Projecten

Sociale woningbouw - De Star

Project overzicht

De bouw van permanente sociale woningen

Project locatie

Project status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Rouwendal
Ambtelijk opdrachtgeverJeroen van de Ven
Programma-managerMaurits Materman / Kerensa Weemstra
Programma
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversGemeente LV
Projectkarakteristiek
ProjectfaseDefinitiefase
Einddatum2023 oplevering woningen
Ruimtelijke procedureBestemmingsplan of uitgebreide omgevingsvergunning (2 fasen) met GRO
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
2 februari 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming

Vaststellen ruimtelijk kader

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

De gemeenteraad heeft het ruimtelijk kader van de Star vastgesteld.

Project inhoud

Het ruimtelijk kader van de Star is door de gemeenteraad vastgesteld. Voor de uitwerking van het ruimtelijk kader is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel
Reguliere woningzoekenden op de woningmarkt voorzien in de behoefte aan betaalbare woningen. Voorkomen van een tekort aan goedkope huurwoningen, met bevordering van de doorstroming uit de bestaande voorraad en zo min mogelijke wachttijd voor toewijzing. Hierbij is het doel om deze wachttijd in ieder geval niet te laten oplopen t.o.v. de huidige wachttijden. Hiervoor heeft de raad op 5 juli 2016 besloten op de locatie De Star sociale woningbouw te realiseren.

Resultaat
Het resultaten van het project zijn de verlening van de omgevingsvergunning voor en de oplevering van sociale huurwoningen op de locatie De Star.
Hiervoor zullen ondermeer de nodige overeenkomsten worden gesloten, een haalbaarheidsstudie worden verricht, een stedenbouwkundig plan worden opgesteld en de nodige planologische procedure(s) worden doorlopen.

Stand van zaken

De gemeente heeft zich tot doel gesteld, voor 2025, 750 sociale woningen in de gemeente te realiseren. De Star is in 2016 aangewezen als locatie voor sociale woningbouw en in 2017 heeft de eerste planvorming voor het gebied plaatsgevonden. In 2018 is het plangebied uitgebreid en is de ruimtelijke uitwerking samen met de projectontwikkelaar opgepakt. De ontwikkelende partijen, Wooninvest, WDevelop en de gemeente hebben in 2018 een intentieovereenkomst afgesloten, die in oktober 2020 is verlengd. Drie zaken leidden tot vertraging van de ontwikkeling: het vraagstuk van geluidsoverlast, het vergroten van het plangebied, de relatie met buitengebied en het faillissement van Schouten Bouw. Intussen is de rugbyvereniging, conform de motie van de gemeenteraad, tijdelijk gehuisvest op De Star totdat het bestemmingsplan onherroepelijk is.

In 2017 zijn de omwonenden geïnformeerd door de ontwikkelende partijen over de eerste plannen en zijn de reacties vanuit de omgeving meegenomen in het ruimtelijke kader. Medio 2020 is de omgeving online (gedurende 6 weken) intensief betrokken bij de resultaten van de studie en heeft op 9 september 2020 ook een afsluitende fysieke bijeenkomst plaatsgevonden. De reacties zijn een aandachtspunt voor de verdere uitwerking van de plannen voor De Star.

Op 2 februari 2021 is het ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van De Star vastgesteld door de gemeenteraad, daarbij zijn moties aangenomen ten aanzien van de Rugbyclub, openbaar vervoer, vergroening langs de A4, parkeervoorzieningen en bouwvolume. Deze moties worden in het vervolgtraject betrokken bij de verdere planvorming.

Financiën

De gemeenteraad heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 230.000 voor het uitwerken van het vastgestelde ruimtelijk kader.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Uitwerken ruimtelijk kader

Q1 2021 - Q3 2021

Procedure omgevingsvergunning woningbouwlocatie De Star

Q3 2021 - Q1 2022

Vaststellen bestemmingsplan of 1ste fase uitgebreide omgevingsvergunning

Q1 2022

Afgeven omgevingsvergunning

Q2 2022

College

Start uitvoering bouwwerkzaamheden

Q2/Q3 2022

Afhankelijk van de procedure omgevingsvergunning

Opleveren eerste woningen

2023

Afhankelijk van de start bouwwerkzaamheden

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Q2 2021

de uitwerking van het ruimtelijk kader met de omgeving bespreken

Medio juli 2020 is de participatiesite, IngesprekmetLV, over de Star live gegaan. Inwoners hebben voor een periode van 6 weken de mogelijkheid gehad om mee te denken over de groene zone en opmerkingen en vragen te plaatsen bij het gepresentaarde plan. Ook is op 9 september een inloopmiddag georganiseerd. Hierna zijn de reacties kort weergegeven:

  • Ontsluiting en bereikbaarheid; de omwonenden maken zich zorgen over de doorstroming van en naar de wijk. De ontsluiting wordt nu ook als een probleem ervaren. de verwachting is dat de problemen met het realiseren van de plannen gaan toenemen.
  • Parkeren; Zijn er voldoende parkeerplaatsen? Deze vraag is vaak gesteld. Ook omdat het openbaar vervoer redelijk op afstand is.
  • Milieutechnisch; De geluidsoverlast van de A4 is vaak benoemd. Welke maatregelen worden genomen en zijn deze wel afdoende?
  • Veiligheid de Star; De Star zal intensiever worden gebruikt. De omgeving verzoekt om extra veiligheidsmaatregelen.

Deze reacties worden meegenomen bij de uitwerking van de verdere plannen.

Risicomanagement

Maatschappelijk draagvlak
Er is door buurtbewoners kritisch gereageerd op de tijdens een inloopavond gepresenteerde plannen voor de bouw van sociale huurwoningen. Onderzocht wordt op welke manier tegemoet kan worden gekomen aan de genoemde aandachtspunten. De uitkomst hiervan en het op basis daarvan voorgestelde vervolgtraject wordt tijdens een nog te plannen omwonenden/bijeenkomst/inloopavond met de buurt gecommuniceerd.

Milieuaspecten
De ter plaatse geldende milieuaspecten kunnen invloed hebben op bouwmogelijkheden en, afhankelijk van de te nemen maatregelen, ook op de planning.
De omvang, gevolgen en aanpak van de regulier en locatie gerelateerde risico's worden en zijn nader uitgezocht, zoals:

  • de gestelde geluidscontouren van de snelweg A4.
  • De kosten van eventuele maatregelen tegen de geluidsoverlast van de A4 vormen een financieel risico. De omvang van dit risico is nog niet bekend en hangt af van de gekozen oplossing.

Bereikbaarheid
In de reacties van omwonenden op het op 23 februari 2017 gepresenteerd stedenbouwkundige plan werd gewezen op de slechte bereikbaarheid van de wijk. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.

Rugbyveld
Uitvoering gevend aan een op 31 oktober 2017 door de raad aangenomen motie, is op de locatie de Star tijdelijk een rugbyveld gehuisvest totdat het bestemmingsplan voor de woningbouw onherroepelijk is en de voorbereidende werkzaamheden voor de geplande woningbouw worden opgestart.
In goed overleg wordt de tijdelijkheid van het rugbyveld nader afgestemd op de planning van de woningbouw. Recentelijk is aangegeven dat de rugbyvereniging nog een jaar gebruik kan maken van het terrein.

Communicatie
Bovenstaand vraagt om goede communicatie naar omwonenden over het proces, het stedenbouwkundige plan en de toelichting hoe hierin is omgegaan met de eerdere reacties van omwonenden.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16