Projecten

Woningbouw Stompwijk

Project overzicht

Beschrijving van de stand van zaken van de woningbouwplannen in Stompwijk

Project locatie

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Bremer
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers

Projectkarakteristiek

Projectfase
Diversen
Einddatum
per plan verschillend
Ruimtelijke procedure
Risicoprofiel
midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming
Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

Deze rapportage ligt grotendeels in lijn met de voorgaande verantwoording.  

Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling is het tot uitvoering brengen bouwplannen in het kader van de ontwikkelvisie Stompwijk 2017. Woningbouw is een belangrijke pijler voor het behoud van de vitaliteit van Stompwijk. Er is een projectteam geformeerd om de bouwplannen in Stompwijk te begeleiden en te coördineren. Periodieke afstemming met de Adviesraad Stompwijk vindt circa 1 keer per 6 weken plaats.

Op dit moment betreft het de navolgende woningbouwprojecten:
1.   Bouwlocatie Zustersdijk 18. (locatie vml. Dorpshuis Stompwijk)
2.   Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122
3.   Bouwplan Van Santhorststraat 3
4.   Bouwplan Westeinderweg 3

Stand van zaken

1. Bouwlocatie Zustersdijk 18  (locatie Dorpshuis Stompwijk)
De gebruikers van deze voormalige sociaal culturele voorziening zijn in 2019 verhuisd naar het Dorpspunt. Sindsdien verzorgt de gemeente het leegstandsbeheer. De planning is er op gericht dat het pand voor de zomer van 2023 is gesloopt. Binnenkort zal nadere besluitvorming plaatsvinden over de toekomstige bestemming van deze locatie: flexwonen danwel het ontwikkelen van plannen voor permanente woningbouw. Voor dit laatste zijn inmiddels ruimtelijke uitgangspunten opgesteld welke eind maart 2023 met de Adviesraad Stompwijk worden gedeeld en vervolgens ter vaststelling worden voorgelegd aan het college.

In dit projectenboek wordt nader ingegaan op het project flexwonen.

2. Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122
Dit bouwplan is een particulier initiatief dat wordt ontwikkeld door bouwbedrijf Niersman uit Voorschoten. Verouderde bedrijfsopstallen worden gesloopt om de nieuwbouw ter plaatse mogelijk te maken. Het plan voorziet in de bouw van 27 woningen (waarvan 8 sociale huurwoningen) en het realiseren van parkeerplaatsen die tevens zijn bestemd voor de bezoekers van het naastgelegen Dorpspunt. Om de realisatie mogelijk te maken verkoopt de gemeente enkele kleine restpercelen en wordt een financiële bijdrage verstrekt voor de aanleg van de gezamenlijke parkeerplaatsen. De afspraken zijn 7 juni 2020 vastgelegd in een intentieovereenkomst. Op 25 januari 2023 is de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar afgesloten. Thans wordt de planologische procedure doorlopen. Naar verwachting start de bouw begin 2024.

3. Bouwplan Van Santhorststraat 3
Het gemeentelijke multifunctionele gebouw Van Santhorstraat 3 kende voorheen verschillende gebruikers, waaronder een kinderdagverblijf en een huisartsenpost. Het pand staat momenteel leeg en zal – net als het pand Zusterdijk 18 – voor de zomer van 2023 worden gesloopt. Met Vidomes is inmiddels een intentieovereenkomst afgesloten voor de ontwikkeling van appartementen in de sociale sector. Naar verwachting zal woningcorporatie Vidomes het haalbaarheidsonderzoek in maart 2023 afronden. Ook voor deze locatie geldt dat het concept van flexwonen op deze locatie tevens toepasbaar is.

In dit projectenboek wordt nader ingegaan op het project flexwonen.

4. Bouwplan Westeinderweg
Het betreft een particulier initiatief van de grondeigenaar voor de bouw van 34 woningen. Deze worden ontwikkeld door WDevelop. Het plan bestaat uit een tweetal woongebouwen (appartementen deels in de sociale sector) plus grondgebonden woningen. Tussen de twee stroken bebouwing is een plein ontworpen. In december 2022 zijn de bouwwerkzaamheden gestart. De woningen zijn inmiddels verkocht. De huurwoningen worden overgedragen aan Vidomes.

Financiën

1. Bouwlocatie Zustersdijk 18 (locatie Dorpshuis Stompwijk)
Voor de sloop van dit pand en het pand aan Van Santhorststraat 3 is een sloopkrediet beschikbaar (raadsbesluit februari 2022). Verder zijn er voor deze bouwlocatie nog geen (financiële) modellen opgesteld.

2. Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122
Voor de aanleg en ontsluiting van tijdelijke en permanente parkeerplaatsen voor het Dorpspunt is budget gereserveerd. Verder verkoopt de gemeente enkele kleine restpercelen om het bouwplan mogelijk te maken. De woningbouw is een particulier initiatief, waarbij de gemeentelijke inspanning in de ontwikkelfase middels kostenverhaal en leges is gedekt.

3. Bouwplan Van Santhorststraat 3
Zie hetgeen onder punt 1 is vermeld. Ook hier geldt dat er nog geen nadere (financiële) modellen zijn opgesteld.

4. Bouwplan Westeinderweg
Het betreft een particulier initiatief waarbij de gemeentelijke inzet wordt gedekt uit het kostenverhaal en leges. Het woongebied komt in particulier beheer.

Planning

1. Bouwlocatie Zustersdijk 18
De sloop is gepland voor medio 2023. Besluitvorming over de toekomstige bestemming wordt (mede in relatie tot het project flexwonen) voorzien in maart/april  2023.

2. Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122
Op 25 januari 2023 is de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar afgesloten. Thans wordt de planologische procedure doorlopen. Naar verwachting start de bouw begin 2024.

3. Bouwplan Van Santhorststraat 3
De sloop van het pand staat gepland voor medio 2023. Met de beoogde ontwikkelaar Vidomes is in april 2022 een intentieovereenkomst afgesloten. Dit was drie maanden later dan voorzien.  Besluitvorming over de toekomstige bestemming wordt (mede in relatie tot het project flexwonen) voorzien in maart/april 2023.

4. Bouwplan Westeinderweg
De bouw is conform planning gestart eind 2022.

Communicatie

Voor de vier beschreven bouwplannen geldt dat deze periodiek worden afgestemd met de Adviesraad Stompwijk. In dat overleg (de “projectentafel”) wordt in breder verband gesproken over de in voorbereiding of in uitvoering zijnde projecten in Stompwijk en andere zaken waarbij de gemeente is betrokken. Voor wat betreft de bouwprojecten geldt dat onder meer in de Dorpsketting bekendheid wordt gegeven aan bereikte mijlpalen en berichtgeving over de voortgang.

Risicomanagement

Voor de bouwplannen Westeinderweg en Dr. van Noortstraat 94-98,120-122 geldt dat het particuliere initiatieven zijn welke door de gemeente in planologische zin worden begeleid. De gemeente zet zich vanuit haar faciliterende rol in om de voortgang te bevorderen. Het doorlopen van de beschreven planningen en het behalen van de mijlpalen is mede afhankelijk van de inzet van en de afstemming met de ontwikkelende partijen en de wijze waarop de (wettelijke) procedures worden doorlopen. Zoals eerder is aangegeven in deze rapportage is de realisatie van nieuwbouw in Stompwijk momenteel een belangrijk item. Het gemeentelijke projectteam draagt zorg voor een zo goed mogelijk verloop van de processen. Het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak is een belangrijke voorwaarde hiervoor.

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2023 13:43:31 met de export van 05/10/2023 13:22:15