Ruimtelijke initiatieven

Vliethaven

Initiatief overzicht

Herontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Parnashofweg / Veursestraatweg te Leidschendam naar een woningbouwlocatie.

Project locatie

Initiatief status
Risico profiel

Laag

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Rouwendal
ProgrammaEconomie
Interne opdrachtgeverJeroen van de Ven
InitiatiefnemerWDevelop B.V.
AccounthouderSamia Ait El Korchi
Initiatiefkarakteristiek
PlanfaseHaalbaarheidsfase (uitvoering afspraken anterieure overeenkomst)
Ruimtelijke procedureWijziging Bestemmingsplan
EinddatumEind 2020
Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
30 augustus 2016 (Commissie OG: Ruimtelijk Kader), 13 september 2016 (Raad: Ruimtelijk Kader), 22 september 2020 (Raad: Bestemmingsplan)
Volgende raads-/commissiebehandeling
19 januari 2021 (Commissie Omgeving: Beeldkwaliteitsplan)
Intentieovereenkomst
22 September 2015
Anterieure overeenkomst
18 juli 2017
Belangrijkste wijzigingen

Tegen het bestemmingsplan is door de Provincie een reactieve aanwijzing ingediend. Hierdoor kon het bestemmingsplan niet in werking treden. Door het sluiten van een Woon-Werk Akkoord is de reactieve aanwijzing er inmiddels weer vanaf. Het bestemmingsplan is daarmee in werking getreden maar nog niet onherroepelijk

Het beeldkwaliteitsplan is vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 8 juni 2021.

Initiatief inhoud

Gemeentelijke rol

De initiatiefnemer wil voor eigen rekening en risico de bestaande bebouwing slopen en vervolgens op het terrein woningen bouwen. De gemeente neemt inhoudelijk en procesmatig een leidende rol om te komen tot een planologisch besluit en de gemeente stelt als randvoorwaarde dat er voor de plannen breed draagvlak is bij in ieder geval de bewoners in het gebied.

In de anterieure overeenkomst zijn de afspraken tussen de initiatiefnemer en de gemeente vastgelegd over:

 1. de gemeentelijke planologische medewerking aan de realisatie van het bouwplan;
 2. de ontwikkeling van het bouwplan en het woonrijp maken van het exploitatiegebied door de initiatiefnemer;
 3. ruimtelijke, stedenbouwkundige, civieltechnische, programmatische en financiële aspecten en tijdgebonden randvoorwaarden;
 4. gemeentelijk kostenverhaal en het verhalen van planschade;
 5. de verkoop van het openbaar gebied aan de gemeente.

Op basis van de afgesloten anterieure overeenkomst zijn als taken te noemen:

Taak gemeente:

 • het opstellen en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan;
 • in behandeling nemen van de (omgevings)vergunning(en) en deze binnen de gestelde wettelijke termijn af te handelen.

Taak ontwikkelaar

 • realisatie van het bouwplan door sloop van de huidige opstallen;
 • de bouw van de woningen en parkeerplaatsen;
 • de aanleg van een haven;
 • de inrichting van het openbaar gebied.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel is het faciliteren van een ruimtelijk initiatief en daarmee uitvoering geven aan de publiekrechtelijke taak van de gemeente bij verzoeken van derden die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Het resultaat is de bouw van ongeveer 79 woningen waarvan een aantal vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap woningen, geschakelde eengezinswoningen en maximaal 10 appartementen. Naast de bouw van de woningen worden door de initiatiefnemers ook een haven, een parkeergarage en overige parkeerplaatsen in het plangebied gerealiseerd. Er wordt een hoogwaardig woonmilieu gerealiseerd die van toegevoegde waarde is voor de gemeente, een belangrijke bijdrage levert aan de ruimtelijke karakteristieken van de locatie en doorstroming op de woningmarkt teweegbrengt. Belangrijke kernwoorden van een hoogwaardig woonmilieu gerelateerd aan deze locatie zijn: grote woningen, vrij wonen, veel ruimte, veel groen, groot woonoppervlak, tuin , parkeren, duurzaamheid, dorpse uitstraling, diverse woonproducten, beperkte ruimte (maximaal 10) voor gestapelde bouw.

Stand van zaken

De gemeente is samen met de initiatiefnemers in gesprek over de herontwikkeling van het gebied. Op 28 mei 2015 en op 1 februari 2016 zijn twee informatieavonden voor de buurt georganiseerd. Naar aanleiding daarvan is een ruimtelijk kader opgesteld door gemeente. De raad heeft op 13 september 2016 het ruimtelijk kader vastgesteld. Op basis daarvan heeft de initiatiefnemer een globaal stedenbouwkundig plan en een inrichtingsplan opgesteld.  Op 17 mei 2017 is er een inloopavond voor de buurt georganiseerd waarin de verdere uitwerking van het schetsontwerp is gepresenteerd en de verdere procedure tot het komen van een nieuw bestemmingsplan is uitgelegd. Op 18 juli 2017 is de anterieure overeenkomst door de gemeente, Era Contour B.V. en Schouten Projectontwikkeling b.v. ondertekend. Op basis daarvan wordt de wijziging van het bestemmingsplan voorbereid. De initiatiefnemers hebben op 12 oktober 2017 een Meet & Greet avond georganiseerd voor belangstellenden van het project. Voor het wijzigen van het bestemmingsplan heeft de initiatiefnemer diverse onderzoeken laten verrichten die door de gemeente zijn beoordeeld. Het college heeft op 25 juni 2019 ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan. Op donderdag 18 juli heeft de gemeente samen met de ontwikkelaars hierover een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft van 5 juli tot en met 16 augustus ter inzage gelegen. De beantwoording van de zienswijze is inmiddels voorbereid. Aangezien een van de initiatiefnemers (Schouten Projectontwikkeling B.V.) haar grondposititie in het projectgebied (tijdelijk) heeft overgedragen moet er een aanvullende overeenkomst op de anterieure overeenkomst worden opgesteld en ondertekend. Tevens hebben de initiatiefnemers nog geen beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan aangeleverd. De aanvullende overeenkomst, het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan zijn noodzakelijk voor de besluitvorming.

Halverwege juni 2020 is een correct inrichtingsplan aangeleverd door de initiatiefnemers. Verder zijn partijen akkoord over de aanvullende overeenkomst. De overeenkomst wordt komende periode door alle partijen ondertekend. Het bestemmingsplan wordt voor de komende raadsvergadering van 22 september ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Het bestemmingsplan is in de raadsvergadering van 22 september 2020 vastgesteld. De Provincie Zuid-Holland heeft een reactieve aanwijzing gegeven op besluit van de raad het bestemmingsplan vast te stellen. Hierdoor kan het bestemmingsplan niet in werking treden waardoor het bouwplan vertraging oploopt. De gemeente is in beroep gegaan bij de Raad van State tegen de reactieve aanwijzing van de Provinie. De ontwikkelaar heeft ook een voorlopige voorziening aangevraagd bij de voorzieningenrechter. De zitting was op 19 januari 2021, de voorzieningenrechter heeft nog geen uitspraak gedaan. Daarnaast is de gemeente (samen met andere gemeenten) in overleg getreden om de reactieve aanwijzing minnelijk te laten in trekken door Provincie. Dit overleg heeft inmiddels geleid tot een woon-werk akkoord, gesloten door de gemeente met de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Delft en Rijswijk. Daarop heeft de Provincie Zuid-Holland de reactieve aanwijzing op het bestemmingsplan er weer vanaf gehaald en is het bestemmingsplan in werking getreden. Het bestemmingplan heeft tot en met 27 mei 2021 ter inzage gelegen voor bezwaar en beroep bij Raad van State. Vooralsnog zijn er bij de gemeente geen beroepsschriften bekend, daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Het beeldkwaliteitsplan is na behandeling in de vergadering van de commissie Omgeving op 19 januari 2021 vrijgegeven voor inspraak en vervolgens na de inspraak opnieuw behandeld in de commissie Omgeving van 25 mei 2021 en vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juni 2021.

Met een onherroepelijk bestemmingsplan en een vastgesteld beeldkwaliteitplan zijn de definitieve kaders voor het verlenen van omgevingsvergunningen voor de bouwplannen beschikbaar. Naar verwachting zal het plan snel in verkoop gaan.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Ruimtelijk Kader

Medio 2016

31 mei 2016 in College

13 september 2016

Anterieure overeenkomst

18 juli 2017

College

Planologisch besluit

Q3 2020

College (25 juni 2019/14 juli 2020)

22 september 2020

Zie stand van zaken

Beeldkwaliteitplan

medio  2021

8 juni 2021

Het opstellen van het bestemmingsplan heeft vertraging opgelopen vanwege aanvullende onderzoeken die nodig waren.

In de collegevergadering van 14 juli 2020 is besloten om het bestemmingsplan aan de raad ter vaststelling voor te leggen. Het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan is ingediend voor de agenda van de raadsvergadering van 22 september 2020.  

Het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad op 22 september 2020. Echter heeft de Provincie Zuid-Holland een reactieve aanwijzing ingediend tegen het bestemmingsplan waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt. Hierdoor loopt het bouwplan vertraging op. De gemeente gaat in beroep bij de Raad van State om de reactieve aanwijzing in te laten trekken. Ook is de gemeente (samen met andere gemeenten) in overleg getreden met de Provincie om o.a. de reactieve aanwijzing in te laten trekken.

Een beeldkwaliteitsplan is opgesteld en is voorgelegd aan de commissie Omgeving. Het beeldkwaliteitsplan is na behandeling in de vergadering van de commissie Omgeving op 19 januari 2021 vrijgegeven voor inspraak en vervolgens na de inspraak opnieuw behandeld in de commissie Omgeving van 25 mei 2021 en vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juni 2021.

Communicatie

Om alle meningen, wensen en suggesties uit de buurt te verzamelen zijn er op 28 mei 2015 en op 1 februari 2016 bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De hier opgehaalde wensen en suggesties zijn meegenomen bij het opstellen van het ruimtelijk kader. Tijdens het opstellen van het stedenbouwkundig plan en het inrichtingsplan is er nogmaals een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Deze heeft plaatsgevonden op 17 mei 2017. Op 12 oktober 2017 heeft de initiatiefnemer een Meet & Greet georganiseerd voor de belangstellenden. Op 18 juli 2019 hebben de gemeente en de initiatiefnemer een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden over het ontwerp-bestemmingsplan en het bouwplan.

Risicomanagement

De initiatiefnemer ontwikkelt voor eigen rekening en risico. Het terrein is volledig in eigendom van de initiatiefnemer. De kosten van de gemeentelijke werkzaamheden worden verhaald via een intentie- en anterieure overeenkomst. De gemeente heeft hierdoor geen financiële risico’s met betrekking tot dit project. Schouten Projectontwikkeling B.V. heeft de gronden in het plangebied doorverkocht. Er moet nu een aanvullende overeenkomst met de nieuwe eigenaar worden aangegaan. Omdat de huidige anterieure overeenkomst is aangegaan met meerdere partijen loopt het initiatief een zeker risico. Om uitvoering te kunnen geven aan het ruimtelijk kader, moeten namelijk alle eigenaren in het gebied hun medewerking willen verlenen, dus ook de nieuwe eigenaar. Gedurende het proces is er daarom voortdurend aandacht voor de afstemming van zowel de gemeentelijke belangen, de belangen van de eigenaren en de belangen van de omgeving. Ook is er sprake van een maatschappelijk risico, qua draagvlak in de omgeving. Met goede communicatie wordt gewerkt aan het creëren van breed draagvlak voor de nieuwbouw en daarmee aan beperking van dit risico.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16