Projecten

Vlietvoorde

Project overzicht

Tussen Voorschoten en Leidschendam-Voorburg ligt de Duivenvoordecorridor, met daarin het project Vlietvoorde. Provincie en gemeenten werken samen aan het versterken van de grote landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit van het gebied.

Vlietvoorde

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij Vlietvoorde

Project locatie

Project status
Risico profiel

Hoog

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Van Eekelen
Ambtelijk opdrachtgeverJeroen van der Ven
Programma-managerAriën Versteeg
ProgrammaEconomie
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversGemeente Leidschendam-Voorburg
Projectkarakteristiek
ProjectfaseOntwerpfase
Einddatum2026
Ruimtelijke procedureGlobaal bestemmingsplan Duivenvoordecorridor onherroepelijk. Nieuw bestemmingsplan Vlietvoorde in voorbereiding.
RisicoprofielHoog
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
mei 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
juni 2021
Besluitvorming

Vaststelling grondexploitatie Vlietvoorde, als onderdeel van het MPG

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

Er zijn geen belangrijke planwijzigingen. Het plan ontwikkelt zich, waarbij in het MPG 2020-2 is verantwoord wat de financiële stand van zaken is. In de bouw en de civiele markten stijgen de kosten. De verkoopprijzen van woningen stijgen ook enigszins, wat het effect van stijgende bouwkosten dempt. Het resultaat beweegt zich binnen de verwachte bandbreedte. Een onzeker factor is de crisis rond COVID-19: het effect op de woningmarkt is onmogelijk goed in te schatten en hangt onder meer af van de duur van maatregelen en het herstel van de economie.

Project inhoud

De gemeente Leidschendam-Voorburg ontwikkelt Vlietvoorde in de Duivenvoordecorridor. De Ruimtelijke uitnodiging "Maak het in de Duivenvoordecorridor" (versie 2018) maakt duidelijk hoe de gemeente vervolg kan geven aan het project. Hierin legt de gemeente de spelregels voor elk deelplan vast: ruimte gevend aan de markt waar het kan, met randvoorwaarden waar ze nodig zijn. Deze uitnodiging vormt het kader waarbinnen de gemeente de uitvoering van het plan ter hand neemt. De grondexploitatie toont de laatste jaren een stabiel beeld van een tekort van om en nabij de €5 miljoen op eindwaarde.

Lees informatie over het project

Doelstelling en gewenst resultaat

De Duivenvoordecorridor vormt een natuurlijke verbinding tussen het duinlandschap aan de kust en het landinwaarts gelegen Groene Hart. De Duivenvoordecorridor is onderdeel van het Provinciaal landschap Duin, Horst en Weide. Het is een unieke locatie door de landschappelijke kwaliteiten, centrale ligging in de Metropoolregio en het aantrekkelijke woonmilieu. In de Duivenvoordecorridor ontwikkelt de gemeente Leidschendam-Voorburg het project Vlietvoorde.

Doelstelling :
De hoofddoelstelling van het project Vlietvoorde is het herstellen en versterken van de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het gebied. De bestaande verspreid liggende glastuinbouw wordt gesaneerd en hierdoor ontstaan kansen om de recreatieve en ecologische mogelijkheden verder te ontwikkelen. De gemeente zet hierbij in op een versterking van de groene functies, een verbetering van het landschapsbeeld en de realisatie van kwalitatief hoogwaardige nieuwe buitenplaatsen. De ontwikkeling wordt grotendeels bekostigd door de realisatie van woningen. Het karakter van de nieuwe bebouwing sluit aan bij het historische karakter van het gebied. Door te investeren in Vlietvoorde versterkt de gemeente haar positie als aantrekkelijke groene woonstad.

Het gewenste resultaat:

  1. de realisatie van een openbaar toegankelijk groengebied met recreatieve voorzieningen;
  2. het herstel of realisatie van de landschappelijke waarden;
  3. de realisatie van kwalitatief hoogwaardige bebouwing aansluitend aan het landschapsbeeld.

Met de buurgemeente Voorschoten wordt samengewerkt bij de herontwikkeling van de Duivenvoordecorridor. Daartoe is er ondermeer een gezamenlijk kwaliteitsteam actief dat alle ruimtelijke plannen toetst aan het beeldkwaliteitskader.

Stand van zaken

Sloop
De sloop van de bestaande kassen en opstallen in het gebied is de meest zichtbare inspanning voor de realisatie van de projectdoelstellingen. Bij de start van het project was er in totaal circa 23,6 hectare aan glastuinbouw in het plangebied. Inmiddels is ca. 15,7 hectare van deze kassen gesaneerd. In 2016 en 2017 zijn de kassencomplexen van kwekerij de Bosrand en de voormalige botenstalling Warmenhoven gesloopt. Ook Life & Garden is inmiddels gesloopt. In 2021 is gestart met de sloop van kassen aan de Veursestraatweg/Noortheylaan. Er is gesproken met de eigenaren van de kassen van Rimmelzwaan aan de Lijtweg en van Valk aan de Veursestraatweg. Hier is (nog) geen overeenstemming over sloop bereikt.

Subsidies
Op basis van de Uitvoeringsovereenkomst integrale groenontwikkeling heeft de gemeente subsidie ontvangen voor de grondverwerving. De termijn van de subsidie 'Sanering verspreide glastuinbouw' is inmiddels beëindigd. Aan de provincie is in augustus 2020 een eindverantwoording aangeboden. Voor het deel dat nog niet is uitgekeerd is een vervolg aangevraagd, ten behoeve van de sloop van de kassen aan de Veursestraatweg/Noortheylaan en voor de aanleg van een helofytenfilter.

Ruimtelijke uitnodiging
De in september 2018 door de raad vastgestelde Ruimtelijke uitnodiging "Maak het in de Duivenvoordecorridor" geeft richting aan de ontwikkeling en realisatie van deelgebieden door marktpartijen, binnen een vastgestelde hoofdstructuur met water, groen en openbare ruimte. Voor de hoofdstructuur (groen, water, wegen) binnen het plan zijn Ontwerpuitgangspunten uitgewerkt, welke in november 2016 zijn vastgesteld door het college. Het voorlopig ontwerp is opgesteld door Bureau Hosper uit Haarlem en in december 2017 door de raad vastgesteld. De komende periode wordt het ontwerp voor de hoofdstructuur uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

Onderhandelingen
De gemeente voert verkennende gesprekken met initiatiefnemers voor de locaties Noorthey en het Schakelstuk. De initiatiefnemers voor de locatie Noorthey ambiëren een kwalitatieve ontwikkeling van woningbouw passend bij de landschappelijke kenmerken van het voormalige landgoed. Ook wordt gesproken met de eigenaren van de GAMMA-locatie over een integrale ontwikkeling, gezamenlijk met het gemeentelijk Schakelstuk.

Ontwikkeling
De gemeente heeft in 2016 de locatie De Bosrand verkocht aan Blauwhoed, ten behoeve van groenontwikkeling en woningbouw binnen de kaders van de Ruimtelijk uitnodiging. Het plan is inmiddels omgedoopt tot de Coulisssen en is in verkoop. De nieuwbouw is gestart in het voorjaar van 2021.

Het archeologisch onderzoek in het zuidelijk plangebied is grotendeels uitgevoerd: van landhuis Oostbosch zijn funderingsresten gevonden. Ook is het kanaal van Corbulo aangetroffen en is een prehistorische vuursteenvindplaats aangetroffen.

Voor de plandelen Vlietvoorde Noord, Oost en Zuid zijn de verkoopprocedures afgerond. De gemeente heeft in september 2018 de overeenkomst voor Vlietvoorde Noord, Oost en Zuid met vlietvoorde BV ondertekend. Het team bestaat uit BPD) met als ontwerpteam Stijlgroep landschap en stedelijke ruimte en de architecten van de woningen. Het bestemmingsplan is in 2021 vastgesteld.

De gemeente oriënteert zich nader op de aansluitingen van het plangebied op de Veursestraatweg en de daarbij behorende kruising en aanpassing van het doorgaande wegprofiel.

Financiën

De financiële stand van zaken van het project wordt jaarlijks behandeld bij de herziening grondexploitatie(s). De raad heeft in 2020 de grondexploitatie Vlietvoorde 2020-2, gebaseerd op de Ruimtelijke uitnodiging, in het MPG vastgesteld. Het tekort is berekend op ruim € 4,7 miljoen op prijspeil 1 januari 2020, met een bandbreedte van min €7,0 tot min €3,4 miljoen. Vanwege de geheimhouding op de grondexploitatie wordt hier niet nader op de financiën van het project ingegaan.

De nieuwe grondexploitatie wordt in juli 2021, als onderdeel van het MPG, in de raad vastgesteld.

Planning

De gemeente brengt het gebied tussen de Veursestraatweg en de Vliet tot ontwikkeling. De Ruimtelijke uitnodiging met de spelregelkaarten vormt hiervoor het kader. De planning krijgt vorm in de uitwerking van deze visie naar een concrete uitvoeringsstrategie. In 2017 is archeologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek zijn bepalend voor de planning van het vervolg. In het najaar van 2018 is gestart met de voorbereiding voor de realisatie van de deelgebieden Vlietvoorde Noord, Oost en Zuid en de hoofdstructuur. Inmiddels zijn grote delen van het plangebied al opgehoogd en is een nieuwe korte zijtak van de opvaart aangelegd.

De realisatie van het deelplan de Bosrand is inmiddels in uitvoering. In het voorjaar van 2018 heeft de gemeente dit terrein opgehoogd. De verkoop is in 2018 gestart. Door tegenvallende verkoopresultaten werd de verkoop gestaakt. De ontwikkelaar heeft een aangepast plan uitgewerkt en met een goed verkoopresultaat.

Het particuliere plan Groene Horsten, aan de Noortheylaan, is eveneens in uitvoering. Hier worden kassen gesloopt en zeven woningen gerealiseerd. De gemeente heeft voor dit plan haar kosten verhaald met een zogenaamde anterieure overeenkomst. Door het plan komt een openbaar wandelpad dat de Veursestraatweg met de Noortheylaan verbindt.

De planning van het project is een aandachtspunt: uiteindelijk is het succes van een gronduitgifte afhankelijk van de verkoop van de woningen. Hoewel de woningmarkt nu veel vraag genereert, kan het hoge prijssegment van de woningen gevoelig zijn voor economische ontwikkelingen. De overeenkomsten en het bestemmingsplan Vlietvoorde bevatten om die reden enige mate van flexibiliteit in de woningtypes.

Communicatie

Gezamenlijk met de gemeente Voorschoten is opdracht verleend aan een communicatiebureau om de gebiedspromotie in de Duivenvoordecorridor te verzorgen. Het gedeelte van de Duivenvoordecorridor in Leidschendam-Voorburg wordt Vlietvoorde genoemd. De gebiedscommunicatie, onder meer op Vlietvoorde.nl,  richt zich op het bekend maken van het gebied bij ontwikkelende partijen en toekomstige bewoners.

De gemeente werkt de wijze van communicatie verder uit, zowel in haar informatievoorziening richting belangstellenden als in de marketing van het plan naar marktpartijen en toekomstige bewoners. Een belangrijke doelstelling is om investeerders aan te trekken die de woningen in het gebied ontwikkelen en realiseren.

Risicomanagement

Bij elke herziening van de grondexploitatie wordt een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. De grootste onzekerheid is de ontwikkeling van de grondprijzen en daarmee samenhangend het afzettempo van nieuwbouwwoningen. Om de risico’s te beheersen zijn beheersmaatregelen geformuleerd. Het doel van de beheersmaatregelen is om de risico’s te vermijden, te reduceren of over te dragen.

Belangrijke beheersmaatregelen voor Vlietvoorde zijn de herzieningen van de grondexploitatie, het periodiek uitvoeren van marktonderzoek, een goede gebiedspromotie en het tijdig opstarten van onderhandelingen met grondeigenaren.

De onzekerheid door de COVID-19 crisis op de woningmarkt is nog niet goed te duiden.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16