Ruimtelijke initiatieven

De Tureluur

Initiatief overzicht

Stichting de Tureluur heeft een initiatief ingediend om een maatschappelijke voorziening gericht op recreatie te realiseren ter plaatse van het recreatief knooppunt Stompwijk. Het betreft dagbesteding voor mensen met een beperking.

De Tureluur

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij De Tureluur

Project locatie

Initiatief status
Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Bremer
ProgrammaEconomie
Interne opdrachtgeverMarian Rood
InitiatiefnemerStichting De Tureluur
AccounthouderAnne-Mette Jurgens
Initiatiefkarakteristiek
PlanfaseVO
Ruimtelijke procedureOmgevingsvergunning (WABO)
Einddatum31-12-2023
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
18 november 2020
Volgende raads-/commissiebehandeling
n.v.t.
Intentieovereenkomst
28 mei 2018
Anterieure overeenkomst
Nvt
Belangrijkste wijzigingen

In juli 2022 vond een bewonersbijeenkomst plaats over de concept locatiestudie. Naast het gesprek tijdens de bijeenkomst, zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke reactie te geven tot 15 september via de gemeentelijke webpagina www.lv.nl/detureluur. Aanvullend is de adviesraad Stompwijk in de gelegenheid gesteld om haar advies uit te brengen.

Initiatief inhoud

De Tureluur wil dagbesteding bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en/of een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Gemeentelijke rol

De gemeente faciliteert het initiatief met het doorlopen van de ruimtelijke procedure (binnen het op 25 november 2012 vastgestelde ruimtelijk kader voor een recreatief knooppunt). Daarnaast investeert de gemeente maximaal € 350.000,-.

Doelstelling en gewenst resultaat

Een dagbesteding bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en/of een achterstand tot de arbeidsmarkt. Dit door realisatie van kleinschalige horeca vlakbij de Nieuwe Driemanspolder. Met de realisatie van het plan ontstaan er 20 arbeidsplaatsen. Het plan omvat een paviljoen, terras, kas en moestuin. De stichting heeft hierbij het volgende voor ogen zoals ze omschrijft op haar website: " Even uitwaaien in het Groene Land. Een stevige wandeling, lekker fietsen of een tochtje met de kano. De stad is op fietsafstand, maar het zicht op de Drie Molens geeft je het gevoel van ver weg en rust. Na een lichamelijke inspanning is het goed toeven in het duurzaam gebouwde recreatieve centrum, met een expositie over natuur en milieu in een sfeer die Oudhollands aan doet. Het kopje koffie wordt geserveerd door jongelui met een verstandelijke beperking. Zij krijgen door deze activiteiten een goede dagbesteding."

Stand van zaken

In juli 2021 heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden waarbij het voorlopig ontwerp (VO) aan omwonenden van de locatie Stompwijkseweg/Kostverlorenweg is gepresenteerd. Vanwege een aantal bezwaren en vragen heeft deze bijeenkomst geleid tot een concept locatiestudie.
In deze concept locatiestudie zijn ambtelijke voor- en nadelen van twee mogelijke locaties voor het initiatief van de stichting de Tureluur onderzocht. Het college heeft (mei 2022) ingestemd met de concept locatiestudie en het voorstel om deze voor te leggen aan de omwonenden van beide locaties.
Het betreft de locaties:
-   Stompwijkseweg/Kostverlorenweg
-   Wilsveen (de recreatieve parkeerplaats naast de Begraafplaats)

Tijdens een bewonersbijeenkomst (juli 2022) zijn inhoudelijke reacties op deze concept locatiestudie opgehaald. De bewonersbijeenkomst had tot doel om toelichting te geven op het initiatief en om feedback/aanvullingen op de concept locatiestudie op te halen. Naast het gesprek tijdens de bijeenkomst, zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke reactie te geven tot 15 september via de gemeentelijke webpagina www.lv.nl/detureluur. Aanvullend is de adviesraad Stompwijk in de gelegenheid gesteld om haar advies uit te brengen.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Locatiekeuze

Q4 2022

College

Definitief ontwerp

College

Integrale kostenraming

Erfpachtovereenkomst

College

Goede ruimtelijke onderbouwing (GRO)

College

Start ruimtelijke procedure

De planning en mijpalen zijn afhankelijk van de definitieve (locatie)keuze en de hierbij te doorlopen procedures. De verwachting is dat de oplevering in ieder geval niet eerder plaatsvindt dan 2025.

Communicatie

De stichting heeft haar eigen website, www.detureluur.nl, als centrale informatiebron. Het voert overleg met betrokkenen en stemt de communicatie af met de gemeente. Bewoners Leidschenveen en Leidschendam-Zuid worden geïnformeerd in hun wijknieuwsbrief. Stichting De Tureluur informeert de Adviesraad Stompwijk. Voortgang van het project wordt door de stichting gemeld in de Dorpsketting. In juli 2021 heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden waarbij het VO aan omwonenden is gepresenteerd. In juli 2022 was er een vervolgbijeenkomst.

Risicomanagement

Het project is een initiatief van derden. De stichting De Tureluur is verantwoordelijk voor de realisatie van het initiatief. Er is een risico op gebrek aan maatschappelijk draagvlak. In de ontwerpfase van VO naar DO worden omwonenden zoveel mogelijk betrokken om de wensen daar waar haalbaar te verwerken. De gemeente heeft een bijdrage van maximaal € 350.000 gereserveerd voor de realisatie van de Tureluur. Deze investering is opgebouwd uit € 260.000 voor het verleggen van het parkeerterrein, bouwrijpmaken en de inrichting van de openbare ruimte en uit € 90.000, waarvan € 37.150 is uitgegeven, aan gemeentelijke plankosten. De kostenraming is nog indicatief en daarom wordt het risico op midden gezet. Er is nog geen integrale kostenraming op basis van een ontwerp. Als de integrale kostenraming bekend is, wordt het risicoprofiel opnieuw bekeken.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 15:21:48 met de export van 11/10/2022 14:32:36