Projecten

Woningbouw Stompwijk

Project overzicht

Beschrijving van de stand van zaken van de woningbouwplannen in Stompwijk

Project locatie

Project status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Planning

Volgens verwachting

Budget

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Rouwendal
Ambtelijk opdrachtgeverCarl de Koning
Programma-managerWouter van de Wiel
ProgrammaEconomie
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Projectkarakteristiek
Projectfase
Einddatumper plan verschillend
Ruimtelijke procedure
Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Volgende raads-/commissiebehandeling
bouwplan Westeinderweg: commissie 21 september 2021, raad 5 oktober 2021
Besluitvorming
Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

De woningbouwplannen in Stompwijk zijn voor de eerste keer in dit projectenboek opgenomen.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling is het tot uitvoering brengen van de ontwikkelvisie Stompwijk 2017. Woningbouw is een belangrijke pijler voor het behoud van de vitaliteit van Stompwijk. Momenteel wordt een gemeentelijke projectgroep geformeerd om de bouwplannen in Stompwijk te begeleiden. Periodieke afstemming met de Adviesraad maakt daarvan onderdeel uit. Verantwoording naar de Raad vindt plaats middels dit projectenboek.

Op dit moment gaat het om de  stand van zaken van de woningbouwprojecten:

  1. Bouwlocatie Zustersdijk 18. (locatie Dorpshuis Stompwijk)
  2. Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122
  3. Bouwplan Van Santhorststraat 3
  4. Bouwplan Westeinderweg 3

Stand van zaken

1. Bouwlocatie Zustersdijk 18  (locatie Dorpshuis Stompwijk)
De gebruikers van deze voormalige sociaal culturele voorziening zijn in 2019 verhuisd naar Het Dorpspunt. Sindsdien staat het pand leeg en verzorgt de gemeente het leegstandsbeheer. De toekomstige ontwikkeling is gericht op woningbouw (bij voorkeur sociale huur) met eventueel daaraan een maatschappelijke functie toegevoegd. Het pand zal begin 2022 worden gesloopt, mede afhankelijk van de doorlooptijden van de onderzoeken voor de Wet Natuurbeheer. In de tussentijd zal de gemeente met o.a. de Adviesraad in oriënterende zin in gesprek gaan over het beoogde volume en het programma. Daarnaast zal worden verkend of er - voorgaand aan de bouw - tijdelijke bestemmingen aan het gebied te geven zijn. Te denken aan tiny houses, parkeerplaatsen, moestuintje of een kleinschalig park. Voor de sloop van het pand zal via een raadsbesluit in het vierde kwartaal van dit jaar een krediet worden aangevraagd.

2. Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122
Dit bouwplan is een particulier initiatief dat wordt ontwikkeld door bouwbedrijf Niersman uit Voorschoten. Verouderde bedrijfsopstallen zullen worden gesloopt om de nieuwbouw ter plaatse mogelijk te maken. Het plan voorziet in de bouw van 32 woningen en het realiseren van parkeerplaatsen die tevens zijn bestemd voor de bezoekers van het naastgelegen Dorpspunt. Om de realisatie mogelijk te maken verkoopt de gemeente enkele kleine restpercelen en wordt een financiële bijdrage verstrekt voor de aanleg van de gezamenlijke parkeerplaatsen. De afspraken zijn 7 juni 2020 vastgelegd in een intentieovereenkomst.

Het plan is conform de ontwikkelvisie Stompwijk ontworpen, waarbij er achter de dijkbebouwing van de Dr. Van Noortstraat een nieuw woonstraatje ontstaat. Tevens worden er woningen gebouwd langs het Hazepad. Het plan bestaat uit 24 grondgebonden koopwoningen en 8 sociale huurwoningen in de vorm van "boven-beneden"- woningen.  De woningen zullen zoveel mogelijk aan toekomstige bewoners met een relatie met Stompwijk worden verkocht of verhuurd. De omgeving is in de initiatieffase nadrukkelijk bij de planvorming betrokken. Inmiddels is (digitaal) een tweede buurtconsultatie gehouden. Afstemming met een aantal direct omwonenden vindt in juni 2021 plaats. Vervolgens zal het stedenbouwkundig ontwerp als basis dienen voor het aangaan van de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar. Verwacht wordt dat deze overeenkomst rond de zomer zal worden ondertekend.

3. Bouwplan Van Santhorststraat 3
Het gemeentelijke multifunctionele gebouw Van Santhorstraat 3 kende voorheen verschillende gebruikers, waaronder een kinderdagverblijf en een huisartsenpost. Het pand staat momenteel leeg en zal op termijn worden gesloopt. Met Vidomes zal rond de zomer een intentieovereenkomst worden afgesloten voor de ontwikkeling van appartementen in de sociale sector te realiseren. De Adviesraad alsmede de direct belanghebbenden worden na het aangaan van de intentieovereenkomst betrokken bij de planvorming.

Voor de sloop van het pand zal in het vierde kwartaal van dit jaar een krediet worden aangevraagd (raadsbesluit).

4. Bouwplan Westeinderweg
Het betreft een particulier initiatief van de grondeigenaar voor de bouw van 34 woningen. Deze zullen worden ontwikkeld door WDevelopment. Het plan bestaat uit een tweetal woongebouwen (appartementen deels in de sociale sector) plus grondgebonden woningen. Tussen de twee stroken bebouwing is een pleinfunctie ontworpen. De woningen zullen zoveel mogelijk aan toekomstige bewoners met een relatie met Stompwijk worden verkocht of verhuurd. Het terrein is mandelig en blijft openbaar toegankelijk.

Thans wordt toegewerkt naar de vaststelling vóór de zomer van de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar, waarin belegd het definitieve stedenbouwkundige plan. Voor de planologische procedure zal op 5 oktober 2021 aan de raad een besluit worden gevraagd voor het afgeven van verklaring van geen bedenkingen. Daarna start het reguliere vergunningentraject. Meer hierover in het hoofdstuk Planning.

Financiën

1. Bouwlocatie Zustersdijk 18 (locatie Dorpshuis Stompwijk)
Voor de sloop van dit pand en het pand aan de van Santhorststraat  zal in het vierde kwartaal van 2021 een  kredietvoorstel aan de raad worden voorgelegd. Verder zijn er voor deze bouwlocatie nog geen (financiële) modellen opgesteld.

2. Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122
Voor de aanleg en ontsluiting van tijdelijke en permanente  parkeerplaatsen voor Het Dorpspunt is budget gereserveerd. Verder verkoopt de gemeente kleine restpercelen om het bouwplan mogelijk te maken. De woningbouw is een particulier initiatief, waarbij de gemeentelijke inspanning in de ontwikkelfase via kostenverhaal gedekt is. Voor de beheersfase moeten nog afspraken worden gemaakt.

3. Bouwplan Van Santhorststraat 3
Voor de sloop van het pand  en het pand aan de Zustersdijk 18 zal in het vierde kwartaal van 2021 een gecombineerd kredietvoorstel aan de raad worden voorgelegd. Verder zijn er voor deze bouwlocatie nog geen (financiële) modellen opgesteld.

4. Bouwplan Westeinderweg
Het betreft een particulier initiatief waarbij de gemeentelijke inzet wordt gedekt uit het kostenverhaal en leges. Het gebied komt in particulier beheer.

Planning

Onderstaande planning is mede afhankelijk van de voortgang en afstemming met de ontwikkelende partijen.

1. Bouwlocatie Zustersdijk 18
De sloop is gepland voor begin 2022. Voor de verdere ontwikkelingen is nog geen plan van aanpak c.q. planning opgesteld.

2. Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122
Verwacht wordt dat deze zomer een anterieure overeenkomst wordt afgesloten met de ontwikkelaar. De daarop volgende planologische procedure wordt ingeschat op één jaar. Dit betekent dat in 2022 de bouw kan aanvangen.

3. BouwplanVan Santhorststraat 3
Voor de sloop van het pand zal in het vierde kwartaal van 2021 een kredietvoorstel aan de raad worden voorgelegd. Met de beoogde ontwikkelaar Vidomes zal naar verwachting deze zomer een intentieovereenkomst worden afgesloten.

4. Bouwplan Westeinderweg
Met de huidige planning is een start van de bouwactiviteiten mogelijk in het eerste kwartaal van 2022. Hiervoor moeten de onderstaande stappen worden doorlopen en dienen er geen bezwaarschriften te worden ingediend.

planning:

  • aangaan anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar: juni 2021
  • behandeling in commissie omgeving op 21 september 2021
  • behandeling in de Raad: 5 oktober 2021
  • ter inzage legging 21 oktober - 1 december 2021
  • vergunningverlening: december 2021

Communicatie

1. Bouwlocatie Zustersdijk 18
De sloop is gepland voor begin 2022. Wanneer meer bekend is over de sloop van dit pand zal de omgeving geinformeerd worden. Een tussentijdse invulling en een eindsituatie zullen in nauw overleg met de omgeving worden vormgegeven.

2. Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98 120-122
De ontwerp plannen zijn medio 2019 en in mei 2021 aan de omgeving voorgelegd. Momenteel zijn nog gesprekken met enkele omwonenden gaande. De opmerkingen zijn of worden zoveel mogelijk verwerkt in het stedenbouwkundig plan.

3. Bouwplan Van Santhorststraat 3
Wanneer meer bekend is over de sloop van dit pand zal de omgeving geinformeerd worden.  Daarnaast zullen de omwonenden en de Adviesraad Stompwijk worden betrokken in de ontwerpfase voor de nieuwbouw.

4. Bouwplan Westeinderweg
Het plan is tweemaal afgestemd met de omgeving, hun input is betrokken bij de planvorming. De omgeving zal bij verdere ontwikkelstappen, zoals de bouw worden geinformeerd over de werkzaamheden en de bouwlogistiek.

Risicomanagement

Voor de bouwplannen Westeinderweg en Dr. van Noortstraat 94-98,120-122 geldt dat het particuliere inititatieven zijn welke door de gemeente in planologische zin worden begeleid. De gemeente zet zich vanuit haar faciliterende rol in om de voortgang te bevorderen. Het doorlopen van de beschreven planningen en het behalen van de mijlpalen is mede afhankelijk van de inzet van en de afstemming met de ontwikkelende partijen en de wijze waarop de (wettelijke) procedures worden doorlopen. Zoals eerder is aangegeven in deze rapportage is de realisatie van nieuwbouw in Stompwijk momenteel een belangrijk item. De nieuw ingestelde gemeentelijke projectgroep dient ervoor zorg te dragen dat de processen soepel zullen verlopen.Het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak is daarvoor essentieel.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16