepaald door de initiatiefnemers uit het gebied.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Afsprakenkader

Juni 2017

19 september 2017

Ja

Het gewenste scenario wordt met alle betrokken partijen langzamerhand uitgewerkt. De uitgangspunten en spelregels voor transformatie zijn vastgelegd.

Bestemmingsplan

Voorjaar 2020

13 of 20 juli 2021

derde kwartaal 2021

De uitgangspunten en spelregels worden na vaststelling door de raad en de beleidsaanpassing door de provincie verwerkt in een nieuw bestemmingsplan. De formele procedure van het bestemmingsplan is in september 2020 gestart met het ter inzage leggen.

Initiatiefnemers kunnen na vaststelling van het bestemmingsplan op basis van de spelregels voorstellen voor functieverandering indienen bij de gemeente. Vervolgens worden de spelregels per initiatief en per deelgebied uitgewerkt. Hierbij worden de gangbare procedures gevolgd.

Communicatie

Het gebiedsproces is opgezet als een open en interactief proces met ondernemers, bewoners en andere betrokkenen op basis van heldere, eenduidige procesafspraken. In december 2016 is het proces tot dan toe vastgelegd in een kort filmverslag. De open houding van de gemeente naar alle betrokkenen in het gebied heeft een goede basis gelegd in het gebied. Voortzetting van goede en heldere communicatie met alle betrokkenen is essentieel voor het vervolg van het gebiedsproces en te komen tot ontwikkeling van initiatieven, met behoud van draagvlak in het gebied.

Risicomanagement

Er zijn de volgende risico's:

  • Financieel: de beschikbare financiële middelen bij de betrokken ondernemers en eigenaren om de ontwikkeling te realiseren en bij de gemeente om de ontwikkeling te faciliteren
  • Organisatorisch: de beschikbare organisatiekracht bij de betrokken ondernemers en eigenaren
  • Draagvlak: betrokkenheid van diverse partijen bij de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied in de Meeslouwerpolder
Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16