Ruimtelijke initiatieven

MIRT Planuitwerking A4 Haaglanden N14

Initiatief overzicht

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) bestaat uit fysiek ruimtelijke rijksprojecten en -programma’s die opgenomen zijn in de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min.I&W) in het Infrastructuurfonds.

Project locatie

Initiatief status

Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Initiatief structuur

Portefeuillehouder
Wethouder Keus
Programma
Verkeer en vervoer
Initiatiefnemer
Verkeer en Vervoer, Min. I&W, BZK, MRDH, PZH en de diverse gemeenten.

Initiatiefkarakteristiek

Planfase
Divers
Ruimtelijke procedure
Tracéwet
Einddatum
n.n.b.
Risicoprofiel
Midden, afhankelijk van projecten en planfase.

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
7 juli 2020
Volgende raads-/commissiebehandeling
Zomer 2023
Intentieovereenkomst
September 2019
Anterieure overeenkomst

Belangrijkste wijzigingen

Ondertekening Tracébesluit is uitgesteld vanwege de nadere onderbouwing van stikstofneerslag.

Gemeentelijke rol

A4 Haaglanden - N14:
De gemeente toetst de plannen van Rijkswaterstaat en geeft een reactie. Voorts is de gemeente betrokken bij de grondverwerving. Indien wenselijk is de gemeente ook betrokken bij de afstemming tussen RWS en stakeholders.

Meekoppelkans:
Rijkswaterstaat heeft aangeboden om fietsbruggen over de kruisingen van de N14 met de gemeentelijke wegen mee te nemen als meekoppelkans, waarbij de bruggen onderdeel zullen worden van het project van RWS en de aansluitende infrastructuur door de gemeente zal worden gerealiseerd. Rijkswaterstaat vraagt een financiële bijdrage aan de fietsbruggen van de gemeente .

Doelstelling en gewenst resultaat

Algemeen:
In het MIRT werken Rijk, decentrale overheden (provincies, gemeenten, vervoerregio’s, waterschappen), maatschappelijke organisaties en bedrijven samen om de concurrentiekracht, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland duurzaam te ontwikkelen (zie ook ‘Spelregels van het MIRT’, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, november 2016).

Betrokkenheid Leidschendam-Voorburg:
Doelstelling en gewenst resultaat
De N14 is een belangrijke ontsluitingsweg voor Voorburg en Leidschendam. En goede doorstroming op de N14 is niet alleen voor het doorgaande verkeer, maar ook voor het verkeer van en naar Voorburg en Leidschendam van belang. De gemeente heeft ook als doel de bereikbaarheid van woonwijken, winkels, zorgcentra en kantoren via de gemeentelijke infrastructuur voor auto, fiets, OV en voetganger op peil te houden.

Voor wat betreft de meekoppelkans 'Fietstracé Sijtwende' is het doel om een snelle en veilige doorgaande regionale fietsroute te creëren. Dit fietstracé is onderdeel van de grotere fietsroute van Zoetermeer naar Mariahoeve-Den Haag en de kust.

Stand van zaken

A4 Haaglanden – N14
RWS heeft de MIRT 2023 rapportage aangegeven dat er op dit moment vanwege de onzekerheden over de stikstofruimte geen goede planning is af te geven. Zie pag 211
Klikbare+en+toegankelijke+versie+van+het+MIRT+Overzicht+2023.pdf
Parallel aan de stikstofberekeningen en de daaropvolgende projectprioritering wordt het voorwerk dat nodig is om tot een definitief TB te komen wel voortgezet. In februari heeft de gemeente de concept TB tekeningen ontvangen voor een reactie en zal daar een ractie op geven.

Meekoppelkans fietsroute
Er wordt momenteel een bestuursovereenkomst opgesteld voor de meekoppelkans van de fietsroute over de Sijtwende tunnels, waarin de afspraken over de taken en verantwoordelijkheden van de partijen en de kosten- en risicoverdeling zijn opgenomen.
De gemeente heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar het de nut en de noodzaak van de meekoppelkans en heeft een kostenraming gevraagd van de gemeentelijke bijdrage. Dit onderzoek is naar verwachting eind maart gereed. Op basis van dit onderzoek kunnen de afspraken met RWS worden gemaakt over de een financiële bijdrage en kan de politieke besluitvorming voor de gemeenteraad worden voorbereid.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

raadsbesluit fietstrace Sijtwende

zomer 2023

Op dit moment heeft Rijkswaterstaat vanwege de onzekerheden met betrekking tot de stikstofproblematiek onvoldoende duidelijkheid over het proces om een goede planning af te geven

Communicatie

Risicomanagement

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2023 13:43:31 met de export van 05/10/2023 13:22:15