Projecten

Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan

Project overzicht

De gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan bestaat uit de realisatie van een 'woondeel' (sociale woningbouw) en een 'maatschappelijk deel' (Vmbo Veurs Voorburg en Kinderopvang Pinkeltje), beide inclusief de inrichting van de openbare ruimte.

Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan

1 / 5
Afbeelding 1 behorende bij Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan
2 / 5
Afbeelding 2 behorende bij Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan
3 / 5
Afbeelding 3 behorende bij Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan
4 / 5
Afbeelding 4 behorende bij Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan
5 / 5
Afbeelding 5 behorende bij Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan

Project locatie

Project status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Van Eekelen
Ambtelijk opdrachtgeverMarian Rood
Programma-managerMarlies Bruinstroop
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversGemeente Leidschendam Voorburg, Woningcorporatie Vidomes, Scholengroep Spinoza en Vlietkinderen.
Projectkarakteristiek
ProjectfaseRealisatiefase
Einddatum2022
Ruimtelijke procedureUitgebreide omgevingsvergunningen
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
9 juni 2020: 1ste herziening Grex 2020
Volgende raads-/commissiebehandeling
13 juli 2021: 1ste herziening Grex 2021
Besluitvorming

Op 5 juli 2016 is de ‘Businesscase sociale woningbouw’  door de raad vastgesteld, waarbij de locatie Rijnlandlaan is aangewezen als locatie voor sociale woningbouw, nieuwbouw VMBO Veurs Voorburg en Kinderdagopvang Pinkeltje.

Op 23 januari 2018 heeft de raad de stedenbouwkundige opzet voor de gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan vastgesteld en een grondexploitatie geopend.

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Bij de besluitvorming over het stedenbouwkundig plan Rijnlandlaan is een amendement aangenomen waarmee het aantal van 60 appartementen uit de businesscase is verlaagd naar 48 appartementen.

Belangrijkste wijzigingen
 • dit project stond in de vorige versies van het projectenboek opgenomen als programma
 • 48 sociale huurwoningen zijn opgeleverd
 • de openbare ruimte rondom de woningen is gereed
 • de bouw van de school is begonnen
Project inhoud

Voor een goede ruimtelijke inpassing en een betere beheersing zijn de verschillende planonderdelen (sociale woningbouw, Vmbo Veurs Voorburg en Kinderdagopvang Pinkeltje) onder één ruimtelijk project samengebracht. Dit maakt het onder meer mogelijk om de fasering van de verschillende onderdelen goed af te stemmen met het doel te voorkomen dat de verschillende onderdelen elkaar zullen hinderen. In de vorige versies van het projectenboek was het project Rijnlandlaan opgenomen als programma. Omdat Rijnlandlaan in basis een ruimtelijk project is, is Rijnlandlaan in de huidige versie van het projectenboek aangemerkt als project.

Omdat de start bouw van de school direct afhankelijk is van de sloop van het bestaande gebouw van de kinderopvang aan de Delflandlaan, was de planning lange tijd een punt van aandacht. Inmiddels is het kinderdagverblijf gesloopt en is de bouw van de school gestart. De status van de planning is dan ook gewijzigd van 'aandachtspunt' naar 'volgens verwachting'.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel
Realiseren 48 sociale woningen (appartementen):
Voor reguliere woningzoekenden op de woningmarkt voorzien in de behoefte aan betaalbare woningen. Voorkomen van een tekort aan goedkope huurwoningen met bevordering van de doorstroming uit de bestaande voorraad en zo min mogelijk wachttijd voor de woningtoewijzing. Hierbij is het doel om deze wachttijd in ieder geval niet te laten oplopen t.o.v. de huidige wachttijden.
Realiseren nieuwbouw Vmbo Veurs Voorburg:
Het realiseren van een nieuw schoolgebouw voor het VMBO Veurs Voorburg, ter vervanging van het bestaande, verouderde schoolgebouw aan de Van Horvettestraat.
Realiseren nieuwbouw kinderdagopvang Pinkeltje:
Het realiseren van een nieuw gebouw voor kinderopvang Pinkeltje, ter vervanging van het bestaande, verouderde gebouw aan de Delflandlaan.
Inrichten openbaar gebied:
De locatie is gemeentelijk eigendom. Onderdeel van het project is het bouw- en woonrijp maken van het gebied.  

Resultaat

 • Oplevering van 48 permanente sociale woningen, nieuwbouw Vmbo Veurs Voorburg en nieuwbouw kinderopvang Pinkeltje op de locatie Rijnlandlaan.
 • Een ingericht openbaar gebied dat aansluit bij de wensen van de gebuikers.

De planologische voorbereiding en het woonrijp maken (inrichting openbaar gebied) van de locatie ligt bij de gemeente.
De woningcorporatie Vidomes is verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van de woningen, het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de bouw en het beheer van de school en het bestuur van de kinderopvang is verantwoordelijk voor de bouw en het beheer van kinderdagopvang Pinkeltje.

Stand van zaken

De opgave voor de locatie Rijnlandlaan wordt onderscheiden in een deel sociale woningbouw en een deel voor maatschappelijke voorzieningen. Het totale gebied wordt begrensd door de Delflandlaan, Hendrik van Boeijenlaan, Prinses Irenelaan en de Scheltuslaan. Op de locatie moeten de volgende functies worden gerealiseerd:

 • 48 sociale huurwoningen
 • Nieuwbouw VMBO Veurs Voorburg (400 leerlingen)
 • Nieuwbouw KDO Pinkeltje (60 kinderen per dag)
 • Inrichting openbaar gebied

De gemeenteraad heeft op 23 januari 2018 het stedenbouwkundig plan voor de gebiedsontwikkeling vastgesteld. De omwonenden zijn betrokken bij de planvorming. Zo is naar aanleiding van gesprekken met de buurt besloten om de twee losse bouwblokken voor de appartementen samen te voegen tot één bouwblok. Ook heeft een aantal omwonenden tijdens een werksessie en een inloopbijeenkomst input geleverd voor de inrichting van de openbare ruimte.

De 48 appartementen en het kinderdagverblijf zijn gereed, het oude kinderdagverblijf is gesloopt en de bouw van de school is gestart.  

De Rijnlandlaan is afgesloten voor auto's. Hier ligt inmiddels een  fietspad. De naam is daarmee veranderd in Rijnlandpad. De aanleg van het openbaar gebied rondom de woningen is zo goed als gereed. De overige openbare ruimte wordt later aangelegd, de exacte planning van deze werkzaamheden wordt afgestemd op de bouw van de school.

Financiën

In de raadsvergadering van 23 januari 2018 is besloten om een grondexploitatie te openen. De grondexploitatie wordt halfjaarlijks geactualiseerd. Vanwege de geheimhouding op de grondexploitatie wordt hier niet nader op de financiën van het project ingegaan.

Het extra benodigde investeringskrediet voor de nieuwbouw van Veurs Voorburg is  in het 4e kwartaal 2019 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Het eerder beschikbaar gestelde investeringskrediet was niet toereikend om in de voorgenomen nieuwbouw te voorzien en door te gaan naar de volgende fase (de uitvoering) in het bouwtraject. De raad heeft besloten om het krediet te verhogen met € 2.475.000. De kosten voor de bouw van de school maken geen onderdeel uit het programma Rijnlandlaan.

Planning

 • kinderdagverblijf: gereed (in november 2020 in gebruik genomen)
 • woningen: gereed (in maart/april 2021 sleuteloverdracht)
 • Veurs Voorburg: bouw gestart, gereed (oplevering) mei 2022.
 • de aanleg van de openbare ruimte vindt plaats in 2 fasen:
 • fase 1 januari 2021 - mei 2021 inrichting openbare ruimte rondom het woongebouw (aanleg fietspad, parkeerplaatsen, stoepen en diverse groenwerkzaamheden): gereed, op een paar bomen na. Deze worden in het najaar geplant.
 • fase 2 in 2022 (afhankelijk van voortgang bouw school): inrichting openbare ruimte rondom het kinderdagverblijf en de school (speelvoorzieningen, parkeervoorzieningen, stoepen en groen)

Communicatie

Communicatie naar en met omwonenden over de ontwikkeling van het plangebied vindt plaats via de gemeentelijke website Ingesprekmetlv.nl/rijnlandlaan, digitale nieuwsbrieven en informatie-/inloopavonden.
Tijdens de bouw verzorgen de betreffende opdrachtgevers zelf de communicatie over het bouwproces.

Risicomanagement

Voor de actualisaties/herzieningen van de door de raad vastgestelde grondexploitatie wordt een risicoanalyse uitgevoerd. Hiermee worden de risico's inzichtelijk gemaakt, zodat beheersmaatregelen voor deze risico's kunnen worden geformuleerd. Het doel van de beheersmaatregelen is om de risico’s te vermijden of te reduceren.

Maatschappelijk draagvlak is een belangrijk aspect in de risicobeheersing van dit project. Er is voorafgaand aan de vaststelling van het stedenbouwkundig plan door omwonenden kritisch gereageerd op de voorgestelde stedenbouwkundige plannen voor de locatie. In het vastgestelde stedenbouwkundige plan is zo veel mogelijk rekening gehouden met deze reacties. Tijdens de daarop volgende inloopavonden zijn geen bezwaren meer tegen het plan geuit. Ook zijn er geen zienswijzen ingediend tegen het verlenen van de omgevingsvergunningen.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16