Ruimtelijke initiatieven

Diaconessenhuis Voorburg

Initiatief overzicht

Intentieovereenkomst Diaconessenhuis te Voorburg

Project locatie

Initiatief status
Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Rouwendal
Programma
Interne opdrachtgeverJeroen vd Ven
InitiatiefnemerStichting Reinier de Graaf Groep (RdGG)
AccounthouderAnne-Mette Jurgens
Initiatiefkarakteristiek
PlanfaseInitiatieffase
Ruimtelijke procedure
Einddatum
Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Volgende raads-/commissiebehandeling
Intentieovereenkomst
25 mei 2021 vastgesteld door het college
Anterieure overeenkomst
Belangrijkste wijzigingen

Het vaststellen van de intentieovereenkomst          

Initiatief inhoud

Stichting Reinier de Graaf Groep (RdGG) heeft het initiatief genomen het Diaconessenhuis in Voorburg te herontwikkelen. RdGG wil de kavel verkopen aan een marktpartij. Deze nieuwe eigenaar kan binnen het huidige bebouwingsvlak van het Diaconessenhuis een herontwikkeling realiseren. Hierdoor ontstaat er een gebied met een mix van wonen, werken en zorg. Om deze toekomstplannen verder te brengen hebben de gemeente en de stichting RdGG een intentieovereenkomst afgesloten.

Het doel van de intentieovereenkomst is om een Kavelambitie op te stellen. In de Kavelambitie staan de kansen en randvoorwaarden voor de herontwikkeling. Omwonenden en belanghebbenden worden uitgenodigd voor een participatietraject om actief mee te denken over de Kavelambitie. De Kavelambitie wordt hierna voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Bij positieve besluitvorming in de gemeenteraad kan de grondpositie aan een markpartij verkocht worden. De gemeente gaat dan met de nieuwe eigenaar afspraken maken over de concrete plannen. Deze plannen moeten voldoen aan de randvoorwaarden die in de Kavelambitie komen te staan.         

Bijlagen:
Diaconessenhuis_Projectgebied

Gemeentelijke rol

Doelstelling en gewenst resultaat

Het doel is een herontwikkeling binnen het huidige bebouwingsvlak van het Diaconessenhuis. Het betreft een bijzondere locatie door de nabijheid van voorzieningen, water en groen. Door de bestaande locatie geschikt te maken voor herontwikkeling ontstaat er aan de Vliet een gebied met de mix van wonen, werken en zorg. De randvoorwaarden voor woningbouw zoals vastgelegd in de Verordening sociale en middeldure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2020 zijn hierbij van kracht.

Stand van zaken

De intentieovereenkomst is getekend.  De volgende stap is het opstellen van een Kavelambitie. In deze stap wordt de ruimtelijke, programmatische en maatschappelijke haalbaarheid van de herontwikkeling nader in beeld gebracht. Wijk en buurt worden met een participatietraject betrokken bij de totstandkoming van deze Kavelambitie. De Kavelambitie zal bestaan uit een analyse van het gebied vertaald naar randvoorwaarden en kansen voor de kavel. De Kavelambitie zal na het participatieproces ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college van B&W en hierna aan de gemeenteraad.

Voorafgaand aan de openstelling van de tenderprocedure, geeft RdGG de gemeente inzicht in de beoordelingscriteria, aan de hand waarvan door RdGG uit een ‘longlist’ een ‘shortlist’ van de gegadigden wordt gemaakt. RdGG informeert de gemeente over de totstandkoming van de shortlist. RdGG stelt tevens de gemeente in de redelijke gelegenheid om te oordelen in hoeverre de plannen voortkomende uit de ‘shortlist’ van gegadigden voldoen aan de eisen uit de Kavelambitie. Het concept van de anterieure overeenkomst zal onderdeel uitmaken van de tenderstukken, zodat op voorhand vast ligt welke afspraken de gemeente wenst te maken met de nieuwe grondeigenaar.

Na besluitvorming in de gemeenteraad vindt de verkoop van de grond plaats en wordt de nieuwe eigenaar bekend. De gemeente zal met de nieuwe partij een anterieure overeenkomst afsluiten ten behoeve van de concrete planvorming en het verplicht kostenverhaal op grond van de Wro.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Intentieovereenkomst

Q2 2021

College

Participatieproces

Q3 / Q4 2021

Kavelambitie

Q1 2022

College

Kavelambitie

Q2/Q3 2022

Raad

Anterieure overeenkomst

Q4 2022

Juridisch planologisch besluit

Q4 2023

College

Bestemmingsplan of omgevingsplan

Start fysieke werkzaamheden

Q4 2024

(niet eerder)

Communicatie

Buurt en omwonenden worden met een participatietraject betrokken bij de totstandkoming van deze Kavelambitie.

Risicomanagement

In deze fase loopt de gemeente geen financiele risico's met betrekking tot dit initiatief. De kosten voor de gemeentelijke werkzaamheden zijn gedekt uit de afgesloten overeenkomst.
Mogelijk risico is gebrek aan draagvlak voor de herontwikkeling in de wijk. Goede communicatie moet helpen dit risico te beheersen.
De initiatiefnemer dient te komen tot een Kavelambitie waarbij de input van externe stakeholders en de gemeentelijke beleidskaders goed zijn meegenomen.
Hierna dient een nieuwe eigenaar het plan verder te ontwikkelen. Het concept van de anterieure overeenkomst zal onderdeel uitmaken van de tenderstukken, zodat op voorhand vast ligt welke afspraken de gemeente wenst te maken met de nieuwe grondeigenaar.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16