Ruimtelijke initiatieven

Project Park070 (CBS-locatie)

Initiatief overzicht

De Ontwikkelcombinatie CBS B.V. transformeert de voormalige locatie van het CBS naar een woonlocatie. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente zoals beschreven in de Structuurvisie Ruimte voor Wensen, herijking 2012.

Project locatie

Initiatief status
Risico profiel

Laag

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Van Eekelen
ProgrammaEconomie
Interne opdrachtgeverCarl de Koning
InitiatiefnemerOntwikkelcombinatie CBS B.V.
AccounthouderCarl de Koning
Initiatiefkarakteristiek
PlanfaseRealisatie
Ruimtelijke procedureBestemmingsplan en omgevingsvergunning (afgerond)
Einddatum2022
Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
10 juli 2018
Volgende raads-/commissiebehandeling
Intentieovereenkomst
6 maart 2015
Anterieure overeenkomst
23 mei 2016
Belangrijkste wijzigingen

1. Financiën: niet van toepassing

2. Planning: geen wijzigingen

3. Communicatie: geen wijzigingen

4. risicomanagement: geen wijzigingen

Gemeentelijke rol

De initiatiefnemer (CBS b.v.) ontwikkelt voor eigen rekening en risico. De bouw was in handen gelegd van de bouwcombinatie Park 070 VOF, bestaande uit Van Wijnen Haarlemmermeer b.v. en Schouten Bouw. In juli 2019 is deze samenwerking beëindigd en is tevens genoemde VOF ontbonden. De bouw wordt volledig zelfstandig door Van Wijnen Haarlemmermeer b.v. gerealiseerd.

De rol van de gemeente is het faciliteren van de nieuwbouwplannen voor het wooncomplex Park070. De planologische procedures zijn doorlopen. Gedurende de realisatiefase houdt de gemeente toezicht op de bouwactiviteiten en de inrichting van de woonomgeving.

Doelstelling en gewenst resultaat

Belang gemeente
In de Structuurvisie is de CBS-locatie benoemd als knoop met het accent op wonen. De gemeente heeft als belang dat er op die plek een transformatie plaatsvindt van werken naar wonen. De ambities die daarbij horen zijn:

 • de groene woonstad versterken;
 • de groei van de bevolking faciliteren in binnenstedelijk gebied;
 • streven naar het behoud en versterking van het groene karakter;
 • verbreding van de woonmilieus en diversiteit binnen de wijken.

Verder is het belang van de gemeente dat stakeholders voldoende inbreng kunnen leveren in het planproces.

Doelen en resultaat
Het initiatief heeft als doel het voormalige kantoorgebouw van het CBS te slopen en bovenop de te handhaven parkeergarage woningen te realiseren. Het betreft verschillende typen woningen in verschillende prijsklassen en zowel koop als huur: eengezinswoningen, appartementen, beneden- en bovenwoningen. Bij oplevering is er een nieuwe autoluwe woonwijk gerealiseerd met een diversiteit aan woningen met daartussen een openbaar toegankelijke ruimte die goed is aangesloten op de bestaande of vernieuwde (parkzijde en Waterspoorpark) openbare ruimte. Het woningbouwprogramma bevordert onder meer de doorstroming vanuit de bestaande woningvoorraad.

Op 10 juli 2018 is het bestemmingsplan Park070 vastgesteld.
Op 14 november 2018 is de omgevingsvergunning verleend.

Het eindresultaat is de realisatie van 229 woningen.

Stand van zaken

2018

 • Start van de bestemmingsplan procedure, resulterend in vaststelling van het plan in juli 2018. Omtrent deze procedure vinden informatiebijeenkomsten plaats.
 • Verlening van de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw en sloop van het CBS-complex.
 • Sloop van het CBS-complex tot aan de eerste verdiepingsvloer.

2019

 • Sloop van het restant van het CBS-complex (met behoud van de kelders die onderdeel gaan uitmaken van de nieuwbouw).
 • Wijziging van de omgevingsvergunning (juni 2019). Omzetting van de indeling van enkele appartementen, beter aansluitend op de woningmarkt. Verder zijn er enkele beperkte bouwkundige bijstellingen in het bouwplan doorgevoerd omwille van de financiële haalbaarheid van het plan. Deze wijzigingen hebben niet geleid tot een aanpassing van het stedenbouwkundig plan en verkregen de instemming van de Welstandscommissie. Het aantal te bouwen woningen blijft onveranderd, namelijk 229.
 • Wijziging van de tenaamstelling van de omgevingsvergunning (juli 2019). De ontwikkelingscombinatie CBS b.v. heeft met instemming van de gemeente de vergunning omgezet naar de inmiddels opgerichte bouwcombinatie Park 070 VOF. Zoals aangegeven is deze VOF ontbonden en is Van Wijnen Haarlemmermeer b.v. de zelfstandig uitvoerend aannemer.
 • In november 2019 vinden alle voorbereidingen op de nieuwbouw plaats. De bouw start in december 2019 met het aanbrengen van de heipalen en de aanleg van de warmte-koude opslagbronnen.

2020

 • Q1: afronden van de heiwerkzaamheden en start van de ruwbouw van de woningen.
 • Q3: start van de gevelbouw.

In 2021 is gestart met de inpandige afbouw van de woningen. Begin 2022 wordt de oplevering van de eerste woningen voorzien. Oplevering van het project zal medio 2022 het geval zijn. Ten opzichte van de vorige rapportage een ongewijzigde situatie.

Verloop van de bouwwerkzaamheden
Gemeente en aannemer voeren structureel overleg over de voortgang van de bouw. Het proces verloopt soepel.  Ondanks de beperkende Corona-maatregelen is sprake van een soepel verlopend bouwproject.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Ruimtelijk kader en concept anterieure overeenkomst gereed

eind oktober 2015

College 29 maart 2016

26 april 2016

Afgerond middels ondertekening anterieure overeenkomst op 23 mei 2016

Bestemmingsplan procedure

april tot juli 2018

Raad 10 juli 2018 (vaststelling)

Procedure is afgerond

Sloop voormalig CBS-gebouw

Afronding sloop september 2019

Nee

De sloop is afgerond.

Omgevingsvergunning

14 november 2018 verleend

College

Wijzigingsvergunning verleend in juni 2019. Tenaamstelling vergunning omgezet in juli 2019.

Start bouw

Q4 2019

De bouw start in december 2019.

Oplevering

zomer 2022

Bouwperiode ca. 2,5 jaar.

Communicatie

Projectinformatie op de website van de gemeente is te vinden op www.ingesprekmetlv.nl/projecten+voorburg/park070.

In 2015 tot en met 2017 zijn informatiebijeenkomsten gehouden over de transformatievisie, het stedenbouwkundig plan en het ruimtelijk kader. CBS b.v. heeft in die tijd informatiedagen georganiseerd voor potentiële kopers. Met de omliggende bedrijven is in 2017 en 2018 specifiek gesproken over de bouwplannen, de beoogde bouwlogistiek en de bereikbaarheid gedurende de uitvoeringsfase van het project.

In april 2018 is een informatiebijeenkomst gehouden over de inrichting van de openbare ruimten en de in die periode opgestarte bestemmingsplan procedure.

De bedrijven en bewoners in de directie omgeving zijn in februari 2018 en juli 2019 schriftelijk in kennis gesteld van de planning van de sloopwerkzaamheden. In de eerder gehouden informatiebijeenkomst is de planning en de aanpak van de sloop tevens toegelicht.

CBS b.v. heeft voor de verkoop van de woningen een website ingesteld: www.park070.nl. De ontwikkelaar verzorgt het omgevingsmanagement gedurende de bouwperiode. Daar waar noodzakelijk geacht zal vanuit de gemeente (aanvullend) worden gecommuniceerd.

Op 28 oktober 2019 heeft Van Wijnen Haarlemmermeer b.v. een informatiebijeenkomst gehouden over de wijze waarop de bouw gaat plaatsvinden. Voor de omwonenden en belanghebbenden is een website gelanceerd: www.volgdebouwpark070.nl, Tevens houdt de aannemer een spreekuur voor vragen uit de buurt.

Risicomanagement

De transformatie is een initiatief van CBS b.v. De gemeente heeft geen financiële risico’s met betrekking tot dit project. Wel is er sprake van een maatschappelijk risico ingeval van onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de realisatie van het project. Met de inzet van de juiste communicatiemiddelen wordt gewerkt aan de beperking van risico's. De gemeente en ontwikkelaar voeren structureel overleg over de voortgang van dit project en de relevante omgevingsaangelegenheden.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16