Projecten

Herinrichten Veursestraatweg

Project overzicht

Tussen Leidschendam en Voorschoten ligt de Duivenvoordecorridor met daarin de Veursestraatweg. In dit gebied wordt het landschap en de natuur hersteld en ontwikkeld met ruimte voor nieuwe woningen. Om de bereikbaarheid van de ontwikkelgebieden en de verkeersveiligheid op de Veursestraatweg te waarborgen, wordt de Veursestraatweg opnieuw ingericht.

Herinrichten Veursestraatweg

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij Herinrichten Veursestraatweg

Project locatie

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Keus
Programma
Verkeer en vervoer
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Projectkarakteristiek

Projectfase
Definitiefase
Einddatum
2025
Ruimtelijke procedure
Uitgangspunt: Niet van toepassing
Risicoprofiel
Gemiddeld

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
14 februari 2023
Volgende raads-/commissiebehandeling
Verwacht: Eind 2023 / begin 2024 (vaststelling ontwerp)
Besluitvorming

De gemeenteraad heeft op 14 februari 2023 het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld en heeft kennisgenomen van de aanpak en het participatieplan.

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Niet van toepassing

Belangrijkste wijzigingen

Dit project is voor de eerste keer opgenomen in dit projectenboek

Doelstelling en gewenst resultaat

Aanleiding
In het gebied tussen Leidschendam en Voorschoten worden aan weerszijden van de Veursestraatweg verschillende gebieden ontwikkeld. Daarbij komen kassencomplexen te vervallen, wordt nieuwe, beleefbare natuur gerealiseerd en worden nieuwe woningen gebouwd. De verkeersveiligheid op de Veursestraatweg en de bereikbaarheid van de ontwikkelgebieden moeten worden gewaarborgd. Uitgangspunt is dat de huidige bebouwde komgrens wordt verlegd naar de gemeentegrens met Voorschoten. De maximumsnelheid op dit deel van de weg wordt dan verlaagd naar 50 km/h. Dit levert naar verwachting ook positieve milieueffecten op voor de omgeving. Als gevolg van deze ontwikkelingen is een andere inrichting van de weg nodig. Daarnaast zijn bij de vaststelling van bestemmingsplan Schakenbosch in 2021 toezeggingen gedaan over aanvullend integraal verkeerskundig- en milieuonderzoek en een m.e.r.-beoordeling.

Doelstellingen
Het project heeft meerdere doelstellingen:

  1. Het bieden van inzicht in de verkeers- en milieusituatie (geluid en luchtkwaliteit) op de hoofdwegen in Leidschendam-Noord als gevolg van de ontwikkelingen die plaatsvinden in de Duivenvoordecorridor.
  2. Het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Veursestraatweg, de bereikbaarheid van de ontwikkelgebieden en de leefbaarheid van de aanliggende woningen.
  3. Het verbeteren van de ruimtelijke inpassing/kwaliteit van de Veursestraatweg, aansluitend bij de ambities in de Duivenvoordecorridor.
  4. Het verbeteren van de gebruikskwaliteit (comfort) en de constructieve staat van de Veursestraatweg.

Gewenst resultaat
Het gewenste resultaat is een heringerichte Veursestraatweg tussen het kruispunt met de Noordsingel en de gemeentegrens met Voorschoten, ingepast in het landschap en waarbij de omgeving is betrokken.

Stand van zaken

In de 2e helft van 2022 is een plan van aanpak opgesteld en is de politiek-bestuurlijke besluitvorming voorbereid. Op 14 februari 2023 heeft de gemeenteraad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld zodat de voorbereidingen kunnen starten. Er is gestart met verkeersonderzoek. Alle bewoners in het gebied (Leidschendam-Noord) hebben een brief ontvangen met uitleg van de aanpak en de manier waarop de participatie van bewoners wordt georganiseerd.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Grondexploitatie Vlietvoorde (vastgesteld)

550.000

0

0

550.000

Deelbestedingsplan Veursestraatweg (vastgesteld)

4.007.000

0

55.000

3.952.000

Totaal

4.557.000

0

55.000

4.502.000

Het beschikbare budget uit de door de gemeenteraad vastgestelde grondexploitatie van Vlietvoorde is bedoeld voor het realiseren van de benodigde aansluitingen vanuit dit gebied op de Veursestraatweg
Het deelbestedingsplan Veursestraatweg is onderdeel van de bestemmingsreserve Mobiltieit en is op 13 juli 2021 door de gemeenteraad vastgesteld

De verplichtingen bestaan per 1 maart 2023 uit een opdracht aan Sweco voor de uitvoering van verkeerskundig onderzoek en de inhuur van een projectleider (1e helft 2023)
Voor de onderzoeken en het opstellen van het ontwerp in 2023 zijn kosten ter grootte van € 250.000 begroot. Dit bedrag is onderdeel van de € 4.007.000 uit het deelbestedingsplan en is op 14 februari 2023 door de gemeenteraad als voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.  

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Aanvullende onderzoeken en informeren bewoners

1e helft 2023

Terugkoppeling uitkomst met raadsbrief

Opstellen ontwerp en betrekken bewoners

2e helft 2023

Besluitvorming over ontwerp en uitvoeringskrediet

Eind 2023 / begin 2024

Ja

Technische uitwerking en selecteren aannemer

1e helft 2024

Uitvoering herinrichting

2e helft 2024 en 1e helft 2025

Communicatie

Als onderdeel van de projectaanpak is een participatieplan op hoofdlijnen opgesteld. Hierin is per projectfase de betrokkenheid van bewoners en andere belanghebbenden opgenomen. Het participatieplan is te vinden op het communicatieplatform van de gemeente: www.ingesprekmetLV.nl/herinrichtingveursestraatweg(projecten Leidschendam). Hier kunnen bewoners en andere belangstellenden achtergrondinformatie vinden, vragen stellen en kunnen zij zich aanmelden voor de gemeentelijke digitale nieuwsbrief.

Risicomanagement

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2023 13:43:31 met de export van 05/10/2023 13:22:15