Projecten

Kindcentrum De Telescoop (voorheen IKC Heeswijkstraat)

Project overzicht

Het realiseren van nieuwbouw voor een Kindcentrum.

Project locatie

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Keus
Programma
Onderwijs
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Projectkarakteristiek

Projectfase
Diversen
Einddatum
4e kwartaal 2022
Ruimtelijke procedure
Omgevingsvergunning
Risicoprofiel
Midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
28 september 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
geen
Besluitvorming

De gemeenteraad heeft op 28 september 2021 aanvullend krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de bouw van het IKC.

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

IKC Heeswijk heet voortaan Kindcentrum De Telescoop. Het gebouw is in december 2022 opgeleverd en in januari 2023 in gebruik genomen. De aanleg van het schoolplein wordt eind Q1-2023 afgerond.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling
Primair wil de gemeente bereiken dat in de vraag naar onderwijshuisvesting wordt voorzien voor de doelgroep van basisschool Pius X. De huisvesting bestaat uit een les- en gymnastiekgebouw. Secundair wil de gemeente bereiken dat het nieuwe gebouw geschikt is als integraal kindcentrum. Een integraal kindcentrum kent één onderwijskundige en pedagogische visie.

Resultaat
Het resultaat bestaat uit een nieuw gebouw voor onderwijs met 14 groepsruimten, kinderopvang (5 groepsruimten) en een gymzaal. Het kindcentrum faciliteert de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Tijdens de realisatie waren de leerlingen gehuisvest in tijdelijke voorziening. De school heeft de beschikking over een gebouw dat voldoet aan de nieuwbouweisen vanuit het Bouwbesluit (BENG) en Frisse Scholen klasse B. Het gebouw is voorbereid om op termijn energieneutraal (ENG) te worden. Het gebouw heeft een levensduur van minimaal 40 jaar.

Stand van zaken

Het gebouw is in december 2022 opgeleverd en in januari 2023 in gebruik genomen. De aanleg van het schoolplein wordt eind Q1-2023 afgerond. De officiële opening vindt plaats op 19 april 2023.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Investeringskrediet school

7.542.040

5.285.329

2.653.287

-396.576

Investeringskrediet kinderdagverblijf

1.994.752

945.728

474.765

574.259

Totaal

9.536.792

6.231.057

3.128.052

177.683

Het door de gemeenteraad op 28 januari 2020 vastgestelde investeringskrediet is bij de 2e Turap 2021 opgehoogd en bedraagt € 9.536.792. Het bedrag voor kinderopvang wordt door middel van huur terugverdiend. Een 10-jarige huurovereenkomst met de kinderopvangorganisatie wordt afgesloten om risico's af te dekken.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Opstellen Programma van Eisen

1e kwartaal 2017

gereed

Aanbesteding aannemer

2e kwartaal 2020

winnaar aanbesteding: De Vries en Verburg

Omgevingsvergunning verkregen

3e kwartaal 2021

verklaring van geen bedenkingen afgegeven door gemeenteraad op 9 maart 2021

Verhuizing leerlingen naar Oranje Nassaustraat

3e kwartaal 2021

Sloop bestaand gebouw

3e kwartaal 2021

Start nieuwbouw

4e kwartaal 2021

Oplevering

medio december 2022

Ingebruikname nieuwbouw

week 2 - 2023 (schooljaar 2022-2023)

Officiële opening

19 april 2023

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Informatieavonden

Nee

Nee

Vervangen door digitale voorlichting

Klankbordgroep omgeving

Ja

Nee

Gedurende het hele project zal overleg met een klankbordgroep plaatsvinden. A.g.v. Corona vooralsnog digitaal.

Verhuizing naar tijdelijke huisvesting

Ja

Nee

Communicatie verhuizing naar tijdelijke huisvesting.

Start sloop en nieuwbouw

Ja

Nee

Communicatie start sloop en nieuwbouw.

Oplevering nieuwbouw

Ja

Nee

Communicatie oplevering nieuwbouw.

Ingebruikname nieuwbouw

Ja

Ja

Communicatie ingebruikname nieuwbouw.

Feestelijke opening

Ja

Nee

De communicatie heeft in verband met de corona voornamelijk digitaal plaatsgevonden via de site van IngesprekmetLV:  Door de gemeentelijk projectleider wordt periodiek gesproken met de klankbordgroep en omwonenden. De aannemer communiceert rechtstreeks met de omwonenden over de werkzaamheden.

Risicomanagement

Mogelijke vertraging door langere bouwtijd mede als gevolg van levering bouwmaterialen. Er worden nog zaken nageleverd, de latere levering van materialen heeft geen invloed gehad op de planning.

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2023 13:43:31 met de export van 05/10/2023 13:22:15