Ruimtelijke initiatieven

Vlietzone

Initiatief overzicht

Op initiatief van de provincie Zuid-Holland is een projectgroep opgestart met betrokken gebiedspartijen voor de ontwikkeling van een integrale toekomstvisie voor de gehele Vlietzone. De gemeente Leidschendam-Voorburg ligt gedeeltelijk in de Vlietzone (Park Leeuwenbergh, Leidschendam-Zuid, Vlietland) en grenst aan de Vlietzoom, een onderdeel van de Vlietzone waar vanuit Den Haag een hoge druk op ligt vanwege de uitplaatsing van bedrijven uit de Binckhorst.

Initiatief status
Risico profiel

Laag

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Belt
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Interne opdrachtgeverJeroen van de Ven
InitiatiefnemerProvincie Zuid-Holland
AccounthouderAnnieke Geel
Initiatiefkarakteristiek
Planfase
Ruimtelijke procedure
EinddatumNnb
Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Nvt
Volgende raads-/commissiebehandeling
Nnb
Intentieovereenkomst
Anterieure overeenkomst
Nvt
Belangrijkste wijzigingen

Naar aanleiding van het Plan van Aanpak is BoschSlabbers ingehuurd om een gezamenlijke visie op het gebied te ontwikkelen. Onderdeel hiervan is een burgerparticipatie-traject met betrokken actoren zoals inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden.

Het tijdspad is gewijzigd. Doel is nu om het project gereed te hebben in Q1 2023.

Dit initiatief was oorspronkelijk opgenomen onder het initiatief 'Ontwikkelingen aan de gemeentegrens’

Initiatief inhoud

Naar aanleiding van een aangenomen motie van Provinciale Staten werken provincie en betrokken gemeenten aan een gezamenlijke toekomstvisie voor de Vlietzone. Naast de betrokken gebiedspartijen wordt er ook gesproken met maatschappelijke organisaties en belanghebbenden om ook hun input mee te nemen bij de uiteindelijke toekomstvisie/ gebiedsplan.

Gemeentelijke rol

De provincie is trekker van de werkgroep. De gemeente neemt deel in de werkgroep en het projectoverleg.
Voor de opzet en invulling van de gebiedstafels is overleg tussen provincie, gemeente en BoschSlabbers.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel is om samen met provincie en gemeenten met een deel van het grondgebied in de Vlietzone binnen de gemeentegrenzen te komen tot een breedgedragen visie op toekomstige ontwikkelingen binnen de Vlietzone.
Gewenst resultaat is een groene Vlietzone met voldoende ruimte voor sport en recreatie met ruimte voor lichte industrie (t/m milieucategorie 3.2) met nadruk op het cultuurhistorische belang van de Vlietzone. Het bedrijventerrein Westvlietweg (gemeente Den Haag) ligt in de Vlietzone. Over de toekomstige invulling van dit bedrijventerrein wordt in gesprekken over het woon-werkakkoord gesproken. De uitkomst van deze gesprekken kan gevolgen hebben voor de uiteindelijke visie op de Vlietzone.
Voor de toekomst van het bedrijventerrein Westvlietweg en omgeving is het standpunt van de gemeente Leidschendam-Voorburg dat dit onder de volgende voorwaarden acceptabel is:
(1) als eerste verdichting en opschoning van het bestaande bedrijventerrein;
(2) eventuele uitbreiding richting de oksel van de A4 en niet richting Park Leeuwenbergh;
(3) geen HMC-bedrijvigheid/ watergebonden bedrijvigheid (HMC staat voor Hogere Milieu Categorieen, eg. hoger dan categrorie 3.2);
(4) vergroting van het bedrijventerrein alleen als er een goede oplossing voor ontsluiting is, extra verkeerstromen mogen niet ten koste gaan van de veiligheid op de Vlietwegen;
(5) verbetering van de totale leefomgeving; dat wil zeggen verbeterde groenstructuur, klimaatadaptief, verbetering van recreatieve verbindingen, veiligheid.

Stand van zaken

 • In december 2020 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. In dat overleg is afgesproken dat er een Plan van Aanpak en een participatieplan wordt opgesteld.
 • In april 2021 is het concept-Plan van Aanpak (incl. participatieplan) besproken.
 • Wijzigingen worden in Q2 2021 verwerkt en via een schriftelijke afstemming wordt akkoord van de betrokken bestuurders gevraagd.
 • Na vaststelling van het Plan van Aanpak is gestart met gesprekken en workshops met betrokken gebiedspartijen.
 • Via workshops en gesprekken is een overzicht gemaakt van alle ambities en standpunten die leven bij de partijen. Dit heeft plaatsgevonden in Q4 van 2021 en Q1 2022.
 • De gemeenteraad is voor de zomer 2021 geïnformeerd over de stand van zaken in de Vlietzone en over het Plan van Aanpak.
 • BoschSlabbers heeft een eerste concept-gebiedsplan opgesteld in oktober 2021.
 • Het gebiedsplan is besproken met de provincie, betrokken gemeenten en waterschappen.
 • BoschSlabbers vormt gebiedstafels met verschillende maatschappelijke organisaties om het gebiedsplan te bespreken.
 • Uitkomst van de gesprekken met gebiedspartijen en maatschappelijke organisaties hebben input gevormd voor het uiteindelijke gebiedsplan dat in Q2 2022 is voorgelegd aan het bestuurlijk overleg.
 • Naast de gesprekken met de inwoners en belangengroepen in het gebied, zijn op januari 2022 gesprekken geweest met ambtenaren van provincie, gemeenten, waterschappen in de vorm van themasessies.
 • De thema's waren (1) Wonen, Economie & Mobiliteit, (2) Duurzaamheid, Klimaat & Water, (3) Sport & Recreatie, (4) Natuurinclusief & Cultuurhistorie.
 • Uitkomsten van de paralellelsessies (inwoners & belangengroepen enerzijds, medewerkers van gemeenten etc anderzijds) worden voorgelegd in bestuurlijk overleg dat in Q2 2022 heeft plaatsgevonden.
 • In bestuurlijk overleg Q2 is besloten een laatste versie van de toekomstvisie te laten opstellen en enkele discussiepunten (bedrijventerrein en ontsluiting/ bereikbaarheid) buiten de toekomstvisie te laten en dit later af te ronden.
 • Wethouder Belt heeft in september 2022 samen met de Vlietzoomalliantie het gebied bezocht.
 • Eind augustus heeft BoschSlabbers de definitieve toekomstvisie afgerond. Deze zal in Q3 besproken worden in het bestuurlijk overleg.
 • Vervolgstappen na vaststelling van toekomstvisie worden nog besproken in bestuurlijk overleg. Onderdeel van het vervolgtraject zijn deelstudies over o.m. bereikbaarheid.
 • Toekomstvisie is samen met uitkomsten van onderzoek, strategische beleidsstukken (woon-werkakkoord, RES, Strategisch Sport Akkoord) input voor het Masterplan Vlietzone.
 • Provincie geeft de voorkeur aan besluitvorming over de toekomstvisie door alle overheden (provincie, gemeenten en hoogheemraadschappen). Deze besluitvorming moet in december 2022 vorm krijgen.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Besluitvorming visiedocument bestuurlijk overleg

week 7, 2022

Planning is ambitieus. Nog geen datum bekend.

Besluitvorming visiedocument bestuurlijk overleg

Q3, 2022

Einddocument is gereed. Alleen moet vervolg nog definitieve vorm krijgen.

Communicatie

 • Naast de verschillende gemeenten, betrokken hoogheemraadschappen en de MRDH, worden ook belanghebbenden van het gebied (waaronder inwoners) betrokken in de gesprekken.
 • Betrokken belanghebbenden vanuit de gemeente Leidschendam-Voorburg bij de totstandkoming voor de gezamenlijke visie op de Vlietzone zijn:
 • Vlietzoom Alliantie
 • Sportpark Westvlietweg
 • Inwoners Vlietoevers
 • Wijkvereniging Oud-Voorburg
 • Stichting Mooi-Voorburg
 • Houd Vlietrand Groen
 • Vrienden voor Vlietland
 • Recreatiecentrum Vlietland
 • Vereniging Park Leeuwenbergh
 • Wijkvereniging Oud-Zuid Leidschendam

Risicomanagement

De planning van de provincie en BoschSlabbers is erg ambitieus. Er wordt geen rekening gehouden met tegenslagen of mogelijke extra politieke eisen waardoor het proces vertraagt.
De provincie geeft de voorkeur aan bespreking/ besluitvorming over de toekomstvisie in alle colleges (van provincie en gemeenten) en algemene besturen (van hoogheemraadschappen) gezamenlijk.
Hiertoe is een uniforme besluitenlijst opgesteld die aan de colleges voorgelegd moet worden in december 2022. Omdat de bespreking (bijna) gelijktijdig moet plaatsvinden, is de timing van collegebespreking afhankelijk van de partij met de langste aanlevertijden voor het college.

Bij veel externe partijen is ontevredenheid over het niveau van participatie. Er zijn twee sessies geweest, beiden digitaal, en dat wordt onvoldoende gevonden. Dit zal gevolgen hebben voor hoe het eindrapport wordt ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 15:21:48 met de export van 11/10/2022 14:32:36