Ruimtelijke initiatieven

Ruimtelijke ontwikkelingen aan de gemeentegrens

Initiatief overzicht

De gemeente Den Haag zet in op verstedelijking. Deze vindt ook plaats aan de grens met Leidschendam-Voorburg. Daarbij gaat het in het bijzonder om ontwikkelingen in de Binckhorst, het Central Innovation District (CID) en de Vlietzone

Ruimtelijke ontwikkelingen aan de gemeentegrens

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij Ruimtelijke ontwikkelingen aan de gemeentegrens

Project locatie

Initiatief status
Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Kist
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Interne opdrachtgeverJeroen van de Ven
InitiatiefnemerGemeente Den Haag
AccounthouderVlietzone - Annieke Geel: Binckhorst - Don de Greef: Laan van NOI: Anne-Mette Jurgens
Initiatiefkarakteristiek
PlanfaseDivers
Ruimtelijke procedureDivers. Omgevingsplan en Bestemmingsplan
EinddatumNvt
RisicoprofielMidden, afhankelijk van fase
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Nvt
Volgende raads-/commissiebehandeling
Nvt
Intentieovereenkomst
Nvt
Anterieure overeenkomst
Nvt
Belangrijkste wijzigingen
Initiatief inhoud

Gemeentelijke rol

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft geen formele rol bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid door de gemeente Den Haag. Hetzelfde geldt ook voor ruimtelijke initiatieven op Haags grondgebied. Ontwikkelingen op de Binckhorst, in het Central Innovation District (CID) en ook in de Vlietzone, raken belangen van Leidschendam-Voorburg direct. Om de belangen van onze inwoners te behartigen, vindt frequente ambtelijk en bestuurlijke afstemming tussen Leidschendam–Voorburg en Den Haag plaats.

Bij de ontwikkelingen rondom het station Laan van NOI heeft de gemeente geen formele positie als het gaat om het gemeentelijke grondgebied. Maar het project ligt letterlijk op de grens van de gemeente bij de Van Alphenstraat. Er is een mogelijkheid om de Tinq-locatie bij deze ontwikkeling te betrekken. In dat geval komt een deel van de ontwikkeling op grondgebied van de gemeente te liggen. Daarbij is het dan vanzelfsprekend de bedoeling dat ruimtelijke plannen bestuurlijk vastgesteld worden.

Doelstelling en gewenst resultaat

Betere betrokkenheid Leidschendam-Voorburg:
Gezien de beperkte bestuurlijke rol, zet onze gemeente zet zich in voor betere communicatie en participatie richting belanghebbenden uit onze gemeente. De stedelijke ontwikkelingen en woningbouw in Den Haag bieden wat dat betreft ook kansen voor inwoners in de regio. Nadelen kunnen ontstaan door bouwhoogte en een gebrek aan (parkeer)voorzieningen aan Haagse kant.

Stand van zaken

Binckhorst

 • Omgevingsplan Binckhorst is vastgesteld door de Haagse raad. Ontwikkelende partijen werken deelplannen verder uit. Participatieleidraad Binckhorst is door het Haagse college behandeld en aan de raad voorgelegd;
 • De afgelopen maanden heeft overleg plaatsgevonden over een initiatief aan het Maanplein. Gesprekken tussen de initiatiefnemer, de gemeente Den Haag en Leidschendam-Voorburg met omwonenden (ook uit Voorburg West) hebben tot op heden niet tot overeenstemming geleid;
 • Er is een nieuw gebiedspaspoort opgesteld voor de woningbouwontwikkelingen aan de Maanweg en Junopark. Participatie vindt plaats vanaf september 2020, waarbij ook inwoners van Leidschendam-Voorburg actief benaderd worden.
 • Inzet van Leidschendam-Voorburg is dat participatie bij planontwikkeling en – uitwerking vanaf het begin moet plaatsvinden;
 • Inmiddels is er een vaste vertegenwoordiger vanuit Voorburg West bij de verdere uitwerking gebiedspaspoort Maanweg en de Omgevingstafel Binckhaven.

Kaartje met overzicht van de initiatieven op de Binckhorst. Stand van zaken per 27 mei 2021 (bron: Gemeente Den Haag)

Laan van NOI

 • In de Gebiedsagenda ICT Security Campus / Laan van NOI, zijn de gebieden rondom station Laan van NOI - waaronder ook de Voorburgse zijde van het station (Van Alphenstraat) - aangewezen als ontwikkellocaties. Daarnaast is de ambitie het station op te waarderen en het knooppunt te versterken.
 • In de ontwerpstudie van de gemeente Den Haag en NS (uitgevoerd door bureau ZUS) is de ambitie geschetst om het gebied te transformeren naar een groene, kwalitatief hoogwaardige en aantrekkelijke mobiliteitsknoop met verschillende functies (waaronder woningbouw)
 • Op dit moment inventariseert de gemeente Den Haag samen met Leidschendam-Voorburg en NS welke ambities er zijn op de verschillende thema's die bij de verdere gebiedsontwikkeling van belang zijn, zoals Programma, Voorzieningen, Duurzaamheid, Mobiliteit etc.
 • Ook de mogelijkheid van ontwikkeling op de Tinq locatie (gelegen op grondgebied van Leidschendam Voorburg) wordt verkend
 • In de voorbereiding van de participatie op de gebiedsontwikkeling is aandacht voor de samenhang van andere ontwikkelingen rondom het station (zoals de Velostrada en de MIRT verkenning)

Vlietzone

 • In december 2020 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. In dat overleg is afgesproken dat er een Plan van Aanpak en een participatieplan worden opgesteld.
 • In april 2021 is tijdens het concept-Plan van Aanpak (incl. participatieplan) besproken.
 • Wijzigingen worden in Q2 2021 verwerkt en via een schriftelijke afstemming wordt akkoord van de betrokken bestuurders gevraagd.
 • Na vaststelling van het Plan van Aanpak zal gestart worden met gesprekken en workshops met betrokken gebiedspartijen.
 • Via workshops en gesprekken zal een overzicht worden gemaakt van alle ambities en standpunten die leven bij de partijen. Dit zal plaatsvinden in Q2 en Q3 van 2021.
 • Dit moet leiden tot een gewenst toekomstbeeld dat in Q4 2021 zal worden voorgelegd aan het bestuurlijk overleg.
 • De gemeenteraad wordt vóór de zomer geïnformeerd over de stand van zaken in de Vlietzone en over het Plan van Aanpak.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

CID – Algemeen

Mei – Juni 2019

N.v.t.

Zienswijze via B&W

Zienswijze is ingediend.

CID – Deelplan AnnA (SOZA gebouw)

2019- 2020

n.t.b.

n.t.b.

Plan Uitvoeringskader (PUK) gereed. Verwacht in het derde kwartaal van 2020. Daarna wordt het Bestemmingsplan gemaakt. Eventueel kan een procedure worden doorlopen.

CID - stationsgebied Laan van NOI

Q4 2021

N.v.t.

nee

Den Haag maakt een stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied

CID – Structuurvisie

Begin 2020

N.v.t.

N.v.t.

De gemeente Den Haag stelt een Structuurvisie op voor het CID, inclusief milieueffectrapportage. L-V heeft gereageerd op de ontwerp-structuurvisie in juni 2020

Binckhorst - Participatieleidraad

Juli 2019

N.v.t.

N.v.t.

De planning van deze initiatieven wordt bepaald door initiatiefnemers die in Den Haag actief zijn, in overleg met de gemeente Den Haag.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

CID - Plan AnnA

Breed uitgenodigd

n.v.t.

Webinar plan AnnA is gehouden op 21 april.

Informatiemarkt Structuurvisie CID

Den Haag, Leidschendam-Voorburg

n.v.t.

Tweede informatiemarkt over het CID op 10 september. Belanghebbenden kunnen vragen stellen en zich laten informeren.

Gebiedspaspoort Maanweg

Den Haag, Voorburg-West

n.v.t.

Communicatie wordt verzorgd door initiatiefnemers die actief zijn in Den Haag, doorgaans in overleg met de gemeente Den Haag.

Risicomanagement

Ruimtelijke ontwikkelingen aan de gemeentegrens zijn complex. Het abstractieniveau varieert sterk, van visievorming tot concrete (bouw)plannen. Ook de schaalgrootte loopt uiteen van kleinschalig tot grootstedelijk . De gemeente Leidschendam-Voorburg zet zich in om aan de voorkant bij  ontwikkelingen te worden betrokken. Dat  doet zij ook voor belanghebbenden die aan de Leidschendams-Voorburgse kant van de gemeentegrens wonen. Er vindt regelmatig ambtelijke en bestuurlijke afstemming plaats. Ook de komende tijd blijft Leidschendam-Voorburg de gemeente Den Haag aandacht vragen voor de rol van initiatiefnemers.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16