Projecten

Bereikbaar Stompwijk

Project overzicht

Realisatie van een duurzame en toekomstbestendige weginfrastructuur in Stompwijk.

Bereikbaar Stompwijk

1 / 3
Afbeelding 1 behorende bij Bereikbaar Stompwijk
2 / 3
Afbeelding 2 behorende bij Bereikbaar Stompwijk
3 / 3
Afbeelding 3 behorende bij Bereikbaar Stompwijk

Project locatie

Project status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Aandachtspunt

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Van Eekelen
Ambtelijk opdrachtgeverHermen Borst
ProjectleiderCarl de Koning
ProgrammaEconomie
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversGemeente Leidschendam-Voorburg
Projectkarakteristiek
ProjectfaseRealisatiefase
Einddatum2023
Ruimtelijke procedureBestemmingsplanprocedure Verbindingsweg en diverse vergunningen t.b.v. de realisatie van de wegprojecten
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Planpresentatie aan de Raad d.d. 8 december 2020
Volgende raads-/commissiebehandeling
vaststellen scope project Dr. van Noortstraat (eind 2021)
Besluitvorming

Raadsbesluit van 1 juli 2015: kredietbesluit en aanwijs als "groot project  in de zin van de Procedureregeling Grote Projecten.

Raadsbesluit van 15 december 2015: renoveren kadewand Stompwijkseweg (de delen die hiervoor niet in aanmerking komen worden vervangen).

Raadsbesluit van 26 april 2016: vaststellen van het inrichtingsontwerp Huyssitterweg (als onderdeel van de Verbindingsweg)

Raadsbesluit 4 juli 2017: besluit tot onteigening percelen Verbindingsweg

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

1. Financiën: kostenstijging Veenpoldersweg

2. Planning: doorlooptijden ontwerpproces voor de herinrichting van de Dr. Van Noortstraat en planning realisatie Veenpoldersweg

3. Communicatie: burgerparticipatietraject voor het ontwerpproces van de herinrichting van de Dr. Van Noortstraat

4. Risicomanagement: verhoogd risico kostenverhogende maatregelen Veenpoldersweg

Project inhoud

Deze rapportage ligt grotendeels in lijn met hetgeen is vermeld in het projectenboek van november 2021.

Doelstelling en gewenst resultaat

Dit project is door de raad aangewezen als "groot project" in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten. In dit projectenboek wordt uitgebreid gerapporteerd over de stand van zaken zoals aangegeven in het Startdocument van september 2015. In financiële zin wordt tevens gerapporteerd over aanbestedingsresultaten en de aanwending van de posten “onvoorziene kosten” (deel uitmakend van de projectbegroting). Ter afronding van het project wordt een evaluatienotitie opgesteld.

Doelstelling van het project is het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de kern en het buitengebied van Stompwijk. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan de recreatieve ontwikkeling van het gebied met behoud van de agrarische functie en wordt een economische impuls gegeven aan de bedrijvigheid in Stompwijk.

De projectmaatregelen zijn gericht op het realiseren van een duurzame en toekomstbestendige reconstructie van de Stompwijkseweg, een nieuwe inrichting van de Dr. Van Noortstraat en de aanleg van een nieuwe Verbindingsweg tussen de N206 via de Meeslouwerpolder naar de Dr. van Noortstraat. Genoemde opgaven worden in samenhang voorbereid en uitgevoerd. Bewoners en ondernemers in Stompwijk worden hierbij nadrukkelijk betrokken.

Inmiddels is de werknaam "Verbindingsweg" omgezet naar een straatnaam: Veenpoldersweg. In deze rapportage wordt de straatnaam aangehouden.

Stand van zaken

Met de besluiten van de raad van 1 juli 2015 en 26 april 2016 is de scope van het project vast komen te staan. Op 8 december 2020 is aan de Raad een nadere toelichting gegeven over het verloop van dit project aan de hand van de stand van zaken.

A. Aanbesteding van werken
Over de wijze van aanbesteden (contractvorm) en de diverse aan te besteden werken van de planonderdelen is een Inkoopplan opgesteld. Kort samengevat bestaat het project uit vier werken. De stand van zaken wordt hierna beschreven.

1. Reconstructie Stompwijkseweg
Het werk is voltooid (en financieel afgesloten). In december 2018 vond de eindoplevering plaats en volgens het contract heeft de aannemer (BAM Infra b.v.) na 18 maanden onderhoud enkele wegvakken herstraat. Diverse verzakkingen en onregelmatigheden in de rijbaan en in de fietssuggestiestroken zijn voor rekening van de aannemer hersteld in 2020. Het onderhoud en beheer is in maart 2021 overgedragen aan de gemeente.

De Stompwijkseweg is in het najaar van 2021 door de gemeente opnieuw geïnspecteerd. Per wegvak is de weg beoordeeld op dwarsvlakheid en oneffenheden. De weg scoort op het onderdeel dwarsvlakheid overwegend goed. Op het onderdeel oneffenheden (ter plaatse van de fietsstrook aan de wijze van de Stompwijksevaart) echter lager. De verrichte weginspectie geeft vooralsnog geen aanleiding om op korte termijn herstelwerkzaamheden in te plannen. Andere wegen in de gemeente met schadebeelden zijn urgenter van aard om te herbestraten of te asfalteren. Daarnaast zal het uitvoeren van (lokale) herstelwerkzaamheden vrijwel zeker leiden tot een verslechterde eindsituatie. Dit is ook gebleken na uitvoering van herstelwerk in 2020. Meer dan een halve rijbaan moest worden herbestraat. De weg is machinaal aangelegd en verliest na een handmatig herstel deels zijn stevigheid.
De gemeente heeft de weg inmiddels opgenomen in het reguliere onderhoud en zal periodiek inspecteren. De kwaliteit van de weg is dit jaar nagenoeg gelijk gebleven. In het geval dat de verharding van de fietsstrook verslechtert zullen reparaties worden uitgevoerd.
Er is geen verplichting voor de uitvoerend aannemer om deze oneffenheden te herstellen. Met inachtneming van de opgedane ervaringen omtrent het herstelwerk in 2020 is deze situatie door de gemeente destijds geaccepteerd.

2. Voorbelasting Veenpoldersweg
In de periode van oktober 2018 tot juli 2020 is het wegtracé voorbelast met grond (tijdelijke ophoging met zand om voldoende draagkracht voor de weg te verkrijgen). Het zettingsproces is in die periode gemonitord. Op basis van de zettingsresultaten is vast komen te staan dat extra maatregelen getroffen moesten worden om tot een voldoende zettingvrij tracé te komen. Een aantal wegdelen is zwaarder voorbelast. Desondanks voldoet een locatie langs de Westeinderweg (ca. 250 meter) niet aan de eisen. De voorbelasting heeft ter plaatse niet geleid tot voldoende stevigheid. Hier zal de weg onderheid worden. Op andere wegdelen is het noodzakelijk gebleken om extra grondwerkzaamheden uit te voeren om de benodigde stabiliteit van het grondlichaam te verkrijgen.

De extra grondwerkzaamheden en de beschreven probleemlocatie langs de Westeinderweg hebben geleid tot hogere uitvoeringskosten. In de financiële paragraaf meer hierover.

3. Wegrealisatie Veenpoldersweg
De weg met een lengte van 2,1 km wordt aangelegd door KWS Infra b.v. te Vianen. Deze aannemer is in juli 2020 gestart met de aanleg van de weg en de bruggen over de Nieuwe Vaart en Stompwijksevaart. De aannemer heeft het wegenproject half mei 2021 grotendeels opgeleverd.  Een volledige opening van de weg was op dat moment echter nog niet mogelijk. Het wegvak van ongeveer 250 meter langs de Westeinderweg (zoals beschreven onder 2) wordt op palen gefundeerd vanwege de zwakke grondgesteldheid. Dit werk is thans in uitvoering. De oplevering en openstelling wordt voorzien in juni 2022.

4. Herinrichting Dr. Van Noortstraat.
Als laatste onderdeel van het project Bereikbaar Stompwijk wordt de Dr. Van Noortstraat opnieuw ingericht. Het accent ligt hierbij op het verbeteren van de woon- en verblijfskwaliteit voor de aanwonenden. De gemeente werkt hierin samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) die de dijk waarop de weg ligt - waar nodig - wil verhogen en/of versterken. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om de herinrichting van de weg en de versterking van de dijk via een gezamenlijk plan voor te bereiden en uit te voeren.

De bewoners en betrokkenen hebben in de periode van juni tot en met september 2021 hun ideeën en wensen over de weginrichting ingebracht. Na inventarisatie daarvan zijn verschillende inrichtingsvarianten opgesteld. Na afstemming met de Adviesraad is een voorlopige voorkeursvariant bepaald. In de maanden december 2021 en januari 2022 vond consultatie plaats over de opgestelde inrichtingsvarianten en de voorlopige voorkeursvariant. De verkregen input wordt momenteel betrokken bij de verdere uitwerking van wegontwerp.

De planning is erop gericht dat in mei 2022 het schetsontwerp wordt ter vaststelling wordt voorgelegd aan de raad. Na dit besluit wordt het wegontwerp nader uitgewerkt voor aanbesteding en realisatie. Aan de wegrealisatie worden ook andere werken gekoppeld. Onder meer het verhogen en/of versterken van de dijk door het HHR en het verbeteren van het grondwaterpeil nabij diverse woningen. Ook worden delen van het rioolstelsel vervangen en/of gerenoveerd en worden kabelexploitanten in de gelegenheid gesteld om (zo nodig) hun netwerken te verbeteren. De (grond) werkzaamheden worden op elkaar afgestemd en opgenomen in een uitvoeringsplanning. We verwachten in de eerstvolgende rapportage deze planning op hoofdlijnen te kunnen overleggen.

Delen van wegdek van de Dr. van Noortstraat zijn in een slechte staat. In afwachting van de herinrichting van de weg worden uitsluitend noodzakelijke herstelwerkzaamheden verricht. De adviessnelheid is teruggebracht naar 15 km per uur. Eind 2021 is gestart met een campagne om de weggebruiker hierop te attenderen.

B. Grondaankopen
Diverse stroken van de aangekochte percelen zijn na de wegrealisatie niet langer benodigd. Geïnteresseerden worden in de gelegenheid gesteld om deze percelen van de gemeente aan te kopen. De planning is er op gericht om de komende maanden de voor verkoop in aanmerking komende percelen te inventariseren en af te stoten. Conform het kredietbesluit van 2015 komen de opbrengsten ten gunste van het project Bereikbaar Stompwijk.

C. Bestemmingsplan Verbindingsweg
Het bestemmingsplan heeft in oktober 2017 de onherroepelijke status verkregen.

D. Risicoregister
De actualisatie van het risicoregister is een continu proces. De risico’s zijn gekoppeld aan beheermaatregelen en worden financieel vertaald in de projectbegroting. Zie daarvoor de navolgende hoofstukken "financiën" en "risicomanagement".

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Voorbereidingsbudget Stompwijk

800.000

800.000

0

0

Investeringskrediet Stompwijkseweg

7.600.000

7.330.000

0

270.000

Investeringskrediet Dr. Van Noortstraat

1.860.000

10.000

0

1.850.000

Investeringskrediet Veenpoldersweg

13.020.000

13.520.000

1.025.000

-1.525.000

VAT kosten

3.750.000

4.040.000

155.000

-445.000

Post onvoorzien algemeen

1.970.000

0

0

1.970.000

Totaal

29.000.000

25.700.000

1.180.000

2.120.000

Bij besluit van 1 juli 2015 (nr. 1348067) is de definitieve scope van het project vastgesteld en het daarvoor benodigde uitvoeringskrediet van afgerond € 29 mln. beschikbaar gesteld. Voor de dekking van het totale projectbudget is rekening gehouden met een bijdrage van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) voor de aanleg van de Stompwijkseweg dat is vastgesteld op € 275.000,--.  En met een MRDH-subsidie van € 540.000,-- voor de realisatie van de Veenpoldersweg. Dit subsidie zal na afronding van dit project definitief worden vastgesteld op basis van een opgave van de gemaakte aanlegkosten. Het overgrote deel van het projectbudget wordt gedekt uit de reserve "Bereikbaarheid Stompwijk", die is gevormd bij de 2e Tussentijdse rapportage 2015 (nr. 1418493).

De projectbegroting wordt ieder kwartaal geactualiseerd. Actualisatie gebeurt op basis van de voortschrijdende inzichten, prognoses en na periodieke bijstelling van het risicodossier.

De belangrijkste ontwikkelingen.

  1. Veenpoldersweg: voor wat betreft dit deelproject is in de vorige rapportage gesteld dat het beschikbare krediet ontoereikend is. Tegenvallende aanbestedingsresultaten (marktmechanisme), hogere kosten voor het voorbelasten en stabiliseren van de wegconstructie en de noodzakelijkheid om een deel van de weg te onderheien zijn daarvan de voornaamste oorzaken. Bovendien is de weg volledig voorzien van openbare verlichting. Ten tijde van de bepaling van de scope van het project (2015) was een grotendeels onverlichte weg nog uitgangspunt. Derhalve is het budget Veenpoldersweg verhoogd met een bedrag van € 1.140.200,--, gedekt uit de post onvoorzien algemeen, ontstaan uit de niet bestede middelen Stompwijkseweg.
  2. Dr. Van Noortstraat: de eisen en voorwaarden vanuit het HHR kunnen leiden tot scopewijzigingen en hogere uitvoeringskosten. Zoals in deze rapportage is vermeld, ontstaat  hierover de komende maanden meer duidelijkheid.
  3. Subsidie Dr. van Noortstraat: voor de verbetering van de verkeersveiligheid van de Dr. van Noortstraat is het project voor subsidiëring aangemeld bij de MRDH. Deze instantie heeft inmiddels ambtelijk kenbaar gemaakt de aanmelding positief te hebben beoordeeld. Een subsidieverzoek zal in 2022 worden aangevraagd op basis van het nog door de raad vast te stellen wegontwerp.
  4. VAT-kosten: het resterende budget is niet toereikend om te voorzien in de kosten voor externe inhuur van deskundigen en technisch onderzoek.  De kosten voor de juridische begeleiding van de onteigeningsprocedure, nadere grondonderzoeken in het kader van de voorbelasting van de Veenpoldersweg en de ontwikkeling van stijgende tarieven voor de inhuur van deskundigen liggen hieraan ten grondslag. De kostenoverschrijding is ook een gevolg van de langere doorlooptijd van het project en het feit dat de projectbegroting is gebaseerd op prijspeil 2015 (kredietbesluit) zonder indexering van de ramingen voor de duur van dit project. Deze tegenvallers kunnen worden opgevangen door inzet van middelen uit de post onvoorzien algemeen.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Reconstructie Stompwijkseweg

feb 2017 - dec 2018

ja (gunning werk)

nee

Volledig afgerond.

Veenpoldersweg: voorbelasten wegtracé

Q4 2018 - Q2 2020

nee

nee

Volledig afgerond.

Veenpoldersweg: wegrealisatie

juli 2020, oplevering: Q2 2022

ja, BW 27 feb 2018 (vaststelling referentie ontwerp) en 16 juli 2019 BW-besluit tot gunning werk

nee

Restant werkzaamheden in uitvoering.

Herinrichting  Dr. Van Noortstraat

vaststelling wegontwerp mei 2022, planvorming/aanbesteding: Q3 en Q4 2022, realisatie: 2023

ja, Raad

mei 2022: vaststelling wegontwerp

planning globaal en mede afhankelijk van werken derden.

Afronding wegwerkzaamheden

2023

nee

nee

Afhankelijk van het vorenstaande.

Bovenstaand overzicht is ontleend aan de projectplanning van december 2021 en recente inzichten. Deze ligt grotendeels in lijn met hetgeen in de vorige rapportage is opgenomen. De vaststelling van het wegontwerp van de Dr. Van Noortstraat door de raad is gepland voor mei 2022. Voor de aanbesteding en realisatie van de wegwerkzaamheden zal in Q2 2022 een meer concrete planning bekend zijn. In de uitvoeringsplanning zullen tevens werken van derden worden opgenomen.

Communicatie

Het project Bereikbaar Stompwijk wordt periodiek afgestemd met de Adviesraad. Aan de zgn. “projectentafel” wordt verslag gedaan van de stand van zaken en de belangrijkste ontwikkelingen en prognoses. Verder wordt ca. 6 keer per jaar vergaderd met de Klankbordgroep waarin betrokken bewoners en ondernemers zijn vertegenwoordigd.

Voor het deelproject Herinrichting Dr. van Noortstraat wordt vanaf juni 2021 een zgn. stappenplan gevolgd. Meer over dit participatietraject op de projectpagina
www.ingesprekmetlv.nl

Risicomanagement

In mei 2015 is het risicoregister opgeleverd met de belangrijkste risico’s voor het projectresultaat. Dit register beschrijft in de meest brede zin de mogelijke risico’s voor dit project: juridisch, technisch, sociaal-maatschappelijk, organisatorisch en politiek-bestuurlijk. Aan elk risico is een “gewicht” gehangen, resulterend in een ranking. Mede op basis van deze informatie is de hoogte van de posten “onvoorzien” geraamd. Aan de benoemde risico’s zijn beheermaatregelen gekoppeld. Periodiek wordt het register bijgesteld en aangescherpt. Het beheer van het risicoregister blijft een dynamisch proces. Naarmate het project vordert worden diverse beheermaatregelen verder aangescherpt en/of bijgesteld. Bepaalde risico’s verdwijnen, maar er kunnen zich ook nieuwe risico’s voordoen als gevolg van nieuwe inzichten en gewijzigde omstandigheden. Deze zullen aan het register worden toegevoegd. Het risicoregister c.q. de beheermaatregelen en de vertaling in geld zijn dan ook een vast onderdeel van de projectteam-overleggen en worden gedeeld met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

Ten opzichte van de vorige rapportage zijn de risico's onveranderd. In de uitgevoerde risicoscan van januari 2021 is nadrukkelijker vast komen te staan dat de aan het voorbelastingsproces van de Veenpoldersweg verbonden risico's zich ook daadwerkelijk hebben voorgedaan en ook hebben geleid tot meerwerk. De aantrekkende markt (hierna beschreven onder risico 2) leidt bovendien tot hogere prijzen voor aan te besteden werken.

Risico: langere periode van voorbelasten Veenpoldersweg
Beheermaatregelen:
1.   Gedegen technisch vooronderzoek naar de eigenschappen van de bodemgesteldheid
2.   Periodieke monitoring van het zettingsproces en indien nodig treffen van aanvullende maatregelen
3.   Voorbereiden van zettingsversnellende maatregelen

Risico: marktontwikkelingen (hogere uitvoeringskosten)
Beheermaatregelen:
1.   opstellen van gedegen kostenramingen rekening houdend met een aantrekkende markt
2.   kostenramingen en aanbestedingsdossiers voorzien van een voorafgaande externe beoordelingen (second opinions)

Risico: Onderhoud en verleggen kabels en leidingen
Beheermaatregelen:
1.   structureel overleg met kabels- en leidingen exploitanten over de voortang en aanpak van het project
2.   nauwkeurig in beeld brengen van de nutstracés d.m.v. aanvullend onderzoek
3.   afspraken met nutspartijen omtrent het eventueel verleggen en onderhoud formaliseren en bewaken

Risico: Afspraken met Hoogheemraadschap van Rijnland
Beheermaatregelen:
1.   (tussentijdse) afspraken over de technische uitgangspunten van de projectmaatregelen vastleggen
2.   de geformaliseerde afspraken aan te merken als basis voor verkrijging van de (water)vergunningen

Risico: Afkalvend draagvlak bij de bewoners en de bedrijven als gevolg van projectmaatregelen en doorlooptijden
Beheermaatregelen:
1.   Structureel overleg met Klankbordgroep en afstemming met de Adviesraad
2.   Tijdige informatieverstrekking naar belanghebbenden over te nemen projectmaatregelen en waar mogelijk hen betrekken bij de te maken keuzes
3.   Inzet van communicatiemiddelen om snel en adequaat te kunnen inspelen op gewijzigde omstandigheden
4.   De vochtproblematiek van woningen is een belangrijk item voor bewoners Dr. van Noortstraat. Belanghebbenden tijdig betrekken bij de te nemen oplossingsrichtingen

De eerstvolgende risico-analyse vindt plaats in februari 2022.

Deze pagina is gebouwd op 02/24/2022 15:42:33 met de export van 02/24/2022 13:10:49