Programma's

Duurzaamheid

Programma overzicht

Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019-2022 bevat zeven thema's en is in uitvoering. In dit projectenboek is alleen het thema Energie (transitie) opgenomen.

Duurzaamheid

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij Duurzaamheid

Project locatie

Programma status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Programma structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Belt
Programma
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
-

Programmakarakteristiek

Programmafase
In uitvoering
Einddatum
31 december 2050
Ruimtelijke procedure
-
Risicoprofiel
midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Vaststelling bouwsteen LES en TVW : commissie omgeving 23 november en raad 7 december 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
N.v.t.
Besluitvorming

Regionale Energie strategie (RES) 1.0 (2104) cie omgeving: 25 mei en raad 8 juni 2021

Bestedingsplan bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie (2152) cie omgeving: 25 mei en raad 8 juni 2021

Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma duurzaamheid (2152) cie omgeving 25 mei en raad 8 juni 2021

Afwijking t.o.v. besluitvorming

N.v.t.

Belangrijkste wijzigingen

Vanuit het Rijk is van het Proeftuinprogramma Aardgasvrije Wijken (PAW)  in tweede instantie in het najaar van 2022 een subsidiebedrag van € 4 miljoen toegekend voor het uitvoeren van de verkenning van de mogelijkheden van de toepassing van aquathermie en aardgasvrij maken van 500 woningen in eerste transitiewijk de Heuvel/ Amstelwijk in woonkern Leidschendam. De uitvoering van deze verkenning in deze eerste transitiewijk is in februari 2023 gestart.

Vanaf december 2022 heeft de gemeente een incidentele subsidie opengesteld voor de VvE’s in de eerste transitiewijk. Er is € 120.000 gereserveerd voor het opstellen van de Duurzame Meerjaren Onderhouds Programma’s en de begeleiding van de VvE’s in dit traject.

Met ingang van 2023 ontvangt de gemeente extra Rijksmiddelen voor de uitvoering van het klimaatakkoord. In de Staatscourant van 27 februari 2023, oplage 6282 is vanuit het Rijk een publicatie geplaatst over een Tijdelijke Regeling Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE). De tijdelijke regeling CDOKE wordt per 3 april 2023 om 09.00 uur opengesteld tot en met 28 april 2023 17.00 uur voor de doelgroep decentrale overheden. Deze tijdelijke regeling voorziet in een meerjarige financiële bijdrage (vooralsnog tot 31 december 2025), die voor Leidschendam-Voorburg neerkomt op een bedrag van € 1.382.578 in 2023, oplopend naar € 1.407.661 in 2025. De uitkering is voor minimaal 90% gelabeld voor apparaatskosten zoals salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel, kosten voor ingeleend personeel en overige goederen en diensten zoals het afnemen van een beleidsonderzoek. Maximaal 10% van de uitkering mag worden gebruikt voor overige kosten die te maken hebben met de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid zoals bijvoorbeeld communicatiematerialen.

In het najaar is gestart met de aanpak energiearmoede. Vanuit de SPUK gelden van het programma duurzaamheid worden inwoners geholpen met een energiebesparingsadvies en het aanbrengen van kleine duurzame maatregelen. Ook ondersteunen we vanuit de SPUK-gelden wooncorporaties, zodat ze versneld kunnen starten met het isoleren van wooncomplexen. Dit gaat om wooncomplexen met een laag energielabel waar bewoners met een laag inkomen gehuisvest zijn.

Programma Inhoud

Op dit moment wordt gewerkt aan de afronding van een nieuw Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid voor de periode 2023 - 2026. Hierin wordt beschreven waaraan de gemeente werkt en op welke wijze zij samenwerkt met stakeholders over de verduurzaming van de gemeente. Het nieuwe uitvoeringsprogramma is opgebouwd uit zes thema’s en maakt inzichtelijk wat de gemeente doet aan duurzaamheid op deze verschillende terreinen. Omdat het nieuwe Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid voor de periode 2023-2026 nog niet is vastgesteld door de raad wordt hieronder in de bijlagen nog verwezen naar het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019-2022.
Van het uitvoeringsprogramma is het belangrijke thema Energie (transitie) in dit projectenboek opgenomen. Jaarlijks wordt in de P&C-cyclus verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen binnen het programma.

Bijlagen:
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 - 2022

Raadvoorstel bestedingsplan 6 april 2021
Raadsbesluit bestedingsplan 6 april 2021

Bestedingsplan 6 april 2021

Raadsvoorstel vaststellen reservering energieregio Rotterdam-Den Haag
Raadsbesluit vaststellen reservering energieregio Rotterdam-Den Haag

Raadsbrief Lokale Energie Strategie en Transitievisie Warmte en inspraakvoorstel
Bijlage 1 Lokale Energie Strategie

Bijlage 1.1 - Visie en uitgangspuntennotitie Lokale Energie Strategie
Bijlage 2 Transitievisie Warmte

Doelstelling en gewenst resultaat

De gemeente wil grote stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. De ambitie is een CO2-neutrale gemeente met een circulaire economie in 2050. De acties binnen de diverse thema’s binnen het programma dragen daaraan bij.

Voor het thema energie (inclusief participatie) geldt de volgende hoofddoelstelling:
Het doel is CO2-neutraal en van het aardgas af in 2050.

Daartoe wordt samengewerkt en gemeentelijke inbreng geleverd in regionaal verband via de Regionale Energie Strategie (RES), er is een Lokale Energie Strategie (LES) opgesteld en een Transitievisie Warmte (TVW). Het beleid in de LES en TVW is tot stand gekomen in samenspraak met inwoners en andere stakeholders. Het vastgestelde beleid vormt de opmaat naar de wijkaanpak waarbij in 2022 een start is gemaakt met de eerste transitiewijk: de Heuvel/ Amstelwijk. Successievelijk wordt de wijkaanpak de komende 30 jaar uitgerold over de gehele gemeente.

De afgeleide doelstellingen van de hoofddoelstelling in de vorm van acties zijn:

 1. 35% energiebesparing in 2050 door middel van isolatie
 2. Duurzame opwek van elektriciteit door maximaal in te zetten op zonnepanelen
 3. Een verkenning van alternatieve warmtebronnen
 4. Een gedegen plan van aanpak ontwikkelen om in samenspraak met inwoners en alle andere stakeholders te komen tot een wijkaanpak
 5. Effectieve (subsidie) instrumenten in te zetten om inwoners, VvE’s e.d. te stimuleren duurzaamheidsmaatregelen te nemen
 6. Het verduurzamen van het gemeentelijk eigendom als voorbeeldfunctie
 7. Het helpen verduurzamen van de schoolgebouwen

Participatie vormt een rode draad binnen al deze acties. Zonder participatie ontstaat geen draagvlak voor de oplossingen die bijdragen aan de hoofddoelstelling. Door participatie wordt de kwaliteit van de plannen verbeterd.

Stand van zaken

Thema Energietransitie
De LES en de TVW vormen de basis waarop de energietransitie vormgegeven wordt. De documenten zijn door de raad op 7 december 2021 besproken en vastgesteld. De uitgangspunten zoals opgenomen in beide documenten worden binnen het thema uitgewerkt, het thema valt uiteen in de volgende onderdelen:

 • Energiebesparing
 • Opwek
 • Warmte
 • Participatie/Communicatie

Om hier invulling aan te geven zijn recentelijk de volgende besluiten genomen:

De volgende acties zijn in uitvoering:

 • De wijkaanpak in de eerste transitiewijk de Heuvel/ Amstelwijk is gestart en de eerste bijeenkomsten hebben plaatsgevonden met de inwoners en stakeholders
 • Er is een gestart met de opstelling van een plan van aanpak om samen met de inwoners en stakeholders een breed gedragen wijkuitvoeringsplan voor  Heuvel/Amstelwijk tot stand te gaan brengen
 • Er is een start gemaakt met het onderzoek naar schone energie in de Heuvel/ Amstelwijk
 • Ook andere wijken waar initiatieven zijn voor verduurzaming worden ondersteund, bijvoorbeeld door Buurkracht
 • Energieklushulpen in het kader van aanpak energiearmoede
 • Het benutten van de rijkssubsidie nationaal isolatieprogramma
 • In samenwerking met het Regionaal Energieloket zijn webinars over collectieve inkoop van dubbel glas, isolatiemaatregelen en zonnepanelen georganiseerd. Deze waren druk bezocht
 • Stappen worden gezet in het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Er heeft vooronderzoek plaatsgevonden voor onder meer het gemeentelijke pand op de begraafplaats Noorthey aan de Tuinenlaan in woonkern Leidschendam, de gebouwen van de begraafplaats aan de Rodelaan en de isolatie van het dak van het Veur theater in Leidschendam. Daarnaast is het groendak van het gemaal in Leidschendam uitgevoerd.  

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

1 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

384.000

154.000

0

230.000

2 Verduurzaming onderwijsvastgoed

433.000

0

0

433.000

3 Wijkaanpakken verduurzaming

820.000

605.000

0

215.000

4 Bewonersinitiatieven verduurzaming

500.000

385.000

0

115.000

Totaal

2.137.000

1.144.000

0

993.000

Het financieel overzicht loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022
Deze bedragen zijn via het bestedingsplan dat door de raad in zomer van 2021 is vastgesteld, verwerkt naar jaarschijven in de begroting. Voorstaande bedragen zien nog toe op 2022. Middelen die in het begrotingsjaar niet worden besteed, vloeien terug in de bestemmingsreserve en blijven op die wijze behouden voor de bestemming.  

 1. De gebouwen van de begraafplaats aan de Rodelaan en het gebouw op de begraafplaats aan de Tuinenlaan worden in 2023 aanbesteed. Vervolgens wordt gestart met de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen. Dit binnen de beschikbare middelen van het krediet.
 2. In juni 2022 is door de gemeenteraad de voorziening verduurzaming onderwijshuisvesting vastgesteld. Schoolbesturen kunnen via een aanvraag een beroep doen op de beschikbare middelen. Er zijn aanvragen van de schoolbesturen in voorbereiding. De prijsstijgingen waarmee de schoolbesturen worden geconfronteerd leiden echter tot vertraging in de besluitvorming. De middelen die niet zijn benut, vloeien terug in de bestemmingsreserve en blijven daardoor voor de komende jaren behouden. De gemeente blijft in gesprek met de schoolbesturen hoe eventuele belemmeringen kunnen worden weggenomen.
 3. Met de start van de wijkaanpak in de eerste transitiewijk de Heuvel/Amstelwijk, het ondersteunen van initiatieven van inwoners, het Regionale energieloket en andere partners ligt de besteding van deze middelen grotendeels op schema, met dien verstande dat er een onderbesteding is ontstaan omdat het enige tijd heeft geduurd om de capaciteit op orde te krijgen.
 4. Voor de stimuleringssubsidie voor bewoners om woningen te verduurzamen door isolatie en groene daken geldt dat hier zoveel belangstelling voor was, dat het college heeft besloten om het subsidieplafond te verhogen. Omdat de aanspraak op de rentekorting in combinatie met de lening van het Warmtefonds lager was dan verwacht, is dit bedrag tegelijkertijd verlaagd.  

In het projectenboek wordt alleen de financiële doorvertaling van het bestedingsplan in de begroting 2021-2024 verantwoord. Structurele budgetten in de lopende begroting die in beperkte mate ook voor de energietransitie kunnen worden ingezet, worden via de P&C-cyclus verantwoord.

Planning

Dit jaar worden in de eerste transitiewijk de Heuvel/Amstelwijk vervolggesprekken gevoerd met inwoners en ander stakeholders om te komen tot een wijkuitvoeringsprogramma. Verder zullen de inkoopacties worden geïntensiveerd om te komen tot collectieve inkoop voor isolatie voor inwoners. We ondersteunen VvE’s met cafés en trainingen. Nieuw in 2023 is het spreekuur voor VvE’s. Ook werken we samen met diverse initiatieven zoals de energiecoachgesprekken van Energy Common. Met hulp van ‘Buurkracht’ worden initiatieven van inwoners om hun vastgoed te verduurzamen in toenemende mate ondersteund. Daarnaast worden acties rondom opwek (zonnepanelen) en besparen (isolatie) verder uitgebreid.

Communicatie

Naast participatie is communicatie één van de pijlers om de doelstellingen op het thema Energie(transitie) te bereiken. Met gerichte campagnes in de lokale media, via sociale media, webinars, informatiebijeenkomsten enz. wordt doorlopend aandacht besteed aan het programma en de energietransitie in het bijzonder.

Risicomanagement

De grootste risico’s met betrekking tot het thema energie (participatie) zijn:

 1. Onvoldoende financiële middelen om de energietransitie voor 2050 te realiseren, zeker als de Rijksmiddelen na 2030 niet worden gecontinueerd.
 2. Het ontbreken van draagvlak bij inwoners en andere stakeholders voor (collectieve) oplossingen.
 3. Het ontbreken van ruimtelijke of technische oplossingen.
 4. Disbalans in opwek, opslag en netcapaciteit.
 5. Krapte op de aannemersmarkt en materialen en kostenstijgingen.
 6. Krapte op de arbeidsmarkt.

Het bovenstaande laat onverlet dat er stappen gezet moeten worden en dat moet worden ingezet op meerdere mogelijkheden om tot verwezenlijking te komen van de doelstellingen. Timing en tijdig aanhaken op kansen is daarbij essentieel. Het realiseren van de doelstellingen zal stap voor stap kunnen worden bereikt. In februari 2023 heeft ambtelijk een periodieke toets op de begin 2022 uitgevoerde risicoanalyse plaatsgevonden om nog scherper te kunnen sturen op kansen en bedreigingen. De risicoanalyse wordt periodiek herhaald.

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2023 13:43:31 met de export van 05/10/2023 13:22:15