Ruimtelijke initiatieven

Herontwikkeling kantoorlocatie Van Ruysdaellaan / Bachlaan

Initiatief overzicht

Herontwikkeling van een kantoorlocatie aan de Ruysdaellaan hoek Bachlaan, naar een gemengde woon-werkfunctie met circa 147 appartementen, 145 parkeerplaatsen in een deels verdiepte parkeergarage, een Gastenhuis van circa 1.727 m² BVO met 20 intramurale zorgeenheden en een commerciële ruimte van circa 381 m² BVO. Minimaal 30% van de woningen is in het sociale segment, dus ca. 45 appartementen.

Initiatief status

Risico profiel

Laag

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur

Portefeuillehouder
Wethouder Bremer
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer
Waterland Real Estate en Van Wijnen

Initiatiefkarakteristiek

Planfase
definitiefase
Ruimtelijke procedure
bestemmingsplan / omgevingsplan
Einddatum
2025
Risicoprofiel
laag

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
9 maart 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
2e helft 2023
Intentieovereenkomst
november 2018
Anterieure overeenkomst
14 februari 2023

Belangrijkste wijzigingen

Op 14 februari heeft het college ingestemd met de Anterieure Overeenkomst voor dit project.

Gemeentelijke rol

Faciliterend grondbeleid

Doelstelling en gewenst resultaat

De herontwikkeling van deze kantoorlocatie naar een gecombineerde woon/werklocatie met een aantrekkelijk en toegankelijk woningaanbod, minimaal 30% sociale huur, een commercieel programma in de plint, een en ander passend in de omgeving.

Stand van zaken

In oktober 2022 heeft een terugkoppeling plaatsgevonden aan omwonenden en belanghebbenden over de stand van het project. Het plan is aangepast op en voldoet aan het door de raad vastgestelde Ruimtelijk kader. Niettemin blijft ten aanzien van de hoogte (7 lagen) en de impact op het groen het plan op weerstand stuiten bij omwonenden en de stichting Leefbaar Leidschendam-Voorburg.  In het doorlopen participatietraject is de ontwikkeling zo veel als mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen van de belanghebbenden, echter niet aan alle punten kon worden voldaan. Na nog een uiterste poging om tot overeenstemming te komen heeft het college op 14 februari 2023 ingestemd met de Anterieure Overeenkomst (AOK) voor realisatie van dit project. In deze AOK zijn o.a. waarborgen opgenomen voor de compensatie van de kappen groen en het daar bovenop toevoegen van extra groen ter versterking van de hoofdgroenstructuur. Naar verwachting wordt de AOK eind maart 2023 ondertekend.
Daarna kan de planologische procedure gaan starten, te beginnen met een omgevingsbijeenkomst. Omdat het bouwplan past binnen het door de raad vastgestelde Ruimtelijk Kader kan het bouwplan door het college ter inzage worden gelegd. Besluitvorming vindt plaats in de raad.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

aanpassing plan ontwikkelaar op Ruimtelijk kader

1e kwartaal 2022

aanpassing is gereed

opstellen en sluiten anterieure overeenkomst

1e / 2e kwartaal 2022

14 februari 2023

is gereed

uitwerking naar bouwplan door ontwikkelaar

1e helft 2022

wordt 1e kwartaal 2023

start planologische procedure

2022

 college

wordt 1e helft 2023

besluit planologische procedure

eind 2023 / begin 2024

 raad

ja

start bouw

2023 / 2024

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

omgevingsbijeenkomst 4e kwartaal 2022

omwonenden, belanghebbenden

ja

terugkoppeling door van Wijnen en Waterland wat met de input vanuit de eerdere omgevingsparticipatie is gedaan en informatie over het plan en vervolg

omgevingsbijeenkomst 1e helft 2023

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

ja

Risicomanagement

Een risicoanalyse is niet noodzakelijk aangezien dit een extern initiatief betreft en de risico's liggen bij de ontwikkelaar en eigenaar.

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2023 13:43:31 met de export van 05/10/2023 13:22:15