Ruimtelijke initiatieven

Verkenning CID Binckhorst

Initiatief overzicht

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) bestaat uit fysiek ruimtelijke rijksprojecten en -programma’s die opgenomen zijn in de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min. I&W) in het Infrastructuurfond

Project locatie

Initiatief status
Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Van Eekelen
ProgrammaVerkeer en vervoer
Interne opdrachtgeverJeroen van de Ven
InitiatiefnemerI&W, BZK, PZH, MRDH en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg
AccounthouderDon de Greef
Initiatiefkarakteristiek
PlanfaseVerkenning
Ruimtelijke procedureN.v.t.
EinddatumN.v.t.
RisicoprofielMidden, afhankelijk van fase.
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
N.v.t.
Volgende raads-/commissiebehandeling
N.t.b.
Intentieovereenkomst
N.v.t.
Anterieure overeenkomst
N.v.t.
Belangrijkste wijzigingen

Er zijn wijzigingen in de stand van zaken.

Initiatief inhoud

In het BO MIRT van november 2018 zijn afspraken gemaakt over de start van een Verkenning in en rondom de Haagse gebieden Binckhorst en het Central Innovation District (CID). Ook is gestart met het uitwerken van een no-regretpakket met maatregelen voor de korte termijn (tot en met 2023).

In de Verkenning werken Rijk, provincie, metropoolregio en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg samen op rond de brede opgaven rond gebiedsontwikkeling en mobiliteitstransitie. De opgaven van de Verkenning zijn:

 1. Het mogelijk maken van de verstedelijking in CID en de Binckhorst;
 2. Het wegnemen van NMCA-knelpunten in het OV en het voorkomen van extra belasting van het hoofdweggennet als gevolg van de verstedelijking;
 3. Het bijdragen aan regionale ambities rond OV en Fiets.

In het BO MIRT van november 2019 tekenen Rijk en Regio een Bestuursovereenkomst voor de maatregelen in het gebied tussen 2019 en 2023. Het MIRT-product ‘Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen’ is vastgesteld.

In 2020 en 2021 wordt dit document verder uitgewerkt tot een Voorkeursbesluit voor een tracé en ontwerp van de Oplossingsrichtingen. Hiervoor zal ook een Notitie Reikwijdte- en Detailniveau (NRD), een Plan-MER worden opgesteld.

Medio 2020 is gestart met de procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). In oktober hebben de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg, die bevoegd gezag zijn in bij de m.e.r., de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vrijgegeven voor de zienswijzeprocedure. Beide gemeenten hebben de Nota van Antwoord (N.v.A.) in maart 2021 vastgesteld. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn de tracés via de Zonweg en de Prinses Mariannelaan aan de Verkenning toegevoegd.

Gemeentelijke rol

De gemeentelijke rol in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) is doorgaans beperkt. Wel is Leidschendam-Voorburg via de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag ‘getrapt’ vertegenwoordigd bij het jaarlijkse Bestuurlijke Overleg MIRT met de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken  (BZK).

Waar MIRT-projecten en -programma’s de belangen van onze gemeente direct raken zet Leidschendam-Voorburg in op directe bestuurlijke en ambtelijke afstemming met de projectorganisaties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bij de verkenning CID Binckhorst is Leidschendam-Voorburg een van de initiatiefnemers met vertegenwoordiging in het kernteam, de ambtelijke stuurgroep en een nieuw BO MIRT Verkenning CID Binckhorst. Daarnaast is Leidschendam-Voorburg vertegenwoordigd bij het directeurenoverleg van het programma MoVe (Mobiliteit en Verstedelijking) en in de (bestuurlijke) Programmaraad MoVe. De gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg en Den Haag zijn het bevoegd gezag voor het vaststellen van het masterplan met voorkeursalternatief en de plan-MER.

Doelstelling en gewenst resultaat

Algemeen:
In het MIRT werken Rijk, decentrale overheden (provincies, gemeenten, vervoerregio’s, waterschappen), maatschappelijke organisaties en bedrijven samen om de concurrentiekracht, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland duurzaam te ontwikkelen. Leidschendam-Voorburg is sinds januari 2018 mede-opdrachtgever van het project Verkenning CID-Binckhorst, dat zich richt op een mobiliteitstransitie. Hierin neemt de rol van de auto af ten gunste van voetganger en fiets, (hoogwaardig) OV en Smart Mobility-oplossingen. De andere opdrachtgevers zijn de gemeente Den Haag, de ministeries van BZK en IenW, de MRDH en de Provincie Zuid-Holland.

De opgave van de Verkenning CID-Binckhorst is drieledig:

 1. Het mogelijk maken van de verstedelijking en het versterken van de economische kracht van de (inter)nationale toplocaties CID en Binckhorst, door in iedere ontwikkelfase een passende duurzame mobiliteit aan te bieden;
 2. Het bijdragen aan de bereikbaarheid van de Zuidelijke Randstad door het wegnemen van de NMCA OV-knelpunten Rijswijkseplein en Binckhorstlaan en het voorkomen van extra belasting van het hoofdwegennet door de verstedelijking van CID/Binckhorst;
 3. Het bijdragen aan regionale ambities rond OV en fiets.

Volgend uit de opgaven worden adaptieve en samenhangende pakketten van mobiliteitsmaatregelen uitgewerkt: de alternatieven. Deze alternatieven onderscheiden zich van elkaar door de keuze voor een vorm van HOV (bus, tram, lightrail) met een eventuele regionale doorkoppeling. Alle alternatieven bevatten bovendien een basispakket van maatregelen voor de thema’s langzaam verkeer, slim ruimtegebruik, smart mobility, stations(omgevingen). In goed overleg is hier het thema ‘logistiek’ aan toegevoegd. In de Verkenning werken de partijen toe naar de keuze voor één voorkeursalternatief.

Het BO MIRT van november 2019 is gevraagd de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen vast te stellen, met de drie Kansrijke Alternatieven die in 2020 nader worden uitgewerkt. De drie Kansrijke Alternatieven hebben allen een samenhangend pakket aan mobiliteitsmaatregelen als basis. De alternatieven onderscheiden zich op de HOV-oplossing: HOV tram, Lightrail of HOV Bus + Tram/ART. (Het laatste is een innovatieve vorm van openbaar vervoer. Een zelfrijdende tram met een eigen geleidingssyteem, zonder rails en bestuurder.). Alle alternatieven kennen vooralsnog (in de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) of wel onderzoeksagenda) hetzelfde tracé en nemen regionale doorkoppeling na 2030 mee voor toekomstvastheid. In het vervolg van het proces is het mogelijk de onderzoeksagenda aan te passen en bijvoorbeeld meerdere traces te onderzoeken. Het onderzoek leidt uiteindelijk tot een masterplan Mobiliteit met een voorkeursalternatief voor de HOV-oplossing

Stand van zaken

 • De Verkenning is in december 2018 gestart en loopt tot eind 2020: de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg nemen hier samen met regio en Rijk aan deel;
 • Partijen dragen samen de kosten van de verkenning; Leidschendam-Voorburg betaalt 1/23 deel mee aan de kosten voor de Verkenning;
 • In een Bestuurlijke Overeenkomst hebben rijk, regio en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg zich gecommitteerd aan de uitvoering van het Realisatieplan No-regretpakket. Onderdeel hiervan is de verlengde Velostrada, een fietsverbinding die de Binckhorst met Voorburg Noord verbindt. De Velostrada sluit in Voorburg Noord aan op Intercitystation Den Haag Laan van NOI. Richting Bovenveen sluit de Velostrada aan op de regionale Sterfietsroute van Den Haag Centrum via Voorburg Bovenveen en - Midden naar Leidschenveen;
 • In het eerste kwartaal van 2020 is door de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg een Uitvoeringsorganisatie opgezet die voorbereiding en uitvoering van de No-regretmaatregelen oppakt.

Uitwerking van de Verkenning is in volle gang:

 • Het BO MIRT van november 2019 is gevraagd de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen vast te stellen, met de drie Kansrijke Alternatieven die in 2020 nader worden uitgewerkt.
 • Er is gestart met de uitwerking van de drie Kansrijke Alternatieven. Dit heeft tot nog toe geleid tot de vaststelling van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
 • De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) heeft ter inage gelegen. De NRD is de onderzoeksagenda om uiteindelijk te komen tot een masterplan met voorkeursalternatief en een plan MER. Er zijn ruim honderd zienswijzen ingediend, de Commissie voor de Mer heeft een advies uitgebracht
 • De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord die door colleges van B&W van Leidschendam-Voorburg en Den Haag zal worden vastgesteld.
 • Zienswijzen en het advies van de Commissie voor de mer geven aanleiding de onderzoeksagenda aan te passen.
 • Volgens de huidige planning zullen de colleges van Leidschendam-Voorburg en Den Haag in maart de NVA vaststellen en ter informatie naar de raad sturen.
 • Inmiddels is een Platform opgericht met een onafhankelijke voorzitter. De leden worden geïnformeerd en geraadpleegd over de Verkenning;
 • Mede naar aanleiding van een unanieme motie over een tracé via de Jupiterkade en Broekslootkade van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg worden alternatieven en besluiten uit het verleden op een rij gezet. In een BO Verkenning CID Binckhorst dat naar verwachting nog vóór de zomervakantie 2021 plaatsvindt, zal worden besloten in hoeverre extra varianten aan de Verkenning worden toegevoegd;
 • Als vervolgens de onderzoeken zijn afgerond en een Conceptvoorkeursvariant bekend is (Concept Masterplan Bereikbaarheid Binckhorst), zullen uiteindelijk de beide gemeenteraden in hun rol van bevoegd gezag voor dit project een besluit moeten nemen.
 • Dit is naar verwachting op zijn vroegst aan het einde van 2021 aan de orde.
 • Tussentijds zal de raad op de hoogte worden gehouden door middel van raadsbrieven, beeldvormende bijeenkomsten en ook via dit projectenboek.

De volgende ontwikkelingen spelen:

 • Een Bestuursovereenkomst met financiële- en werkafspraken is opgesteld. Deze BOK is tijdens het BO MIRT van 20 november 2019 vastgesteld.
 • De gemeente Den Haag is gestart met de voorbereiding van de eerste maatregelen uit het No Regret pakket
 • De gemeente Den Haag draagt zorg voor de projectleiding van de No Regret-maatregelen, waarbij advies wordt gevraagd aan het ambtelijk Kernteam No-Regret waarin L-V ook vertegenwoordigd is.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

BO MIRT 2019

20 november 2019

N.v.t.

N.v.t.

Vaststellen Notitie kansrijke alternatieven en tekenen Bestuursovereenkomst No-Regretpakket.

Toelichting naar raad Leidschendam-Voorburg.

3 december 2019

N.v.t.

N.v.t.

Inhoudelijke toelichting/informatiemarkt.

Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau door colleges

14 juli 2020

ja

nee

Raadsbrief (1775) met infographic van het MIRT proces

Vaststelling Nota van Antwoord op zienswijzen NRD

maart 2021

ja, college

nee

De Nota van antwoord gaat in op de zienswijzen en legt de onderzoeksagenda voor het MER definitief vast

Concept Masterplan HOV Binckhorst met voorkeursalternatief

eind 2021

BO-MIRT

nee

Afhankelijk van het eventueel toevoegen van alternatieven aan het onderzoek

Masterplan Bereikbaarheid Binckhorst met Voorkeursalternatief

2022

BO-MIRT, gemeenteraad

ja

Inclusief een besluit ten aanzien van financiële bijdrage

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Tweede stakeholdersevenement (oktober 2020)

Genodigden – vooraanmelding

N.v.t.

Vervolg op eerste stakeholdersevent (3 oktober 2018). Brede informatie over: - Verkenning alternatieven - No Regret-pakket: korte termijn maatregelen - Gebiedsontwikkelingen CID en Binckhorst - Samenhang met onder andere parkeerbeleid, Metropolitane

Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

Omwonenden en belanghebbenden

geinformeerd middels raadsbrief

Vaststelling Nota van Antwoord op de zienswijzen op de notitie Reikwijdte en Detailniveau

Platform met bewoners en belanghebbenden en een onafhankelijke voorzitter is opgericht.

Informeren met raadsbrief

Risicomanagement

Het MIRT kent een formele procedure en het uitvoeren van de verkenning is een complex proces. Deze verkenning vereist nauwe afstemming tussen buurgemeenten, regio, provincie en Rijk. Alle partijen onderschrijven de verstedelijkingsopgave en alle partijen ambiëren een goede bereikbaarheid, mits de overlast van weg- en railverkeer op lokaal niveau binnen de perken blijft. Vanwege de grootschaligheid van MIRT-projecten zijn de gevolgen en effecten vaak omvangrijker dan die van lokale (gemeentelijke) maatregelen. Het balanceren tussen (regionale) bereikbaarheid en (lokale) leefbaarheid luistert nauw. Partijen werken daarom aan maatregelen, die eventuele negatieve gevolgen voorkomen of effecten beperken.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16