Ruimtelijke initiatieven

Spoorzone Laan van NOI / Van Alphenstraat

Initiatief overzicht

In de Gebiedsagenda ICT Security Campus / Laan van NOI zijn de gebieden rondom station Laan van NOI - waaronder ook de Voorburgse zijde van het station (Van Alphenstraat, op Haags grondgebied) - aangewezen als ontwikkellocatie. Daarnaast is de ambitie om het station op te waarderen tot een volwaardig Intercity station en het knooppunt te versterken. Station Laan van NOI maakt - samen met de stations Dordrecht, Schiedam Centrum en Leiden Centraal - onderdeel uit van de ‘MIRT-Verkenning Infrastructuur en Knooppunten Oude Lijn’.

Project locatie

Initiatief status

Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur

Portefeuillehouder
Wethouder Van Eekelen
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag en Programma MoVe

Initiatiefkarakteristiek

Planfase
Ontwerpfase
Ruimtelijke procedure
Einddatum
2026
Risicoprofiel
Midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Beeldvormende raad 2 november 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
Nader te bepalen
Intentieovereenkomst
IOK gesloten voor de TinQ-locatie aan de Laan van Nieuw Oost-Indië (d.d. 27 juni 2022)
Anterieure overeenkomst
N.v.t.

Belangrijkste wijzigingen

Op 10 november 2022 is de startbeslissing voor de MIRT-verkenning Infrastructuur en Knooppunten Oude Lijn genomen. In deze verkenning wordt onderzocht hoe de bereikbaarheid van de zuidelijke Randstad kan worden verbeterd. De inzet van meer sprinters, het toevoegen van nieuwe stations (o.a. Rijswijk Buiten) en het versterken van bestaande stations – waaronder dus station Den Haag Laan van NOI – op de lijn Dordrecht – Leiden dragen hier aan bij.    

De ontwikkeling van station Laan van NOI tot stedelijk knooppunt biedt mogelijkheden voor verdere verstedelijking. Hiertoe wordt een ontwikkelvisie voor het gebied opgesteld. De gemeente Den Haag is trekker van deze ontwikkelvisie. Wegens capaciteitsproblemen bij de gemeente Den Haag is deze ontwikkelvisie rond de zomer van 2022 on hold gezet. Tot dusver is er nog geen (door)start gemaakt.  

Het on hold zetten van de ontwikkelvisie heeft er ook toe geleid dat de planontwikkeling voor de TinQ-locatie (locatie van het TinQ-tankstation en garage Wittebrug) on hold is gezet. Er worden te veel kansen gemist als de plannen voor de TinQ-locatie solitair worden uitgewerkt en niet in samenhang met de vele andere ontwikkelingen in het gebied worden bezien.

Op het participatievlak zijn gemeente Leidschendam-Voorburg en de gemeente Den Haag (ook met andere partijen zoals NS Stations) de afgelopen maanden in gesprek gebleven over de ontwikkelingen in het gebied met vertegenwoordigers van de bewoners van Voorburg-Noord en Bezuidenhout. In Voorburg-Noord is het Bewonersplatform Voorburg-Noord opgericht; een initiatief dat door de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt toegejuicht en wordt ondersteund.

Initiatief Inhoud

In de Gebiedsagenda ICT Security Campus / Laan van NOI, zijn de gebieden rondom station Laan van NOI - waaronder ook de Voorburgse zijde van het station (Van Alphenstraat) - aangewezen als ontwikkellocaties. Daarnaast is de ambitie het station op te waarderen en het knooppunt te versterken (doelstelling van de lopende MIRT-Verkenning). In de ontwerpstudie van de gemeente Den Haag en NS Stations (uitgevoerd door bureau ZUS) is de ambitie geschetst om het gebied van de groenzone langs de Van Alphenstraat te transformeren naar een groene, kwalitatief hoogwaardige en aantrekkelijke mobiliteitsknoop met verschillende functies (55.000 tot 70.000 m2 programma voor wonen, werken en voorzieningen).
De plannen voor de Van Alphenstraat maken onderdeel uit van de op te stellen ‘Ontwikkelvisie Laan van NOI e.o.’. Deze visie behelst een groter gebied (Schenkkade, Van Alphenstraat, Koningin Wilhelminalaan, TinQ-locatie).
Voor de TinQ-locatie, op Voorburgs grondgebied, gaat onderzocht worden of de gemeente medewerking kan verlenen aan de herontwikkeling van de locatie. Omwonenden worden bij dit proces betrokken. De planvorming voor de TinQ-locatie hangt echter stevig samen met de toekomstige ontwikkelingen in het gebied rondom Laan van NOI (functies in het gebied, doelgroepen, woningtypen, oplossingen voor parkeren en deelmobiliteit, enz.), waar een ontwikkelvisie voor wordt opgesteld. Omdat het opstellen van de ontwikkelvisie on hold staat ligt ook de planontwikkeling voor de TinQ-lcoatie tijdelijk stil.

Gemeentelijke rol

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft geen formele rol bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid op Haags grondgebied.
Om de belangen van onze inwoners te behartigen, vindt frequent ambtelijke en bestuurlijke afstemming plaats tussen Leidschendam–Voorburg en o.a. de gemeente Den Haag, NS Stations, MRDH en HTM. Het project Van Alphenstraat is georganiseerd met een kernteam, een ambtelijke stuurgroep en een bestuurlijke stuurgroep. De gemeente Leidschendam-Voorburg is in alle drie vertegenwoordigd en heeft een eigen projectteam waar de inbreng van de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt voorbereid. Leidschendam-Voorburg is ook vertegenwoordigd in de projectgroep en de stuurgroep voor de MIRT-verkenning voor station Laan van NOI.

Doelstelling en gewenst resultaat

Het gebied rond het station moet zich ontwikkelen tot een multifunctioneel gebied met een gemengd programma met wonen, werken en voorzieningen en met een groene, hoogwaardige openbare ruimte. Er gaat gewerkt worden aan een ontwikkelvisie. In deze visie worden onder andere de kaders vastgelegd voor de invulling van de spoorzone aan de Voorburgse zijde van station Laan van NOI.
De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg is geen bevoegd gezag, want het is grondgebied van de gemeente Den Haag. Gezien deze beperkte bestuurlijke rol, zet onze gemeente zich in voor goede communicatie en participatie met inwoners en belanghebbenden uit onze gemeente.
Ook in het proces van de MIRT-Verkenning zet de gemeente Leidschendam-Voorburg zich in om haar belangen en die van haar inwoners te behartigen. Er wordt onder meer op toegezien dat er een zorgvuldig participatieproces wordt doorlopen.

Stand van zaken

De gemeente Den Haag heeft samen met Leidschendam-Voorburg, NS Stations en stakeholders uit het gebied een start gemaakt met een inventarisatie van de ambities voor de Van Alphenstraat op verschillende thema's die bij de toekomstige gebiedsontwikkeling van belang zijn, zoals programma, voorzieningen, duurzaamheid, groen en mobiliteit. De Ontwikkelvisie staat ‘on hold’. Zodra dit traject weer wordt opgestart, wordt ook een vervolg gegeven aan het participatieproces.
Ook de planvorming (initiatiefnemer: Dura Vermeer) met betrekking tot de TinQ-locatie (gelegen op grondgebied van Leidschendam-Voorburg) ligt stil. Na het opstarten van het Ontwikkelvisie-traject, wordt ook de planvorming voor de TinQ-locatie – inclusief de participatie hierover – opgepakt.  
In de participatie in het kader van de Ontwikkelvisie wordt aandacht besteed aan de samenhang met andere ontwikkelingen in het gebied  (Velostrada, MIRT verkenning Oude Lijn, ontwikkeling SoZa).
Voor de MIRT-verkenning wordt ook een participatietraject opgetuigd (ook weer in samenhang met .o.a. de Ontwikkelvisie). Dit start naar verwachting niet eerder dan het eerste kwartaal van 2024. De tussengelegen maanden worden gebruikt voor aanbestedingsprocedures om bureaus te selecteren voor de uitvoering en uitwerking (zowel procesmatig als technisch en stedenbouwkundig) van de analysefase van de MIRT-verkenning; de zogeheten ‘zeef 1’.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Start Participatietraject 2e fase

Q4 2021

Ontwikkelvisie

2023

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de projectplanning.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Participatiebijeenkomst

Ja

Ja

Het bij de Ontwikkelvisie betrokken participatiebureau (Tertium) is in gesprek gegaan met verschillende bewoners over wat zij waarderen aan de buurt en welke zaken minder en hoe zij aankijken tegen het plan om ter plaatse van de groenzone langs de Van Alphenstraat woningen, kantoren en voorzieningen te bouwen.
In deze eerste fase van het participatietraject is er een documentaire gemaakt en zijn er twee enquêtes uitgezet; een korte enquête met voornamelijk gesloten vragen en een lange enquête met voornamelijk open vragen. Daarnaast kregen bewoners de mogelijkheid om zich op vijf verschillende dagen in juli en september op te geven voor een persoonlijk interview in Voorburg-Noord. Hiervan is een rapport opgeleverd en er is een website gelanceerd: https://spoorzone-vanalphenstraat.nl/
Op deze website is ook een korte documentaire te zien van de eerste fase van het participatietraject.
Ten tijde van het participatietraject Spoorzone van Alphenstraat vonden ook twee bijeenkomsten plaats in het kader van de Leefbaarheids Effect Rapportage (LER) in het gebied, georganiseerd door de gemeente Den Haag.
De fysieke startbijeenkomst van de participatie was mede vanwege corona uitgesteld. Deze heeft plaatsgevonden op 18 mei 2022 in de Koningkerk in Voorburg. Na die tijd hebben er geen participatiebijeenkomsten meer plaatsgevonden, vanwege het on hold zetten van de Ontwikkelvisie. Wel vindt er eens per zeven weken een overleg plaats tussen betrokkenen van de gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, NS Stations, VORM (ontwikkelaar SoZa) en bewonersvertegenwoordigers van Voorburg-Noord en Bezuidenhout.
Overige communicatie, bijvoorbeeld over de MIRT-verkenning, vindt plaats via de gemeentelijke websites, nieuwsbrieven en persberichten. Door de gemeente Den Haag zijn daarnaast op 13, 14 en 15 oktober 2022 de CID-dagen georganiseerd, waar onder meer aandacht is besteed aan en gesprekken met bewoners en andere stakeholders zijn gevoerd over de ontwikkelingen rondom station Laan van NOI.

Risicomanagement

Aandachtspunten met betrekking tot de ontwikkelingen in het gebied rondom station Laan van NOI zijn onder andere de leefbaarheid, de voorzieningen, het ruimtegebruik, de bouwhoogte, de mobiliteit (auto-/fietsparkeren, verkeersontsluiting, inzet deelmobiliteit), groen en veiligheid. Negatieve effecten kunnen ontstaan door o.a. bouwhoogtes en een gebrek aan (parkeer)voorzieningen, aan zowel de Voorburgse als de Haagse zijde van het station.
De gemeente Leidschendam-Voorburg zet zich in om aan de voorkant bij de ontwikkelingen – zowel MIRT-verkenning als Ontwikkelvisie - te worden betrokken. Er vindt regelmatig ambtelijke en bestuurlijke afstemming plaats. Op deze wijze kunnen de aandachtspunten en de beleidsinbreng tijdig worden meegenomen.
Door een goede, transparante inrichting van het participatieproces kunnen ook omwonenden en overige stakeholders uit Leidschendam-Voorburg tijdig meedenken en adviseren. Dit geldt voor de MIRT-verkenning, de Ontwikkelvisie en de ontwikkelingen ten aanzien van de TinQ-locatie.

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2023 13:43:31 met de export van 05/10/2023 13:22:15