Ruimtelijke initiatieven

MIRT Planuitwerking A4 Haaglanden N14

Initiatief overzicht

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) bestaat uit fysiek ruimtelijke rijksprojecten en -programma’s die opgenomen zijn in de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min.I&W) in het Infrastructuurfonds

Project locatie

Initiatief status
Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Aandachtspunt

Planning

Aandachtspunt

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Van Eekelen
ProgrammaVerkeer en vervoer
Interne opdrachtgeverJeroen van de Ven
InitiatiefnemerVerkeer en Vervoer, Min. I&W, BZK, MRDH, PZH en de diverse gemeenten.
AccounthouderVacant
Initiatiefkarakteristiek
PlanfaseDivers
Ruimtelijke procedureTracéwet
EinddatumVanaf 2023
RisicoprofielMidden, afhankelijk van projecten en planfase.
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
3 december 2019
Volgende raads-/commissiebehandeling
7 juli 2020
Intentieovereenkomst
September 2019
Anterieure overeenkomst
Belangrijkste wijzigingen

Ondertekening Tracébesluit is uitgesteld vanwege de nadere onderbouwing van stikstofneerslag.

Gemeentelijke rol

De gemeentelijke rol in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) is doorgaans beperkt. Wel is Leidschendam-Voorburg via de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag getrapt vertegenwoordigd bij het jaarlijkse Bestuurlijke Overleg MIRT met de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken (BZK). Na de (Pré) Verkenningsfasen en het zogenaamde ‘Voorkeursbesluit’ is het Tracébesluit bindend voor gemeenten.

Waar MIRT Verkenningen en -projecten de belangen van onze gemeente direct raken zet Leidschendam-Voorburg zoveel mogelijk in op directe bestuurlijke en ambtelijke afstemming met de projectorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat. Daarnaast is de gemeente Leidschendam-Voorburg een vaste deelnemer aan het regionaal ambtelijk overleg: het Kernteam A4 Haaglanden – N14 dat eens per maand bij elkaar komt.

Leidschendam-Voorburg is gevraagd om een actieve rol te spelen bij de realiseren van de meekoppelkans 'Fietstracé Sijtwende'. Deze meekoppelkans zou ook deels door Leidschendam-Voorburg gefinancierd moeten worden. De financiering voor deze meekoppelkans is niet opgenomen in de begroting.

Doelstelling en gewenst resultaat

Algemeen:
In het MIRT werken rijk, decentrale overheden (provincies, gemeenten, vervoerregio’s, waterschappen), maatschappelijke organisaties en bedrijven samen om de concurrentiekracht, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland duurzaam te ontwikkelen (zie ook ‘Spelregels van het MIRT’, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, november 2016).

Betrokkenheid Leidschendam-Voorburg:
De doelstelling van de gemeente Leidschendam-Voorburg bij het MIRT is een goede bereikbare gemeente, met aandacht voor leefbaarheid en verkeersveiligheid.  Regionale en nationale verbindingen leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Het gaat zowel om het versterken van bestaande als om de aanleg van nieuwe wegen of railverbindingen. Naast concrete maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren streeft onze gemeente ernaar in een vroeg stadium bij studies en verkenningen te worden betrokken.

Het MIRT is een dynamisch programma, dat voortdurend kan veranderen. Jaarlijks vindt het Bestuurlijke Overleg MIRT plaats (najaar), waarbij bestuurlijke vertegenwoordigers van de regio met de Minister overleggen. In ons geval zijn dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Provincie Zuid-Holland. Zie ook het MIRT-overzicht dat jaarlijks wordt geactualiseerd:
www.mirtoverzicht.nl

Voor wat betreft de meekoppelkans 'Fietstracé Sijtwende' is het doel om een snelle en veilige doorgaande regionale fietsroute te creëren. Dit fietstracé is onderdeel van de grotere fietsroute van Zoetermeer naar Mariahoeve. Doordat er geen zicht is gekomen op de financiering van de meekoppelkans wordt in het Trace Besluit voorzien in functioneel herstel van de fietsroute Zoetermeer / Mariahoeve.

Stand van zaken

  • Dit MIRT project omvat de Passage A4 Haaglanden, waarbij de doorstroming van doorgaand verkeer over de A4 via een capaciteitsuitbreiding wordt verbeterd en ook de verbetering van de doorstroming op een aantal ‘inprikkers’: de N211, de Prinses Beatrixlaan en de N14. Voor de N14 worden de ongelijkvloerse kruispunten met de Bernhardlaan en de Mgr. Van Steelaan verder uitgewerkt en op maakbaarheid en draagvlak onderzocht.;
  • Inmiddels heeft Rijkswaterstaat het OTB vastgesteld. Deze heeft vanaf 8 mei ter inzage gelegen. De gemeente is gevraagd om een reactie. Deze is, met input van een raadsbrede motie, verzonden op 16 juni 2020.
  • Op 28 mei is er een informatieavond over het OTB geweest.
  • De gemeente en Rijkswaterstaat overleggen over de manier waarop de verbindingen voor fietsers en voetgangers rondom de ongelijkvloerse kruispunten worden hersteld. Hier zou de meekoppelkans 'Fietstracé Sijtwende' een uitwerking kunnen zijn van het herstellen van de fiets- en voetverbindingen.
  • De provincie heeft gereageerd op de door RIjkswaterstaat opgestelde spelregels voor de verdere ontwikkeling van de zogenaamde meekoppelkansen van dit project. Deze brief is mede namens Leidschendam-Voorburg, Den Haag en MRDH gestuurd.
  • Omdat de fianciering voor de meekoppelkans 'Fietstrace Sijtwende' niet is rondgekomen wordt in het Trace Besluit (TB) voorzien in het functionele herstel.
  • Het ondertekenen van het Tracébesluit A4 Haaglanden - N14 is voorlopig uitgesteld. Reden is de tussenuitspraak die de Raad van State op 20 januari 2021 deed bij de beoordeling van het tracébesluit van het infraproject ViA15 bij Arnhem.

In deze tussenuitspraak heeft de rechter de minister opgedragen om de manier waarop stikstofneerslag wordt berekend beter te onderbouwen. Deze nadere onderbouwing is ook noodzakelijk voor de voortgang van het project A4 Haaglanden - N14. Hoeveel vertraging het project oploopt wordt de komende periode duidelijk.

Nadere onderbouwing stikstofneerslag
De uitspraak van de Raad van State bij de beoordeling van het tracébesluit van de ViA15 heeft gevolgen voor meerdere infrastructurele projecten. De rechter heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat tot 21 juli 2021 de tijd gegeven om de manier waarop de stikstofdeposities worden berekend nader te onderbouwen. Daarin werkt zij samen met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, het ministerie van Economische Zaken, het RIVM, provincies en andere partners. Dit moet zorgvuldig gebeuren en kost daarmee tijd.

Zie ook: www.a4haaglanden-n14.nl

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Advies van gemeenteraad aan Minister I&W

11 december 2018

Raad

kenmerk 765

Raad heeft ingestemd met verder uitwerken variant 12 voor ongelijkvloerse kruispunten N14

Motie Multilateraal Overleg Parkeren en Verkeersdruk Mall of The Netherlands

Oktober 2019

B&W, raadsbrief

Unibail Rodamco Westfield heeft bij een beeldvormende raad in mei  in samenwerking met de gemeente een plan van aanpak gepresenteerd. De genoemde maatregelen zijn inmiddels verder uitgewerkt. Daarmee is het college van mening dat de motie is afgehand

Ontwerp Tracébesluit (OTB)  / Milieu Effect Rapport (MER) / Integraal Inpassend Ontwerp (IIO)/ Vormgevings- en Inpassingsplan (VIP)

Q1 2020

Nee

Nee

Eventueel procedure mogelijk

Bestuurlijke Overeenkomst

Medio 2021

B&W

Nee

Afspraken met Rijkswaterstaat over proces, verantwoordelijkheden en financiering

Vastgesteld Tracébesluit (TB)

Q1 2021

Nee

n.vt.

Tracébesluit nog niet genomen vanwege nadere onderbouwing stikstofneerslag.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Overleg over verbindingen  voor fietsers en voetgangers. November 2019.

Sijtwende

N.v.t.

Doel is met omwonenden in overleg te treden over herstel van verbindingen voor fietsers en voetgangers. Uitgevoerd d.m.v enquete

Informatiebijeenkomst, 28 mei 2020, met het opleveren van het concept OTB en MER.

Lokaal en aangrenzend deel Den Haag

`N.v.t.

Doel is om naar aanleiding van belangrijke mijlpalen als het OTB en MER een informatieavond te organiseren. Rijkswaterstaat trekt hier samen met de gemeente in op.

Risicomanagement

Het MIRT is een complex programma. Enerzijds vereist het nauwe afstemming tussen buurgemeenten, regio, provincie en rijk. De belangen van overheden lopen daarbij uiteen. Alle partijen ambiëren een goede bereikbaarheid, maar vooral gemeenten staan kritisch tegenover de overlast van weg- en railverkeer.  Het balanceren tussen (regionale) bereikbaarheid en (lokale) leefbaarheid luistert nauw.

Anderzijds is op lokaal niveau de belangentegenstelling mogelijk nog scherper. Alle belanghebbenden hebben baat bij een goede bereikbaarheid en een goede doorstroming op het hoofd- en onderliggend wegennet, maar een relatief grote groep omwonenden kan overlast ondervinden van meer verkeer. Vanwege de grootschaligheid van MIRT projecten zijn ook de negatieve gevolgen vaak omvangrijker dan die van lokale (gemeentelijke) maatregelen. Opnieuw luistert de balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid nauw. Vooral de zorgen van omwonenden over het aspect geluid verdienen aandacht.

Tussen Rijkswaterstaat, gemeente, andere partners en aannemer zullen goede procesafspraken op papier gezet moeten worden. Een bestuursovereenkomst zal worden voorbereid voor eind 2020

Voor de zogenaamde meekoppelkans Fietstracé Sijtwendetracé zal het ontwerp voornamelijk rekening moeten houden met de aandachtspunten veiligheid, geluid en privacy, zoals genoemd door bewoners. Het is nog onduidelijk hoe het fietspad eruit komt te zien, het ontwerp moet nog gemaakt worden. Betrekken van bewoners maakt het ontwerp beter en zorgt voor meer draagvlak. De aanleg van de fietsviaducten ten behoeve van het 'Fietstracé Sijtwende' is complex. In de zienswijze op het Ontwerp Trace Besluit is gevraagd of Rijkswaterstaat de aanleg van de 2 fietsviaducten wil overnemen. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat niet te willen doen. De gemeente voert nog overleg over het functioneel herstel binnen het Trace Besluit.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16