Projecten

Nieuwbouw IKC Heeswijkstraat

Project overzicht

Het realiseren van nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum.

Project locatie

Project status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Bouw
Ambtelijk opdrachtgeverPeter Wassenaar
ProjectleiderDennis Tonningen
ProgrammaOnderwijs
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversGemeente Leidschendam-Voorburg
Projectkarakteristiek
ProjectfaseRealisatiefase
Einddatum4e kwartaal 2022
Ruimtelijke procedureOmgevingsvergunning
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
9 maart 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
geen
Besluitvorming

De gemeenteraad heeft op 9 maart 2021 een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgegeven t.b.v. afwijking van het bestemmingsplan.

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

Het oude gebouw is gesloopt en de nieuwbouw is in december 2021 gestart.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling
Primair wil de gemeente bereiken dat in de vraag naar onderwijshuisvesting wordt voorzien voor de doelgroep van basisschool Pius X. De huisvesting bestaat uit een les- en gymnastiekgebouw. Secundair wil de gemeente bereiken dat het nieuwe gebouw geschikt is als integraal kindcentrum. Een integraal kindcentrum kent één onderwijskundige en pedagogische visie.

Resultaat
Het resultaat bestaat uit een nieuw gebouw inclusief een nieuw gymnastieklokaal ten behoeve van 14 basisschoolgroepen. In de loop van het schooljaar 2022-2023 zijn de leerlingen adequaat gehuisvest. Leerlingen en personeel hebben de beschikking over een gebouw dat minimaal voldoet aan de bepalingen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs LV en het Bouwbesluit, waaronder landelijke eisen voor duurzame schoolgebouwen. Bedoeld worden de eisen met betrekking tot Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Het gebouw heeft een levensduur van minimaal 40 jaar.

Stand van zaken

Het oude gebouw is gesloopt, het archeologisch onderzoek is uitgevoerd en heeft geen bijzonderheden opgeleverd. De nieuwbouw is gestart. Het heiwerk heeft voor en na de kerstperiode plaatsgevonden en is afgerond. Momenteel vinden de funderingswerkzaamheden plaats.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Investeringskrediet school

7.542.040

1.030.235

6.241.400

270.405

Investeringskrediet kinderdagverblijf

1.994.752

272.481

1.650.753

71.518

Totaal

9.536.792

1.302.716

7.892.153

341.923

Het door de gemeenteraad op 28 januari 2020 vastgestelde investeringskrediet is bij de 2e Turap 2021 opgehoogd en bedraagt € 9.536.792. Het bedrag voor kinderopvang wordt door middel van huur terugverdiend. Een 10-jarige huurovereenkomst met de kinderopvangorganisatie wordt afgesloten om risico's af te dekken.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Opstellen Programma van Eisen

1e kwartaal 2017

gereed

Aanbesteding aannemer

2e kwartaal 2020

winnaar aanbesteding: De Vries en Verburg

Omgevingsvergunning verkregen

3e kwartaal 2021

verklaring van geen bedenkingen afgegeven door gemeenteraad op 9 maart 2021

Verhuizing leerlingen naar Oranje Nassaustraat

3e kwartaal 2021

Sloop bestaand gebouw

3e kwartaal 2021

Start nieuwbouw

4e kwartaal 2021

Ingebruikname nieuwbouw

schooljaar 2022-2023

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Informatieavonden

Nee

Nee

Vervangen door digitale voorlichting

Klankbordgroep omgeving

Ja

Nee

Gedurende het hele project zal overleg met een klankbordgroep plaatsvinden. A.g.v. Corona vooralsnog digitaal.

Verhuizing naar tijdelijke huisvesting

Ja

Nee

Communicatie verhuizing naar tijdelijke huisvesting.

Start sloop en nieuwbouw

Ja

Nee

Communicatie start sloop en nieuwbouw.

Oplevering nieuwbouw

Ja

Nee

Communicatie oplevering nieuwbouw.

Ingebruikname nieuwbouw

Ja

Ja

Communicatie ingebruikname nieuwbouw.

De communicatie heeft i.v.m. corona voornamelijk digitaal plaatsgevonden via de site van In gesprek met LV: www.lv.nl/Heeswijk Door de gemeentelijk projectleider wordt periodiek gesproken met de klankbordgroep en omwonenden. De aannemer communiceert rechtstreeks met de omwonenden over de werkzaamheden.

Risicomanagement

  • Mogelijke vertraging door langere bouwtijd mede als gevolg van levering bouwmaterialen
Deze pagina is gebouwd op 02/24/2022 15:42:33 met de export van 02/24/2022 13:10:49