Ruimtelijke initiatieven

Pleunis-locatie

Initiatief overzicht

Ontwikkeling van woningbouw op het terrein van de voormalige tegelhandel Pleunis aan het Westeinde te Voorburg.

Pleunis-locatie

1 / 3
Afbeelding 1 behorende bij Pleunis-locatie
2 / 3
Afbeelding 2 behorende bij Pleunis-locatie
3 / 3
Afbeelding 3 behorende bij Pleunis-locatie

Project locatie

Initiatief status
Risico profiel

Laag

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Rouwendal
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Interne opdrachtgeverCarl de Koning
InitiatiefnemerDe Vries en Verburg Ontwikkeling BV
AccounthouderRosa Goossens
Initiatiefkarakteristiek
PlanfaseOmgevingsvergunning is verleend met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ruimtelijke procedureUitgebreide WABO procedure
EinddatumQ2 2022
RisicoprofielLaag
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
9 maart 2021 Verklaring van geen bedenkingen en zienswijzennota vastgesteld door de Raad
Volgende raads-/commissiebehandeling
N.v.t.
Intentieovereenkomst
22 juli 2014
Anterieure overeenkomst
Overgenomen 28 augustus 2019
Belangrijkste wijzigingen

Op 9 maart 2021 heeft de raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, de zienswijzennota en de ontwerp omgevingsvergunning vastgesteld voor de realisatie van vier appartementen en twee eengezinswoningen aan het Westeinde 132b, 132c en 132d. De omgevingsvergunning is onherroepelijk. Bouw is gestart juni 2021 en verloopt voorspoedig.

Gemeentelijke rol

Op 17 november 2015 is het ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van de Pleunislocatie door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten/randvoorwaarden voor de herontwikkeling vastgelegd. De omwonenden zijn via werkgroepen en inloopavonden betrokken geweest bij de tot standkoming ervan. In het tweede kwartaal van 2019 is het projectgebied van eigenaar gewisseld.
De huidige initiatiefnemer ontwikkelt voor eigen rekening en eigen risico. De gemeente neemt procesmatig een faciliterende rol in en stelt als randvoorwaarde dat goed gecommuniceerd wordt met bewoners en ondernemers in het gebied. Hierbij is beperken van de overlast gezien meerdere initiatieven in dit gebied een aandachtspunt. De ontwikkelaar neemt hier actief actie op en maakt afspraken met de omgeving over erfafscheiding, bereikbaarheid van het terrein en de bouwfase.

Taken gemeente:

 • het opstellen van een ruimtelijk kader (programma van eisen) en eventueel een beeldkwaliteitsplan (vastgesteld 17-11-2015);
 • het toetsen van het stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en het voorlopig ontwerp;
 • het toetsen van de ruimtelijke onderbouwing;
 • het opstellen van een kostenbegroting op grond van het in de Wro wettelijk verplichte kostenverhaal;
 • het voeren van overleg en communicatie over de (her)ontwikkeling in algemene zin met derden;
 • het opstellen van (eventuele) vervolgovereenkomsten, zoals een anterieure overeenkomst (anterieure overeenkomst ondertekend 13-02-2019 & sinds 28-8-2019 op naam van de Vries en Verburg);
 • het eventueel opstellen van een ontwerp planologisch besluit (inclusief het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing op basis van de noodzakelijke door de ontwikkelaar verrichte onderzoeken) ;
 • het managen van de gemeentelijke begeleiding van de voorgenomen (her)ontwikkeling;
 • het eventueel opstellen van divers kaartmateriaal;
 • afstemming met betrekking tot civieltechnische werkzaamheden.

Taken initiatiefnemer:

 • het uitvoeren van de diverse onderzoeken die nodig zijn voor de beoogde bestemmingsplanwijziging of het beoogde planologisch besluit, zoals onderzoeken op het gebied van flora en fauna, monumenten, archeologie, bodemkwaliteit, fijnstof, kabels/leidingen, geluid en waterhuishouding;
 • het doen van alle overige onderzoeken om te kunnen voldoen aan de eisen die een goede ruimtelijke onderbouwing vereist;
 • het verrichten van marktonderzoek met het oog op de product-marktcombinatie;
 • het opstellen van een stedenbouwkundig plan, inclusief eventuele particuliere parkeervoorzieningen;
 • het opstellen van een inrichtingsplan;
 • het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden tot het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen noodzakelijk om de (her)ontwikkeling te kunnen realiseren;
 • het uitvoeren van een onderzoek naar eventuele veroorzaakte planschade en de omvang daarvan;
 • het voeren van overleg en communicatie over de (her)ontwikkeling in specifieke gevallen met derden;
 • het opstellen van een schetsontwerp en een voorlopig ontwerp.

Doelstelling en gewenst resultaat

Eigenaar van de Pleunislocatie is De Vries en Verburg Ontwikkeling BV. De Vries en Verburg gaat de locatie herontwikkelen tot woningbouw. De eigenaar heeft de overeenkomsten met de vorige eigenaar Suo Marte overgenomen en is door de gemeente als contractpartij aangemerkt. De Vries en Verburg heeft op 18 oktober 2019 de omgevingsvergunning voor de realisatie van 2 eengezinswoningen en 4 appartementen ingediend bij de gemeente. Op 7 juli 2020 heeft de raad ingestemd met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning. Tijdens inzageperiode zijn er zienswijzen ingediend. In december 2020 is de zienswijzennota vastgesteld door college. Op 9 maart 2021 is de definitieve verklaring van geen bedenkingen en de zienswijzennota vastgesteld in de raad. De bouwwerkzaamheden zijn gestart in juni 2021.

Resultaat

 • een afgeronde planologische procedure (uitgebreide omgevingsvergunning);
 • verlening omgevingsvergunning;
 • realisatie 6 woningen;
 • inrichten woonomgeving.

Stand van zaken

De gemeente heeft op 17 november 2015 het ruimtelijk kader vastgesteld voor de herontwikkeling. Het kader is tot stand gekomen op basis van input van de ontwikkelaar, een inloopavond voor belanghebbenden en een werkgroep die drie keer bijeen is geweest (met o.a. ontwikkelaar, enkele omwonenden en stedenbouwkundige van de gemeente). Het concept ruimtelijk kader is aan de belanghebbenden tijdens een inloopavond op 9 juli 2015 gepresenteerd. De reacties die zijn binnengekomen zijn voor zover mogelijk verwerkt in het definitieve ruimtelijk kader.

De ontwikkelaar meent dat het plan, rekening houdend met de uitgangspunten in het ruimtelijk kader, haalbaar is. Verdere afspraken over het project zijn vastgelegd in de anterieure overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar. De afspraken betreffen ondermeer plankostenverhaal, taak- en rolverdeling, planning, de planologische procedure en planschade.
De anterieure overeenkomst is 13 februari 2019 ondertekend.

In het tweede kwartaal van 2019 heeft Suo Marte de locatie verkocht aan een andere ontwikkelaar. Dit is de Vries en Verburg. Zij zijn de huidige contractpartij voor de gemeente.
In de zomer 2019 heeft De Vries en Verburg een bewonersbijeenkomst gehouden om zich voor te stellen en haar plan aan de buurt te presenteren. Dit plan wijkt niet af van het eerder opgestelde plan van Suo Marte. De Vries en Verburg heeft de verkoopprocedure voor de woningen opgestart.

Op 18 oktober 2019 heeft De Vries en Verburg de omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente. Deze is middels een uitgebreide WABO-procedure afgehandeld. Op 7 juli 2020 heeft de raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen vastgesteld. De stukken hebben tussen 6 augustus en 16 september 2020 ter inzage gelegen. Op 8 september 2020 is er een bewoners informatiebijeenkomst om hen te informeren over het plan en de realisatie ervan. Er zijn 6 zienswijzen ingediend. In de geformuleerde zienswijzennota is reactie op de zienswijzen geformuleerd. Op 8 december 2020 heeft het college ingestemd met zienswijzennota en ongewijzigde verklaring van geen bedenkingen. Op 9 maart 2021 heeft de raad de definitieve verklaring van geen bedenkingen en de zienswijzennota vastgesteld. In juni 2021 zijn de bouwwerkzaamheden gestart en verlopen voorspoedig. De omgeving is hierover door de bouwer geïnformeerd en wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Vaststellen ruimtelijk kader

2de helft 2015

Raad

17 november 2015

Anterieure overeenkomst

13 februari 2019

College

Nieuwe contractpartij

28 augustus 2019

De Vries en Verburg Ontwikkeling BV is nieuwe eigenaar

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Q4 2019 - Q2 2020

College

7 juli 2020

In overleg met de ontwikkelaar is gekozen voor een uitgebreide Wabo-procedure.

Verklaring van geen bedenkingen

Q1 2021

Raad

9 maart 2021

Verklaring van geen bedenkingen en zienswijzennota

Start bouw

juni 2021

Nee

Oplevering

Q3 2022

Nee

Communicatie

Omwonenden hebben tijdens inloopavonden, gesprekken en een werkgroep input kunnen leveren voor het ruimtelijk kader. Het concept ruimtelijk kader is tijdens een inloopavond op 9 juli 2015 aan belanghebbenden gepresenteerd. Omwonenden zijn eind november 2015 per brief geïnformeerd over de besluitvorming omtrent het ruimtelijk kader. Gekoppeld aan de vaststelling van het ruimtelijk kader is een nieuwsflits uitgebracht. In de zomer van 2019 heeft de nieuwe ontwikkelaar zich voorgesteld.

Door middel van ondermeer het projectenboek en de projectpagina op de gemeentesite, nieuwsbrieven en inloopavonden worden omwonenden over het verloop van het project en de bouw.
De ontwikkelaar communiceert over het bouwproces naar omwonenden. In het voorjaar en zomer van 2020 hebben de gemeente en ontwikkelaar gezamenlijk verschillende gesprekken gevoerd met omwonenden voor de afstemming van de realisatie van het plan. Ook was er op 8 september 2020 een informatiebijeenkomst om bewoners te infomeren over de actuele status van het plan, de bouwfase en daarbij de gelegenheid te bieden hun vragen te stellen. Via de gemeentelijke nieuwsbrief is gecommuniceerd over de planologische procedure en instemming van college met verklaring van geen bedenkingen en zienswijzennota. De bouwer informeert de omgeving met brieven over de sloop- en bouwwerkzaamheden.

Risicomanagement

Het project is een initiatief van derden. De gemeente heeft hierdoor geen directe financiële risico’s met betrekking tot dit project. Wel is er sprake van een maatschappelijk risico als gevolg van een mogelijk gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Met goede communicatie naar omwonenden wordt getracht dit risico zo veel mogelijk te voorkomen. Doordat er meerdere bouwplannen in de omgeving gepland staan vraagt de omgeving de gemeente om een goede afstemming tussen de realisatie van deze plannen om overlast en druk op de leefomgeving te voorkomen. Hiervoor is een gemeentelijke projectgroep opgericht en een projectenpagina gemaakt op de gemeentelijke website.  www.lv.nl/pleunis

Deze pagina is gebouwd op 02/24/2022 15:42:33 met de export van 02/24/2022 13:10:49