Ruimtelijke initiatieven

Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs (IHP 2019-2023)

Initiatief overzicht

De projecten onderwijshuisvesting Primair Onderwijs (IHP 2019 - 2023) en Voortgezet Onderwijs (IHP 2017-2026) zijn hier beschreven.

Initiatief status
Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Keus
ProgrammaOnderwijs
Interne opdrachtgeverCaroline Luberti
InitiatiefnemerSchoolbesturen Lucas Onderwijs, Panta Rhei, Stichting Montessori en Spinoza
AccounthouderCindy van Houts
Initiatiefkarakteristiek
PlanfaseDivers (verschilt per school)
Ruimtelijke procedureN.v.t.
Einddatum2023
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Volgende raads-/commissiebehandeling
N.v.t.
Intentieovereenkomst
N.v.t.
Anterieure overeenkomst
N.v.t.
Belangrijkste wijzigingen

IKC Heeswijk / Pius X - de bouw verloopt conform planning, oplevering medio december 2022.

De Vijverhof - Definitief Ontwerp gereed, er wordt een alternatief DO uitgewerkt met een verdiepte gymzaal. De haalbaarheid hiervan wordt eind oktober 2022 duidelijk.

St Maartenscollege – massastudie is in bewerking, hierin worden drie ontwerpvarianten vergeleken en financieel doorgerekend. Medio oktober 2022 wordt de massastudie opgeleverd.

Maria Bernadette - Programma van Eisen van de school is gereed. De architectenselectie zal naar verwachting eind 2022 plaats vinden.

Dalton College - Opdrachtverstrekking huisvestingsonderzoek eind 2022.

Initiatief inhoud

Het Integraal Huisvestingsplan voor het Primair Onderwijs (IHP PO) omschrijft de inzet van beleid voor de periode 2019-2023 en het Integraal Huisvestingsplan voor het Voortgezet Onderwijs (IHP VO) omschrijft de inzet van beleid voor de periode 2017-2026. De IHP’s omschrijven de gewenste voorzieningenstructuur voor onderwijshuisvesting op basis van een visie op onderwijs en onderwijshuisvesting. De projecten die vallen onder de investeringen onderwijshuisvesting Primair- en Voortgezet Onderwijs zijn hier beschreven. Bij deze projecten zijn de schoolbesturen als bouwheer verantwoordelijk voor de uitvoering en de gemeente voor de financiering. De projecten onderwijshuisvesting waarvan de gemeente naast de financiering ook als bouwheer verantwoordelijk is voor de uitvoering, zijn opgenomen in het projectengedeelte.

Samenvatting (algemeen)
De IHP’s hebben een strategisch karakter door vanuit visie, beleid en ontwikkelingen strategische keuzes te maken. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de wettelijke taak: het voorzien in voldoende en adequate onderwijshuisvesting.

Het IHP PO en het IHP VO omschrijven tevens de gewenste voorzieningenstructuur voor onderwijshuisvesting op basis van een visie op onderwijs en onderwijshuisvesting. Trends en beleidsontwikkelingen zijn geanalyseerd, ontwikkelingen bij partners, zoals kinderopvang, zijn in beeld gebracht. Er is gekeken naar de huidige capaciteit en de prognose van de ruimtebehoefte.

Daar het IHP PO in 2023 geactualiseerd dient te worden is, in overeenstemming, met de schoolbesturen de wens geuit om het IHP PO te bundelen met het IHP VO. Door deze IHP’s te bundelen tot één IHP is betere afstemming in planning mogelijk en wordt de integrale samenwerking tussen PO en VO bevorderd. De huidige beleidsregels zoals de volumeafspraken, realiseren van IKC’s worden breed geëvalueerd en nieuwe beleidsregels zoals bijvoorbeeld verduurzaming van onderwijsgebouwen kunnen worden afgestemd met al schoolbesturen voor ze in het IHP worden toegevoegd. Het concept IHP wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Gemeentelijke rol

De gemeente is verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van de financiële, ruimtelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de (ver)nieuwbouw van de onderwijshuisvesting. Dit betekent dat de gemeente (het College) verantwoordelijk is voor het toetsen van het definitief ontwerp van het nieuwe schoolgebouw aan de randvoorwaarden en het vaststellen hiervan. De schoolbesturen zijn als bouwheer verantwoordelijk voor de daadwerkelijke (ver)nieuwbouw van de scholen. Dit betekent dat de aanbestedingen, architectkeuze, ontwerpen en alles wat bij het daadwerkelijke bouwproces hoort, een verantwoordelijkheid is van het schoolbestuur. Bij het project Pius X - IKC Heeswijk-  is de gemeente bouwheer en daarmee ook verantwoordelijk voor de aanbestedingen, architectkeuze, voorlopige en definitieve ontwerpen en alles wat bij het daadwerkelijke bouwproces hoort.

Participatie & communicatie
Het betrekken van inwoners, ondernemers en/of maatschappelijke organisaties bij projecten, bijvoorbeeld in een klankborgroep, evenals de (tijdige) communicatie met omwonenden en andere stakeholders is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de gemeente als het het schoolbestuur.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel van het project is het voorzien in de vraag naar onderwijshuisvesting.
Activiteiten: het bewaken van het proces, de planning en vastgestelde budget van de nieuwbouw van elk van de onder het project vallende scholen/integrale kindcentra.

Het gewenste resultaat van het project is: gerealiseerde nieuwbouw scholen/integrale kindcentra (IKC's) binnen de planning en binnen het beschikbare budget.

Stand van zaken

De vraag en aanbod van onderwijshuisvesting zijn in de gehele gemeente nagenoeg in evenwicht. In Voorburg zal de vraag naar onderwijshuisvesting, conform de prognose, vanaf 2022/2023 geleidelijk afnemen. In Leidschendam zal de vraag t/m 2030 toenemen. In Stompwijk zijn vraag en aanbod tot 2034 in evenwicht.

De wettelijke taak en de beleidsambities zijn in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) uitgewerkt in bouwprojecten. Binnen de bouwprojecten is een onderscheid gemaakt naar periode van uitvoering. Dit levert een drietal categorieën op.

Categorie 1: Realisatie passende huisvesting 2019-2023.
In deze categorie vallen het realiseren van passende onderwijshuisvesting voor de basisscholen Pius X en Vijverhof en middelbare school St. Maartenscollege. Deze projecten zijn opgenomen in de begroting.

Categorie 2: Realisatie passende huisvesting 2023-2025.
In deze categorie vallen het realiseren van passende onderwijshuisvesting voor basisscholen De Marie Bernadette en voortgezet onderwijsschool Dalton College.

De projecten in deze categorie zijn opgenomen in de begroting.

Categorie 3: Realisatie passende huisvesting 2026-2034.
De projecten in deze categorie vormen een voorlopige lijst met scholen die mogelijk in aanmerking komen voor vervangende nieuwbouw. Het betreft basisscholen Montessori NV&R, Essesteijn, De Parachute en SBO de Vliethorst. De noodzaak voor nieuwbouw zal worden bepaald op basis van een nadere scan van functionaliteit en technische staat. Uitvoering van deze projecten zal, indien de noodzaak blijkt, na 2025 in de begroting worden opgenomen.

Stand van zaken categorie 1 projecten:
Pius X/IKC Heeswijk (Voorburg): In september 2021 is gestart met de bouw (oplevering eind 2022). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het project nieuwbouw IKC Heeswijk in dit projectenboek en naar de website: www.lv.nl/heeswijk

De Vijverhof (Voorburg): Het definitief ontwerp is gereed, er wordt een alternatief DO uitgewerkt met een verdiepte gymzaal. De haalbaarheid hiervan wordt eind oktober 2022 duidelijk. De gemeenteraad besluit naar verwachting in januari 2023 over het definitief ontwerp en het benodigde krediet. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.devijverhof.nl

Stand van zaken categorie 2 projecten:
Maria Bernadette: Het schoolbestuur heeft een Programma van Eisen opgesteld. Met de gemeente vindt nader overleg plaats over de locatie en de stedenbouwkundige randvoorwaarden.

Financiën
De kredieten voor de projecten uit het IHP zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Omdat de normbedragen ontoereikend zijn is er ook een stelpost PO-krediet en een stelpost VO-krediet in de investeringsplanning opgenomen. Deze stelposten zijn gebaseerd op een realistische inschatting per project. Daarnaast worden de kredieten jaarlijks geïndexeerd op basis van de VNG-bouwkostennorm. Deze indexering geldt voor projecten waarvan het Definitief-Ontwerp nog niet gereed is. Op deze manier wordt geprobeerd zo realistisch mogelijk te begroten.

In de meerjarenbegroting is reeds rekening gehouden met de volgende nieuwbouwplannen van de PO- en VO-scholen:

  • Pius X / IKC Heeswijk
  • Vijverhof
  • Maria Bernadette
  • St. Maartenscollege
  • Dalton Voorburg

De definitieve kredieten op basis van de definitieve ontwerpen worden aan de gemeenteraad voorgelegd.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Oplevering IKC Heeswijk

december 2022

Vijverhof - alternatief definitief ontwerp

oktober 2022

St. Maartenscollege - massastudie varianten

oktober 2022

Maria Bernadette - start ontwerpfase

januari 2023

Dalton College - opdracht huisvestingsonderzoek

december 2022

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Oplevering / ingebruikname IKC Heeswijk

omwonenden

december 2022

Vijverhofschool

klankbordgroepbijeenkomst

november 2022

Massastudie St. Maartenscollege

omwonenden

oktober 2022

Wanneer er sprake is van een (ver)nieuwbouwproject voor een school wordt door de gemeente met de omgeving gecommuniceerd. Dit gebeurt met name via buurt informatieavonden. De communicatie naar de omgeving toe over de concrete bouwplannen vindt plaats door het schoolbestuur. Op de websites van de scholen van de lopende bouwprojecten staat altijd de actuele stand van zaken.

Als sprake is van een tijdelijke huisvesting van een school wordt met het schoolbestuur afgestemd wie de communicatie naar de omgeving verzorgd. Op dit moment wordt het schoolgebouw aan de Oranje Nassaustraat gebruikt als wissellocatie voor de tijdelijke huisvesting van de scholen.

De gemeenteraad wordt op de hoogte gesteld van de stand van zaken via het projecten- en externe initiatievenboek en bij de P&C-cyclus.

Risicomanagement

Aandachtspunt in het risicomanagement vormen  prijsstijgingen door marktontwikkelingen en eisen in het kader van (bijna) energieneutrale schoolgebouwen etc.  De beschikbaar gestelde budgetten zijn taakstellend en daarom is de gemeente extra alert op de kostenbewaking. Zie ook het Integraal Huisvestingsplan 2019-2023 met betrekking tot kostenontwikkelingen in de onderwijshuisvesting

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 15:21:48 met de export van 11/10/2022 14:32:36