Projecten

Sociale woningbouw - De Star

Project overzicht

De bouw van permanente sociale woningen en vrije sectorwoningen in samenwerking met Wooninvest en WDevelop

Project locatie

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Bremer
Programma
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Gemeente LV

Projectkarakteristiek

Projectfase
Ontwerpfase
Einddatum
2024 oplevering woningen
Ruimtelijke procedure
Bestemmingsplan of uitgebreide omgevingsvergunning (2 fasen) met GRO
Risicoprofiel
Midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
2 februari 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming

Vaststellen ruimtelijk kader

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

De gemeenteraad heeft het Ruimtelijk Kader van de Star vastgesteld.

Project Inhoud

Het Ruimtelijk Kader van de Star is door de gemeenteraad vastgesteld. Voor de uitwerking van het ruimtelijk kader is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel
Reguliere woningzoekenden op de woningmarkt voorzien in de behoefte aan betaalbare woningen. Voorkomen van een tekort aan goedkope huurwoningen, met bevordering van de doorstroming uit de bestaande voorraad en zo min mogelijke wachttijd voor toewijzing. Hierbij is het doel om deze wachttijd in ieder geval niet te laten oplopen ten opzichte van de huidige wachttijden. Hiervoor heeft de gemeenteraad op 5 juli 2016 besloten op de locatie De Star sociale woningbouw te realiseren.

Resultaat
Het resultaat van het project zijn de verlening van de omgevingsvergunning voor en de oplevering van sociale huurwoningen en vrije sector woningen op de locatie De Star.
Hiervoor zullen onder meer de nodige overeenkomsten worden gesloten, een haalbaarheidsstudie worden verricht, een stedenbouwkundig plan worden opgesteld en de nodige planologische procedure(s) worden doorlopen.

Stand van zaken

De gemeente heeft zich tot doel gesteld, voor 2030, 750 sociale woningen in de gemeente te realiseren. De Star is in 2016 aangewezen als locatie voor sociale woningbouw en in 2017 heeft de eerste planvorming voor het gebied plaatsgevonden. In 2018 is het plangebied uitgebreid en is de ruimtelijke uitwerking samen met de projectontwikkelaar opgepakt. De ontwikkelende partijen, Wooninvest, WDevelop en de gemeente hebben in 2018 een intentieovereenkomst afgesloten, die in oktober 2020 is verlengd. Drie zaken leidden tot vertraging van de ontwikkeling: het vraagstuk van geluidsoverlast, het vergroten van het plangebied, de relatie met buitengebied en het faillissement van Schouten Bouw. Intussen is de rugbyvereniging, conform de motie van de gemeenteraad, tijdelijk gehuisvest op De Star totdat het terrein beschikbaar moet zijn voor het bouwrijp maken van het gebied.

Voor de ontwikkeling is een concept beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierin is de gewenste uitstraling van de ontwikkeling beschreven. Het beeldkwaliteitsplan wordt onderdeel van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is in voorbereiding en zal dit jaar of begin volgend worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Daarnaast is een voorlopig inrichtingsplan opgesteld voor de openbare ruimte. Het voorlopige inrichtingsplan zal worden gedeeld met de omgeving.

Financiën

De gemeenteraad heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 230.000 voor het uitwerken van het vastgestelde ruimtelijk kader.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

uitwerken ruimtelijk kader

Q1 2021 - Q3 2022

procedure omgevingsvergunning woningbouwlocatie De Star

Q4 2022 - Q2 2023

Vaststellen bestemmingsplan of 1ste fase uitgebreide omgevingsvergunning

Q1 2022

afgeven omgevingsvergunning

Q3 2023

College

start uitvoering bouwwerkzaamheden

Q4 2023

afhankelijk van de procedure omgevingsvergunning

opleveren eerste woningen

2025

afhankelijk van de start bouwwerkzaamheden

Voor de herontwikkeling moet een ontheffing op basis van de wet Natuurbescherming worden aangevraagd. In het gebied zijn verblijfsplaatsen van vleermuizen. Dit zorgt voor vertraging binnen het project.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Q1 2023

De uitwerking van het ruimtelijk kader met de omgeving bespreken

Medio juli 2020 is de participatiesite, www.ingesprekmetLV.nl/destar over de Star live gegaan. Inwoners hebben voor een periode van 6 weken de mogelijkheid gehad om mee te denken over de groene zone en opmerkingen en vragen te plaatsen bij het gepresenteerde plan. Ook is op 9 september 2020 een inloopmiddag georganiseerd. Hierna zijn de reacties kort weergegeven:

  • Ontsluiting en bereikbaarheid; de omwonenden maken zich zorgen over de doorstroming van en naar de wijk. De ontsluiting wordt nu ook als een probleem ervaren. De verwachting is dat de problemen met het realiseren van de plannen gaan toenemen.
  • Parkeren; Zijn er voldoende parkeerplaatsen? Deze vraag is vaak gesteld. Ook omdat het openbaar vervoer redelijk op afstand is.
  • Milieutechnisch; De geluidsoverlast van de A4 is vaak benoemd. Welke maatregelen worden genomen en zijn deze wel afdoende.
  • Veiligheid De Star; De Star zal intensiever worden gebruikt. De omgeving verzoekt om extra veiligheidsmaatregelen.

Deze reacties worden meegenomen bij de uitwerking van de verdere plannen.

In 2023 zal een inloopavond worden georgansieerd voor de omgeving. Daar worden de plannen voor de openbare inrichting gepresenteerd en de eerste schetsontwerpen van de woningen.

Risicomanagement

Maatschappelijk draagvlak
Er is door buurtbewoners kritisch gereageerd op de tijdens een inloopavond gepresenteerde plannen voor de bouw van sociale huurwoningen. Onderzocht wordt op welke manier tegemoet kan worden gekomen aan de genoemde aandachtspunten. De uitkomst hiervan en het op basis daarvan voorgestelde vervolgtraject wordt tijdens een nog te plannen omwonenden/bijeenkomst/inloopavond met de buurt gecommuniceerd.

Milieuaspecten
De ter plaatse geldende milieuaspecten kunnen invloed hebben op bouwmogelijkheden en, afhankelijk van de te nemen maatregelen, ook op de planning.
De omvang, gevolgen en aanpak van de regulier en locatie gerelateerde risico's worden en zijn nader uitgezocht, zoals:

  • de gestelde geluidscontouren van de snelweg A4.
  • de kosten van eventuele maatregelen tegen de geluidsoverlast van de A4 vormen een financieel risico. De omvang van dit risico is nog niet bekend en hangt af van de gekozen oplossing.

Bereikbaarheid
In de reacties van omwonenden op het op 23 februari 2017 gepresenteerd stedenbouwkundige plan werd gewezen op de slechte bereikbaarheid van de wijk. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.

Rugbyveld
Uitvoering gevend aan een op 31 oktober 2017 door de gemeenteraad aangenomen motie, is op de locatie de Star tijdelijk een rugbyveld gehuisvest totdat het bestemmingsplan voor de woningbouw onherroepelijk is en de voorbereidende werkzaamheden voor de geplande woningbouw worden opgestart.
In goed overleg wordt de tijdelijkheid van het rugbyveld nader afgestemd op de planning van de woningbouw. Recentelijk is aangegeven dat de rugbyvereniging nog tot april 2023 gebruik kan maken van het terrein.

Communicatie
Bovenstaand vraagt om goede communicatie naar omwonenden over het proces, het stedenbouwkundige plan en de toelichting hoe hierin is omgegaan met de eerdere reacties van omwonenden.

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2023 13:43:31 met de export van 05/10/2023 13:22:15