Projecten

Verkoop gemeentelijke gebouwen

Project overzicht

Het project verkoop gemeentelijke panden gaat over panden die in bezit zijn van de gemeente en die de gemeente mogelijk wilt afstoten.

Project status
Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Van Veller
Ambtelijk opdrachtgeverChristiaan Quik
Projectleidervacant
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversGemeente Leidschendam-Voorburg
Projectkarakteristiek
Projectfase
EinddatumN.v.t.
Ruimtelijke procedureN.v.t.
RisicoprofielLaag
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
N.v.t.
Volgende raads-/commissiebehandeling
N.v.t.
Besluitvorming

N.v.t.

N.v.t.

Afwijking t.o.v. besluitvorming

N.v.t.

Belangrijkste wijzigingen

De afstootlijst 2021 is in oktober 2021 vastgesteld door het college. De gemeenteraad wordt geïnformeerd door middel van een raadsbrief.

Project inhoud

Momenteel wordt vastgoedbeleid verder ontwikkeld. Het verder ontwikkelen van het vastgoedbeleid levert een nieuwe strategie en visie op voor de gemeente. Dit vertaalt zich door in het project verkoop gemeentelijke panden. Waarbij de strategie en visie gebruikt wordt om panden af te stoten.

Doelstelling en gewenst resultaat

De gemeente heeft een aantal panden en gronden in eigendom die in de huidige vorm niet bijdragen aan het gemeentelijk beleid. Het overzicht van deze panden en gronden wordt jaarlijks geactualiseerd en door de gemeenteraad vastgesteld middels de statuslijst vastgoed. Doel van het project is het afstoten van de panden en gronden waarover hiertoe besloten is ten uitvoer te brengen onder de voor de gemeente meest gunstige voorwaarden.

Stand van zaken

Het college heeft ingestemd met het verkoopproces en bijbehorende verkoopstrategie per object. Het verkoopproces wordt op dit moment uitgevoerd.
In oktober 2021 heeft het college de Afstootlijst 2021 vastgesteld. De gemeenteraad is door middel van een raadsbrief over de geactualiseerde Afstootlijst geïnformeerd.

Afstootlijst 2021

Adres
Fluitpolderplein 10-10a te Leidschendam
Wijze van afstoot
1. Verkoop aan huurder of 2. Verkoop in verhuurde staat met mogelijkheid bestemmingsplanwijziging
Stand per 9 september 2021
Verhuurd aan ID-college.

Adres
Gravin Catharinalaan 1 te Leidschendam
Wijze van afstoot
Verkoop t.b.v. herontwikkeling (woon-/zorgvoorziening of woongebouw met collectief particulier opdrachtgeverschap.
Stand per 9 september 2021
In onderzoek.

Adres
Van Alphenstraat 63 te Voorburg
Wijze van afstoot
1. Verkoop aan huurder of 2. Verkoop in verhuurde staat aan belegger.
Stand per 9 september 2021
Aangeboden aan de huidige huurder.

Adres
Zustersdijk 21 te Stompwijk
Wijze van afstoot
Verkoop t.b.v. herontwikkeling (in aansluiting op Ontwikkelvisie Stompwijk, 2016).
Stand per 9 september 2021
In onderzoek.

Adres
Bouwrechten regeling Ruimte voor Ruimte
Wijze van afstoot
Nader te bepalen.  
Stand per 9 september 2021
In onderzoek.

Financiën

De kosten worden voor de verkoop van gemeentelijke gebouwen worden gedekt uit het daarvoor bestemde structurele budget 'Afstoten gemeentelijke gebouwen'. De opbrengst van de verkoop van gemeentelijke gebouwen wordt, onder aftrek van de restant boekwaarde, toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar. Door de verkoop van een gemeentelijk eigendom vervallen de (eventuele) structurele baten (opbrengst uit verhuur) en lasten (afschrijving – en rente, onderhoud – en beheerskosten). De verkoopopbrengst en de structurele gevolgen voor de exploitatie, als gevolg van een verkoop van een gemeentelijke eigendom, worden bij de eerstvolgende bijstelling van de begroting verwerkt.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

afronden voorstel strategie per pand

Q2 2017

B&W

Nee

Bestuurlijk besluit verkoopstrategie

verkoop panden

Q2 2017 - Q4 2022

B&W

Ja

Bestuurlijk besluit voor elk te verkopen pand. De gemeenteraad stelt de hieruit volgende mutaties van de algemene reserve vast

Communicatie

Afhankelijk van de per pand gekozen verkoopstrategie worden potentiële kopers en omgeving geïnformeerd. Goede en tijdige informatieverstrekking aan de buurt is hierbij uitgangspunt.

Risicomanagement

De risico’s bestaan uit het niet kunnen waar maken van verkoopprognoses. De risicobeheersing wordt georganiseerd door de panden te taxeren op basis van de gekozen verkoopstrategie. Hiermee wordt een realistisch te verwachten verkoopopbrengst bepaald.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 15:21:48 met de export van 11/10/2022 14:32:36