Ruimtelijke initiatieven

Spoorzone Laan van NOI / Van Alphenstraat

Initiatief overzicht

In de Gebiedsagenda ICT Security Campus / Laan van NOI zijn de gebieden rondom station Laan van NOI - waaronder ook de Voorburgse zijde van het station (Van Alphenstraat) - aangewezen als ontwikkellocatie. Daarnaast is de ambitie om het station op te waarderen tot een volwaardig intercity station en het knooppunt te versterken.

Project locatie

Initiatief status
Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Kist
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Interne opdrachtgeverJeroen van de Ven
InitiatiefnemerGemeente Den Haag
AccounthouderAnne-Mette Jurgens
Initiatiefkarakteristiek
PlanfaseOntwerpfase
Ruimtelijke procedure
Einddatum2024
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Beeldvormende raad 2 november 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
Nader te bepalen
Intentieovereenkomst
N.v.t.
Anterieure overeenkomst
N.v.t.
Belangrijkste wijzigingen

De samenhang tussen de verschillende opgaven in het gebied heeft meer de focus gekregen. Gemeente Den Haag heeft een voorzet gedaan voor de procesorganisatie van een integrale benadering.

Start van de fysieke participatie over de Van Alphenstraat staat vooralsnog gepland voor Q2 2022.

Initiatief inhoud

In de Gebiedsagenda ICT Security Campus / Laan van NOI, zijn de gebieden rondom station Laan van NOI - waaronder ook de Voorburgse zijde van het station (Van Alphenstraat) - aangewezen als ontwikkellocaties. Daarnaast is de ambitie het station op te waarderen en het knooppunt te versterken. In de ontwerpstudie van de gemeente Den Haag en NS (uitgevoerd door bureau ZUS) is de ambitie geschetst om het gebied te transformeren naar een groene, kwalitatief hoogwaardige en aantrekkelijke mobiliteitsknoop met verschillende functies (wonen, werken en voorzieningen).

Gemeentelijke rol

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft geen formele rol bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid op Haags grondgebied.
Om de belangen van onze inwoners te behartigen, vindt frequent ambtelijk en bestuurlijke afstemming plaats tussen Leidschendam–Voorburg, Den Haag en NS Stations. Het project is georganiseerd met een kernteam, een ambtelijke stuurgroep en een bestuurlijke stuurgroep. De gemeente Leidschendam-Voorburg is in alle drie vertegenwoordigd en heeft een eigen projectteam waar de inbreng van de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt voorbereid.

Doelstelling en gewenst resultaat

Het gebied rond het station moet zich ontwikkelen tot een multifunctioneel gebied met een gemengd programma met wonen, werken en voorzieningen.
Er wordt nu gewerkt aan een NvU (Nota van Uitgangspunten spoorzone Van Alphenstraat). In deze NvU worden de kaders vastgelegd voor invulling van de spoorzone aan de Voorburgse zijde van station Laan van NOI.
De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg is geen bevoegd gezag, want het is grondgebied van de gemeente Den Haag. Gezien deze beperkte bestuurlijke rol, zet onze gemeente zich in voor goede communicatie en participatie met inwoners en belanghebbenden uit onze gemeente.

Stand van zaken

Op dit moment inventariseert de gemeente Den Haag samen met Leidschendam-Voorburg en NS welke ambities er zijn op de verschillende thema's die bij de verdere gebiedsontwikkeling van belang zijn, zoals Programma, Voorzieningen, Duurzaamheid, Mobiliteit etc.
Ook de mogelijkheid van ontwikkeling op de Tinq-locatie (gelegen op grondgebied van Leidschendam-Voorburg) wordt verkend. De zonneflats aan de Nicolaas Beetslaan vallen expliciet buiten deze verkenning. De bewoners van deze flats zullen bij de planontwikkeling worden betrokken.
In de participatie op de gebiedsontwikkeling is aandacht voor de samenhang van andere ontwikkelingen rondom het station (zoals de Velostrada, de pre-MIRT verkenning Oude Lijn en de ontwikkeling van het voormalige ministerie van SoZaWe)
Vanuit Den Haag is een voorzet gedaan voor de projectorganisatie rondom station Laan van NOI. Inzet is een projectstructuur die de integraliteit (samenhang en context) van de verschillende opgaven in het gebied borgt, met aandacht  voor rol- en taakverdeling op project-stuurgroep en bestuursniveau.  
Start van de fysieke participatie over de Van Alphenstraat staat vooralsnog gepland voor Q2 2022.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Start Participatietraject 2e fase

Q4 2021

GebiedsNvU

2022

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de projectplanning.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Participatiebijeenkomst

Ja

Ja

Het participatiebureau is in gesprek gegaan met verschillende bewoners over wat zij mooi vinden aan de buurt en wat minder mooi en hoe zij aankijken tegen het plan om tussen Laan van NOI en de Van Alphenstraat woningen, kantoren en voorzieningen te bouwen.
In deze eerste fase van het participatietraject is er een documentaire gemaakt en zijn er twee enquêtes uitgezet: een korte enquête met voornamelijk gesloten vragen en een lange enquête met voornamelijk open vragen. Daarnaast kregen bewoners de mogelijkheid om zich op 5 verschillende dagen in juli en september op te geven voor een persoonlijk interview in Voorburg Noord. Hiervan is een rapport opgeleverd en er is een website gelanceerd: https://spoorzone-vanalphenstraat.nl/
Op deze website is ook een korte documentaire te zien van de eerste fase van het participatietraject.
Ten tijde van het participatietraject Spoorzone van Alphenstraat vonden ook twee bijeenkomsten plaats in het kader van de Leefbaarheids Effect Rapportage (LER) in het gebied, georganiseerd door de gemeente Den Haag.
De fysieke startbijeenkomst van de participatie is mede vanwege corona uitgesteld. Deze staat vooralsnog gepland begin Q2 2022.
De communicatie is gericht op: informeren, raadplegen en samenspel. Tussentijds vinden gesprekken plaats met enkele stakeholders over de wensen en verwachtingen aangaande de participatie.

Risicomanagement

Aandachtspunten zijn de leefbaarheid, de voorzieningen, het ruimtegebruik en de mobiliteit en veiligheid.
Nadelen kunnen ontstaan door bouwhoogte en een gebrek aan (parkeer)voorzieningen aan Haagse kant.
De gemeente Leidschendam-Voorburg zet zich in om aan de voorkant bij de ontwikkeling te worden betrokken.
Er vindt regelmatig ambtelijke en bestuurlijke afstemming plaats. Op deze wijze kunnen de aandachtspunten en de beleidsinbreng tijdig worden meegenomen.
Door een goede transparante inrichting van het participatieproces kunnen ook omwonenden en overige stakeholders uit Leidschendam-Voorburg tijdig meedenken en adviseren.

Deze pagina is gebouwd op 02/24/2022 15:42:33 met de export van 02/24/2022 13:10:49