Projecten

Nieuwbouw IKC De Tol

Project overzicht

Het realiseren van nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum.

Nieuwbouw IKC De Tol

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij Nieuwbouw IKC De Tol

Project locatie

Project status
Risico profiel

Hoog

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Bouw
Ambtelijk opdrachtgeverPeter Wassenaar
Programma-managerDennis Tonningen
ProgrammaOnderwijs
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversGemeente Leidschendam-Voorburg
Projectkarakteristiek
ProjectfaseRealisatiefase
Einddatum1e of 2e kwartaal 2021
Ruimtelijke procedureOmgevingsvergunning
RisicoprofielHoog
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Raadsvergaderingen 11 september 2018 (beschikbaar stellen investeringskrediet) en 30 oktober 2018 opname in het Investeringsplan L-V bij de meerjarenbegroting 2019-2022
Volgende raads-/commissiebehandeling
geen
Besluitvorming

Investeringskrediet  beschikbaar gesteld

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

De oplevering vindt plaats in het 2e kwartaal 2021. De ingebruikneming vindt plaats m.i.v. het nieuwe schooljaar 2021-2022.

Doelstelling en gewenst resultaat

Primair wil de gemeente bereiken dat in de vraag naar onderwijshuisvesting wordt voorzien voor de doelgroep van de basisschool De Wegwijzer. De huisvesting bestaat uit een les- en gymnastiekgebouw. Secundair wil de gemeente bereiken dat het nieuwe gebouw geschikt is als integraal kindcentrum. Een integraal kindcentrum kent één onderwijskundige en pedagogische visie.

Het resultaat bestaat uit een nieuw gebouw inclusief een nieuw gymnastieklokaal ten behoeve van 14 basisschoolgroepen. In het 1e kwartaal 2021 zijn de leerlingen adequaat gehuisvest. Leerlingen en personeel hebben de beschikking over een gebouw dat minimaal voldoet aan de bepalingen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs LV en het Bouwbesluit inclusief aanvullende externe eisen voor duurzame schoolgebouwen. Bedoeld worden de eisen m.b.t. Bijna Energie Neutrale Gebouwen.  Het gebouw heeft een levensduur van 40 jaar.

Stand van zaken

In februari 2020 is gestart met de nieuwbouwwerkzaamheden en is de 1e paal geslagen. Het gebouw wordt opgeleverd in juni 2021, het omliggende terrein wordt medio juli opgeleverd. De bestrating direct rond de school wordt heringedeeld met een Kiss 'n Ride zone. School en kinderopvang nemen het gebouw in gebruik met ingang van het schooljaar 2021-2022.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

investeringskrediet

5.720.000

0

0

5.720.000

investeringskrediet kinderdagverblijf

1.040.000

0

0

1.040.000

Totaal

6.760.000

0

0

6.760.000

Het investeringskrediet ad € 6.760.000 is opgenomen in het Investeringsplan van Leidschendam-Voorburg bij de meerjarenbegroting 2019-2022. Het bedrag voor kinderopvang wordt door middel van huur terugverdiend. Een 10-jarige huurovereenkomst met de kinderopvangorganisatie wordt afgesloten om risico's af te dekken.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Opstellen Programma van Eisen

1e kwartaal 2017

gereed

Start nieuwbouw

1e kwartaal 2020

1e paal februari 2020

Ingebruikname nieuwbouw

3e kwartaal 2021

ingebruikname m.i.v. schooljaar 21-22

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

klankbordgroep omgeving

Nee

Nee

A.g.v. Corona vinden tot nader order geen bijeenkomsten plaats

oplevering nieuwbouw

Ja

Nee

Communicatie oplevering nieuwbouw

ingebruikname nieuwbouw

Ja

Ja

Communicatie ingebruikname nieuwbouw

Omwonenden worden door de aannemer (SMT bouw uit Den Bosch) geïnformeerd over het verloop van de bouwwerkzaamheden. De buurt kan tijdens de bouw in geval van overlast of calamiteiten contact op nemen met de aannemer. Met het oog op de (verkeers) veiligheid zijn deugdelijke afspraken gemaakt.  Ook de projectleider van de gemeente is tijdens het bouwproces aanspreekbaar voor de omwonenden.

Risicomanagement

Risico's die bij het project spelen naast onvoorziene kostenstijgingen:

Mogelijke vertraging door langere bouwtijd als gevolg van Covid 19.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16