Programma's

Sterk voor Noord

Programma overzicht

Project locatie

Programma status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Programma structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Bremer
Programma
Sociaal domein
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers

Programmakarakteristiek

Programmafase
in uitvoering
Einddatum
2041
Ruimtelijke procedure
Risicoprofiel
midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
8 november 2022
Volgende raads-/commissiebehandeling
3 april 2023
Besluitvorming

8 november 2022 - uitvoeringsplannen zijn vastgesteld

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

Melden van voortgang en financiën

Doelstelling en gewenst resultaat

Gemeente Leidschendam-Voorburg wil een gemeente zijn waar alle inwoners een kansrijke toekomst hebben. Met het programma Sterk voor Noord wordt dit ook voor alle inwoners van Leidschendam-Noord bereikt.

In het programma is in 2021 de volgende ambitie centraal gesteld:

Samen ervoor zorgen dat de achterstanden in Leidschendam-Noord op het gebied van onderwijs, financiële zelfredzaamheid en wonen worden ingelopen, en in een periode van 20 jaar stijgen naar het gemiddelde niveau van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Voor een geslaagde aanpak is een nieuw perspectief voor inwoners nodig. In het programma werken inwoners, gemeente, corporaties, maatschappelijke partners, zorginstellingen, scholen, het bedrijfsleven en de politie hier gezamenlijk aan. Eind 2021 hebben zij de Deal voor Noord getekend en zich daarmee gecommitteerd aan langdurige inzet voor Leidschendam-Noord om de ambitie te realiseren. De verwachting is dat het een generatie duurt om de achterstanden in te lopen, daarom is inzet op dit programma de komende 20 jaar nodig.

De ambitie is vertaald naar drie opgaven en bijbehorende doelen voor Leidschendam-Noord:

 1. Jeugdigen die opgroeien in Leidschendam-Noord hebben gelijke kansen op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden   
 2. Inwoners in Leidschendam-Noord kunnen zich financieel goed redden en doen mee naar vermogen
 3. Prinsenhof en De Heuvel/Amstelwijk zijn diverse wijken waar inwoners prettig en veilig wonen

Deze opgaven zijn opgenomen in het programmaplan en vormen gedurende de looptijd van het programma de leidraad. In het programmaplan is de huidige én de gewenste situatie per opgave beschreven en zijn streefcijfers opgenomen waar de partners na 10 en na 20 jaar willen staan. Er wordt door inwoners en partners al veel geïnvesteerd in Leidschendam-Noord. Het is belangrijk dat partners goed van elkaar weten wat ze doen. Meer informatie over het aanbod staat in de eerder opgestelde startnotitie en is (deels) verwerkt in de opgaven. Om de inzet op de thema’s onderwijs, financiële zelfredzaamheid en wonen te laten slagen, is een stevige aanpak op overlast en criminaliteit onmisbaar. Criminaliteit ondermijnt het vertrouwen van inwoners in de samenleving. Door in dit programma integraal te werken, verbinden partners de harde kant (aanpak rondom veiligheid) met de zachte kant (aanpak in sociaal domein). Daarbij houden partners oog voor de samenhang met de leefomgeving en sociale cohesie.

Om de ambitie en doelen voor de lange termijn te bereiken, werken de partners van Noord aan concrete acties. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 zijn deze opgenomen in uitvoeringsplannen.

Door de langjarige ambitie en opgaven concreet te maken in uitvoeringsplannen met een looptijd van 3 tot 4 jaar, wordt er gefaseerd toegewerkt naar de gewenste situatie in 2041 en blijft er ruimte om in te spelen op wat er nodig is in Leidschendam-Noord. De uitvoeringsplannen zorgen dat de partners van Noord gericht en met elkaar samenwerken. Door goed te monitoren of de acties bijdragen aan het realiseren van de doelen, kunnen de partners tijdig bijsturen. Periodiek worden de plannen bijgesteld naar aanleiding van opgedane ervaringen en nieuwe kansen. Ook zullen de plannen in de loop van tijd uitgebreid worden totdat alle doelen zijn bereikt.

De doelen, die uitgewerkt zijn in de uitvoeringsplannen voor de jaren tot 2025 zijn:
Uitvoeringsplan Jeugd en onderwijs

 • Verhoging van deelname aan voor- en vroegschoolse educatie
 • Ouderbetrokkenheid wordt vergroot
 • Meer kinderen hebben een gezond gewicht en een positief zelfbeeld
 • Leerachterstanden worden ingelopen

Uitvoeringsplan Financiële zelfredzaamheid

 • Meer wijkbewoners krijgen laagdrempelige financiële hulp
 • Meer wijkbewoners beheersen de Nederlandse taal goed
 • Meer wijkbewoners zijn aan het werk en/of doen actief mee aan de samenleving

Uitvoeringsplan Fijn en veilig wonen

 • Minder afval- en ongedierte problematiek
 • Meer wijkbewoners voelen zich verbonden met elkaar en met hun wijk
 • Voorkomen van jonge aanwas in de criminaliteit

De uitvoeringsplannen worden periodiek (afhankelijk van de duur van het plan) geëvalueerd en op basis daarvan geactualiseerd. Doelen waar partners nu nog niet aan werken, pakken zij dan ook op

Stand van zaken

In januari 2023 is het programmateam uitgebreid met een projectleider per opgave en een  leefbaarheidsregisseur voor Leidschendam-Noord. De inzet van deze projectleiders en regisseur richt zich op verbinding met de wijk, met de partners en met de gemeentelijke organisatie (dat wat geleerd wordt in Noord ook elders inzetten) en randvoorwaarden realiseren voor het tot uitvoer brengen van de verschillende acties van de  uitvoeringsplannen.
Samenwerking is aangegaan met Hogeschool Inholland voor extra inzet op het Sociaal Service Punt door studenten Sociaal Juridische Dienstverlening, afstudeerstagiaires en onderzoeken in de wijk.

Opgave Jeugd en Onderwijs en Jongeren
De reeds opgestarte activiteiten in de rijke schooldag worden uitgebouwd, ook naar andere scholen. Extra inzet op de VVE doelgroep is in onderzoek bijvoorbeeld  om een extra VVE groep te starten of met extra ondersteuning reguliere groepen te ondersteunen in Leidschendam-Noord.
Uitvoeringsplan Jongeren staat in april 2023 op de agenda van de gemeenteraad.

Opgave Financiële zelfredzaamheid
Participatie consulenten zijn in najaar 2022 gestart en gaan met alle inwoners met een bijstandsuitkering, die geen reguliere begeleiding ontvangen, het gesprek aan. Zo nodig worden deze inwoners begeleid naar een volgende stap in maatschappelijke deelname.
Het project Jongeren Perspectief Fonds is gestart en de eerste jongeren zullen begin 2023 begeleid worden bij hun schuldenproblematiek.
Door Hogeschool Inholland wordt onderzoek gedaan naar aanbod taal en schuldenondersteuning.

Opgave Fijn en veilig wonen
Grofvuil aanpak is doorontwikkeld en zal verder uitgerold worden binnen Leidschendam-Noord.
Activiteiten m.b.t. sociale cohesie zijn ingezet zoals een flatcoach en het faciliteren van ontmoetingen tussen inwoners in Noord.
Moedertraining is van start gegaan. Moedertraining is een samenwerking tussen Kwadraad en Sport en Welzijn en onderdeel van heet programma Dealbreakers.
De training geeft moeders meer handvatten om hun rol als moeder in de context van hun gezin in Nederland invulling te geven.
De eerste bijeenkomst met bewoners, handhaving en politie is geweest om met elkaar door te praten over het oprichten van een Buurt Preventie Team (BPT) in Leidschendam-Noord.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Programma algemeen

389.000

91.000

260.000

38.000

Jeugd en onderwijs ( incl. jongeren)

192.000

0

0

192.000

Financiële zelfredzaamheid

332.676

53.328

159.983

119.365

Fijn en veilig wonen

114.000

26.320

57.750

29.930

Totaal

1.027.676

170.648

477.733

379.295

Planning

2023
1e half jaar

 • Uitvoeringsplan Jeugd en Onderwijs/ Jongeren in besluitvormingsprocedure
 • Start participatiestrategie
 • Lancering website
 • Samenwerkingsovereenkomst Inholland

2e half jaar

 • Uitvoering geven aan de Uitvoeringsplannen Sterk voor Noord

2024-2025

 • Uitvoering geven aan de Uitvoeringsplannen Sterk voor Noord

Communicatie

Inwoners, jong en oud, willen ook aandacht voor de positieve dingen van Prinsenhof-Noord. Wijk- en inwonersinitiatieven worden daarom breed ondersteund en krijgen meer media-aandacht. Uitgangspunt van de communicatie is dat de partners van het programma leidend zijn in het contact en de communicatie met inwoners. De partners van Sterk voor Noord hebben vaak het eerste en het meeste contact met inwoners. Kinderen en jongeren gaan dagelijks naar school, inwoners met een uitkering zijn bekend bij uitkeringsinstanties en huurders zijn bekend bij de woningcorporaties.

In 2023 wordt de website, die gebruikt kan worden voor professionals die actief zijn in het gebied, gelanceerd. De website wordt ook een informatieplatform voor inwoners die meer willen weten over onderwerpen die via de (sociale) media van de partners en het programmabureau worden genoemd. Het platform kan ook gebruikt worden voor participatiedoeleinden. Daarnaast verschijnt er 4 keer per jaar een bewonersnieuwsbrief. Voor verdere communicatie richting inwoners wordt gebruik gemaakt van de bestaande kanalen van partners, zoals (digitale) nieuwsbrieven, posters, sociale mediakanalen, een-op-een gesprekken en bijeenkomsten. Er wordt bijgehouden hoe inwoners reageren op de participatie- en communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld hoeveel inwoners een enquête invullen, hoeveel websitebezoeken er zijn, wat het bereik via social media is, hoe bijeenkomsten bezocht zijn en hoe tevreden men is met het participatieproces.

Risicomanagement

In het programmaplan zijn de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen op programmaniveau opgenomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het besef dat het een programma is voor de lange termijn (het zal tijd vergen om stap voor stap naar resultaten toe te werken), ruimte voor maatwerk en innovatie, voldoende financiën en langdurig beschikbare cijfers voor monitoring. Per uitvoeringsproject is er ook aandacht voor de risico’s en beheersmaatregelen, inclusief financiële monitoring.

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2023 13:43:31 met de export van 05/10/2023 13:22:15