Ruimtelijke initiatieven

Project Park070 (CBS-locatie)

Initiatief overzicht

De Ontwikkelcombinatie CBS B.V. transformeert de voormalige locatie van het CBS naar een woonlocatie. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente zoals beschreven in de Structuurvisie Ruimte voor Wensen, herijking 2012.

Project locatie

Initiatief status
Risico profiel

Laag

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Van Eekelen
ProgrammaEconomie
Interne opdrachtgeverCarl de Koning
InitiatiefnemerOntwikkelcombinatie CBS B.V.
AccounthouderCarl de Koning
Initiatiefkarakteristiek
PlanfaseRealisatie
Ruimtelijke procedureBestemmingsplan en omgevingsvergunning (afgerond)
Einddatum2022
Risicoprofiellaag
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
10 juli 2018
Volgende raads-/commissiebehandeling
Intentieovereenkomst
6 maart 2015
Anterieure overeenkomst
23 mei 2016
Belangrijkste wijzigingen

Dit bouwplan is inmiddels afgerond. De inrichting van de omliggende openbare ruimten is naar verwachting begin 2023 voltooid. Dit is de laatste keer dat het project wordt opgenomen in het projectenboek.

Gemeentelijke rol

De initiatiefnemer (CBS b.v.) ontwikkelt voor eigen rekening en risico. De bouw was in handen gelegd van de bouwcombinatie Park 070 VOF, bestaande uit Van Wijnen Haarlemmermeer b.v. en Schouten Bouw. In juli 2019 is deze samenwerking beëindigd en is tevens genoemde VOF ontbonden. De bouw wordt volledig zelfstandig door Van Wijnen Haarlemmermeer b.v. gerealiseerd.

De rol van de gemeente is het faciliteren van de nieuwbouwplannen voor het wooncomplex Park070. De planologische procedures zijn doorlopen. Gedurende de realisatiefase houdt de gemeente toezicht op de bouwactiviteiten en de inrichting van de woonomgeving.

Doelstelling en gewenst resultaat

Belang gemeente
In de Structuurvisie is de CBS-locatie benoemd als knoop met het accent op wonen. De gemeente heeft als belang dat er op die plek een transformatie plaatsvindt van werken naar wonen. De ambities die daarbij horen zijn:

 • de groene woonstad versterken
 • de groei van de bevolking faciliteren in binnenstedelijk gebied
 • streven naar het behoud en versterking van het groene karakter
 • verbreding van de woonmilieus en diversiteit binnen de wijken

Verder is het belang van de gemeente dat stakeholders voldoende inbreng kunnen leveren in het planproces.

Doelen en resultaat
Het initiatief heeft als doel het voormalige kantoorgebouw van het CBS te slopen en bovenop de te handhaven parkeergarage woningen te realiseren. Het betreft verschillende typen woningen in verschillende prijsklassen en zowel koop als huur: eengezinswoningen, appartementen, beneden- en bovenwoningen. Bij oplevering is er een nieuwe autoluwe woonwijk gerealiseerd met een diversiteit aan woningen met daartussen een openbaar toegankelijke ruimte die goed is aangesloten op de bestaande of vernieuwde (parkzijde en Waterspoorpark) openbare ruimte. Het woningbouwprogramma bevordert onder meer de doorstroming vanuit de bestaande woningvoorraad.

Op 10 juli 2018 is het bestemmingsplan Park070 vastgesteld. Op 14 november 2018 is de omgevingsvergunning verleend.

Het eindresultaat is de realisatie van 229 woningen.

Stand van zaken

2018

 • start van de bestemmingsplan procedure, resulterend in vaststelling van het plan in juli 2018. Omtrent deze procedure vinden informatiebijeenkomsten plaats
 • verlening van de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw en sloop van het CBS-complex
 • sloop van het CBS-complex tot aan de eerste verdiepingsvloer

2019

 • sloop van het restant van het CBS-complex (met behoud van de kelders die onderdeel gaan uitmaken van de nieuwbouw)
 • wijziging van de omgevingsvergunning (juni 2019). Omzetting van de indeling van enkele appartementen, beter aansluitend op de woningmarkt. Verder zijn er enkele beperkte bouwkundige bijstellingen in het bouwplan doorgevoerd omwille van de financiële haalbaarheid van het plan. Deze wijzigingen hebben niet geleid tot een aanpassing van het stedenbouwkundig plan en verkregen de instemming van de Welstandscommissie. Het aantal te bouwen woningen blijft onveranderd, namelijk 229
 • wijziging van de tenaamstelling van de omgevingsvergunning (juli 2019). De ontwikkelingscombinatie CBS b.v. heeft met instemming van de gemeente de vergunning omgezet naar de inmiddels opgerichte bouwcombinatie Park 070 VOF. Zoals aangegeven is deze VOF ontbonden en is Van Wijnen Haarlemmermeer b.v. de zelfstandig uitvoerend aannemer
 • in november 2019 vinden alle voorbereidingen op de nieuwbouw plaats. De bouw start in december 2019 met het aanbrengen van de heipalen en de aanleg van de warmte-koude opslagbronnen

2020

 • Q1: afronden van de heiwerkzaamheden en start van de ruwbouw van de woningen
 • Q3: start van de gevelbouw

2021 en 2022
Medio 2021 is gestart met de inpandige afbouw van de woningen.  In de periode van maart tot en met mei 2022 zijn de woningen opgeleverd aan de bewoners. Dit is conform de bouwplanning verlopen. Het openbaar gebied dat aan de zijde van de Prinses Beatrixlaan een hoogwaardige inrichting als park verkrijgt zal begin 2023 zijn aangelegd.

In de vijver van park ’t Loo zal een kunstwerk worden geplaatst. Dit kunstwerk (dat door de ontwikkelaar van Park 070 aan de gemeente is aangeboden) zal worden vervaardigd door kunstenaar Auke de Vries.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Ruimtelijk kader en concept anterieure overeenkomst gereed

eind oktober 2015

College 29 maart 2016

26 april 2016

Afgerond middels ondertekening anterieure overeenkomst op 23 mei 2016

Bestemmingsplan procedure

april tot juli 2018

Raad 10 juli 2018 (vaststelling)

Procedure is afgerond

Sloop voormalig CBS-gebouw

afronding sloop september 2019

Nee

De sloop is afgerond

Omgevingsvergunning

14 november 2018 verleend

College

Wijzigingsvergunning verleend in juni 2019. Tenaamstelling vergunning omgezet in juli 2019.

Start bouw

Q4 2019

De bouw start in december 2019

Oplevering

zomer 2022

Voltooid

Communicatie

Projectinformatie op de website van de gemeente is te vinden op www.lv.nl/park070.

In 2015 tot en met 2017 zijn informatiebijeenkomsten gehouden over de transformatievisie, het stedenbouwkundig plan en het ruimtelijk kader. CBS b.v. heeft in die tijd informatiedagen georganiseerd voor potentiële kopers. Met de omliggende bedrijven is in 2017 en 2018 specifiek gesproken over de bouwplannen, de beoogde bouwlogistiek en de bereikbaarheid gedurende de uitvoeringsfase van het project.

In april 2018 is een informatiebijeenkomst gehouden over de inrichting van de openbare ruimten en de in die periode opgestarte bestemmingsplan procedure.

De bedrijven en bewoners in de directie omgeving zijn in februari 2018 en juli 2019 schriftelijk in kennis gesteld van de planning van de sloopwerkzaamheden. In de eerder gehouden informatiebijeenkomst is de planning en de aanpak van de sloop tevens toegelicht.

CBS b.v. heeft voor de verkoop van de woningen een website ingesteld: www.park070.nl. De ontwikkelaar verzorgt het omgevingsmanagement gedurende de bouwperiode. Daar waar noodzakelijk geacht zal vanuit de gemeente (aanvullend) worden gecommuniceerd.

Op 28 oktober 2019 heeft Van Wijnen Haarlemmermeer b.v. een informatiebijeenkomst gehouden over de wijze waarop de bouw gaat plaatsvinden. Voor de omwonenden en belanghebbenden was er een website beschikbaar en heeft de aannemer een spreekuur gehouden voor vragen uit de buurt.

Risicomanagement

De transformatie is een initiatief van CBS b.v. De gemeente heeft geen financiële risico’s met betrekking tot dit project. Wel is er sprake van een maatschappelijk risico ingeval van onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de realisatie van het project. Met de inzet van de juiste communicatiemiddelen wordt gewerkt aan de beperking van risico's. De gemeente en ontwikkelaar voeren structureel overleg over de voortgang van dit project en de relevante omgevingsaangelegenheden.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 15:21:48 met de export van 11/10/2022 14:32:36