Projecten

Bereikbaar Stompwijk

Project overzicht

Realisatie van een duurzame en toekomstbestendige weginfrastructuur in Stompwijk.

Bereikbaar Stompwijk

1 / 3
Afbeelding 1 behorende bij Bereikbaar Stompwijk
2 / 3
Afbeelding 2 behorende bij Bereikbaar Stompwijk
3 / 3
Afbeelding 3 behorende bij Bereikbaar Stompwijk

Project locatie

Project status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Van Eekelen
Ambtelijk opdrachtgeverHermen Borst
Programma-managerCarl de Koning
ProgrammaEconomie
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversGemeente Leidschendam-Voorburg
Projectkarakteristiek
ProjectfaseRealisatiefase
Einddatum2022
Ruimtelijke procedureBestemmingsplanprocedure Verbindingsweg en diverse vergunningen t.b.v. de realisatie van de wegprojecten
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Planpresentatie aan de Raad d.d. 8 december 2020
Volgende raads-/commissiebehandeling
vaststellen scope project Dr. van Noortstraat (eind 2021)
Besluitvorming

Raadsbesluit van 1 juli 2015: kredietbesluit en aanwijs als "groot project  in de zin van de Procedureregeling Grote Projecten.

Raadsbesluit van 15 december 2015: renoveren kadewand Stompwijkseweg (de delen die hiervoor niet in aanmerking komen worden vervangen).

Raadsbesluit van 26 april 2016: vaststellen van het inrichtingsontwerp Huyssitterweg (als onderdeel van de Verbindingsweg

Raadsbesluit 4 juli 2017: besluit tot onteigening percelen Verbindingsweg

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen
 1. Financiën: kostenstijging Veenpoldersweg
 2. Planning: doorlooptijden ontwerpproces voor de herinrichting van de Dr. Van Noortstraat
 3. Communicatie: burgerparticipatietraject voor het ontwerpproces van de herinrichting van de Dr. Van Noortstraat
 4. Risicomanagement: verhoogd risico kostenverhogende maatregelen Veenpoldersweg
Project inhoud

Dit project is door de raad aangewezen als "groot project" in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten. In dit projectenboek wordt uitgebreid gerapporteerd over de stand van zaken zoals aangegeven in het Startdocument van september 2015. In financiële zin wordt tevens gerapporteerd over aanbestedingsresultaten en de aanwending van de posten “onvoorziene kosten” (deel uitmakend van de projectbegroting). Ter afronding van het project wordt een evaluatienotitie opgesteld.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling van het project is het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de kern en het buitengebied van Stompwijk. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan de recreatieve ontwikkeling van het gebied met behoud van de agrarische functie en wordt een economische impuls gegeven aan de bedrijvigheid in Stompwijk.

De projectmaatregelen zijn gericht op het realiseren van een duurzame en toekomstbestendige reconstructie van de Stompwijkseweg, een nieuwe inrichting van de Dr. Van Noortstraat en de aanleg van een nieuwe Verbindingsweg tussen de N206 via de Meeslouwerpolder naar de Dr. van Noortstraat. Genoemde opgaven worden in samenhang voorbereid en uitgevoerd. Bewoners en ondernemers in Stompwijk worden hierbij nadrukkelijk betrokken.

Inmiddels is de werknaam "Verbindingsweg" omgezet naar een straatnaam: Veenpoldersweg. In deze rapportage wordt de straatnaam aangehouden.

Stand van zaken

Met de besluiten van de raad van 1 juli 2015 en 26 april 2016 is de scope van het project vast komen te staan. Op 8 december 2020 is aan de Raad een nadere toelichting gegeven over het verloop van dit project aan de hand van de stand van zaken.

Met name is ingegaan op het planproces voor de aanleg van de Veenpoldersweg. Tevens is het stappenplan voor de herinrichting van de Dr. Van Noortstraat toegelicht. Het laatste deelproject dat wordt ontwikkeld. Verder zijn de financiën besproken. Met name is ingegaan op de hogere kosten voor de aanleg van de Veenpoldersweg en de dekking van deze tegenvallers binnen het beschikbare totaalbudget voor dit project. In de financiële paragraaf daarover de laatste ontwikkelingen.

A. Aanbesteding van werken
Over de wijze van aanbesteden (contractvorm) en de diverse aan te besteden werken van de planonderdelen is een Inkoopplan opgesteld. Kort samengevat bestaat het project uit vier werken. De stand van zaken wordt hierna beschreven. Deze ontwikkelingen zijn nader toegelicht in de planpresantie aan de Raad van december 2020.

1. Reconstructie Stompwijkseweg
Het werk is voltooid (en financieel afgesloten). In december 2018 vond de eindoplevering plaats en volgens het contract heeft de aannemer (BAM Infra b.v.) na 18 maanden onderhoud enkele wegvakken herstraat. Diverse verzakkingen en onregelmatigheden in de rijbaan en in de fietssuggestiestroken zijn voor rekening van de aannemer hersteld. Het onderhoud en beheer is in maart 2021 overgedragen aan de gemeente.

2. Voorbelasting Veenpoldersweg
In de periode van oktober 2018 tot juli 2020 is het wegtracé voorbelast met grond (tijdelijke ophoging met zand om voldoende draagkracht voor de weg te verkrijgen). Het zettingsproces is in die periode gemonitord. Op basis van de zettingsresultaten is vast komen te staan dat extra maatregelen getroffen moesten worden om tot een voldoende zettingvrij tracé te komen. Een aantal wegdelen is zwaarder voorbelast. Desondanks voldoet een locatie langs de Westeinderweg (ca. 250 meter) niet aan de eisen. De voorbelasting heeft ter plaatse niet geleid tot voldoende stevigheid. Hier zal de weg onderheid worden. Op andere wegdelen is het noodzakelijk gebleken om extra grondwerkzaamheden uit te voeren om de benodigde stabiliteit van het grondlichaam te verkrijgen.

De extra grondwerkzaamheden en de beschreven probleemlocatie langs de Westeinderweg leiden tot hogere uitvoeringskosten. In de financiële paragraaf meer hierover.

3. Wegrealisatie Veenpoldersweg
De weg met een lengte van 2,1 km wordt aangelegd door KWS Infra b.v. te Vianen. Deze aannemer is in juli 2020 gestart met de aanleg van de weg en de bruggen over de Nieuwe Vaart en Stompwijksevaart. De aannemer heeft het wegenproject half mei grotendeels opgeleverd.  Een volledige opening van de weg is echter nog niet mogelijk. Het wegvak van ongeveer 250 meter langs de Westeinderweg (zoals beschreven onder 2) zal op palen worden gefundeerd vanwege de zwakke grondgesteldheid. In de maanden juni en juli 2021 worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd (o.a. het verbeteren van de afwatering langs de weg). In de tweede helft van 2021 wordt het resterende deel van de weg aangelegd. Een meer concrete planning is aan te geven wanneer een uitvoerend aannemer hiervoor is gecontracteerd.

Vanaf half mei 2021 geldt een tijdelijke verkeerssituatie op de Veenpoldersweg. Hiermee zijn en blijven de omliggende woningen en bedrijven goed bereikbaar. In lijn met hetgeen in de vorige rapportage is aangegeven, zal de weg naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar worden opgeleverd.

4. Herinrichting Dr. Van Noortstraat.
Als laatste onderdeel van het project Bereikbaar Stompwijk wordt de Dr. Van Noortstraat opnieuw ingericht. Het accent ligt hierbij op het verbeteren van de woon- en verblijfskwaliteit voor de aanwonenden. De gemeente werkt hierin samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) die de dijk waarop de weg ligt - waar nodig - wil verhogen en/of versterken. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om de herinrichting van de weg en de versterking van de dijk via een gezamenlijk plan voor te bereiden en uit te voeren.

De bewoners en betrokkenen kunnen in de verschillende fasen van de planontwikkeling hun inbreng leveren (participeren). Dat begint vanaf juni 2021 met het inventariseren van ideeën, wensen en eisen bij de start van de planontwikkeling.

De verschillende stappen van het planproces zijn aangegeven in het hoofdstuk "communicatie". De planning is er op gericht dat eind 2021 de scope voor dit project wordt vastgesteld door de raad. De voorbereiding en realisatie is voorzien in 2022.

B. Grondaankopen
Voor de realisatie van de Veenpoldersweg zijn de benodigde percelen aangekocht. Op 4 juli 2017 heeft de Raad besloten om het middel van onteigening in te zetten. Inmiddels zijn alle kavels in eigendom verkregen. Zoals eerder vermeld is het perceel Huijssitterweg 12 onteigend. Op 18 november jl. heeft de rechtbank het eindvonnis gewezen in deze zaak. Het eindvonnis heeft geresulteerd in een hogere schadeloosstelling.  Met de raadsbrief d.d. 1 december 2020 is de Raad nader geïnformeerd over vonnis van de rechter.

Diverse stroken van de aangekochte percelen zijn na de wegrealisatie niet langer benodigd. Geïnteresseerden worden in de gelegenheid gesteld om deze percelen van de gemeente aan te kopen. De planning is er op gericht om de komende maanden de voor verkoop in aanmerking komende percelen te inventariseren en af te stoten. Conform het kredietbesluit van 2015 komen de opbrengsten ten gunste van het project Bereikbaar Stompwijk.

C. Bestemmingsplan Verbindingsweg
Het bestemmingsplan heeft in oktober 2017 de onherroepelijke status verkregen.

D. Risicoregister
De actualisatie van het risicoregister is een continu proces. De risico’s zijn gekoppeld aan beheermaatregelen en worden financieel vertaald in de projectbegroting. Zie daarvoor de navolgende hoofstukken "financiën" en "risicomanagement".

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Voorbereidingsbudget Stompwijk

800.000

800.000

0

0

Investeringskrediet Stompwijkseweg

7.600.000

7.330.000

0

270.000

Investeringskrediet Dr. Van Noortstraat

1.860.000

10.000

0

1.850.000

Investeringskrediet Veenpoldersweg

13.020.000

10.880.000

2.040.000

100.000

VAT kosten

3.750.000

3.650.000

210.000

-110.000

post onvoorzien algemeen

1.970.000

0

0

1.970.000

Totaal

29.000.000

22.670.000

2.250.000

4.080.000

Bij besluit van 1 juli 2015 (nr. 1348067) is de definitieve scope van het project vastgesteld en het daarvoor benodigde uitvoeringskrediet van afgerond € 29 mln. beschikbaar gesteld. Voor de dekking van het totale projectbudget is rekening gehouden met een bijdrage van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR), vastgesteld op € 275.000,-- en een MRDH-subsidie van € 540.000,--. Het overgrote deel van het projectbudget wordt gedekt uit de reserve "Bereikbaarheid Stompwijk", die is gevormd bij de 2e Tussentijdse rapportage 2015 (nr. 1418493).

De projectbegroting wordt in beginsel ieder kwartaal geactualiseerd. Actualisatie gebeurt op basis van de voortschrijdende inzichten, prognoses en na periodieke bijstelling van het risicodossier.

In de projectpresentatie aan de raad is in dat kader een aantal aandachtspunten aan de orde gesteld:

 1. Reconstructie Stompwijkseweg: dit deelproject is afgerond met een onderschrijding van het beschikbare krediet. Deze buffer wordt aangehouden voor de realisatie van de andere twee deelprojecten. In de tabel opgenomen als de post onvoorzien algemeen.
 2. Veenpoldersweg: voor wat betreft dit deelproject is in de vorige rapportage gesteld dat het beschikbare krediet ontoereikend is. Tegenvallende aanbestedingsresultaten (marktmechanisme) en hogere kosten voor het voorbelasten en stabiliseren van de wegconstructie zijn daarvan de voornaamste oorzaken. Bovendien is alsnog besloten om de weg volledig te voorzien van openbare verlichting. Ten tijde van de bepaling van de scope van het project (2015) was een grotendeels onverlichte weg nog uitgangspunt. Derhalve is het budget Veenpoldersweg verhoogd met een bedrag van € 1.140.200,--, gedekt uit de post onvoorzien algemeen, ontstaan uit de niet bestede middelen Stompwijkseweg.
 3. Dr. Van Noortstraat: de eisen en voorwaarden vanuit het HHR kunnen leiden tot scopewijzigingen en hogere uitvoeringskosten. Zoals in deze rapportage is vermeld, bestaat hierover de komende maanden meer duidelijkheid.
 4. VAT kosten: het resterende budget is niet toereikend om te voorzien in de de kosten voor externe inhuur van deskundigen en technisch onderzoek.  De kosten voor de juridische begeleiding van de onteigeningsprocedure, nadere grondonderzoeken in het kader van de voorbelasting van de Veenpoldersweg en de ontwikkeling van stijgende tarieven voor de inhuur van deskundigen liggen hieraan ten grondslag. De kostenoverschrijding is ook een gevolg van de langere doorplooptijd van het project en het feit dat de projectbegroting is gebaseerd op prijspeil 2015 (kredietbesluit) zonder indexering van de ramingen voor de duur van dit project. Deze tegenvallers kunnen worden opgevangen door inzet van middelen uit de post onvoorzien algemeen.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Reconstructie Stompwijkseweg

feb 2017 - dec 2018

ja (gunning werk)

nee

Het werk is in dec 2018 door de aannemer opgeleverd. Herstelwerkzaamheden vonden plaats in Q4 2020.

Veenpoldersweg: voorbelasten wegtracé

Q4 2018 - Q2 2020

nee

nee

De voorbelasting heeft niet geleid tot een zettingvrije situatie voor het gehele tracé. Bovendien zijn extra grondwerkzaamheden verricht om de benodigde stabiliteit te verkrijgen. Ook dient een deel van de weg extra te worden verstevigd met heipalen.

Veenpoldersweg: wegrealisatie

gunning: juli 2019, voorbereiding aannemer: Q3 2019-Q1 2020, start realisatie: juli 2020, oplevering: Q4 2021

ja, BW 27 feb 2018 (vaststelling referentie ontwerp) en 16 juli 2019 BW-besluit tot gunning werk

nee

Het beschreven wegdeel dat moet worden onderheid (wellenlocatie) dient nog te worden uitgevoerd.

Herinrichting  Dr. Van Noortstraat

vaststelling scope: Q4 2021, planvorming/aanbesteding: Q1 en Q2 2022, realisatie: Q3 en Q4 2022

ja, Raad

Q4 2021: vaststelling scope van het project

planning globaal en mede afhankelijk van de reacties op de planvorming

Afronding wegwerkzaamheden

Q4 2022

nee

nee

afhankelijk van het vorenstaande

Bestemmingsplan Verbindingsweg

bestemmingsplan onherroepelijk: Q4 2017

ja

Ja, vaststelling bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is per 4 oktober 2017 onherroepelijk.

Grondverwerving/Onteigening

alle kavels zijn per 15 feb 2019 in eigendom verkregen

ja

ja (onteigeningsbesluit, d.d. 4 juli 2017)

1 kavel is door middel van onteigening in eigendom verkregen (raadsbrief 1 december 2020)

Bovenstaand overzicht is ontleend aan de projectplanning van mei 2021 en recente inzichten. Deze ligt grotendeels in lijn met hetgeen in de vorige rapportage is opgenomen. Belangrijkste aandachtspunt is de vaststelling van de scope van het project Dr. Van Noortstraat door de raad eind 2021. Dit is ca. 5 maanden later dan aanvankelijk gepland. De voorbereidingen op het project Dr. van Noortstraat hebben meer tijd gekost dan aanvankelijk werd voorzien. Daarnaast is gekozen voor een participatietraject met langere doorlooptijden en afstemming met de omgeving.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

planuitwerking Dr. Van Noortstraat

ja

ja

volgens stappenplan

De pijlen zijn thans gericht op de afronding van de Veenpoldersweg en de start van het project Dr. van Noortstraat. Voor laatstgenoemd project is een stappenplan opgesteld voor de totstandkoming van het inrichtingsplan (het defintieve ontwerp).

Risicomanagement

In mei 2015 is het risicoregister opgeleverd met de belangrijkste risico’s voor het projectresultaat. Dit register beschrijft in de meest brede zin de mogelijke risico’s voor dit project: juridisch, technisch, sociaal-maatschappelijk, organisatorisch en politiek-bestuurlijk. Aan elk risico is een “gewicht” gehangen, resulterend in een ranking. Mede op basis van deze informatie is de hoogte van de posten “onvoorzien” geraamd. Aan de benoemde risico’s zijn beheermaatregelen gekoppeld. Periodiek wordt het register bijgesteld en aangescherpt.Het beheer van het risicoregister blijft een dynamisch proces. Naarmate het project vordert worden diverse beheermaatregelen verder aangescherpt en/of bijgesteld. Bepaalde risico’s verdwijnen, maar er kunnen zich ook nieuwe risico’s voordoen als gevolg van nieuwe inzichten en gewijzigde omstandigheden. Deze zullen aan het register worden toegevoegd. Het risicoregister c.q. de beheermaatregelen en de vertaling in geld zijn dan ook een vast onderdeel van de projectteam-overleggen en worden gedeeld met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

Ten opzichte van de vorige rapportage zijn de risico's onveranderd. In de uitgevoerde risicoscan van januari 2021 is nadrukkelijker vast komen te staan dat de aan het voorbelastingsproces van de Veenpoldersweg verbonden risico's zich ook daadwerkelijk hebben voorgedaan en ook hebben geleid tot meerwerk. De aantrekkende markt (hierna beschreven onder risico 2) leidt bovendien tot hogere prijzen voor aan te besteden werken.

1. Risico: langere periode van voorbelasten Veenpoldersweg
Beheermaatregelen:

 1. Gedegen technisch vooronderzoek naar de eigenschappen van de bodemgesteldheid.
 2. Periodieke monitoring van het zettingsproces en indien nodig treffen van aanvullende maatregelen.
 3. Voorbereiden van zettingsversnellende maatregelen.

2. Risico: marktontwikkelingen (hogere uitvoeringskosten)

Beheermaatregelen:

 1. opstellen van gedegen kostenramingen rekening houdend met een aantrekkende markt
 2. kostenramingen en aanbestedingsdossiers voorzien van een voorafgaande externe beoordelingen (second opinions)

3. Risico: Onderhoud en verleggen kabels en leidingen
Beheermaatregelen:

 1. structureel overleg met kabels- en leidingen exploitanten over de voortang en aanpak van het project
 2. nauwkeurig in beeld brengen van de nutstracés d.m.v. aanvullend onderzoek
 3. afspraken met nutspartijen omtrent het eventueel verleggen en onderhoud formaliseren en bewaken

4. Risico: Afspraken met Hoogheemraadschap van Rijnland
Beheermaatregelen:

 1. (tussentijdse) afspraken over de technische uitgangspunten van de projectmaatregelen vastleggen
 2. de geformaliseerde afspraken aan te merken als basis voor verkrijging van de (water)vergunningen

5. Risico: Afkalvend draagvlak bij de bewoners en de bedrijven als gevolg van projectmaatregelen en doorlooptijden
Beheermaatregelen:

 1. Structureel overleg met Klankbordgroep en afstemming met de Adviesraad.
 2. Tijdige informatieverstrekking naar belanghebbenden over te nemen projectmaatregelen en waar mogelijk hen betrekken bij de te maken keuzes.
 3. Inzet van communicatiemiddelen om snel en adequaat te kunnen inspelen op gewijzigde omstandigheden
 4. De vochtproblematiek van woningen is een belangrijk item voor bewoners Dr. van Noortstraat. Belanghebbenden tijdig betrekken bij de te nemen oplossingsrichtingen.
Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16