Ruimtelijke initiatieven

Pleunis-locatie

Initiatief overzicht

Ontwikkeling van woningbouw op het terrein van de voormalige tegelhandel Pleunis aan het Westeinde te Voorburg.

Pleunis-locatie

1 / 3
Afbeelding 1 behorende bij Pleunis-locatie
2 / 3
Afbeelding 2 behorende bij Pleunis-locatie
3 / 3
Afbeelding 3 behorende bij Pleunis-locatie

Project locatie

Initiatief status
Risico profiel

Laag

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur
PortefeuillehouderBurgemeester Bijl
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Interne opdrachtgeverCarl de Koning
InitiatiefnemerDe Vries en Verburg Ontwikkeling BV
AccounthouderCarl de Koning
Initiatiefkarakteristiek
PlanfaseOmgevingsvergunning is verleend met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ruimtelijke procedureUitgebreide WABO procedure
EinddatumQ2 2022
RisicoprofielLaag
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
9 maart 2021 Verklaring van geen bedenkingen en zienswijzennota vastgesteld door de Raad
Volgende raads-/commissiebehandeling
N.v.t.
Intentieovereenkomst
22 juli 2014
Anterieure overeenkomst
Overgenomen 28 augustus 2019
Belangrijkste wijzigingen

Geen wijzigingen ten opzichte van de vorige rapportage. De woningen worden naar verwachting eind 2022 opgeleverd. Dit project wordt dan ook in 2023 niet meer opgenomen in het projectenboek.

Gemeentelijke rol

Faciliterend. Het is een project dat door derden wordt ontwikkeld.

Doelstelling en gewenst resultaat

Eigenaar van de Pleunislocatie is De Vries en Verburg Ontwikkeling BV. De Vries en Verburg gaat de locatie herontwikkelen tot woningbouw. De eigenaar heeft de overeenkomsten met de vorige eigenaar Suo Marte overgenomen en is door de gemeente als contractpartij aangemerkt. De Vries en Verburg heeft op 18 oktober 2019 de omgevingsvergunning voor de realisatie van 2 eengezinswoningen en 4 appartementen ingediend bij de gemeente. Op 7 juli 2020 heeft de raad ingestemd met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning. Tijdens inzageperiode zijn er zienswijzen ingediend. In december 2020 is de zienswijzennota vastgesteld door college. Op 9 maart 2021 is de definitieve verklaring van geen bedenkingen en de zienswijzennota vastgesteld in de raad. De bouwwerkzaamheden zijn gestart in juni 2021.

Resultaat

  • een afgeronde planologische procedure (uitgebreide omgevingsvergunning)
  • verlening omgevingsvergunning
  • realisatie 6 woningen
  • inrichten woonomgeving

Stand van zaken

In 2020 is de planologische procedure gestart hetgeen in maart 2021 heeft geresulteerd tot vergunningverlening. In juni 2021 zijn de bouwwerkzaamheden gestart. Deze verlopen voorspoedig. Oplevering van de woning wordt eind 2022 verwacht.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Vaststellen ruimtelijk kader

2de helft 2015

Raad

17 november 2015

Anterieure overeenkomst

13 februari 2019

College

Nieuwe contractpartij

28 augustus 2019

De Vries en Verburg Ontwikkeling BV is nieuwe eigenaar

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Q4 2019 - Q2 2020

College

7 juli 2020

In overleg met de ontwikkelaar is gekozen voor een uitgebreide Wabo-procedure.

Verklaring van geen bedenkingen

Q1 2021

Raad

9 maart 2021

Verklaring van geen bedenkingen en zienswijzennota

Start bouw

juni 2021

Nee

Oplevering

Q4 2022

Nee

Communicatie

Omwonenden hebben tijdens inloopavonden, gesprekken en een werkgroep input kunnen leveren voor het ruimtelijk kader. Het concept ruimtelijk kader is tijdens een inloopavond op 9 juli 2015 aan belanghebbenden gepresenteerd. Omwonenden zijn eind november 2015 per brief geïnformeerd over de besluitvorming omtrent het ruimtelijk kader. Gekoppeld aan de vaststelling van het ruimtelijk kader is een nieuwsflits uitgebracht. In de zomer van 2019 heeft de nieuwe ontwikkelaar zich voorgesteld.

Door middel van onder meer het projectenboek en de projectpagina op de gemeentesite, nieuwsbrieven en inloopavonden worden omwonenden over het verloop van het project en de bouw.
De ontwikkelaar communiceert over het bouwproces naar omwonenden. In het voorjaar en zomer van 2020 hebben de gemeente en ontwikkelaar gezamenlijk verschillende gesprekken gevoerd met omwonenden voor de afstemming van de realisatie van het plan. Ook was er op 8 september 2020 een informatiebijeenkomst om bewoners te infomeren over de actuele status van het plan, de bouwfase en daarbij de gelegenheid te bieden hun vragen te stellen. Via de gemeentelijke nieuwsbrief is gecommuniceerd over de planologische procedure en instemming van college met verklaring van geen bedenkingen en zienswijzennota. De bouwer informeert de omgeving met brieven over het verloop van de bouwwerkzaamheden.

Risicomanagement

Het project is een initiatief van derden. De gemeente heeft hierdoor geen directe financiële risico’s met betrekking tot dit project. Wel is er sprake van een maatschappelijk risico als gevolg van een mogelijk gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Met goede communicatie naar omwonenden wordt getracht dit risico zo veel mogelijk te voorkomen. Doordat er meerdere bouwplannen in de omgeving gepland staan vraagt de omgeving de gemeente om een goede afstemming tussen de realisatie van deze plannen om overlast en druk op de leefomgeving te voorkomen. Hiervoor is een gemeentelijke projectgroep opgericht en een projectenpagina gemaakt op de gemeentelijke website.  www.lv.nl/pleunis

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 15:21:48 met de export van 11/10/2022 14:32:36