Ruimtelijke initiatieven

De Tureluur

Initiatief overzicht

Stichting de Tureluur heeft een initiatief ingediend om een maatschappelijke voorziening gericht op recreatie te realiseren ter plaatse van het recreatief knooppunt Stompwijk. Het betreft dagbesteding voor mensen met een beperking.

De Tureluur

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij De Tureluur

Project locatie

Initiatief status
Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Rouwendal
ProgrammaEconomie
Interne opdrachtgeverMarian Rood
InitiatiefnemerStichting De Tureluur
AccounthouderAnne-Mette Jurgens
Initiatiefkarakteristiek
PlanfaseVO
Ruimtelijke procedureOmgevingsvergunning (WABO)
Einddatum31-12-2023
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
18 november 2020
Volgende raads-/commissiebehandeling
n.v.t.
Intentieovereenkomst
28 mei 2018
Anterieure overeenkomst
Nvt
Belangrijkste wijzigingen

In Q1 2022 wordt de keuze voor de locatie bekend gemaakt waarop het ontwerp verder wordt ontwikkeld. De nieuwe locatiestudie heeft impact gehad op de planning.

Initiatief inhoud

De Tureluur wil dagbesteding bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en/of een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Gemeentelijke rol

De gemeente faciliteert het initiatief met het doorlopen van de ruimtelijke procedure (binnen het op 25 november 2012 vastgestelde ruimtelijk kader voor een recreatief knooppunt). Daarnaast investeert de gemeente maximaal € 350.000,-.

Doelstelling en gewenst resultaat

Het huidige recreatieve knooppunt door daghoreca aantrekkelijker maken voor bezoek en een dagbesteding bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en/of een achterstand tot de arbeidsmarkt. Met de realisatie van het plan ontstaan er 20 arbeidsplaatsen. Het plan omvat een paviljoen, terras, kas en moestuin. De stichting heeft hierbij het volgende voor ogen zoals ze omschrijft op haar website: " Even uitwaaien in het Groene Land. Een stevige wandeling, lekker fietsen of een tochtje met de kano. De stad is op fietsafstand, maar het zicht op de Drie Molens geeft je het gevoel van ver weg en rust. Na een lichamelijke inspanning is het goed toeven in het duurzaam gebouwde recreatieve centrum, met een expositie over natuur en milieu in een sfeer die Oudhollands aan doet. Het kopje koffie wordt geserveerd door jongelui met een verstandelijke beperking. Zij krijgen door deze activiteiten een goede dagbesteding."

Stand van zaken

Er heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden (op 15 juli 2021) waarbij het VO aan omwonenden is gepresenteerd. Vanwege een aantal bezwaren en vragen heeft deze bijeenkomst geleid tot een nieuwe locatiestudie. Dit om goed onderbouwt de afweging voor de definitieve locatie te kunnen maken. Indien de huidig beoogde locatie na verkenning nog steeds de meest kansrijke locatie blijkt, zal de stap van VO naar DO samen met omwonenden worden gemaakt. Dit om de wensen van de buurt zoveel mogelijk te integreren in het definitieve ontwerp. Op basis van het DO kan een definitieve GRO worden opgesteld. Tussentijds vindt overleg plaats met de Gasunie over hun intentie om een warmtetransportleiding te leggen in het huidige projectgebied. De impact van dit project op de locatieontwikkeling wordt in kaart gebracht. Zodra de definitieve locatiekeuze is gemaakt, zal op basis van het DO een integrale kostenraming worden opgesteld. De kosten hangen samen met  de grondverplaatsing, levering grond, het inrichting- en beplantingsplan (op basis van richtlijnen) en demping van water. Vervolgens wordt een erfpachtovereenkomst opgesteld.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Integrale kostenraming

Q3 2021

Erfpachtovereenkomst

Q1 2022

College

Goede ruimtelijke onderbouwing (GRO)

Q1 2022

College

Start Ruimtelijke procedure

Q2 2022

Communicatie

De stichting heeft haar eigen website, www.detureluur.nl, als centrale informatiebron. Het voert overleg met betrokkenen en stemt de communicatie af met de gemeente. Bewoners Leidschenveen en Leidschendam-Zuid worden geïnformeerd in hun wijknieuwsbrief. Stichting De Tureluur informeert de Adviesraad Stompwijk. Voortgang van het project wordt door de stichting gemeld in de Dorpsketting. In juli 2021 heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden waarbij het VO aan omwonenden is gepresenteerd.

Risicomanagement

Het project is een initiatief van derden. De stichting De Tureluur is verantwoordelijk voor de realisatie van het initiatief. Er is een risico op gebrek aan maatschappelijk draagvlak. In de ontwerpfase van VO naar DO worden omwonenden zoveel mogelijk betrokken om de wensen daar waar haalbaar te verwerken. De gemeente heeft een bijdrage van maximaal € 350.000 gereserveerd voor de realisatie van de Tureluur. Deze investering is opgebouwd uit € 260.000 voor het verleggen van het parkeerterrein, bouwrijpmaken en de inrichting van de openbare ruimte en uit € 90.000 aan gemeentelijke plankosten. De kostenraming is nog indicatief en daarom wordt het risico op midden gezet. Er is nog geen integrale kostenraming op basis van een ontwerp. Als de integrale kostenraming bekend is, wordt het risicoprofiel opnieuw bekeken.

Deze pagina is gebouwd op 02/24/2022 15:42:33 met de export van 02/24/2022 13:10:49