Projecten

Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan

Project overzicht

De gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan bestaat uit de realisatie van een 'woondeel' (sociale woningbouw) en een 'maatschappelijk deel' (Vmbo Veurs Voorburg en Kinderopvang Pinkeltje), beide inclusief de inrichting van de openbare ruimte.

Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan

1 / 5
Afbeelding 1 behorende bij Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan
2 / 5
Afbeelding 2 behorende bij Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan
3 / 5
Afbeelding 3 behorende bij Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan
4 / 5
Afbeelding 4 behorende bij Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan
5 / 5
Afbeelding 5 behorende bij Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan

Project locatie

Project status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Van Eekelen
Ambtelijk opdrachtgeverMarian Rood
ProjectleiderMarlies Bruinstroop
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversGemeente Leidschendam Voorburg, Woningcorporatie Vidomes, Scholengroep Spinoza en Vlietkinderen.
Projectkarakteristiek
ProjectfaseRealisatiefase
Einddatum2022
Ruimtelijke procedureUitgebreide omgevingsvergunningen
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Oktober 2021: Raadsbrief Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2021 - 2e herziening (lightversie
Volgende raads-/commissiebehandeling
juni 2022: Raadsvoorstel Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2022 - 1ste herziening
Besluitvorming

Op 5 juli 2016 is de ‘Businesscase sociale woningbouw’  door de raad vastgesteld, waarbij de locatie Rijnlandlaan is aangewezen als locatie voor sociale woningbouw, nieuwbouw VMBO Veurs Voorburg en Kinderdagopvang Pinkeltje.

Op 23 januari 2018 heeft de raad de stedenbouwkundige opzet voor de gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan vastgesteld en een grondexploitatie geopend.

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Bij de besluitvorming over het stedenbouwkundig plan Rijnlandlaan is een amendement aangenomen waarmee het aantal van 60 appartementen uit de businesscase is verlaagd naar 48 appartementen.

Belangrijkste wijzigingen

Geen: oplevering nieuwbouw vmbo school Veurs Voorburg in mei 2022 verwacht.

Project inhoud

Voor een goede ruimtelijke inpassing en een betere beheersing zijn de planonderdelen sociale woningbouw, Vmbo Veurs Voorburg en Kinderdagopvang Pinkeltjeonder één ruimtelijk project samengebracht.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel
Realiseren 48 sociale woningen (appartementen):
Voor reguliere woningzoekenden op de woningmarkt voorzien in de behoefte aan betaalbare woningen. Voorkomen van een tekort aan goedkope huurwoningen met bevordering van de doorstroming uit de bestaande voorraad en zo min mogelijk wachttijd voor de woningtoewijzing. Hierbij is het doel om deze wachttijd in ieder geval niet te laten oplopen t.o.v. de huidige wachttijden.
Realiseren nieuwbouw Vmbo Veurs Voorburg:
Het realiseren van een nieuw schoolgebouw voor het VMBO Veurs Voorburg, ter vervanging van het bestaande, verouderde schoolgebouw aan de Van Horvettestraat.
Realiseren nieuwbouw kinderdagopvang Pinkeltje:
Het realiseren van een nieuw gebouw voor kinderopvang Pinkeltje, ter vervanging van het bestaande, verouderde gebouw aan de Delflandlaan.
Inrichten openbaar gebied:
De locatie is gemeentelijk eigendom. Onderdeel van het project is het bouw- en woonrijp maken van het gebied.  

Resultaat

  • Oplevering van 48 permanente sociale woningen, nieuwbouw Vmbo Veurs Voorburg en nieuwbouw kinderopvang Pinkeltje op de locatie Rijnlandlaan.
  • Een ingericht openbaar gebied dat aansluit bij de wensen van de gebruikers.

De planologische voorbereiding en het woonrijp maken (inrichting openbaar gebied) van de locatie ligt bij de gemeente.
De woningcorporatie Vidomes is verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van de woningen, het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de bouw en het beheer van de school en het bestuur van de kinderopvang is verantwoordelijk voor de bouw en het beheer van kinderdagopvang Pinkeltje.

Stand van zaken

De 48 appartementen en het kinderdagverblijf zijn gereed, het oude kinderdagverblijf is gesloopt en de bouw van de school loopt op schema. In oktober 2021 is gevierd dat het hoogte punt van de school is bereikt.

Financiën

In de raadsvergadering van 23 januari 2018 is besloten om een grondexploitatie te openen. De grondexploitatie wordt halfjaarlijks geactualiseerd. Vanwege de geheimhouding op de grondexploitatie wordt hier niet nader op de financiën van het project ingegaan.

Het extra benodigde investeringskrediet voor de nieuwbouw van Veurs Voorburg is in het 4e kwartaal 2019 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Het eerder beschikbaar gestelde investeringskrediet was niet toereikend om in de voorgenomen nieuwbouw te voorzien en door te gaan naar de volgende fase (de uitvoering) in het bouwtraject. De raad heeft besloten om het krediet te verhogen met € 2.475.000. De kosten voor de bouw van de school maken geen onderdeel uit het programma Rijnlandlaan.

Planning

Veurs Voorburg: in aanbouw, gereed (oplevering) mei 2022. Daarna volgt de inrichting van de openbare ruimte rondom het kinderdagverblijf en de school (speelvoorzieningen, parkeervoorzieningen, stoepen en groen).

Communicatie

Communicatie naar en met omwonenden over de ontwikkeling van het plangebied vindt plaats via de gemeentelijke website www.lv.nl/rijnlandlaan, digitale nieuwsbrieven en informatie-/inloopavonden.
Tijdens de bouw verzorgen de betreffende opdrachtgevers zelf de communicatie over het bouwproces.

Risicomanagement

Voor de actualisaties/herzieningen van de door de raad vastgestelde grondexploitatie wordt een risicoanalyse uitgevoerd. Hiermee worden de risico's inzichtelijk gemaakt, zodat beheersmaatregelen voor deze risico's kunnen worden geformuleerd. Het doel van de beheersmaatregelen is om de risico’s te vermijden of te reduceren.

Deze pagina is gebouwd op 02/24/2022 15:42:33 met de export van 02/24/2022 13:10:49