Projecten

Verkoop gemeentelijke gebouwen

Project overzicht

Het project verkoop gemeentelijke gebouwen gaat over panden en ook gronden die in eigendom zijn van de gemeente en die de gemeente mogelijk wil afstoten.

Project status

Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Van Veller
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Projectkarakteristiek

Projectfase
Einddatum
N.v.t.
Ruimtelijke procedure
N.v.t.
Risicoprofiel
Laag

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
N.v.t.
Volgende raads-/commissiebehandeling
N.v.t.
Besluitvorming

N.v.t.

N.v.t.

Afwijking t.o.v. besluitvorming

N.v.t.

Belangrijkste wijzigingen

De keuze voor het wel of niet verkopen van gemeentelijke panden hangt samen met een visie op de inzet van maatschappelijk vastgoed. Deze visie ontbreekt op dit moment. Er zal in Q2 2023 worden gestart met het opstellen van deze visie.

Project Inhoud

In 2023 wordt nieuw beleid ontwikkeld voor het gemeentelijk vastgoed en meer specifiek het maatschappelijk vastgoed. Het verder ontwikkelen van het vastgoedbeleid levert een nieuwe strategie en visie op voor de gemeente. Dit vertaalt zich door in het project verkoop gemeentelijke panden, dat in afwachting van de beleidsontwikkeling gepauzeere is. De strategie en visie gebruikt zijn de basis voor de het al dan niet afstoten van panden en gronden in de komende jaren. De Raad ontvangt in het najaar van 2023 het nieuwe beleidskader.

Doelstelling en gewenst resultaat

De gemeente heeft een aantal panden en gronden in eigendom die in de huidige vorm niet bijdragen aan het gemeentelijk beleid. Het overzicht van deze panden en gronden wordt jaarlijks geactualiseerd en door de gemeenteraad vastgesteld middels de statuslijst vastgoed. Doel van het project is het afstoten van de panden en gronden waarover hiertoe besloten is ten uitvoer te brengen onder de voor de gemeente meest gunstige voorwaarden.

Stand van zaken

Het project "afstootlijst" wacht op een nog op te stellen visie op de inzet van maatschappelijk vastgoed. De keuze voor het wel of juist niet verkopen van gemeentelijke panden maakt hier onderdeel van uit.
Er zal in Q2 2023 worden gestart met het opstellen van de Visie Maatschappelijk Vastgoed.

Financiën

De kosten worden voor de verkoop van gemeentelijke gebouwen worden gedekt uit het daarvoor bestemde structurele budget 'Afstoten gemeentelijke gebouwen'. De opbrengst van de verkoop van gemeentelijke gebouwen wordt, onder aftrek van de restant boekwaarde, toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar. Door de verkoop van een gemeentelijk eigendom vervallen de (eventuele) structurele baten (opbrengst uit verhuur) en lasten (afschrijving – en rente, onderhoud – en beheerskosten). De verkoopopbrengst en de structurele gevolgen voor de exploitatie, als gevolg van een verkoop van een gemeentelijke eigendom, worden bij de eerstvolgende bijstelling van de begroting verwerkt.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

afronden voorstel strategie per pand

Q2 2017

B&W

Nee

Bestuurlijk besluit verkoopstrategie

verkoop panden

Q2 2023 - 2025

B&W

Ja

Verkoop pas na vaststelling visie maatschappelijk vastgoed

Strategische keuze m.b.t. het afstoten van maatschappelijk vastgoed wordt onderdeel van de visie op de inzet van maatschappelijk vastgoed.

Communicatie

Afhankelijk van de per pand gekozen verkoopstrategie worden potentiële kopers en omgeving geïnformeerd. Goede en tijdige informatieverstrekking aan de buurt is hierbij uitgangspunt.

Risicomanagement

De risico’s bestaan uit het niet kunnen waar maken van verkoopprognoses. De risicobeheersing wordt georganiseerd door de panden te taxeren op basis van de gekozen verkoopstrategie. Hiermee wordt een realistisch te verwachten verkoopopbrengst bepaald.

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2023 13:43:31 met de export van 05/10/2023 13:22:15