Projecten

Bereikbaar Stompwijk

Project overzicht

Realisatie van een duurzame en toekomstbestendige weginfrastructuur in Stompwijk.

Bereikbaar Stompwijk

1 / 3
Afbeelding 1 behorende bij Bereikbaar Stompwijk
2 / 3
Afbeelding 2 behorende bij Bereikbaar Stompwijk
3 / 3
Afbeelding 3 behorende bij Bereikbaar Stompwijk

Project locatie

Project status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Aandachtspunt

Bestuur & ext. partijen

Aandachtspunt

Planning

Aandachtspunt

Budget

Bijsturen

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Van Eekelen
Ambtelijk opdrachtgeverHermen Borst
ProjectleiderCarl de Koning
ProgrammaEconomie
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversGemeente Leidschendam-Voorburg
Projectkarakteristiek
ProjectfaseRealisatiefase
Einddatum2023
Ruimtelijke procedureBestemmingsplanprocedure Verbindingsweg en diverse vergunningen t.b.v. de realisatie van de wegprojecten
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
5 juli 2022
Volgende raads-/commissiebehandeling
vaststellen scope project Dr. van Noortstraat (eind 2022)
Besluitvorming

Raadsbesluit van 1 juli 2015: kredietbesluit en aanwijs als "groot project  in de zin van de Procedureregeling Grote Projecten.

Raadsbesluit van 15 december 2015: renoveren kadewand Stompwijkseweg (de delen die hiervoor niet in aanmerking komen worden vervangen).

Raadsbesluit van 26 april 2016: vaststellen van het inrichtingsontwerp Huyssitterweg (als onderdeel van de Verbindingsweg)

Raadsbesluit 4 juli 2017: besluit tot onteigening percelen Verbindingsweg

Raadsbesluit 5 juli 2022: besluit tot vaststelling Voorlopig Ontwerp Herinrichting Dr. van Noortstraat

Afwijking t.o.v. besluitvorming

-

Belangrijkste wijzigingen
Project inhoud

Deze rapportage ligt grotendeels in lijn met hetgeen is vermeld in het projectenboek van november 2021.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling en gewenst resultaat

Dit project is door de raad aangewezen als "groot project" in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten. In dit projectenboek wordt uitgebreid gerapporteerd over de stand van zaken zoals aangegeven in het Startdocument van september 2015. In financiële zin wordt tevens gerapporteerd over aanbestedingsresultaten en de aanwending van de posten “onvoorziene kosten” (deel uitmakend van de projectbegroting). Ter afronding van het project wordt een evaluatienotitie opgesteld.

Doelstelling van het project is het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de kern en het buitengebied van Stompwijk. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan de recreatieve ontwikkeling van het gebied met behoud van de agrarische functie en wordt een economische impuls gegeven aan de bedrijvigheid in Stompwijk.

De projectmaatregelen zijn gericht op het realiseren van een duurzame en toekomstbestendige reconstructie van de Stompwijkseweg, een nieuwe inrichting van de Dr. Van Noortstraat en de aanleg van een nieuwe Verbindingsweg (Verbindingsweg) tussen de N206 via de Meeslouwerpolder naar de Dr. van Noortstraat. Genoemde opgaven worden in samenhang voorbereid en uitgevoerd. Bewoners en ondernemers in Stompwijk worden hierbij nadrukkelijk betrokken.

Stand van zaken

Stand van zaken

Met de besluiten van de raad van 1 juli 2015 en 26 april 2016 is de scope van het project vast komen te staan. Op 21 juni 2022 is aan de Raad een presentatie gegeven over het verloop van dit project. Meer concreet is ingegaan op het deelproject Herinrichting Dr. van Noortstraat.

A. Aanbesteding van werken
Over de wijze van aanbesteden (contractvorm) en de diverse aan te besteden werken van de planonderdelen is een Inkoopplan opgesteld. Kort samengevat bestaat het project uit drie werken. Twee daarvan zijn inmiddels voltooid. De stand van zaken is als volgt.

1. Reconstructie Stompwijkseweg
In december 2018 vond de eindoplevering plaats en volgens het contract heeft de aannemer (BAM Infra b.v.) na 18 maanden onderhoud enkele wegvakken herstraat. Diverse verzakkingen en onregelmatigheden in de rijbaan en in de fietssuggestiestroken zijn voor rekening van de aannemer hersteld in 2020. Het onderhoud en beheer is in maart 2021 overgedragen aan de gemeente.

2. Aanleg Veenpoldersweg
De weg met een lengte van 2,1 km is aangelegd door KWS Infra b.v. te Vianen. Het werk startte in juli 2020. De aannemer heeft deze weg half mei 2021 grotendeels opgeleverd.  Een volledige opening van de weg was op dat moment echter nog niet mogelijk. Een wegvak van ongeveer 250 meter langs de Westeinderweg is op een later moment in 2020 op palen gefundeerd vanwege de zwakke grondgesteldheid ter plaatse. Het werk is inmiddels afgerond en de weg is in juni 2022 opengesteld voor het verkeer. Vanaf dat moment is de Dr. van Noortstraat uitsluitend nog bestemd voor het bestemmingsverkeer.

3. Herinrichting Dr. Van Noortstraat
Als laatste onderdeel van het project Bereikbaar Stompwijk wordt de Dr. Van Noortstraat opnieuw ingericht. Het accent ligt op het verbeteren van de verkeersveiligheid en de woon- en verblijfskwaliteit. De gemeente werkt hierin samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) die de dijk waarop de weg ligt - waar nodig – zal verhogen en/of versterken. Een samenwerkingsovereenkomst met het HHR is in voorbereiding.

De bewoners en betrokkenen hebben in de periode van juni tot en met september 2021 hun ideeën en wensen over de weginrichting ingebracht. Na inventarisatie daarvan zijn verschillende inrichtingsvarianten opgesteld. Na afstemming met de Adviesraad is een voorlopige voorkeursvariant bepaald. In de maanden december 2021 en januari 2022 vond consultatie plaats over de opgestelde inrichtingsvarianten en de voorlopige voorkeursvariant. De verkregen input is  betrokken bij de verdere uitwerking van wegontwerp.

Op 5 juli 2022 is het voorlopig wegontwerp vastgesteld door de raad. De herinrichting van de weg biedt kansen om tevens andere (grond)werkzaamheden in het openbare gebied tot uitvoering te brengen. De nutsbedrijven worden in de gelegenheid gesteld om zonodig onderhoudswerkzaamheden aan kabels en leidingen te verrichten. Nader onderzoek heeft tevens uitgewezen dat het rioolstelsel in de Dr. van Noortstraat grotendeels dient te worden vervangen en dat specifieke voorzieningen moeten worden getroffen om de grondwateroverlast nabij diverse woningen op te lossen. In 2023 zal de uitvoering aanvangen met de rioleringswerken, mogelijk in combinatie met werkzaamheden van de nutsbedrijven. De wegwerkzaamheden zijn daaropvolgend.

Gedurende het participatietraject met bewoners, bedrijven en de Adviesraad zijn aanvullende wensen naar voren gekomen die een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van de woonkern van Stompwijk. Het gaat hier onder meer om het realiseren van extra parkeerplaatsen en een ontmoetingsplein nabij de kerk en het Dorpspunt. De haalbaarheid wordt momenteel onderzocht.

Omtrent de uitvoeringskosten ontstaat meer inzicht na uitwerking van het vastgestelde voorlopig wegontwerp en de beschreven aanvullende wensen. Meer hierover in de financiële paragraaf.

B. Grondaankopen
Diverse stroken van de aangekochte percelen voor de aanleg van de Veenpoldersweg zijn na de wegrealisatie niet langer benodigd. Deze worden momenteel verkocht. Conform het kredietbesluit van 2015 komen de opbrengsten ten gunste van het project Bereikbaar Stompwijk.

C. Bestemmingsplan Verbindingsweg
Het bestemmingsplan heeft in oktober 2017 de onherroepelijke status verkregen.

D. Risicoregister
De actualisatie van het risicoregister is een continu proces. De risico’s zijn gekoppeld aan beheermaatregelen en worden financieel vertaald in de projectbegroting. Zie daarvoor de navolgende hoofstukken "financiën" en "risicomanagement".

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Investeringskrediet Stompwijkseweg

7.600.000

7.600.000

0

0

Investeringskrediet Dr. Van Noortstraat

1.850.000

10.000

0

1.840.000

Investeringskrediet Veenpoldersweg

14.600.000

14.600.000

0

0

VAT kosten

4.950.000

4.950.000

0

0

Post onvoorzien algemeen

0

0

0

0

Totaal

29.000.000

27.160.000

0

1.840.000

De projectbegroting wordt ieder kwartaal geactualiseerd. Actualisatie gebeurt op basis van de voortschrijdende inzichten, prognoses en na periodieke bijstelling van het risicodossier.

De belangrijkste ontwikkelingen.

 1. Veenpoldersweg: de weg is in juni 2022 in gebruik gesteld. De bankgarantie ter zekerheidstelling dat de aannemer de restant werkzaamheden heeft verricht kan naar verwachting in oktober 2022 komen te vervallen. De financiële verantwoording ter vaststelling van de verkregen subsidies voor de wegaanleg zullen binnenkort worden ingediend bij de MRDH en de PZH.
 2. Post onvoorzien algemeen: het bedrag van € 1.140.200,-- is aangewend ter dekking van de eerder gemelde financiële tegenvallers voor de aanleg van de Veenpoldersweg. Daarmee is deze post uitgeput.
 3. Dr. Van Noortstraat: het voorliggende wegenplan is op een niveau van een voorlopig ontwerp.
  Bij besluit van de raad d.d. 5 juli 2022 is besloten om een deel van het beschikbare krediet van € 1,85 mln. voor de Dr. Van Noortstraat dit jaar in te zetten om de plannen nader uit te werken. Op basis van die uitwerking zal de raad vervolgens een voorstel voor een aanvullend krediet worden voorgelegd op basis van een nader uitgewerkt plan op het niveau van een definitief ontwerp.
 4. Subsidie Dr. van Noortstraat: voor de verbetering van de verkeersveiligheid van de Dr. van Noortstraat is het project voor subsidiëring aangemeld bij de MRDH. Deze instantie heeft inmiddels ambtelijk kenbaar gemaakt de aanmelding positief te hebben beoordeeld. Een subsidieverzoek zal dit jaar worden aangevraagd op basis van het vastgestelde wegontwerp.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Reconstructie Stompwijkseweg

feb 2017 - dec 2018

ja (gunning werk)

nee

Volledig afgerond.

Veenpolderswieg: wegrealisatie

juli 2020 - juni 2022

ja (gunning werk)

nee

Volledig afgerond.

Herinrichting Dr. van Noortstraat

vaststelling wegontwerp juli 2022

ja, (vaststelling voorlopig ontwerp)

ja

Besluit 5 juli 2022

Herinrichting  Dr. Van Noortstraat

planvorming/aanbesteding: Q3 en Q4 2022, realisatie: 2023

ja (kredietbesluit)

ja,

planning afhankelijk van werken derden

Afronding wegwerkzaamheden

2023

nee

nee

Afhankelijk van het vorenstaande.

Bovenstaand overzicht is ontleend aan de projectplanning van juli 2022 en recente inzichten. Deze ligt grotendeels in lijn met hetgeen in de vorige rapportage is opgenomen. Voor de aanbesteding en realisatie van de wegwerkzaamheden zal eind 2022 een meer concrete planning bekend zijn. In de uitvoeringsplanning worden tevens werken van derden opgenomen.

Communicatie

Het project Bereikbaar Stompwijk wordt periodiek afgestemd met de Adviesraad. Aan de zgn. “projectentafel” wordt verslag gedaan van de stand van zaken en de belangrijkste ontwikkelingen en prognoses. Verder wordt ca. 6 keer per jaar vergaderd met de Klankbordgroep waarin betrokken bewoners en ondernemers zijn vertegenwoordigd.

Voor het deelproject Herinrichting Dr. van Noortstraat wordt vanaf juni 2021 een zgn. stappenplan gevolgd. Meer over dit participatietraject op de projectpagina
www.ingesprekmetlv.nl

Risicomanagement

In mei 2015 is het risicoregister opgeleverd met de belangrijkste risico’s voor het projectresultaat. Dit register beschrijft in de meest brede zin de mogelijke risico’s voor dit project: juridisch, technisch, sociaal-maatschappelijk, organisatorisch en politiek-bestuurlijk. Aan elk risico is een “gewicht” gehangen, resulterend in een ranking. Mede op basis van deze informatie is destijds de hoogte van de posten “onvoorzien” tot stand gekomen.

Aan de benoemde risico’s zijn beheermaatregelen gekoppeld. Periodiek wordt het register bijgesteld en aangescherpt. Het beheer van het risicoregister blijft een dynamisch proces. Naarmate het project vordert worden diverse beheermaatregelen verder aangescherpt en/of bijgesteld. Bepaalde risico’s verdwijnen, maar er kunnen zich ook nieuwe risico’s voordoen als gevolg van nieuwe inzichten en gewijzigde omstandigheden. Deze zullen aan het register worden toegevoegd. Het risicoregister c.q. de beheermaatregelen en de vertaling in geld zijn dan ook een vast onderdeel van de projectteam-overleggen en worden gedeeld met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

Ten opzichte van de vorige rapportage zijn de risico’s nagenoeg onveranderd. In de uitgevoerde risicoscan van februari 2022 is nadrukkelijker vast komen te staan dat aan de aanleg van  Veenpoldersweg verbonden risico's zich ook daadwerkelijk hebben voorgedaan en ook hebben geleid tot meerwerk. De aantrekkende markt (hierna beschreven onder risico 2) leidt bovendien tot hogere prijzen voor aan te besteden werken.

Risico: onvoorzien beheer/onderhoud Veenpoldersweg
Beheermaatregel: periodieke monitoring van het zettingsproces, afwatering en wateropdruk (indien nodig treffen van aanvullende maatregelen)

Risico: marktontwikkelingen (hogere uitvoeringskosten) Dr. Van Noortstraat
Beheermaatregelen:

 1. opstellen van gedegen kostenramingen rekening houdend met een aantrekkende markt
 2. kostenramingen en aanbestedingsdossiers voorzien van een externe beoordelingen (second opinions)

Risico: Onderhoud en verleggen kabels en leidingen Dr. Van Noortstraat
Beheermaatregelen:

 1. structureel overleg met kabels- en leidingen exploitanten over de voortang en aanpak van het project
 2. nauwkeurig in beeld brengen van de nutstracés d.m.v. aanvullend onderzoek
 3. afspraken met nutspartijen omtrent het eventueel verleggen en onderhoud formaliseren en bewaken

Risico: Afspraken met Hoogheemraadschap van Rijnland
Beheermaatregelen:

 1. (tussentijdse) afspraken over de technische uitgangspunten van de projectmaatregelen vastleggen (Samenwerkingsovereenkomst)
 2. de geformaliseerde afspraken aan te merken als basis voor verkrijging van de (water)vergunningen

Risico: Afkalvend draagvlak bij de bewoners en de bedrijven als gevolg van projectmaatregelen en doorlooptijden
Beheermaatregelen:

 1. Structureel overleg met Klankbordgroep en afstemming met de Adviesraad
 2. Tijdige informatieverstrekking naar belanghebbenden over te nemen projectmaatregelen en waar mogelijk hen betrekken bij de te maken keuzes
 3. Inzet van communicatiemiddelen om snel en adequaat te kunnen inspelen op gewijzigde omstandigheden
 4. De vochtproblematiek van woningen is een belangrijk item voor bewoners Dr. van Noortstraat. Belanghebbenden tijdig betrekken bij de te nemen oplossingsrichtingen

De eerstvolgende risico-analyse vindt plaats in oktober 2022.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 15:21:48 met de export van 11/10/2022 14:32:36