Projecten

Uitvoeringsplan Informatiemanagement, - beveiliging en ICT 2021-2022

Project overzicht

Project status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverBurgemeester Tigelaar
Ambtelijk opdrachtgeverAlexander van Mazijk
Programma-managerRobert vd Poel
ProgrammaBestuur en Ondersteuning
Initiatiefnemer / Opdrachtgeversn.v.t.
Projectkarakteristiek
ProjectfaseRealisatiefase
Einddatum31-12-2022
Ruimtelijke proceduren.v.t.
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Q4 2020 (behandeling begroting 2021)
Volgende raads-/commissiebehandeling
n.v.t.
Besluitvorming

Akkoord

Afwijking t.o.v. besluitvorming

N.v.t.

Belangrijkste wijzigingen

Dit is de eerste keer dat het uitvoeringsplan is opgenomen in dit projectenboek

Project inhoud

De basis voor het uitvoeringsplan is de Informatiemanagement en ICT Missie, Visie en Strategie. Hierin staan de strategische acties benoemd voor het tijdvak 2020-2024. Dit uitvoeringsplan is een verdere uitwerking van de strategische acties in 2021-2022:

Informatiebeveiliging: Een van de doelen die de gemeente zich heeft gesteld betreft de ‘Veiligheid van Informatie’. In de toenemende digitalisering is het borgen van informatieveiligheid en privacy essentieel. Steeds meer systemen worden aan elkaar gekoppeld en steeds meer mensen moeten toegang krijgen tot dit netwerk van informatie. Daarbij dient de gemeente tevens als organisatie te voldoen (compliant te zijn) aan relevante normen, kwaliteitseisen en wet- en regelgeving.  

Werkplek van de toekomst: De veranderende digitale wereld heeft ook een impact op de digitale werkomgeving van de gemeente. Plaats- en tijdonafhankelijk digitaal samenwerken is de norm geworden. De coronacrisis heeft voor een enorme versnelling gezorgd in 2020. Er is behoefte aan een ander en meer divers palet van functionaliteiten. Het is belangrijk om als organisatie proactief te voorzien in deze wensen om te borgen dat er efficiënt, effectief en veilig (samen)gewerkt kan worden en informatie niet gaat “zwerven” buiten de organisatie. Om dit te bereiken is in 2020 versneld gestart met de inrichting en implementatie van de nieuwe digitale werkplek.

ICT management van de toekomst: We leven in een informatie- en netwerksamenleving die steeds complexer wordt. De overheid maakt de stap naar een digitaal georiënteerde dienstverlening en bedrijfsvoering. De gemeentelijke dienstverlening en informatievoorziening verandert continue. Om dit op een goede manier te kunnen blijven ondersteunen komt er een herziening van de gemeentelijke ICT-infrastructuur en het bijbehorende beheer.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel van het project
Het informatiebeveiligingsprogramma en haar deelprojecten op gebied van Architectuur, Netwerk, Security en ICT-infrastructuur zullen ervoor zorgen dat de huidige ICT-infrastructuur in lijn gebracht wordt met de eisen zoals beschreven in de ‘Beveiligingsarchitectuur’ en de ‘Technische Doelarchitectuur’.

Doelstellingen die daarbij belangrijk zijn:
Hiermee zorgt de gemeente dat:  

 • Haar informatiepositie op orde is en blijft;
 • De gemeente daardoor toegankelijke, veilige en betrouwbare dienstverlening biedt aan onze inwoners, bedrijven en ketenpartners;
 • Voldoet (compliant is) aan voor de gemeente relevante normen, kwaliteitseisen en wet- en regelgeving.

En zijn bepaalde ICT-onderdelen uitbesteed aan marktpartijen die deze producten en diensten vele malen beter en betrouwbaarder organiseren dan een gemeente, zoals:

 • Aantrekken en vasthouden van kwalitatief goed personeel en deze kwantitatief weten te bezetten;
 • Op niveau houden van actuele kennis en kunde;
 • Organiseren van (technische) beheerprocessen;
 • Voldoen aan relevante normen, kwaliteitseisen en wet- en regelgeving en waardoor de gemeente zich kan focussen op haar kernactiviteiten.

Resultaten:
De volgende deelproducten op gebied van Architectuur, Netwerk, Security en ICT-Infrastructuur worden in periode 2021-2022 gerealiseerd:

Architectuur

 • Uitgangspunten en doelarchitecturen uitwerken voor de diverse projecten.

Netwerk:

 • Aanpassen en uitbreiden Firewall functionaliteit
 • Herinrichten beheercyclus van diverse netwerkcomponenten
 • Verbeteren van lokaal (draadloos) netwerk

Security

 • Implementeren van Identity en Access Management (verbeteren van beveiliging rondom accounts)
 • Beter beveiligen van de (cloud) netwerk toegang
 • Verbeteren van de beveiligingsanalyses
 • Verbeteren Antivirus/-Malware
 • Additioneel beveiligen van Mail
 • Moderne flexibele werkplek

ICT-Infrastructuur

 • Upgraden en aanbesteding van servers & virtualisatie
 • Citrix upgrade
 • Upgraden en aanbesteding van storage (opslag)
 • Transitie naar andere uitwijkoplossing

Stand van zaken

Elk benoemd deelproject binnen het uitvoeringsplan kent een zelfde opbouw qua fasering. Deze bestaat uit een Fase Voorbereiding, - Implementatie, - Migratie en – Overdracht naar Beheer.

De focus voor 2021 ligt op de deelprojecten binnen onderstaande projectclusters grotendeels gerealiseerd te krijgen, dan wel zover opgestart dat die in 2022 afgerond kunnen worden.
Architectuur:
Voor verschillende deelprojecten binnen projectcluster Netwerk zijn in Q1 2021 doelarchitecturen opgeleverd die de kaders vormen voor de feitelijke invulling van de nieuwe netwerkoplossingen die toegepast gaan worden.

Netwerk:
Fase Voorbereiding is voor het overgrote deel van de benoemde deelprojecten binnen dit projectcluster grotendeels afgerond. Offertes voor vervanging en vernieuwing netwerkcomponenten zijn afgelopen mei in opdracht gegeven. Fase implementatie is in voorbereiding.

Security:
Verschillende deelprojecten binnen dit projectcluster zijn opgestart. De meeste daarvan bevinden zich in de Fase Voorbereiding. Een enkel deelproject staat op punt om naar Fase Implementatie te gaan.

ICT-infrastructuur:
Verschillende deelprojecten binnen dit projectcluster zijn opgestart. De meeste daarvan bevinden zich in de Fase Voorbereiding. Een enkel deelproject is gestart met Fase Implementatie.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Uitvoeringsplan informatiemanagement, -beveiliging en ICT 2021-2022

1.880.000

121.181

972.384

907.615

Totaal

1.880.000

121.181

972.384

907.615

De informatiebeveiligingsprojecten worden gedekt door het extra toegekende budget van €1.880.000 in 2021 en 2022. Flankerende deelprojecten binnen het Uitvoeringsplan die voortkomen uit reguliere vervangingen, Programma De Moderne Overheid, of n.a.v. ontvlechting met de Gemeente Westland worden gedekt door reguliere ICT kredieten en budgetten.

Planning

De globale planning van de deelprojecten die onder het uitvoeringsplan vallen loopt vanaf 2021 tot 2023. Het overgrote deel van de projecten wordt in de komende 2 jaar gerealiseerd. Een tweetal projecten kennen een langere doorlooptijd die tot 2023 kan doorlopen.

Communicatie

Het uitvoeringsplan vraagt om een dynamische communicatieaanpak. Communicatie wordt flexibel en pragmatisch ingezet bij onderwerpen die hierom vragen. Er wordt nauw samengewerkt met de diverse stakeholders (zowel intern als extern) om zo snel en accuraat op de informatie- en communicatiebehoefte in te kunnen spelen.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de gebruikelijke verslaglegging en verantwoording via het digitale projectenboek.

Risicomanagement

Het eindresultaat van ieder deelproject dient te voldoen aan de eisen geformuleerd in de ‘Beveiligingsarchitectuur’ en de daarvan afgeleide ‘Technische Doelarchitectuur’. In elke fase van elk van de deelprojecten vindt een toetsing en acceptatie plaats van de op te leveren resultaten.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16