Projecten

Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan

Project overzicht

De gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan bestaat uit de realisatie van een 'woondeel' (sociale woningbouw) en een 'maatschappelijk deel' (Vmbo Veurs Voorburg en Kinderopvang Pinkeltje), beide inclusief de inrichting van de openbare ruimte.

Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan

1 / 5
Afbeelding 1 behorende bij Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan
2 / 5
Afbeelding 2 behorende bij Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan
3 / 5
Afbeelding 3 behorende bij Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan
4 / 5
Afbeelding 4 behorende bij Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan
5 / 5
Afbeelding 5 behorende bij Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan

Project locatie

Project status
Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Bremer
Ambtelijk opdrachtgeverMarian Rood
ProjectleiderMarlies Bruinstroop
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversGemeente Leidschendam Voorburg, Woningcorporatie Vidomes, Scholengroep Spinoza en Vlietkinderen
Projectkarakteristiek
ProjectfaseRealisatiefase
Einddatum2022
Ruimtelijke procedureUitgebreide omgevingsvergunningen
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Juni 2022: Raadsvoorstel Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2022 - 1e herziening
Volgende raads-/commissiebehandeling
Oktober 2022: Raadsbrief Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2022 - 2de herziening (lightversie)
Besluitvorming

Op 5 juli 2016 is de ‘Businesscase sociale woningbouw’ door de raad vastgesteld, waarbij de locatie Rijnlandlaan is aangewezen als locatie voor sociale woningbouw, nieuwbouw VMBO Veurs Voorburg en Kinderdagopvang Pinkeltje.

Op 23 januari 2018 heeft de raad de stedenbouwkundige opzet voor de gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan vastgesteld en een grondexploitatie geopend.

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Bij de besluitvorming over het stedenbouwkundig plan Rijnlandlaan is een amendement aangenomen waarmee het aantal van 60 appartementen uit de businesscase is verlaagd naar 48 appartementen.

Belangrijkste wijzigingen

De appartementen, het kinderdagverblijf en de school zijn al enige tijd in gebruik. Nu is ook de openbare ruimte opgeleverd op de speeltuin na. Het project wordt dit jaar afgerond. Dit is dan ook de laatste voortgangsrapportage van de Rijnlandlaan in het projectenboek.

Project inhoud

Voor een goede ruimtelijke inpassing en een betere beheersing zijn de planonderdelen sociale woningbouw, Vmbo Veurs Voorburg en Kinderdagopvang Pinkeltjeonder één ruimtelijk project samengebracht.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel
Realiseren 48 sociale woningen (appartementen):
Voor reguliere woningzoekenden op de woningmarkt voorzien in de behoefte aan betaalbare woningen. Voorkomen van een tekort aan goedkope huurwoningen met bevordering van de doorstroming uit de bestaande voorraad en zo min mogelijk wachttijd voor de woningtoewijzing. Hierbij is het doel om deze wachttijd in ieder geval niet te laten oplopen t.o.v. de huidige wachttijden.
Realiseren nieuwbouw Vmbo Veurs Voorburg:
Het realiseren van een nieuw schoolgebouw voor het VMBO Veurs Voorburg, ter vervanging van het bestaande, verouderde schoolgebouw aan de Van Horvettestraat.
Realiseren nieuwbouw kinderdagopvang Pinkeltje:
Het realiseren van een nieuw gebouw voor kinderopvang Pinkeltje, ter vervanging van het bestaande, verouderde gebouw aan de Delflandlaan.
Inrichten openbaar gebied:
De locatie is gemeentelijk eigendom. Onderdeel van het project is het bouw- en woonrijp maken van het gebied.  

Resultaat

  • Oplevering van 48 permanente sociale woningen, nieuwbouw Vmbo Veurs Voorburg en nieuwbouw kinderopvang Pinkeltje op de locatie Rijnlandlaan.
  • Een ingericht openbaar gebied dat aansluit bij de wensen van de gebruikers.

De planologische voorbereiding en het woonrijp maken (inrichting openbaar gebied) van de locatie ligt bij de gemeente.
De woningcorporatie Vidomes is verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van de woningen, het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de bouw en het beheer van de school en het bestuur van de kinderopvang is verantwoordelijk voor de bouw en het beheer van kinderdagopvang Pinkeltje.

Stand van zaken

De 48 appartementen en het kinderdagverblijf zijn gereed, het oude kinderdagverblijf is gesloopt en school is in gebruik genomen. Ook de openbare ruimte is af op de aanleg van een speeltuintje na. Door leveringsproblemen van de speeltoestellen wordt dit speeltuintje in het najaar van 2022 aangelegd.

Financiën

In de raadsvergadering van 23 januari 2018 is besloten om een grondexploitatie te openen. De grondexploitatie wordt halfjaarlijks geactualiseerd. Vanwege de geheimhouding op de grondexploitatie wordt hier niet nader op de financiën van het project ingegaan.

Planning

Nadat in het najaar van 2022 het speeltuintje is aangelegd is de gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan voltooid. Dit is dan ook de laatste voortgangsrapportage van dit project in het Projectenboek.

Communicatie

Risicomanagement

Voor de actualisaties/herzieningen van de door de raad vastgestelde grondexploitatie wordt een risicoanalyse uitgevoerd. Hiermee worden de risico's inzichtelijk gemaakt, zodat beheersmaatregelen voor deze risico's kunnen worden geformuleerd. Het doel van de beheersmaatregelen is om de risico’s te vermijden of te reduceren.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 15:21:48 met de export van 11/10/2022 14:32:36