Projecten

Nieuwbouw IKC Heeswijkstraat

Project overzicht

Het realiseren van nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum.

Project locatie

Project status
Risico profiel

Hoog

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Bijsturen

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Bouw
Ambtelijk opdrachtgeverPeter Wassenaar
Programma-managerDennis Tonningen
ProgrammaOnderwijs
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversGemeente Leidschendam-Voorburg
Projectkarakteristiek
Projectfase
Einddatum4e kwartaal 2022
Ruimtelijke procedureOmgevingsvergunning.
RisicoprofielHoog
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
9 maart 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
geen
Besluitvorming

De gemeenteraad heeft op 9 maart 2021 een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgegeven t.b.v. afwijking van het bestemmingsplan.

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

Bouwteam gestart in september 2020. VVGB afgegeven door gemeenteraad 9 maart 2021. Omgevingsvergunning ingediend eind maart 2021.

Door de  grote vraag op de bouwmarkt en de wereldwijd zeer sterk gestegen en stijgende prijzen van bouwmaterialen wordt het budget overschreden.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling
Primair wil de gemeente bereiken dat in de vraag naar onderwijshuisvesting wordt voorzien voor de doelgroep van basisschool Pius X. De huisvesting bestaat uit een les- en gymnastiekgebouw. Secundair wil de gemeente bereiken dat het nieuwe gebouw geschikt is als integraal kindcentrum. Een integraal kindcentrum kent één onderwijskundige en pedagogische visie.

Resultaat
Het resultaat bestaat uit een nieuw gebouw inclusief een nieuw gymnastieklokaal ten behoeve van 14 basisschoolgroepen. Vanaf het schooljaar 2022-2023  zijn de leerlingen adequaat gehuisvest. Leerlingen en personeel hebben de beschikking over een gebouw dat minimaal voldoet aan de bepalingen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs LV en het Bouwbesluit inclusief aanvullende landelijke eisen voor duurzame schoolgebouwen. Bedoeld worden de eisen met betrekking tot Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Het gebouw heeft een levensduur van minimaal 40 jaar.

Stand van zaken

Voor de nieuwbouw moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hiervoor heeft de gemeenteraad op 9 maart 2021 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Hierop volgde een zienswijzeprocedure voor belanghebbenden. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Eind maart 2021 is de omgevingsvergunning aangevraagd .

De leerlingen worden tijdens sloop en nieuwbouw gehuisvest in de tijdelijke huisvesting aan de Oranje Nassaustraat te Voorburg.

Door de  grote vraag op de bouwmarkt en de wereldwijd zeer sterk gestegen en stijgende prijzen van bouwmaterialen heeft de aannemer een fors hogere aanbieding neergelegd dan eerder was geraamd voor de bouw van het IKC Heeswijk. Doordat de prijzen naar verwachting voorlopig blijven stijgen heeft het college het noodzakelijk geacht de aanbieding te accepteren. Bij de tweede Turap zal het besluit voor ophoging van het krediet aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De gemeenteraad is hierover per brief geïnformeerd.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

investeringskrediet school

6.869.829

0

0

6.869.829

investeringskrediet kinderdagverblijf

1.816.963

0

0

1.816.963

Totaal

8.686.792

0

0

8.686.792

Het door de raad op 28 januari 2020 vastgestelde investeringskrediet bedraagt € 8.686.792 (school: € 6.869.829; kinderopvang € 1.816.963). Het bedrag voor kinderopvang wordt door middel van huur terugverdiend. Een 10-jarige huurovereenkomst met de kinderopvangorganisatie wordt afgesloten om risico's af te dekken.
Het investeringskrediet ad € 8.686.792 zal met maximaal € 850.000 overschreden worden.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Opstellen Programma van Eisen

1e kwartaal 2017

gereed

Aanbesteding aannemer

2e kwartaal 2020

winnaar aanbesteding: De Vries en Verburg

Omgevingsvergunning verkregen

3e kwartaal 2021

verklaring van geen bedenkingen afgegeven door gemeenteraad op 9 maart 2021

Verhuizing leerlingen naar Oranje Nassaustraat

3e kwartaal 2021

Sloop bestaand gebouw

3e kwartaal 2021

Start nieuwbouw

4e kwartaal 2021

afhankelijk van afgifte omgevingsvergunning

Ingebruikname nieuwbouw

schooljaar 2022-2023

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

informatieavonden

Nee

Nee

Vervangen door digitale voorlichting

klankbordgroep omgeving

Ja

Nee

Gedurende het hele project zal overleg met een klankbordgroep plaatsvinden. A.g.v. Corona vooralsnog digitaal.

verhuizing naar tijdelijke huisvesting

Ja

Nee

Communicatie verhuizing naar tijdelijke huisvesting.

start sloop en nieuwbouw

Ja

Nee

Communicatie start sloop en nieuwbouw.

oplevering nieuwbouw

Ja

Nee

Communicatie oplevering nieuwbouw.

ingebruikname nieuwbouw

Ja

Ja

Communicatie ingebruikname nieuwbouw.

De communicatie heeft ivm corona digitaal plaatsgevonden via de site van In gesprek met LV:

https://www.ingesprekmetlv.nl/IKCHeeswijk

Risicomanagement

  • Mogelijke vertraging in verband met uitkomsten archeologische en milieukundige onderzoeken
  • Mogelijke vertraging door langere bouwtijd
  • Eventuele bezwaren gedurende het vergunningentraject
Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16