Projecten

Bereikbaar Stompwijk

Project overzicht

Realisatie van een duurzame en toekomstbestendige weginfrastructuur in Stompwijk.

Bereikbaar Stompwijk

1 / 3
Afbeelding 1 behorende bij Bereikbaar Stompwijk
2 / 3
Afbeelding 2 behorende bij Bereikbaar Stompwijk
3 / 3
Afbeelding 3 behorende bij Bereikbaar Stompwijk

Project locatie

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Aandachtspunt

Bestuur & ext. partijen

Aandachtspunt

Planning

Aandachtspunt

Budget

Aandachtspunt

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Van Eekelen
Programma
Economie
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Projectkarakteristiek

Projectfase
Diversen
Einddatum
2024
Ruimtelijke procedure
Bestemmingsplanprocedure Verbindingsweg en diverse vergunningen t.b.v. de realisatie van de wegprojecten
Risicoprofiel
Midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
5 juli 2022
Volgende raads-/commissiebehandeling
kredietbesluit Dr. van Noortstraat (eind 2023)
Besluitvorming

Raadsbesluit van 1 juli 2015: kredietbesluit en aanwijs als "groot project  in de zin van de Procedureregeling Grote Projecten.

Raadsbesluit van 15 december 2015: renoveren kadewand Stompwijkseweg (de delen die hiervoor niet in aanmerking komen worden vervangen).

Raadsbesluit van 26 april 2016: vaststellen van het inrichtingsontwerp Huyssitterweg (als onderdeel van de Verbindingsweg)

Raadsbesluit 4 juli 2017: besluit tot onteigening percelen Verbindingsweg

Raadsbesluit 5 juli 2022: besluit tot vaststelling Voorlopig Ontwerp Herinrichting Dr. van Noortstraat

Afwijking t.o.v. besluitvorming

-

Belangrijkste wijzigingen

Project Inhoud

Deze rapportage ligt grotendeels in lijn met hetgeen is vermeld in het projectenboek 2022.

Doelstelling en gewenst resultaat

Dit project is door de gemeenteraad aangewezen als "groot project" in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten. In dit projectenboek wordt uitgebreid gerapporteerd over de stand van zaken zoals aangegeven in het Startdocument van september 2015. In financiële zin wordt tevens gerapporteerd over aanbestedingsresultaten en de aanwending van de posten “onvoorziene kosten” (deel uitmakend van de projectbegroting). Ter afronding van het project wordt een evaluatienotitie opgesteld.

Doelstelling van het project is het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de kern en het buitengebied van Stompwijk. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan de recreatieve ontwikkeling van het gebied met behoud van de agrarische functie en wordt een economische impuls gegeven aan de bedrijvigheid in Stompwijk.

De projectmaatregelen zijn gericht op het realiseren van een duurzame en toekomstbestendige reconstructie van de Stompwijkseweg, een nieuwe inrichting van de Dr. Van Noortstraat en de aanleg van een nieuwe Verbindingsweg (Verbindingsweg) tussen de N206 via de Meeslouwerpolder naar de Dr. van Noortstraat. Genoemde opgaven worden in samenhang voorbereid en uitgevoerd. Bewoners en ondernemers in Stompwijk worden hierbij nadrukkelijk betrokken.

Stand van zaken

Met de besluiten van de gemeenteraad van 1 juli 2015 en 26 april 2016 is de scope van het project vast komen te staan. Op 21 juni 2022 is aan de gemeenteraad een presentatie gegeven over het verloop van dit project. Meer concreet is ingegaan op het deelproject Herinrichting Dr. van Noortstraat.

A. Aanbesteding van werken
Over de wijze van aanbesteden (contractvorm) en de diverse aan te besteden werken van de planonderdelen is een Inkoopplan opgesteld. Kort samengevat bestaat het project uit drie werken. Twee daarvan zijn inmiddels voltooid. De stand van zaken is als volgt.

1. Reconstructie Stompwijkseweg
In december 2018 vond de eindoplevering plaats en volgens het contract heeft de aannemer (BAM Infra b.v.) na 18 maanden onderhoud enkele wegvakken herstraat. Diverse verzakkingen en onregelmatigheden in de rijbaan en in de fietssuggestiestroken zijn voor rekening van de aannemer hersteld in 2020. Het onderhoud en beheer is in maart 2021 overgedragen aan de gemeente.

2. Aanleg Veenpoldersweg
De weg met een lengte van 2,1 km is aangelegd door KWS Infra b.v. te Vianen. Het werk startte in juli 2020. De aannemer heeft deze weg half mei 2021 grotendeels opgeleverd.  Een volledige opening van de weg was op dat moment echter nog niet mogelijk. Een wegvak van ongeveer 250 meter langs de Westeinderweg is op een later moment in 2022 op palen gefundeerd vanwege de zwakke grondgesteldheid ter plaatse. Het werk is afgerond en de weg is in juni 2022 opengesteld. De weg is inmiddels in gemeentelijk beheer en onderhoud. De Dr. van Noortstraat is nu uitsluitend nog bestemd voor het bestemmingsverkeer.

3. Herinrichting Dr. Van Noortstraat
Als laatste onderdeel van het project Bereikbaar Stompwijk wordt de Dr. Van Noortstraat opnieuw ingericht. Het accent ligt op het verbeteren van de verkeersveiligheid en de woon- en verblijfskwaliteit. De gemeente werkt hierin samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) die de dijk waarop de weg ligt - waar nodig – zal verhogen en/of versterken. De samenwerkingsovereenkomst met het HHR is 7 februari 2023 vastgesteld door het college en vervolgens ondertekend door beide partijen.

De bewoners en betrokkenen hebben in de periode van juni tot en met september 2021 hun ideeën en wensen over de weginrichting ingebracht. Na inventarisatie daarvan zijn verschillende inrichtingsvarianten opgesteld. Na afstemming met de Adviesraad Stompwijk is een voorlopige voorkeursvariant bepaald. In de maanden december 2021 en januari 2022 vond consultatie plaats over de opgestelde inrichtingsvarianten en de voorlopige voorkeursvariant. De verkregen input is betrokken bij de verdere uitwerking van wegontwerp. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure gestart om een marktpartij te selecteren voor de verdere uitwerking en realisatie van het wegontwerp.

Op 5 juli 2022 is het voorlopig wegontwerp vastgesteld door de gemeenteraad. De herinrichting van de weg biedt kansen om tevens andere (grond)werkzaamheden in het openbare gebied tot uitvoering te brengen. De nutsbedrijven worden  in de gelegenheid gesteld om zo nodig onderhoudswerkzaamheden aan kabels en leidingen te verrichten. Inmiddels is bekend dat Stedin de middenspanningskabels zal vervangen. Tevens zal ODF het buitengebied voorzien van glasvezel.

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat ook het rioolstelsel in de Dr. van Noortstraat grotendeels dient te worden vervangen. Deze werkzaamheden zijn toegevoegd aan de scope van het project. Al deze ondergrondse werkzaamheden worden uitgevoerd vooruitlopend op de werkzaamheden aan de weg. Naar verwachting wordt hiermee in het najaar van 2023 gestart. Deze inzichten zijn tijdens de bewonersavond van 20 februari 2023 gedeeld met  de omgeving.

Gedurende het participatietraject met bewoners, bedrijven en de Adviesraad Stompwijk zijn aanvullende wensen naar voren gekomen die een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van de woonkern van Stompwijk. Het gaat hier onder meer om het realiseren van extra parkeerplaatsen en een ontmoetingsplein nabij de kerk. De haalbaarheid wordt momenteel onderzocht.

Omtrent de uitvoeringskosten ontstaat meer inzicht na uitwerking van het vastgestelde voorlopige wegontwerp en de beschreven aanvullende wensen. Meer hierover in de financiële paragraaf.

B. Grondaankopen
Diverse stroken van de aangekochte percelen voor de aanleg van de Veenpoldersweg zijn na de wegrealisatie niet langer benodigd. Deze worden momenteel verkocht. Conform het kredietbesluit van 2015 komen de opbrengsten ten gunste van het project Bereikbaar Stompwijk.

C. Bestemmingsplan Verbindingsweg
Het bestemmingsplan heeft in oktober 2017 de onherroepelijke status verkregen.

D. Risicoregister
De actualisatie van het risicoregister is een continu proces. De risico’s zijn gekoppeld aan beheermaatregelen en worden financieel vertaald in de projectbegroting. Zie daarvoor de navolgende hoofstukken "financiën" en "risicomanagement".

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Investeringskrediet Stompwijkseweg

7.600.000

7.330.000

0

270.000

Investeringskrediet Dr. Van Noortstraat

1.860.000

11.645

0

1.848.355

Investeringskrediet Veenpoldersweg

14.584.694

14.649.438

0

-64.744

VAT kosten Stompwijkseweg en Veenpoldersweg

4.950.000

5.140.864

401.769

-592.633

Post onvoorzien algemeen

5.306

0

0

5.306

Totaal

29.000.000

27.131.947

401.769

1.466.284

De belangrijkste ontwikkelingen.
1. Veenpoldersweg: de weg is in juni 2022 in gebruik gesteld. De restpunten zijn door de aannemer opgelost en de weg is inmiddels in gemeentelijk onderhoud en beheer. De financiële verantwoording ter vaststelling van de verkregen subsidies voor de wegaanleg zijn inmiddels ingediend bij de MRDH en de PZH.
2. Dr. Van Noortstraat: het voorliggende wegenplan is op een niveau van een voorlopig ontwerp.
Bij besluit van de gemeenteraad d.d. 5 juli 2022 is besloten om een deel van het beschikbare krediet van € 1,85 mln. voor de Dr. Van Noortstraat dit jaar in te zetten om de plannen nader uit te werken. Op basis van die uitwerking zal de gemeenteraad vervolgens een voorstel voor een aanvullend krediet worden voorgelegd op basis van een nader uitgewerkt plan op het niveau van een definitief ontwerp.
3. Subsidie Dr. van Noortstraat: voor de verbetering van de verkeersveiligheid van de Dr. van Noortstraat is het project voor subsidiëring aangemeld bij de MRDH. Deze instantie heeft de aanmelding positief beoordeeld. Een subsidieverzoek zal dit jaar worden aangevraagd op basis van het vastgestelde wegontwerp.
4. de deelprojecten Stompwijkseweg en Veenpoldersweg zijn afgesloten in deze projectadministratie
5. de hogere VAT kosten komen ten laste van het krediet Dr. van Noortstraat (besluit gemeenteraad d.d. 5 juli 2022)

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

vaststelling wegontwerp Dr. van Noorstraat

juli 2022

ja, vaststelling van het voorlopig ontwerp

ja

raadsbesluit van 5-7-2022

voorbereiding ondergrondse werkzaamheden

Q4 2022 - Q3 2023

-

-

-

uitvoering ondergrondse werkzaamheden

Q4 2023 - Q2 2024

-

-

planning afhankelijk van werken derden

planvoorbereiding wegwerkzaamheden en aanbesteding

Q1 2023 - Q2 2024

ja, vaststelling definitief ontwerp/kredietbesluit

ja

uitvoering wegwerkzaamheden

vanaf 2 helft 2024 (termijn n.n.b.)

-

nee

Afhankelijk van het vorenstaande.

Bovenstaand overzicht is ontleend aan de projectplanning van februari 2023 en recente inzichten. De aanbesteding voor de wegwerkzaamheden is inmiddels gestart. De belangrijkste bijstelling van de planning is dat de ondergrondse werkzaamheden vooruitlopend op de wegwerkzaamheden uitgevoerd worden. Met een tijdsbeslag dat voorlopig wordt ingeschat op minimaal een half jaar.

Communicatie

Het project Bereikbaar Stompwijk wordt periodiek afgestemd met de Adviesraad. Aan de zo genoemde “projectentafel” wordt verslag gedaan van de stand van zaken en de belangrijkste ontwikkelingen en prognoses. Verder wordt circa 6 keer per jaar vergaderd met de Klankbordgroep waarin betrokken bewoners en ondernemers zijn vertegenwoordigd. Op 20 februari 2023 vond een informatieavond plaats over de planning en aanpak van de nutswerkzaamheden en de herinrichting van de Dr. van Noortstraat. Verder is nader inzicht verschaft over de wateropgave van het HHR en de aansluiting van de vernieuwde weg op de particuliere percelen. Voor het deelproject Herinrichting Dr. van Noortstraat wordt vanaf juni 2021 een stappenplan gevolgd. Meer over dit participatietraject op de projectpagina www.ingesprekmetlv.nl/bereikbaarstompwijk

Risicomanagement

In mei 2015 is het risicoregister opgeleverd met de belangrijkste risico’s voor het projectresultaat. Dit register beschrijft in de meest brede zin de mogelijke risico’s voor dit project: juridisch, technisch, sociaal-maatschappelijk, organisatorisch en politiek-bestuurlijk. Aan elk risico is een “gewicht” gehangen, resulterend in een ranking. Mede op basis van deze informatie is destijds de hoogte van de posten “onvoorzien” tot stand gekomen.

Aan de benoemde risico’s zijn beheermaatregelen gekoppeld. Periodiek wordt het register bijgesteld en aangescherpt. Het beheer van het risicoregister blijft een dynamisch proces. Naarmate het project vordert worden diverse beheermaatregelen verder aangescherpt en/of bijgesteld. Bepaalde risico’s verdwijnen, maar er kunnen zich ook nieuwe risico’s voordoen als gevolg van nieuwe inzichten en gewijzigde omstandigheden. Deze zullen aan het register worden toegevoegd. Het risicoregister c.q. de beheermaatregelen en de vertaling in geld zijn dan ook een vast onderdeel van de projectteam-overleggen en worden gedeeld met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

Ten opzichte van de vorige rapportage zijn de risico’s geactualiseerd op basis van de resterende opgave, zijnde de herinrichting van de Dr. van Noortstraat. In de uitgevoerde risicoscan van februari 2023 is nadrukkelijker vast komen te staan dat de uitvoeringswerkzaamheden aan de weg naar achteren schuiven in de planning vanwege de meer omvangrijke en complexe opgave van ondergrondse werkzaamheden. Het risico is aanwezig dat vanwege het tijdsverloop en de mogelijke overlast c.q. verminderde bereikbaarheid van panden en percelen het draagvlak bij de omgeving afkalft. Als beheermaatregel geldt dat voor de uitvoering van de (nuts)werkzaamheden is een coördinator aangesteld om de realisatie van de diverse opgaven op een voor de omgeving zo goed mogelijke wijze voor te bereiden en te laten verlopen.

Andere risico’s die hoger scoren dan voorheen zijn hieronder aangegeven (inclusief de daaraan verbonden beheermaatregelen):

Risico: raakvlakken met (woningbouw)projecten in Stompwijk (Dr. van Noortstraat, Westeinderweg en Zustersdijk).
Beheersmaatregelen:

  1. Structureel overleg met het gemeentelijk projectteam woningbouw Stompwijk en afstemming met de ontwikkelende partijen.
  2. Afstemming met de nutspartijen over de nieuwbouwplannen zodat eventuele gevolgen voor ondergrondse werkzaamheden in de Dr. van Noortstraat tijdig in kaart zijn gebracht.

Risico: het wegontwerp sluit niet goed aan op de particuliere eigendommen (met name hoogteverschillen)
Beheersmaatregelen:

  1. In kaart brengen van de kadastrale grenzen.
  2. Tijdig overleg met de grondeigenaren over de aansluiting op de vernieuwde openbare weg en de wijze waarop dit ten uitvoer kan worden gebracht.

De eerstvolgende risico-analyse vindt plaats in september 2023. De uitvoeringsrisico’s zijn dan nadrukkelijker in beeld te brengen.

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2023 13:43:31 met de export van 05/10/2023 13:22:15