Projecten

Oekraïne crisis

Project overzicht

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Bremer
Programma
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers

Projectkarakteristiek

Projectfase
Realisatiefase
Einddatum
1 januari 2023
Ruimtelijke procedure
afgerond
Risicoprofiel
midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Volgende raads-/commissiebehandeling
Raadsbrief verzonden 6 september 2022
Besluitvorming
Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

Dit project is voor het eerst opgenomen in het projectenboek. Gezien het kortstondige karakter van dit project is het de verwachting dat dit een eenmalige rapportage in dit projectenboek zal zijn.

Project Inhoud

Doelstelling en gewenst resultaat

Op basis van de regionale taakstelling van 3.000 op te vangen ontheemden, moet de gemeente 204 ontheemden opvangen in Leidschendam-Voorburg. Omdat de gemeente eerder geen geschikte locatie had om mensen op te vangen, hebben andere regiogemeenten ons aandeel voor de eerste taakstelling (136 ontheemden)  opgevangen in opvanglocaties die veelal voor kortere tijd beschikbaar zijn, zoals hotels.
Op Vlietweg 16-17 is afgelopen maanden hard gewerkt om de locatie klaar te maken voor de langdurige tijdelijke huisvesting van Oekraïense ontheemden. Mensen die momenteel gehuisvest zijn in hotels kunnen zo doorstromen naar deze langdurige tijdelijke opvang.

Ook zijn er veel ontheemden die nu bij gastgezinnen in onze gemeente verblijven. In Leidschendam-Voorburg zijn nu 195 mensen ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP), waarvan 60 onder de 18 jaar zijn. Dit aantal schommelt, mensen gaan soms terug naar Oekraïne of vertrekken naar een andere gemeente.

Stand van zaken

In de gemeente zijn nu 344 Oekraïense ontheemden ingeschreven in de basisregistratie. Dit aantal schommelt, mensen gaan soms terug naar Oekraïne of vertrekken naar een andere gemeente.

In 2022 is er een locatie gerealiseerd voor de langdurige tijdelijke huisvesting aan de Vlietweg 16-17. In totaal wonen er nu 214 bewoners.  
De ontheemden die zich vanuit de gastgezinnen hebben ingeschreven voor de loting hebben allemaal een plekje op Vlietweg 16-17 gekregen.

Gezien het huidige verloop van de oorlog en op basis van rapportages van Clingendael is de verwachting dat veel Oekraïense ontheemden niet op korte termijn terugkeren en dat de instroom gestaag blijft voortduren. Vanwege dit lange termijn vooruitzicht vraagt dit een structurele inzet vanuit de gemeentelijke organisatie.

Financiën

Op 10 mei 2022 heeft de raad de bestemmingsreserve Oekraïne crisis van € 1,5 miljoen ingesteld en dit hele budget beschikbaar gesteld in 2022 voor de kosten rond het organiseren van de opvang van de ontheemden. Ondertussen heeft het Rijk de bekostigingsregeling Opvang ontheemden Oekraïne uitgerold waarin vermeld staat dat de gemeenten een vergoeding van € 100 per opvangplek per dag ontvangen. Deze vergoeding (normbedrag) is bedoeld om verschillende kosten van het organiseren van de opvangplekken te dekken, zoals de huur van een accommodatie, het leefgeld van Gemeentelijke opvang, de beveiligingskosten en de schoonmaakkosten. Ook worden de transitiekosten van de locatie en het leefgeld voor Particulieren opvang vergoed door het Rijk.

Naar verwachting kunnen alle uitgaven gedekt worden uit de vergoedingen vanuit het Rijk. Echter kan het voorkomen dat er in 2022 meer kosten gemaakt worden dan inkomsten ontvangen. Dit wordt veroorzaakt doordat er in de voorbereidingsfase veel kosten worden gemaakt, maar nog geen vergoeding wordt ontvangen, aangezien dit pas gebeurd wanneer de opvangplekken gereed gemeld zijn. De opvangplekken zullen voornamelijk in het vierde kwartaal van 2022 af zijn, waardoor de vergoeding nog maar over een korte periode van 2022 zal gaan. De bestemmingsreserve Oekraïne crisis zal worden ingezet om dit mogelijke verschil te dekken.

In de bijlage staan de tot nu toe gerealiseerde uitgaven, de nog te verwachte uitgaven (prognoses) en de totale uitgaven voor 2022. De vergoeding van het Rijk en het budget uit de bestemmingsreserve Oekraïne crisis zijn toereikend om de gemaakte kosten in 2022 te dekken.

Planning

Eind van 2022 is het pand aan Vlietweg 16-17 geheel getransformeerd en wonen er minimaal 204 ontheemden.

Communicatie

Op 31 augustus 2022 was er een wijkwandeling en inloopavond op Vlietweg 16-17. Omwonenden en geïnteresseerden waren uitgenodigd om te zien hoe het pand is ingericht en hoe de woonruimten zijn geworden. Er was veel belangstelling, zowel van omwonenden als Oekraïense ontheemden. Ongeveer 150 mensen zijn rondgeleid.  Ook was er de mogelijkheid om met de wijkagent, ambtenaren en het Leger des Heils in gesprek te gaan. De aanwezige omwonenden hebben (veelal) positief gereageerd op de locatie en de voorzieningen. Ook zijn er zorgen uitgesproken over de gevolgen voor de veiligheid in de wijk. Daarnaast is er door ontheemden interesse getoond voor het wonen op de locatie en de selectieprocedure.  

Ook is op 7 september 2022 een informatieavond georganiseerd en is een verdere toelichting gegeven op het verloten van de beschikbare woonruimten voor de ontheemden uit Oekraïne die al in Leidschendam-Voorburg zijn ingeschreven.

Op 23 januari 2023 was een omwonendenoverleg om na te gaan of er nog vragen leven in de Omgeving. Omwonenden met zorgen kunnen altijd bij het Leger des Heils  op de locatie Vlietweg 16-17 terecht. Zij voeren het sociaal beheer uit.

Risicomanagement

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2023 13:43:31 met de export van 05/10/2023 13:22:15