Projecten

Verkoop gemeentelijke gebouwen

Project overzicht

Project status
Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Rouwendal
Ambtelijk opdrachtgeverTeamleider MRO-LO
Programma-managerNiels Scheffers
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversGemeente Leidschendam-Voorburg
Projectkarakteristiek
ProjectfaseDefinitiefase
EinddatumN.v.t.
Ruimtelijke procedureN.v.t.
RisicoprofielLaag
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
N.v.t.
Volgende raads-/commissiebehandeling
N.v.t.
Besluitvorming

N.v.t.

N.v.t.

Afwijking t.o.v. besluitvorming

N.v.t.

Belangrijkste wijzigingen

Vaststelling Afstootlijst 2021 naar verwachting in najaar 2021.

Doelstelling en gewenst resultaat

De gemeente heeft een aantal panden en gronden in eigendom die in de huidige vorm niet bijdragen aan het gemeentelijk beleid. Het overzicht van deze panden en gronden wordt jaarlijks geactualiseerd en door de raad vastgesteld middels de statuslijst vastgoed. Doel van het project is het afstoten van de panden en gronden waarover hiertoe besloten is ten uitvoer te brengen onder de voor de gemeente meest gunstige voorwaarden.

Stand van zaken

Het college heeft ingestemd met het verkoopproces en bijbehorende verkoopstrategie per object. Het verkoopproces wordt op dit moment uitgevoerd.
In november 2020 heeft de college de Afstootlijst 2020 vastgesteld. De gemeenteraad is door middel van een raadsbrief over de geactualiseerde Afstootlijst geïnformeerd.

Afstootlijst 2021

Adres
Fluitpolderplein 10-10a te Leidschendam
Wijze van afstood
1. Verkoop aan huurder of 2. Verkoop in verhuurde staat met mogelijkheid bestemmingsplanwijziging
Stand per 9 juni 2021
Verhuurd aan ID college.

Adres
Fluitpolderplein 12 te Leidschendam
Wijze van afstood
Verkoop met mogelijkheid bestemmingsplanwijziging.
Stand per 9 juni 2021
Leegstand.

Adres
Gravin Catharinalaan 1 te Leidschendam
Wijze van afstood
Verkoop t.b.v. herontwikkeling (woon-/zorgvoorziening of woongebouw met collectief particulier opdrachtgeverschap.
Stand per 9 juni 2021
In onderzoek.

Adres
Van Alphenstraat 63 te Voorburg
Wijze van afstood
1. Verkoop aan huurder of 2. Verkoop in verhuurde staat aan belegger.
Stand per 9 juni 2021
Aangeboden aan de huidige huurder.

Adres
Van Santhorststraat 1-3 te Stompwijk
Wijze van afstood
Verkoop t.b.v. herontwikkeling (sociale huurwoningen).
Stand per 9 juni 2021
In onderzoek.

Adres
Zustersdijk 18 te Stompwijk
Wijze van afstood
Verkoop t.b.v. herontwikkeling (in aansluiting op Ontwikkelvisie Stompwijk, 2016).
Stand per 9 juni 2021
In onderzoek.

Adres
Zustersdijk 21 te Stompwijk
Wijze van afstood
Verkoop t.b.v. herontwikkeling (in aansluiting op Ontwikkelvisie Stompwijk, 2016).
Stand per 9 juni 2021
In onderzoek.

Adres
Bouwrechten regeling Ruimte voor Ruimte
Wijze van afstood
Nader te bepalen.  
Stand per 9 juni 2021
In onderzoek.

Financiën

De kosten worden voor de verkoop van gemeentelijke gebouwen worden gedekt uit het daarvoor bestemde structurele budget 'Afstoten gemeentelijke gebouwen'. De opbrengst van de verkoop van gemeentelijke gebouwen wordt, onder aftrek van de restant boekwaarde, toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar. Door de verkoop van een gemeentelijk eigendom vervallen de (eventuele) structurele baten (opbrengst uit verhuur) en lasten (afschrijving – en rente, onderhoud – en beheerskosten). De verkoopopbrengst en de structurele gevolgen voor de exploitatie, als gevolg van een verkoop van een gemeentelijke eigendom, worden bij de eerstvolgende bijstelling van de begroting verwerkt.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Afronden voorstel strategie per pand

Q2 2017

B&W

Nee

Bestuurlijk besluit verkoopstrategie.

Verkoop panden

Q2 2017 - Q4 2022

B&W

Ja

Bestuurlijk besluit voor elk te verkopen pand. De raad stelt de hieruit volgende mutaties van de algemene reserve vast.

Communicatie

Afhankelijk van de per pand gekozen verkoopstrategie worden potentiële kopers en omgeving geïnformeerd. Goede en tijdige informatieverstrekking aan de buurt is hierbij uitgangspunt.

Risicomanagement

De risico’s bestaan uit het niet kunnen waar maken van verkoopprognoses. De risicobeheersing wordt georganiseerd door de panden te taxeren op basis van de gekozen verkoopstrategie. Hiermee wordt een realistisch te verwachten verkoopopbrengst bepaald.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16