Projecten

Woningbouw Stompwijk

Project overzicht

Beschrijving van de stand van zaken van de woningbouwplannen in Stompwijk

Project locatie

Project status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Rouwendal
Ambtelijk opdrachtgeverCarl de Koning
ProjectleiderWouter van de Wiel
ProgrammaOnderwijs
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Projectkarakteristiek
Projectfase
Einddatumper plan verschillend
Ruimtelijke procedure
Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Volgende raads-/commissiebehandeling
Q2 2022 verklaring van gvvb voor het plan aan de Dr. Van Noortstraat 94-98,120-122
Besluitvorming
Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

In december 2021 is voor het bouwplan aan de Westeinderweg een omgevingsvergunning verleend. Naar verwachting is deze vergunning medio februari (na de beroepstermijn) onherroepelijk.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling is het tot uitvoering brengen van de ontwikkelvisie Stompwijk 2017. Woningbouw is een belangrijke pijler voor het behoud van de vitaliteit van Stompwijk. Er is een projectteam geformeerd om de bouwplannen in Stompwijk te begeleiden en coördineren. Periodieke afstemming met de Adviesraad vindt circa 1 keer per 6 weken plaats. Verantwoording naar de gemeenteraad vindt plaats in dit projectenboek.

Op dit moment betreft het de navolgende woningbouwprojecten:
1.   Bouwlocatie Zustersdijk 18. (locatie Dorpshuis Stompwijk)
2.   Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122
3.   Bouwplan Van Santhorststraat 3
4.   Bouwplan Westeinderweg 3

Stand van zaken

1. Bouwlocatie Zustersdijk 18  (locatie Dorpshuis Stompwijk)
De gebruikers van deze voormalige sociaal culturele voorziening zijn in 2019 verhuisd naar Het Dorpspunt. Sindsdien verzorgt de gemeente het leegstandsbeheer. De toekomstige ontwikkeling is gericht op woningbouw (bij voorkeur sociale huur) met eventueel daaraan een maatschappelijke functie toegevoegd. In samenspraak met  o.a. de Adviesraad wordt momenteel gewerkt aan een volume- en programmastudie.

Voor de sloop van dit pand (en het gemeentelijk pand Van Santhorststraat 3) is een krediet aangevraagd bij de raad (behandeling in de maand februari 2022). De planning is er op gericht dat de voorbereidende onderzoeken (asbest, flora en fauna) dit jaar worden uitgevoerd zodat in 2023 het sloop- en nieuwbouwtraject kan worden opgestart.

2. Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122
Dit bouwplan is een particulier initiatief dat wordt ontwikkeld door bouwbedrijf Niersman uit Voorschoten. Verouderde bedrijfsopstallen worden gesloopt om de nieuwbouw ter plaatse mogelijk te maken. Het plan voorziet in de bouw van 32 woningen en het realiseren van parkeerplaatsen die tevens zijn bestemd voor de bezoekers van het naastgelegen Dorpspunt. Om de realisatie mogelijk te maken verkoopt de gemeente enkele kleine restpercelen en wordt een financiële bijdrage verstrekt voor de aanleg van de gezamenlijke parkeerplaatsen. De afspraken zijn 7 juni 2020 vastgelegd in een intentieovereenkomst. Momenteel wordt de grondwaarde van de in te brengen gemeentelijke percelen getaxeerd. Wanneer de prijzen zijn bepaald kan worden overgegaan tot afronding en ondertekening van de anterieure overeenkomst met vermelde ontwikkelaar.

Het plan is conform de uitgangspunten van de ontwikkelvisie Stompwijk 2017 ontworpen, waarbij er achter de dijkbebouwing van de Dr. Van Noortstraat een nieuwe woonstraat ontstaat. Tevens worden er woningen gebouwd langs het Hazepad. Het plan bestaat uit 24 grondgebonden koopwoningen en 8 sociale huurwoningen in de vorm van "boven-beneden"- woningen.  De woningen worden zo veel als mogelijk toegewezen aan bewoners met een directe relatie met Stompwijk. De omgeving is in de initiatieffase nadrukkelijk bij de planvorming betrokken. Inmiddels is (digitaal) een tweede buurtconsultatie gehouden. De afstemming met een aantal direct omwonenden heeft aanleiding gegeven om het bouwplan bij te stellen. Het te verbeteren bouwplan zal onderdeel uitmaken van de anterieure overeenkomst. Verwacht wordt dat de overeenkomst in april 2022 gereed is voor ondertekening.

3. Bouwplan Van Santhorststraat 3
Het gemeentelijke multifunctionele gebouw Van Santhorstraat 3 kende voorheen verschillende gebruikers, waaronder een kinderdagverblijf en een huisartsenpost. Het pand staat momenteel leeg en zal – net als het pand Zusterdijk 18 – in 2023  worden gesloopt. Met Vidomes zal in februari 2022 een intentieovereenkomst worden afgesloten voor de ontwikkeling van appartementen in de sociale sector te realiseren. De Adviesraad alsmede de direct belanghebbenden worden na het aangaan van de intentieovereenkomst betrokken bij de planvorming.

4. Bouwplan Westeinderweg
Het betreft een particulier initiatief van de grondeigenaar voor de bouw van 34 woningen. Deze zullen worden ontwikkeld door WDevelop. Het plan bestaat uit een tweetal woongebouwen (appartementen deels in de sociale sector) plus grondgebonden woningen. Tussen de twee stroken bebouwing is een plein ontworpen. De woningen zullen zoveel mogelijk aan toekomstige bewoners met een relatie met Stompwijk worden verkocht of verhuurd. Het woongebied is mandelig en blijft openbaar toegankelijk. In december 2021 is voor dit bouwplan een omgevingsvergunning verleend. Naar verwachting is deze vergunning medio februari (na de beroepstermijn) onherroepelijk. De ontwikkelaar zal in Q2 2022 starten met de aanleg van de nutsvoorzieningen. In Q3 starten de bouwwerkzaamheden.

Financiën

1

1.   Bouwlocatie Zustersdijk 18 (locatie Dorpshuis Stompwijk)

Voor de sloop van dit pand en het pand aan Van Santhorststraat 3 is een sloopkrediet aangevraagd. Dit voorstel wordt in de februari-vergadering van de raad behandeld. Verder zijn er voor deze bouwlocatie nog geen (financiële) modellen opgesteld.

2.   Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122

Voor de aanleg en ontsluiting van tijdelijke en permanente parkeerplaatsen voor Het Dorpspunt is budget gereserveerd. Verder verkoopt de gemeente kleine restpercelen om het bouwplan mogelijk te maken. De woningbouw is een particulier initiatief, waarbij de gemeentelijke inspanning in de ontwikkelfase middels kostenverhaal is gedekt. Voor de beheer fase worden met de ontwikkelaar nadere afspraken gemaakt.

3.   Bouwplan Van Santhorststraat 3

Zie hetgeen onder punt 1 is vermeld. Ook hier geldt dat er nog geen nadere (financiële) modellen zijn opgesteld.

4.   Bouwplan Westeinderweg

Het betreft een particulier initiatief waarbij de gemeentelijke inzet wordt gedekt uit het kostenverhaal en leges. Het woongebied komt in particulier beheer.

Planning

  1. Bouwlocatie Zustersdijk 18

De sloop is gepland voor begin 2023. Voor de verdere ontwikkelingen is nog geen plan van aanpak c.q. planning opgesteld.

  1. Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122

Verwacht wordt dat in april 2022 een anterieure overeenkomst wordt afgesloten met de ontwikkelaar. De daaropvolgende planologische procedure wordt ingeschat op één jaar. Dit betekent dat medio 2023 de bouw kan aanvangen.

  1. Bouwplan Van Santhorststraat 3

De sloop van het pand staat gepland voor begin 2023. Met de beoogde ontwikkelaar Vidomes zal naar verwachting in februari 2022 een intentieovereenkomst worden afgesloten.

  1. Bouwplan Westeinderweg

Met de huidige planning is een start van de bouwactiviteiten mogelijk in het eerste kwartaal van 2022. In het geval van bezwaar- en beroepsprocedures zal de start op een later moment beginnen.

Communicatie

Voor de vier beschreven bouwplannen geldt dat deze periodiek worden afgestemd met de Adviesraad. In dat overleg (de zgn. “projectentafel”) wordt in breder verband gesproken over de in voorbereiding of in uitvoering zijnde projecten in Stompwijk en andere zaken waarbij de gemeente is betrokken. Voor wat betreft de bouwprojecten geldt dat onder meer in de Dorpsketting bekendheid wordt gegeven aan bereikte mijlpalen en berichtgeving over de voortgang.

Risicomanagement

Voor de bouwplannen Westeinderweg en Dr. van Noortstraat 94-98,120-122 geldt dat het particuliere initiatieven zijn welke door de gemeente in planologische zin worden begeleid. De gemeente zet zich vanuit haar faciliterende rol in om de voortgang te bevorderen. Het doorlopen van de beschreven planningen en het behalen van de mijlpalen is mede afhankelijk van de inzet van en de afstemming met de ontwikkelende partijen en de wijze waarop de (wettelijke) procedures worden doorlopen. Zoals eerder is aangegeven in deze rapportage is de realisatie van nieuwbouw in Stompwijk momenteel een belangrijk item. Het gemeentelijke projectteam draagt zorg voor een zo goed mogelijk verloop van de processen. Het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak is een belangrijke voorwaarde hiervoor.

Deze pagina is gebouwd op 02/24/2022 15:42:33 met de export van 02/24/2022 13:10:49