Programma's

Sterk voor Noord

Programma overzicht

Project locatie

Programma status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Programma structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Bremer
Ambtelijk opdrachtgeverBarbara Nederpel
Programma managerMonique Velthoven
Programma
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Programmakarakteristiek
Programmafasein uitvoering
Einddatum2041
Ruimtelijke procedure
Risicoprofielmidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
10 november 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
4 oktober 2022
Besluitvorming

10 november 2021 -  programmaplan is vastgesteld

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

Het programma Sterk voor Noord is voor de eerste keer opgenomen in dit projectenboek

Doelstelling en gewenst resultaat

Gemeente Leidschendam-Voorburg wil een gemeente zijn waar alle inwoners een kansrijke toekomst hebben. Met het programma Sterk voor Noord wordt dit ook voor alle inwoners van Leidschendam-Noord bereikt.

In het programma is de volgende ambitie centraal gesteld:

Samen ervoor zorgen dat de achterstanden in Leidschendam-Noord op het gebied van onderwijs, financiële zelfredzaamheid en wonen worden ingelopen, en in een periode van 20 jaar stijgen naar het gemiddelde niveau van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Voor een geslaagde aanpak is een nieuw perspectief voor inwoners nodig. In het programma werken inwoners, gemeente, corporaties, maatschappelijke partners, zorginstellingen, scholen, het bedrijfsleven en de politie hier gezamenlijk aan. Eind 2021 hebben zij de Deal voor Noord getekend en zich daarmee gecommitteerd aan langdurige inzet voor Leidschendam-Noord om de ambitie te realiseren. De verwachting is dat het een generatie duurt om de achterstanden in te lopen, daarom is inzet op dit programma de komende 20 jaar nodig.

De ambitie is vertaald naar drie opgaven en bijbehorende doelen voor Leidschendam-Noord:

 1. Jeugdigen die opgroeien in Leidschendam-Noord hebben gelijke kansen op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden   
 2. Inwoners in Leidschendam-Noord kunnen zich financieel goed redden en doen mee naar vermogen
 3. Prinsenhof en De Heuvel/Amstelwijk zijn diverse wijken waar inwoners prettig en veilig wonen

Deze opgaven zijn opgenomen in het programmaplan en vormen gedurende de looptijd van het programma de leidraad. In het programmaplan is de huidige én de gewenste situatie per opgave beschreven en zijn streefcijfers opgenomen waar de partners na 10 en na 20 jaar willen staan. Er worden door inwoners en partners al veel geïnvesteerd in Leidschendam-Noord. Het is belangrijk dat partners goed van elkaar weten wat ze doen. Meer informatie over het aanbod staat in de eerder opgestelde startnotitie en is (deels) verwerkt in de opgaven. Om de inzet op de thema’s onderwijs, financiële zelfredzaamheid en wonen te laten slagen, is een stevige aanpak op overlast en criminaliteit onmisbaar. Criminaliteit ondermijnt het vertrouwen van inwoners in de samenleving. Door in dit programma integraal te werken, verbinden partners de harde kant (aanpak rondom veiligheid) met de zachte kant (aanpak in sociaal domein). Daarbij houden partners oog voor de samenhang met de leefomgeving en sociale cohesie.

Om de ambitie en doelen voor de lange termijn te bereiken, werken de partners van Noord aan concrete acties. Voor dit jaar (2022) zijn de acties vastgelegd in het programmaplan. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 zijn ze opgenomen in uitvoeringsplannen. Een deel van de acties uit 2022 lopen door in de jaren erna en dat is ook zo opgenomen in de uitvoeringsplannen.

Door de langjarige ambitie en opgaven concreet te maken in uitvoeringsplannen met een looptijd van 3 tot 4 jaar, wordt er gefaseerd toegewerkt naar de gewenste situatie in 2041 en blijft er ruimte om in te spelen op wat er nodig is in Leidschendam-Noord. De uitvoeringsplannen zorgen dat de partners van Noord gericht en met elkaar samenwerken. Door goed te monitoren of de acties bijdragen aan het realiseren van de doelen, kunnen de partners tijdig bijsturen. Periodiek worden de plannen bijgesteld naar aanleiding van opgedane ervaringen en nieuwe kansen. Ook zullen de plannen in de loop van tijd uitgebreid worden totdat alle doelen zijn opgepakt.

De doelen, die uitgewerkt zijn in de uitvoeringsplannen voor de jaren tot 2025 zijn:
Uitvoeringsplan Jeugd en onderwijs

 • Verhoging van deelname aan voor- en vroegschoolse educatie
 • Ouderbetrokkenheid wordt vergroot
 • Meer kinderen hebben een gezond gewicht en een positief zelfbeeld
 • Leerachterstanden worden ingelopen

Uitvoeringsplan Financiële zelfredzaamheid

 • Meer wijkbewoners krijgen laagdrempelige financiële hulp
 • Meer wijkbewoners beheersen de Nederlandse taal goed
 • Meer wijkbewoners zijn aan het werk en/of doen actief mee aan de samenleving

Uitvoeringsplan Fijn en veilig wonen

 • Minder afval- en ongedierte problematiek
 • Meer wijkbewoners voelen zich verbonden met elkaar en met hun wijk
 • Voorkomen van jonge aanwas in de criminaliteit

De uitvoeringsplannen worden periodiek (afhankelijk van de duur van het plan) geëvalueerd en op basis daarvan geactualiseerd. Doelen waar partners nu nog niet aan werken, pakken zij dan ook op.

Stand van zaken

Het programma beslaat een periode van 20 jaar.
Voor 2022 zijn concrete acties opgenomen in het programmaplan. Deze worden uitgevoerd.
In de volgende editie van het projectenboek wordt de raad geïnformeerd over de resultaten. Zoals in het programmaplan is aangeven zijn de partners (waaronder inwoners) in 2022 aan de slag gaan om per opgave een uitvoeringsplan voor de komende 2 tot 3 jaar op te stellen. Op 15 juli 2022 zijn de drie uitvoeringsplannen geaccordeerd in het dagelijks bestuur van het programma Sterk voor Noord. In september liggen de uitvoeringplannen in het college, waarna deze worden voorgelegd aan de raad.

Financiën

Rapportage hierover volgt in voorjaar 2023

Planning

2022

 • Uitvoeren acties zoals opgenomen in het programma
 • Kwartaal 2 en 3 - uitvoeringsplannen voor 2023 opstellen en besluitvormingprocedure doorlopen
 • Kwartaal 4 - communicatie- en participatiestrategie opstellen

2023-2025

 • Uitvoeringsplannen Sterk voor Noord

Communicatie

Inwoners, jong en oud, willen ook aandacht voor de positieve dingen van Prinsenhof-Noord. Wijk- en inwonersinitiatieven worden daarom breed ondersteund en krijgen meer media-aandacht. Uitgangspunt van de communicatie is dat de partners van het programma leidend zijn in het contact en de communicatie met inwoners. De partners van Sterk voor Noord hebben vaak het eerste en het meeste contact met inwoners. Kinderen en jongeren gaan dagelijks naar school, inwoners met een uitkering zijn bekend bij uitkeringsinstanties en huurders zijn bekend bij de woningcorporaties.

In 2022 zet het programmabureau in op een website die gebruikt kan worden voor professionals die actief zijn in het gebied. De website wordt ook een informatieplatform voor inwoners die meer willen weten over onderwerpen die via de (sociale) media van de partners en het programmabureau worden genoemd. Het platform kan ook gebruikt worden voor participatiedoeleinden. Daarnaast zal er drie of vier keer per jaar een bewonersnieuwsbrief verschijnen. Voor verdere communicatie richting inwoners wordt gebruik gemaakt van de bestaande kanalen van partners, zoals (digitale) nieuwsbrieven, posters, sociale mediakanalen, een-op-een gesprekken en bijeenkomsten. Er wordt bijgehouden hoe inwoners reageren op de participatie- en communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld hoeveel inwoners een enquête invullen, hoeveel websitebezoeken er zijn, wat het bereik via social media is, hoe bijeenkomsten bezocht zijn en hoe tevreden men is met het participatieproces.

Risicomanagement

In het programmaplan zijn de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen op programmaniveau opgenomen. Hierbij gaan het bijvoorbeeld om het besef dat het een programma is voor de lange termijn (het zal tijd vergen om stap voor stap naar resultaten toe te werken), ruimte voor maatwerk en innovatie, voldoende financiën en langdurig beschikbare cijfers voor monitoring. Per uitvoeringsproject is er ook aandacht voor de risico’s en beheersmaatregelen, inclusief financiële monitoring.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 15:21:48 met de export van 11/10/2022 14:32:36