Ruimtelijke initiatieven

Diaconessenhuis Voorburg

Initiatief overzicht

De gemeente werkt samen met de Reinier de Graaf Groep aan de verkoop en herontwikkeling van het Diaconessenhuis te Voorburg.

Project locatie

Initiatief status
Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Bremer
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Interne opdrachtgeverJeroen van de Ven
InitiatiefnemerStichting Reinier de Graaf Groep (RdGG)
AccounthouderAnne-Mette Jurgens
Initiatiefkarakteristiek
PlanfaseInitiatieffase
Ruimtelijke procedure
Einddatum
Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Volgende raads-/commissiebehandeling
Intentieovereenkomst
25 mei 2021 vastgesteld door het college
Anterieure overeenkomst
Belangrijkste wijzigingen

Op 5 juli heeft een tweede participatiebijeenkomst plaatsgevonden waarbij de concept kavelambitie is toegelicht. De volgende stap is het definitief maken van de kavelambitie.

Voordat deze versie ter besluitvorming wordt voorgelegd, krijgen betrokken deelnemers aan het participatieproces de gelegenheid om op de uitgewerkte kavelambitie schriftelijk te reageren.

Initiatief inhoud

Stichting Reinier de Graaf Groep (RdGG) heeft het initiatief genomen het Diaconessenhuis in Voorburg te herontwikkelen. Dat gaat RdGG niet zelf doen, RdGG wil de kavel en de opstallen verkopen aan een marktpartij (ontwikkelaar / ontwikkelcombinatie). Om deze toekomstplannen verder te brengen hebben de gemeente en de stichting RdGG een intentieovereenkomst afgesloten.

Het doel van de intentieovereenkomst is om een kavelambitie op te stellen. In de kavelambitie staan de kansen en randvoorwaarden voor de herontwikkeling. Omwonenden en belanghebbenden worden uitgenodigd voor een participatietraject om actief mee te denken over de kavelambitie. De kavelambitie wordt hierna voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Bij positieve besluitvorming in de gemeenteraad kan de grondpositie aan een marktpartij verkocht worden. De kavelambitie is een belangrijk toetsingsdocument bij de verkoopprocedure door RdGG. Na verkoop gaat de gemeente met de nieuwe eigenaar afspraken maken over de concrete plannen. Deze plannen moeten voldoen aan de randvoorwaarden die in de kavelambitie komen te staan.

Bijlagen:
Diaconessenhuis_Projectgebied

Gemeentelijke rol

De gemeente heeft bij deze ontwikkeling een faciliterende rol. Het initiatief ligt in eerste instantie bij RdGG. Zij is initiatiefnemer totdat het kavel en de opstallen verkocht is. Daarna is de nieuwe eigenaar de initiatiefnemer. De gemeente zal uiteindelijk zorgdragen voor een juridisch planologisch kader (bestemmingsplan of omgevingsplan) dat de herontwikkeling mogelijk maakt. De gemeenteraad is bevoegd dit plan vast te stellen. In aanloop naar dit plan, beginnend bij de kavelambitie zal de gemeente de vastgestelde beleidskaders inbrengen. De bouwstenen voor de omgevingsvisie en de verordening sociale en middeldure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2020 zijn daarbij belangrijke kaders.

Doelstelling en gewenst resultaat

Het doel is een herontwikkeling (in principe binnen het huidige bebouwingsvlak) van het Diaconessenhuis. Het betreft een bijzondere locatie door de nabijheid van voorzieningen, water en groen. Door de bestaande locatie geschikt te maken voor herontwikkeling ontstaat er aan de Vliet een gebied met de mix van wonen, werken en zorg.

Stand van zaken

De intentieovereenkomst is getekend. De volgende stap is het opstellen van een kavelambitie. In deze stap wordt de ruimtelijke, programmatische en maatschappelijke haalbaarheid van de herontwikkeling nader in beeld gebracht. Wijk en buurt worden met een participatietraject betrokken bij de totstandkoming van deze kavelambitie. De kavelambitie zal bestaan uit een analyse van het gebied vertaald naar randvoorwaarden en kansen voor de kavel. De kavelambitie zal na het participatieproces ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college van B&W en hierna aan de gemeenteraad. De kavelambitie speelt een centrale rol in de tender-/verkoopprocedure.

Voorafgaand aan de start van de tenderprocedure, geeft RdGG de gemeente inzicht in de beoordelingscriteria, aan de hand waarvan door RdGG uit een ‘longlist’ een ‘shortlist’ van de gegadigden wordt gemaakt. RdGG informeert de gemeente over de totstandkoming van de shortlist. RdGG stelt tevens de gemeente in de redelijke gelegenheid om te oordelen in hoeverre de plannen voortkomende uit de ‘shortlist’ van gegadigden voldoen aan de eisen uit de kavelambitie. Het concept van de anterieure overeenkomst (af te sluiten met de nieuwe eigenaar) zal onderdeel uitmaken van de tenderstukken, zodat op voorhand vastligt en duidelijk is welke afspraken de gemeente wenst te maken met de nieuwe grondeigenaar.

Na besluitvorming in de gemeenteraad vindt de verkoop van de grond plaats en wordt de nieuwe eigenaar bekend. De gemeente zal met de nieuwe partij een anterieure overeenkomst afsluiten ten behoeve van de concrete planvorming. De kosten die de gemeente maakt voor deze planontwikkeling zullen worden verhaald op de nieuwe eigenaar op basis van verplicht kostenverhaal op grond van de Wro.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

intentieovereenkomst

Q2 2021

college

participatieproces

Q3/Q4 2021

kavelambitie

Q4 2022

college

kavelambitie

Q1 2023

gemeenteraad

anterieure overeenkomst

Q1 2023

juridisch planologisch besluit

Q4 2023 / Q1 2024

college

bestemmingsplan of omgevingsplan

start fysieke werkzaamheden

Q4 2024 / Q1 2025

(niet eerder)

De voorbereiding op de tweede participatiebijeenkomst heeft langer geduurd dan voorheen ingeschat. Dit had onder meer te maken met de verwerking van de input uit de eerste participatiebijeenkomst en de uitvoering van een verkeersonderzoek in opdracht van de grondeigenaar.
De planning is hierop bijgesteld. Op 5 juli 2022 heeft een tweede participatiebijeenkomst plaatsgevonden waarbij de concept kavelambitie is toegelicht.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

participatiebijeenkomst Q 2021

ja

ja

de eerste participatiebijeenkomst is terug te kijken op de project website

Buurt en omwonenden worden met een participatietraject betrokken bij de totstandkoming van deze kavelambitie. Het participatieniveau is informeren, raadplegen en samenspel.
De eerste bijeenkomst heeft in september 2021 plaatsgevonden. Deelname aan deze bijeenkomst was zowel digitaal als fysiek mogelijk.
Ook is er een website ontwikkeld: www.herontwikkelingdiaconessenhuis.nl

Op 5 juli 2022 heeft een tweede participatiebijeenkomst plaatsgevonden waarbij de concept kavelambitie is toegelicht. De volgende stap is het definitief maken van de kavelambitie.
Voordat deze versie ter besluitvorming wordt voorgelegd, krijgen betrokken deelnemers aan het participatieproces de gelegenheid om op de uitgewerkte kavelambitie schriftelijk te reageren.

Risicomanagement

In deze fase loopt de gemeente geen financiële risico's met betrekking tot dit initiatief. De kosten voor de gemeentelijke werkzaamheden zijn gedekt uit de afgesloten overeenkomst.
Mogelijk risico is gebrek aan draagvlak voor de herontwikkeling in de wijk. Goede communicatie moet helpen dit risico te beheersen.
De initiatiefnemer dient te komen tot een kavelambitie waarbij de input van externe stakeholders en de gemeentelijke beleidskaders goed zijn meegenomen.
Hierna dient een nieuwe eigenaar het plan verder te ontwikkelen.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 15:21:48 met de export van 11/10/2022 14:32:36