Ruimtelijke initiatieven

Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs (IHP 2019-2023)

Initiatief overzicht

De projecten onderwijshuisvesting Primair Onderwijs Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2019 - 2023 zijn hier beschreven.

Initiatief status
Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Bouw
Programma
Interne opdrachtgeverCaroline Luberti (Peter Wassenaar)
InitiatiefnemerSchoolbesturen Lucas Onderwijs, Panta Rhei en Stichting Montessori
AccounthouderFrans Rutjes, Cindy van Houts
Initiatiefkarakteristiek
PlanfaseDivers (verschilt per school van definitiefase
Ruimtelijke procedureN.v.t.
Einddatum2023
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Volgende raads-/commissiebehandeling
N.v.t.
Intentieovereenkomst
N.v.t.
Anterieure overeenkomst
N.v.t.
Belangrijkste wijzigingen

Voorbereidingsfase Vijverhofschool verloopt voorspoedig. Voorbereiding Maria Bernadette is uitgesteld naar 2022.

Initiatief inhoud

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het Primair Onderwijs omschrijft de inzet van beleid voor de periode 2019-2023. Het IHP omschrijft de gewenste voorzieningenstructuur voor onderwijshuisvesting op basis van een visie op onderwijs en onderwijshuisvesting. De projecten die vallen onder de investeringen onderwijshuisvesting Primair Onderwijs Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2019 - 2023 zijn hier beschreven. Bij deze projecten zijn de schoolbesturen als bouwheer verantwoordelijk voor de uitvoering en de gemeente voor de financiering. De projecten onderwijshuisvesting waarvan de gemeente naast de financiering ook als bouwheer verantwoordelijk is voor de uitvoering, zijn opgenomen in het projectengedeelte.

Samenvatting (algemeen)
Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2015-2018 is in oktober 2019 geactualiseerd voor de periode 2019-2023, waarbij een doorkijk is gemaakt naar 2034 (eerstkomende 16 jaar).

Het geactualiseerde (IHP) voor het Primair Onderwijs omschrijft de inzet van beleid voor de periode 2019-2023. Daarnaast is een doorkijk gegeven naar de ontwikkelingen tot 2034 en is er in beeld gebracht welke schoolgebouwen in deze periode in aanmerking komen voor vervanging. Het IHP heeft een strategisch karakter door vanuit visie, beleid en ontwikkelingen strategische keuzes te maken. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de wetelijke taak: het voorzien in voldoende en adequate huisvesting.

Het IHP omschrijft tevens de gewenste voorzieningenstructuur voor onderwijshuisvesting op basis van een visie op onderwijs en onderwijshuisvesting. Trends en beleidsontwikkelingen zijn geanalyseerd, ontwikkelingen bij partners, zoals kinderopvang, zijn in beeld gebracht. Er is gekeken naar de huidige capaciteit en de prognose van de ruimtebehoefte. Dit alles is vertaald in een drietal categorieën (prioriteiten) om zo te komen tot de gewenste voorzieningenstructuur. Projecten zijn beschreven. Bij deze projecten zijn de schoolbesturen als bouwheer verantwoordelijk voor de uitvoering en de gemeente voor de financiering. De projecten onderwijshuisvesting waarvan de gemeente naast de financiering ook als bouwheer verantwoordelijk is voor de uitvoering, zijn opgenomen in het projectengedeelte van het projectenboek.

Gemeentelijke rol

De gemeente is verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van de financiële, ruimtelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de (ver)nieuwbouw van de onderwijshuisvesting.

Dit betekent dat de gemeente (het College) verantwoordelijk is voor het toetsen van het definitief ontwerp van het nieuwe schoolgebouw aan de randvoorwaarden en het vaststellen hiervan.

De schoolbesturen zijn als bouwheer verantwoordelijk voor de daadwerkelijke (ver)nieuwbouw van de scholen. Dit betekent dat de aanbestedingen, architectkeuze, ontwerpen, communicatie en alles wat bij het daadwerkelijke bouwproces hoort, een verantwoordelijkheid is van het schoolbestuur.

Bij een tweetal projecten (basisscholen De Wegwijzer -IKC De Tol-  en Pius X - IKC Heeswijk-  ) is de gemeente bouwheer en daarmee ook verantwoordelijk voor de aanbestedingen, architectkeuze, voorlopige en definitieve ontwerpen en alles wat bij het daadwerkelijke bouwproces hoort.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel van het project is het voorzien in de vraag naar onderwijshuisvesting. Activiteiten: het bewaken van het proces, de planning en vastgestelde budget van de nieuwbouw van elk van de onder het project vallende scholen/integrale kindcentra.

Het gewenste resultaat van het project is: gerealiseerde nieuwbouw scholen/integrale kindcentra (IKC's) binnen de planning en binnen het beschikbare budget.

Stand van zaken

De vraag en aanbod van onderwijshuisvesting zijn in de gehele gemeente nagenoeg in evenwicht. In Voorburg zal de vraag naar onderwijshuisvesting, conform de prognose, vanaf 2022/2023 geleidelijk afnemen. In Leidschendam zal de vraag t/m 2030 toenemen. In Stompwijk zijn vraag en aanbod tot 2034 in evenwicht.

De wettelijke taak en de beleidsambities zijn in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) uitgewerkt in bouwprojecten. Binnen de bouwprojecten wordt een onderscheid gemaakt naar periode van uitvoering. Dit levert een drietal categorieën op.

Categorie 1: Realisatie passende huisvesting 2019-2023.
In deze categorie vallen het realiseren van passende onderwijshuisvesting voor de basisscholen Pius X, Vijverhof, De Wegwijzer en Trampoline. Deze projecten zijn opgenomen in de begroting.

Categorie 2: Realisatie passende huisvesting 2023-2025.
In deze categorie vallen het realiseren van passende onderwijshuisvesting voor De Marie Bernadette en De Driemaster.
De projecten in deze categorie zijn opgenomen in de begroting.

Categorie 3: Realisatie passende huisvesting 2026-2034.
De projecten in deze categorie vormen een voorlopige lijst met scholen die mogelijk in aanmerking komen voor vervangende nieuwbouw. Het betreft Montessori NV&R, Essesteijn, De Parachute en SBO de Vliethorst. De noodzaak voor nieuwbouw zal worden bepaald op basis van een nadere scan van functionaliteit en technische staat. Uitvoering van deze projecten zal, indien de noodzaak blijkt, na 2025 in de begroting worden opgenomen.

Stand van zaken categorie 1 projecten:
De Wegwijzer/IKC De Tol (Leidschendam): De nieuwbouwwerkzaamheden zijn begin 2020 gestart. Ingebruikname van de nieuwbouw in het 2e kwartaal 2021. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het project nieuwbouw IKC De Tol. Deze is opgenomen in dit projectenboek en de informatie is te vinden op de gemeentewebsite: https://www.lv.nl/nieuwbouw-kindcentrum-de-tol

Pius X/IKC Heeswijk (Voorburg): Het definitief ontwerp is gereed en het investeringskrediet is door de gemeenteraad op 28 januari 2020 beschikbaar gesteld.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar het project nieuwbouw IKC Heeswijk in dit projectenboek en naar de website: https://www.ingesprekmetlv.nl/heeswijk

Vijverhof (Voorburg): Het schoolbestuur is in het 1e kwartaal 2020 gestart met voorbereidende werkzaamheden zoals het opstellen programma's van eisen. Medio 2020 is als architect DP6 geselecteerd. Momenteel vindt o.b.v. schetsontwerpen overleg plaats over de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Verwachting is dat dit overleg in de loop van het tweede kwartaal 2021 tot overeenstemming leidt. Vervolgens zal eind derde kwartaal 2021 het definitief ontwerp gereed zijn en zal de raad gevraagd worden het definitieve krediet vast te stellen.

Stand van zaken categorie 2 projecten:
Maria Bernadette: Het schoolbestuur is gestart met voorbereidende werkzaamheden om invulling te geven aan nieuwe huisvesting. Met de gemeente vindt nader overleg plaats over de locatie en de stedenbouwkundige randvoorwaarden. In verband met de coronacrisis heeft het college in januari 2021 prioriteiten gesteld voor de beleidsvorming en voor de uitvoering. Als onderdeel hiervan is besloten dat de gemeente in 2021 niet aan de vernieuwing van de school werkt..

Driemaster: Dit project zal in 2022/2023 nader vorm krijgen.

Financien
De kredieten voor de projecten uit het IHP zijn geindexeerd verwerkt in de meerjarenbegroting. Omdat de normbedragen ontoereikend zijn is er ook een stelpost PO krediet in de investeringsplanning opgenomen. Deze stelpost is gebaseerd op een realistische inschatting per project. Daarnaast worden de kredieten jaarlijks geindexeerd op basis van de VNG-bouwkostennorm. Deze indexering geldt voor projecten waarvan het Definitief-Ontwerp nog niet gereed is. Op deze manier wordt geprobeerd zo realistisch mogelijk te begroten.

In de meerjarenbegroting is reeds rekening gehouden met de volgende nieuwbouwplannen van de PO-scholen:
Wegwijzer/IKC de Tol; € 6.760.000
Pius X / IKC Heeswijk; € 8.686.792
IKC Trampoline; € 4.800.000
Vijverhof; € 4.396.354
Marie Bernadette; € 4.338.509
De definitieve kredieten op basis van de definitieve ontwerpen worden aan de gemeenteraad voorgelegd.

Planning

De Trampoline is in 2020 opgeleverd en in gebruik genomen.

De projecten De Wegwijzer en Pius X zijn reeds in uitvoering.

Voor De Vijverhof geldt dat voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe huisvesting verder vorm krijgen. (omvang/locatie/voorzieningenniveau/aantrekken adviseurs)

Voor de Driemaster en Maria Bernadette geldt dat er in 2022/2023 voorbereidende werkzaamheden plaats zullen vinden om de nieuwe huisvesting vorm te geven.

Communicatie

Met de omgeving wordt door de gemeente gecommuniceerd wanneer sprake is van een (gedeeltelijk) nieuwe locatie voor de school. De communicatie over de bouwplannen naar de omgeving vindt plaats door het schoolbestuur. Op de websites van de scholen van de lopende bouwprojecten staat ook de actuele stand van zaken.

Als sprake is van een tijdelijke huisvesting van een school wordt met het schoolbestuur afgestemd wie de communicatie naar de omgeving verzorgd. Op dit moment wordt het schoolgebouw aan de Oranje Nassaustraat gebruikt als wissellocatie voor de tijdelijke huisvesting van de scholen.

De raad wordt op de hoogte gesteld van de stand van zaken via het projecten- en externe initiatievenboek en bij de P&C-cyclus.

Risicomanagement

Aandachtspunt in het risicomanagement vormen  prijsstijgingen door marktontwikkelingen en eisen in het kader van (bijna) energieneutrale schoolgebouwen etc.  De beschikbaar gestelde budgetten zijn taakstellend en daarom is de gemeente extra alert op de kostenbewaking. Zie ook het Integraal Huisvestingsplan 2019-2023 met betrekking tot kostenontwikkelingen in de onderwijshuisvesting

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16