Ruimtelijke initiatieven

Spoorzone Laan van NOI / Van Alphenstraat

Initiatief overzicht

In de Gebiedsagenda ICT Security Campus / Laan van NOI zijn de gebieden rondom station Laan van NOI - waaronder ook de Voorburgse zijde van het station (Van Alphenstraat, op Haags grondgebied) - aangewezen als ontwikkellocatie. Daarnaast is de ambitie om het station op te waarderen tot een volwaardig Intercity station en het knooppunt te versterken. Station Laan van NOI maakt onderdeel uit van de ‘MIRT-Verkenning Infrastructuur en Knooppunten Oude Lijn’.

Project locatie

Initiatief status
Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Van Eekelen
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Interne opdrachtgeverJeroen van de Ven
InitiatiefnemerGemeente Den Haag
AccounthouderThijs van Giezen
Initiatiefkarakteristiek
PlanfaseOntwerpfase
Ruimtelijke procedure
Einddatum2026
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Beeldvormende raad 2 november 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
Nader te bepalen
Intentieovereenkomst
N.v.t.
Anterieure overeenkomst
N.v.t.
Belangrijkste wijzigingen

Voor de verschillende opgaven (Ontwikkelvisie, Van Alphenstraat, MIRT-verkenning, ontwikkeling SoZa) in het gebied zijn overlegstructuren opgetuigd.

Het Plan van Aanpak voor de MIRT-Verkenning is in juli 2022 in concept afgerond.

De eerste participatieavond in het kader van de Ontwikkelvisie Laan van NOI e.o., over de Van Alphenstraat, heeft plaatsgevonden op 18 mei 2022.

Door een gebrek aan personele capaciteit heeft de gemeente Den Haag in juni besloten het proces om te komen tot een Ontwikkelvisie ‘on hold’ te zetten. De verwachting is dat dit proces in het vierde kwartaal van 2022 wordt hervat.

Er is een Intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente Leidschendam-Voorburg en ontwikkelaar Dura Vermeer voor de TinQ-locatie, de plek waar nu het TinQ-tankstation en garage Wittebrug zijn gesitueerd.

Initiatief inhoud

In de Gebiedsagenda ICT Security Campus / Laan van NOI, zijn de gebieden rondom station Laan van NOI - waaronder ook de Voorburgse zijde van het station (Van Alphenstraat) - aangewezen als ontwikkellocaties. Daarnaast is de ambitie het station op te waarderen en het knooppunt te versterken (doelstelling van de lopende MIRT-Verkenning). In de ontwerpstudie van de gemeente Den Haag en NS (uitgevoerd door bureau ZUS) is de ambitie geschetst om het gebied de groenzone langs de Van Alphenstraat te transformeren naar een groene, kwalitatief hoogwaardige en aantrekkelijke mobiliteitsknoop met verschillende functies (55.000 tot 70.000 m2 programma voor wonen, werken en voorzieningen).
De plannen voor de Van Alphenstraat maken onderdeel uit van de op te stellen ‘Ontwikkelvisie Laan van NOI e.o.’. Deze visie behelst een groter gebied (Schenkkade, Van Alphenstraat, Koningin Wilhelminalaan, TinQ-locatie).
Voor de TinQ-locatie, op Voorburgs grondgebied, wordt in de komende maanden (vanaf september 2022) onderzocht of de gemeente medewerking kan verlenen aan de herontwikkeling van de locatie. Omwonenden worden bij dit proces betrokken.

Gemeentelijke rol

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft geen formele rol bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid op Haags grondgebied.
Om de belangen van onze inwoners te behartigen, vindt frequent ambtelijk en bestuurlijke afstemming plaats tussen Leidschendam–Voorburg, Den Haag en NS Stations. Het project Van Alphenstraat is georganiseerd met een kernteam, een ambtelijke stuurgroep en een bestuurlijke stuurgroep. De gemeente Leidschendam-Voorburg is in alle drie vertegenwoordigd en heeft een eigen projectteam waar de inbreng van de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt voorbereid.

Doelstelling en gewenst resultaat

Het gebied rond het station moet zich ontwikkelen tot een multifunctioneel gebied met een gemengd programma met wonen, werken en voorzieningen.
Er gaat gewerkt worden aan een ontwikkelvisie. In deze visie worden onder andere de kaders vastgelegd voor de invulling van de spoorzone aan de Voorburgse zijde van station Laan van NOI.
De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg is geen bevoegd gezag, want het is grondgebied van de gemeente Den Haag. Gezien deze beperkte bestuurlijke rol, zet onze gemeente zich in voor goede communicatie en participatie met inwoners en belanghebbenden uit onze gemeente.
Ook in het proces van de MIRT-Verkenning zet de gemeente Leidschendam-Voorburg zich in om haar belangen en die van haar inwoners te behartigen. Er wordt onder meer op toegezien dat er een zorgvuldig participatieproces wordt doorlopen.

Stand van zaken

Op dit moment inventariseert de gemeente Den Haag samen met Leidschendam-Voorburg en NS welke ambities er voor de Van Alphenstraat zijn op de verschillende thema's die bij de verdere gebiedsontwikkeling van belang zijn, zoals Programma, Voorzieningen, Duurzaamheid, Mobiliteit etc.
Ook de mogelijkheid van ontwikkeling op de TinQ-locatie (gelegen op grondgebied van Leidschendam-Voorburg) wordt verkend. Ontwikkelaar Dura Vermeer heeft interesse getoond in deze locatie en zou hier, middels sloop nieuwbouw, woningen willen realiseren. De zonneflats aan de Nicolaas Beetslaan vallen expliciet buiten deze verkenning. De bewoners van deze flats zullen bij de planontwikkeling worden betrokken.
In de participatie op de gebiedsontwikkeling is aandacht voor de samenhang van andere ontwikkelingen rondom het station (zoals de Velostrada, de pre-MIRT verkenning Oude Lijn en de ontwikkeling van het voormalige ministerie van SoZaWe).
Vanuit Den Haag is een voorzet gedaan voor de projectorganisatie rondom station Laan van NOI. Inzet is een projectstructuur die de integraliteit (samenhang en context) van de verschillende opgaven in het gebied borgt, met aandacht voor rol- en taakverdeling op project- en stuurgroep en bestuursniveau. De start van de participatie over de Van Alphenstraat vond plaats op 18 mei 2022.  

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Start Participatietraject 2e fase

Q4 2021

GebiedsNvU

2023

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de projectplanning.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Participatiebijeenkomst

Ja

Ja

Het betrokken participatiebureau (Tertium) is in gesprek gegaan met verschillende bewoners over wat zij mooi vinden aan de buurt en wat minder mooi en hoe zij aankijken tegen het plan om tussen Laan van NOI en de Van Alphenstraat woningen, kantoren en voorzieningen te bouwen.
In deze eerste fase van het participatietraject is er een documentaire gemaakt en zijn er twee enquêtes uitgezet: een korte enquête met voornamelijk gesloten vragen en een lange enquête met voornamelijk open vragen. Daarnaast kregen bewoners de mogelijkheid om zich op 5 verschillende dagen in juli en september op te geven voor een persoonlijk interview in Voorburg Noord. Hiervan is een rapport opgeleverd en er is een website gelanceerd: https://spoorzone-vanalphenstraat.nl/
Op deze website is ook een korte documentaire te zien van de eerste fase van het participatietraject.
Ten tijde van het participatietraject Spoorzone van Alphenstraat vonden ook twee bijeenkomsten plaats in het kader van de Leefbaarheids Effect Rapportage (LER) in het gebied, georganiseerd door de gemeente Den Haag.
De fysieke startbijeenkomst van de participatie was mede vanwege corona uitgesteld. Deze heeft plaatsgevonden op 18 mei 2022 in de Koningskerk.
De communicatie is gericht op: informeren, raadplegen en samenspel. Tussentijds vinden gesprekken plaats met enkele stakeholders over de wensen en verwachtingen aangaande de participatie.

Risicomanagement

Aandachtspunten zijn de leefbaarheid, de voorzieningen, het ruimtegebruik, de bouwhoogte, de mobiliteit (parkeren, verkeersontsluiting, inzet deelmobiliteit) en veiligheid.
Negatieve effecten kunnen ontstaan door o.a. bouwhoogte en een gebrek aan (parkeer)voorzieningen aan Haagse kant.
De gemeente Leidschendam-Voorburg zet zich in om aan de voorkant bij de ontwikkeling te worden betrokken.
Er vindt regelmatig ambtelijke en bestuurlijke afstemming plaats. Op deze wijze kunnen de aandachtspunten en de beleidsinbreng tijdig worden meegenomen.
Door een goede transparante inrichting van het participatieproces kunnen ook omwonenden en overige stakeholders uit Leidschendam-Voorburg tijdig meedenken en adviseren. Dit geldt ook voor de MIRT-verkenning en de ontwikkelingen ten aanzien van de TinQ-locatie.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 15:21:48 met de export van 11/10/2022 14:32:36