Ruimtelijke initiatieven

De Tureluur

Initiatief overzicht

Stichting de Tureluur heeft een initiatief ingediend om een maatschappelijke voorziening gericht op recreatie te realiseren ter plaatse van het recreatief knooppunt Stompwijk. Het betreft dagbesteding voor mensen met een beperking.

Project locatie

Initiatief status
Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Rouwendal
ProgrammaEconomie
Interne opdrachtgeverMarian Rood
InitiatiefnemerStichting De Tureluur
AccounthouderAnne-Mette Jurgens
Initiatiefkarakteristiek
PlanfaseVO
Ruimtelijke procedureOmgevingsvergunning (WABO)
Einddatum31-12-2023
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
18 november 2020
Volgende raads-/commissiebehandeling
n.v.t.
Intentieovereenkomst
28 mei 2018
Anterieure overeenkomst
In ontwikkeling
Belangrijkste wijzigingen

De nabetalingsverplichting is komen te vervallen omdat de voormalige (oorspronkelijke) eigenaar hiervan heeft afgezien.

Initiatief inhoud

De Tureluur wil het huidige recreatieve knooppunt aantrekkelijker maken voor bezoek en een dagbesteding bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en/of een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Gemeentelijke rol

De gemeente faciliteert het initiatief met het doorlopen van de ruimtelijke procedure (binnen het op 25 november 2012 vastgestelde ruimtelijk kader voor een recreatief knooppunt). Daarnaast investeert de gemeente maximaal € 350.000,-.

Doelstelling en gewenst resultaat

Het huidige recreatieve knooppunt door daghoreca aantrekkelijker maken voor bezoek en een dagbesteding bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en/of een achterstand tot de arbeidsmarkt. Met de realisatie van het plan ontstaan er 20 arbeidsplaatsen. Het plan omvat een paviljoen, terras, kas en moestuin. De stichting heeft hierbij het volgende voor ogen zoals ze omschrijft op haar website: " Even uitwaaien in het Groene Land. Een stevige wandeling, lekker fietsen of een tochtje met de kano. De stad is op fietsafstand, maar het zicht op de Drie Molens geeft je het gevoel van ver weg en rust. Na een lichamelijke inspanning is het goed toeven in het duurzaam gebouwde recreatieve centrum, met een expositie over natuur en milieu in een sfeer die Oudhollands aan doet. Het kopje koffie wordt geserveerd door jongelui met een verstandelijke beperking. Zij krijgen door deze activiteiten een goede dagbesteding."

Stand van zaken

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de voormalige (oorspronkelijke) eigenaar. Hij stond zeer positief tegenover het initiatief en ziet om deze reden af van zijn rechten op een nabetaling. Momenteel wordt een goede ruimtelijke onderbouwing (GRO) opgesteld. De volgende stap is het opstellen van een integrale kostenraming. Hierin moet worden meegenomen de sloop van het huidige p-terrein, bouw nieuwe parkeerterrein, landscaping en het bouwrijp maken. De kosten hangen samen met  de grondverplaatsing, levering grond, het inrichting- en beplantingsplan (op basis van richtlijnen) en demping van water. Vervolgens wordt een erfpachtovereenkomst opgesteld. De gronden, waarop De Tureluur geprojecteerd is, worden door het Hoogheemraadschap Rijnland naar verwachting in Q3 2021 aan de gemeente overgedragen. Hierna volgt de ruimtelijke procedure en wordt het initiatief verwerkt in het bestemmingsplan Landelijk.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Integrale kostenraming

Q3 2021

Erfpachtovereenkomst

Q3 2021

College

Goede ruimtelijke onderbouwing (GRO)

Q3 2021

College

Start Ruimtelijke procedure

Q4 2021

Communicatie

De stichting heeft haar eigen website, www.detureluur.nl, als centrale informatiebron. Het voert overleg met betrokkenen en stemt de communicatie af met de gemeente. Met bewonersbijeenkomsten in 2019 zijn direct omwonenden geïnformeerd over de voortgang. Als het VO en inrichtingsplan verder uitgewerkt zijn, organiseert de stichting een nieuwe bewonersbijeenkomst (rekening houdend met de geldende coronamaatregelen). Bewoners Leidschenveen en Leidschendam-Zuid worden geïnformeerd in hun wijknieuwsbrief. Stichting De Tureluur informeert de Adviesraad Stompwijk. Voortgang van het project wordt door de stichting gemeld in de Dorpsketting.

Risicomanagement

Het project is een initiatief van derden. De stichting De Tureluur is verantwoordelijk voor de realisatie van het initiatief. Er is een beperkt risico op gebrek aan maatschappelijk draagvlak.
In bewonersbijeenkomsten is en wordt met direct omwonenden het plan besproken en - indien nodig - aangepast. De gemeente heeft een bijdrage van maximaal € 350.000 gereserveerd voor de realisatie van de Tureluur. Deze investering wordt deels besteed aan de gemeentelijke plankosten in 2021. Nadat de omgevingsvergunning verleend is, worden kosten gemaakt voor de aanleg van het parkeerterrein en het bouwrijp maken. Het initiatief wordt gerealiseerd op gemeentegrond met een erfpachtconstructie. Er is nog geen integrale kostenraming,dus vooralsnog wordt het initiatief op midden gezet. Als de integrale kostenraming bekend is, wordt het risicoprofiel opnieuw bekeken.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16