Projecten

Huisvesting Stadsbeheer

Project overzicht

De buitendienst van de afdeling Stadsbeheer (SB) wordt gehuisvest aan de Veurse Achterweg.

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Aandachtspunt

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Van Veller
Programma
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers

Projectkarakteristiek

Projectfase
Definitiefase
Einddatum
2025
Ruimtelijke procedure
Risicoprofiel

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
februari 2022
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming

Nieuwbouw

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

Nieuw in het projectenboek

Doelstelling en gewenst resultaat

Vanwege de benodigde investeringen voor het regulier onderhoud, de gewenste (wettelijk verplichte) verduurzaming, het gewijzigde werkpakket en de huidige inefficiënte inrichting van de locaties is
gekeken naar een mogelijke herhuisvesting van de buitendienst afdeling Stadsbeheer (SB).

SB is momenteel gehuisvest op drie verschillende locaties. Twee locaties zijn eigendom van de gemeente te weten de Einddorpstraat 18 (ES18) en Veurse Achterweg 14 (VA14).
De derde locatie, gelegen aan de Nieuwstraat 2 (NS2) is gehuurd. Met de herstructurering van de huisvesting worden de volgende doelen nagestreefd:

  • Het creëren van huisvesting die een (kosten) efficiënt functioneren van de afdeling SB faciliteert
  • Het creëren van huisvesting die m.b.t. duurzaamheid, comfort, functionaliteit en veiligheid voldoet aan eigentijdse eisen en tevens ambities

Aan de hand van de haalbaarheidsstudie is gekozen voor nieuwbouw aan de Veurse Achterweg 14.

Stand van zaken

Een extern projectmanager is ingeschakeld om de nieuwbouw te realiseren.
Een werkgroep uit de organisatie is samengesteld die maandelijks bijpraat over de vorderingen van de voorbereiding tot nieuwbouw.
De vooronderzoeken om te komen tot nieuwe huisvesting zijn gestart. Dit zijn een flora en fauna onderzoek, een archeologisch onderzoek, een bodemonderzoek en een asbestonderzoek.
De Antea Groep is gestart met het opstellen van het ruimtelijke en functioneel programma van eisen.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Investeringskrediet

5.650.000

0

0

5.650.000

Totaal

5.650.000

0

0

5.650.000

De indexeringen voor 2023 en 2024 worden meegenomen in de update van het investeringsplan (IVP) dat in juli wordt vastgesteld.
De bouwbranche heeft momenteel te maken met forse kostenstijgingen in bouwkosten, loonkosten en materialen, hierdoor bestaat het risico dat het beschikbare investeringskrediet niet voldoende is om dit project te realiseren. Dit wordt na de aanbesteding duidelijk. Indien het aanbestedingsresultaat hier aanleiding toe geeft, wordt de raad hierover geïnformeerd.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Vooronderzoeken, Pve opstellen, bouwteam samenstellen en ontwerpen

2023

Aanbesteden

2023

Tijdelijk huisvesten

Q4 - 2023

Sloop Veurse Achterweg

Q1- 2024

Realisatie

2024-Q1 2025

Het project is zes maanden later gestart omdat er prioriteit is gegeven aan de realisatie van opvang van de vluchtelingen uit de Oekraïne (Gebouw Overgoo).

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Aanbesteding

Ontwerp

Realisatie

Het communicatieplan is in ontwikkeling.

Risicomanagement

Als risico’s worden gezien:

  1. Niet tijdig verkrijgen van een voldoende zware nutsaansluiting elektra
  2. Niet tijdig kunnen starten vanwege uitkomsten vooronderzoeken, vooral wet Natuurbescherming
  3. Bezwaren op nog te verlenen vergunningen
  4. Het beschikbaar gestelde bouwbudget is onvoldoende voor de realisatie van de nieuwbouw.
Deze pagina is gebouwd op 05/10/2023 13:43:31 met de export van 05/10/2023 13:22:15