Ruimtelijke initiatieven

MIRT Planuitwerking A4 Haaglanden N14

Initiatief overzicht

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) bestaat uit fysiek ruimtelijke rijksprojecten en -programma’s die opgenomen zijn in de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min.I&W) in het Infrastructuurfonds.

Project locatie

Initiatief status
Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Keus
ProgrammaVerkeer en vervoer
Interne opdrachtgeverJeroen van de Ven
InitiatiefnemerVerkeer en Vervoer, Min. I&W, BZK, MRDH, PZH en de diverse gemeenten.
AccounthouderWouter Potthoff (tot 1/10/2022)
Initiatiefkarakteristiek
PlanfaseDivers
Ruimtelijke procedureTracéwet
EinddatumVanaf 2024
RisicoprofielMidden, afhankelijk van projecten en planfase.
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
7 juli 2020
Volgende raads-/commissiebehandeling
November 2022
Intentieovereenkomst
September 2019
Anterieure overeenkomst
Belangrijkste wijzigingen

Ondertekening Tracébesluit is uitgesteld vanwege de nadere onderbouwing van stikstofneerslag.

Gemeentelijke rol

De gemeentelijke rol in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) is doorgaans beperkt. Wel is Leidschendam-Voorburg via de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag getrapt vertegenwoordigd bij het jaarlijkse Bestuurlijke Overleg MIRT met de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken (BZK). Na de (Pré) Verkenningsfasen en het zogenaamde ‘Voorkeursbesluit’ is het Tracébesluit bindend voor gemeenten.

Waar MIRT-verkenningen en -projecten de belangen van onze gemeente direct raken zet Leidschendam-Voorburg zoveel mogelijk in op directe bestuurlijke en ambtelijke afstemming met de projectorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat. Daarnaast is de gemeente Leidschendam-Voorburg een vaste deelnemer aan het regionaal ambtelijk overleg: het Kernteam A4 Haaglanden – N14 dat eens per twee maanden bij elkaar komt.

Leidschendam-Voorburg is gevraagd om een actieve rol te spelen bij de realiseren van de meekoppelkans 'Fietstracé Sijtwende'. Deze meekoppelkans moet ook deels door Leidschendam-Voorburg gefinancierd worden en door een subsidie van MRDH. Dit initiatief is opgenomen in de bouwsteen mobiliteit en bereikbaarheid. De financiering is nog niet opgenomen in de begroting. Het is aan de gemeenteraad om die ruimte beschikbaar te stellen.

Doelstelling en gewenst resultaat

Algemeen:
In het MIRT werken Rijk, decentrale overheden (provincies, gemeenten, vervoerregio’s, waterschappen), maatschappelijke organisaties en bedrijven samen om de concurrentiekracht, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland duurzaam te ontwikkelen (zie ook ‘Spelregels van het MIRT’, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, november 2016).

Betrokkenheid Leidschendam-Voorburg:
De doelstelling van de gemeente Leidschendam-Voorburg bij het MIRT is een goede bereikbare gemeente, met aandacht voor leefbaarheid en verkeersveiligheid.  Regionale en nationale verbindingen leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Het gaat zowel om het versterken van bestaande als om de aanleg van nieuwe wegen of railverbindingen. Naast concrete maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren streeft onze gemeente ernaar in een vroeg stadium bij studies en verkenningen te worden betrokken.

Het MIRT is een dynamisch programma, dat voortdurend kan veranderen. Jaarlijks vindt het Bestuurlijke Overleg MIRT plaats (najaar), waarbij bestuurlijke vertegenwoordigers van de regio met de Minister overleggen. In ons geval zijn dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Provincie Zuid-Holland. Zie ook het MIRT-overzicht dat jaarlijks wordt geactualiseerd:
www.mirtoverzicht.nl

Voor wat betreft de meekoppelkans 'Fietstracé Sijtwende' is het doel om een snelle en veilige doorgaande regionale fietsroute te creëren. Dit fietstracé is onderdeel van de grotere fietsroute van Zoetermeer naar Mariahoeve-Den Haag en de kust.

Stand van zaken

  • Dit MIRT-project omvat de Passage A4 Haaglanden, waarbij de doorstroming van doorgaand verkeer over de A4 via een capaciteitsuitbreiding wordt verbeterd en ook de verbetering van de doorstroming op een aantal ‘inprikkers’: de N211, de Prinses Beatrixlaan en de N14. Voor de N14 worden de ongelijkvloerse kruispunten met de Bernhardlaan en de Mgr. Van Steelaan verder uitgewerkt en op maakbaarheid en draagvlak onderzocht.
  • De minister heeft het Ontwerp Tracébesluit (OTB) begin 2020 vastgesteld. Deze heeft vanaf 8 mei 2020 ter inzage gelegen. De gemeente is gevraagd om een reactie. Deze is, met input van een raadsbrede motie, verzonden op 16 juni 2020
  • Door de stikstofproblematiek, na de tussenuitspraak die de Raad van State op 20 januari 2021 deed bij de beoordeling van het tracébesluit van het infraproject ViA15 bij Arnhem, heeft de minister besloten de planvorming ook voor dit project on hold te zetten. Het OTB verder uitwerken is hiermee grotendeels stilgevallen. Van deze tijd is gebruikt gemaakt om in 2021 de haalbaarheid van de meekoppelkans verder te verkennen
  • Begin 2022 is de planvorming weer door Rijkswaterstaat opgepakt. Het project is opgenomen op de prioritaire projecten van het ministerie.
  • De fietsroute lijkt financieel en technisch haalbaar en geeft een betere oplossing dan het functioneel herstel uit het OTB
  • Door de prijsontwikkelingen van het laatste jaar is m.n. de financiële haalbaarheid opnieuw tegen het licht gehouden
  • De intentie is dat eind 2022 tussen RWS en de gemeente een bestuursovereenkomst gesloten wordt over de fietsroute Sijtwende
  • Voor de tussenliggende fietspaden bereid de gemeente een bestemmingsplan voor

Zie ook: www.a4haaglanden-n14.nl

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

advies van gemeenteraad aan Minister I&W

11 december 2018

gemeenteraad

kenmerk 765

Raad heeft ingestemd met verder uitwerken variant 12 voor ongelijkvloerse kruispunten N14

ontwerp Tracébesluit (OTB)  / Milieu Effect Rapport (MER) / Integraal Inpassend Ontwerp (IIO)/ Vormgevings- en Inpassingsplan (VIP)

Q1 2020

nee

Nee

Eventueel procedure mogelijk

Principe besluit over fietsroute Sijtwende

Q4

gemeenteraad

Principebesluit en reservering van de financiële bijdrage gemeente

bestuurlijke overeenkomst fietsroute Sijtwende

Q4 2022

B&W

Nee

Afspraken met Rijkswaterstaat over proces, verantwoordelijkheden en financiering

bestemmingsplan ter inzage

Q4

B&W

Nee

In samenhang met bestuursovereenkomst

bestuurlijke Overeenkomst

2023

B&W

Nee

Afspraken met Rijkswaterstaat over proces, verantwoordelijkheden en financiering

vastgesteld Tracébesluit (TB)

Q3 2024

nee

n.v.t.

Vertraging Tracébesluit nadere onderbouwing stikstofneerslag

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

ontwerpateliers (Q2-2022)

direct betrokkenen/ omwonenden fietsroute Sijtwende

n.v.t.

vooruitlopend op formele bestemmingsplanproces wensen en mogelijkheden verkennen voor inpassing van de fietsroute

ter visie legging bestemmingsplan Fietsroute Sijtwende

gemeente

n.v.t.

na verwerking van opbrengsten ontwerpateliers kan bestemmingsplan de formele besluitvorming doorlopen

Risicomanagement

Het MIRT is een complex programma. Enerzijds vereist het nauwe afstemming tussen buurgemeenten, regio, provincie en rijk. De belangen van overheden lopen daarbij uiteen. Alle partijen ambiëren een goede bereikbaarheid, maar vooral gemeenten staan kritisch tegenover de overlast van weg- en railverkeer.  Het balanceren tussen (regionale) bereikbaarheid en (lokale) leefbaarheid luistert nauw.

Anderzijds is op lokaal niveau de belangentegenstelling mogelijk nog scherper. Alle belanghebbenden hebben baat bij een goede bereikbaarheid en een goede doorstroming op het hoofd- en onderliggend wegennet, maar een relatief grote groep omwonenden kan overlast ondervinden van meer verkeer. Vanwege de grootschaligheid van MIRT-projecten zijn ook de negatieve gevolgen vaak omvangrijker dan die van lokale (gemeentelijke) maatregelen. Opnieuw luistert de balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid nauw. Vooral de zorgen van omwonenden over het aspect geluid verdienen aandacht.

Tussen Rijkswaterstaat, gemeente, andere partners en aannemer zullen goede procesafspraken op papier gezet moeten worden. Een bestuursovereenkomst zal worden voorbereid voor 2023.

Voor de meekoppelkans Fietsroute Sijtwendetracé zal het ontwerp voornamelijk rekening moeten houden met de aandachtspunten veiligheid, geluid en privacy, zoals genoemd door bewoners. In ontwerpateliers zijn en worden bewoners betrokken waardoor het ontwerp aan kwaliteit wint. De aanleg van de fietsviaducten ten behoeve van het ‘Fietstracé Sijtwende’ is complex en wordt meegenomen in het TB en de uitwerking daarvan.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 15:21:48 met de export van 11/10/2022 14:32:36