Ruimtelijke initiatieven

Gebiedsontwikkeling Binckhorst

Initiatief overzicht

De gemeente Den Haag zet in op verstedelijking. Deze vindt ook plaats aan de grens met Leidschendam-Voorburg: in de Binckhorst, het Central Innovation District (CID) en de Vlietzone. Daarbij gaat het hier in het bijzonder om ontwikkelingen in de Binckhorst. Ruimtelijke ontwikkelingen op de Binckhorst hangen nauw samen met de (OV) Verkenning CID Binckhorst.

Initiatief status
Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Van Veller
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Interne opdrachtgeverJeroen van de Ven
InitiatiefnemerVerschillende private partijen. NB: Het gaat om Haags grondgebied
AccounthouderWouter Potthoff
Initiatiefkarakteristiek
PlanfaseDivers
Ruimtelijke procedureOmgevingsplan, Gebiedspaspoorten en Omgevingsvergunningen
EinddatumN.v.t.
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
N.v.t.
Volgende raads-/commissiebehandeling
N.v.t.
Intentieovereenkomst
N.v.t.
Anterieure overeenkomst
N.v.t.
Belangrijkste wijzigingen

De planologische grens van 5.000 woningen die het huidige Omgevingsplan Binckhorst biedt is bereikt.

Initiatief inhoud

Gemeentelijke rol

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft geen formele rol bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid door de gemeente Den Haag. Hetzelfde geldt ook voor ruimtelijke initiatieven op Haags grondgebied. Ontwikkelingen op de Binckhorst raken belangen van Leidschendam-Voorburg direct. Om de belangen van onze inwoners te behartigen, vindt frequente ambtelijk en bestuurlijke afstemming tussen Leidschendam–Voorburg en Den Haag plaats.

Doelstelling en gewenst resultaat

Goede betrokkenheid Leidschendam-Voorburg: Gezien de beperkte bestuurlijke rol, zet onze gemeente zich in voor een goede communicatie en participatie richting belanghebbenden uit onze gemeente. De stedelijke ontwikkelingen en woningbouw in Den Haag bieden wat ook kansen voor inwoners in de regio. Nadelen kunnen ontstaan door bouwhoogte, een gebrek aan (parkeer)voorzieningen in de Binckhorst en door extra verkeer. Inzet is om de nadelen te voorkomen of beperken.

Stand van zaken

  • omgevingsplan Binckhorst is vastgesteld door de Haagse gemeenteraad en na behandeling bij de Raad van State grotendeels onherroepelijk. Ontwikkelende partijen realiseren deelplannen of werken deze verder uit
  • de planologische grens van 5.000 woningen is met de huidige bouwplannen bereikt
  • de verdere ontwikkeling (gebiedspaspoort) aan de Maanweg is voorlopig stilgelegd omdat er geen ruimte meer is in het omgevingsplan
  • in de Rijksplannen is de ambitie dat in dit gebied meer woningen gerealiseerd gaan worden
  • de verwachting is dat in het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Den Haag de ambities voor de Binckhorst een plek zullen krijgen
  • doordat in de gemeente Den Haag nog steeds collegeonderhandelingen plaatsvinden, heeft nog geen overleg plaatsgevonden tussen de wethouder van Leidschendam-Voorburg en de (nieuwe) wethouder van de zijde van Den Haag op dit dossier

Planning

In de bijlage zijn de verschillende deelprojecten binnen de gebiedsontwikkeling opgenomen. De kleur geeft aan in welke fase het project zich bevindt. Dit is de stand van oktober 2021.

Ten opzichte van de situatie met de stand van zaken van oktober 2021, hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden:

Nieuwe hallen - Verleende omgevingsvergunning
Frank is een Binck - In aanbouw
Nova - In aanbouw
Gebiedspaspoort - On hold
HAC - On hold

Via de volgende website is actuele informatie beschikbaar en kan verder worden ingezoomd op de verschillende projecten. Interactieve kaart Binckhorst

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Participatie vanuit Leidschendam-Voorburg

-

-

Inzet van Leidschendam-Voorburg is dat participatie bij planontwikkeling en – uitwerking vanaf het begin moet plaatsvinden

Participatieleidraad Binckhorst

-

Haagse raad

De Haagse raad heeft de Participatieleidraad voor de Binckhorst in 2019 vastgesteld

Omgevingstafel Binckhaven

-

-

Inmiddels is er een vaste vertegenwoordiger vanuit Voorburg West bij de Omgevingstafel Binckhaven

Nieuwsbrief

-

-

Ieder kwartaal wordt een informatiebrief over de bouwprojecten in de Binckhorst aan geïnteresseerden verstuurd

Risicomanagement

Ruimtelijke ontwikkelingen aan de gemeentegrens zijn complex. Het abstractieniveau varieert sterk, van visievorming tot concrete (bouw)plannen. Ook de schaalgrootte loopt uiteen van kleinschalig tot grootstedelijk . De gemeente Leidschendam-Voorburg zet zich in om aan de voorkant bij ontwikkelingen te blijven worden betrokken. Dat doet zij ook voor belanghebbenden die aan de Leidschendams-Voorburgse kant van de gemeentegrens wonen. Er vindt regelmatig ambtelijke en bestuurlijke afstemming plaats, maar dit vraagt wel om constante aandacht.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 15:21:48 met de export van 11/10/2022 14:32:36