Projecten

Uitvoeringsplan Rioleringsprojecten (UPR)

Project overzicht

In het uitvoeringsplan (UPR) wordt de planning en de aanpak beschreven van de rioleringsprojecten voor de komende jaren.

Project status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Rouwendal
Ambtelijk opdrachtgeverRob Gussekloo
Programma-managerRalph Huf en Ronald Smith
Programma
Initiatiefnemer / Opdrachtgeversafd. SB
Projectkarakteristiek
Projectfase
Einddatum2026
Ruimtelijke proceduren.v.t.
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming

Stuurgroep, december 2020

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

Geen. Het Uitvoeringsplan Rioleringsprojecten is in het projectenboek van mei 2021 voor de eerste keer opgenomen.

Project inhoud

Het Uitvoeringsplan Rioleringen (hierna UPR) is een plan van aanpak om langs programmatige weg de rioleringsprojecten voor te bereiden en uit te voeren. Het UPR staat een intergrale aanpak voor. Rioleringsprojecten kennen veelal raakvlakken met andere gemeentelijke opgaven in het openbaar gebied. Maar ook met opgaven van derden. Denk hierbij aan werken van andere overheden, nutsbedrijven en projectontwikkelaars. Kansen benutten om de gemeentelijke werken te combineren en/of tot samenwerking te komen met derden partijen. Een aanpak die is gericht om de tijdelijke overlast voor de duurzaam betrokkenen te beperken. Bereikbaarheidsvraagstukken spelen daarbij een belangrijke rol.

Voor het UPR is een zelfstandige organisatie opgezet die is gericht om op een efficiënte wijze uitvoering te geven aan de rioleringsprojecten.

Bijlagen:
Planning

Doelstelling en gewenst resultaat

De scope van het UPR bestaat vooralsnog uit de realisatie van 15 rioolprojecten: Strabolaan, Prinsenhof-Laag, Van Pabslaan, Ridder Snoeckaertlaan, Dr. van Noortstraat, Flaviusstraat, Marcellus Emantslaan, Veursestraatweg, Kon. Julianalaan, Zaagmolenstraat, Bernhardlaan/Spinozalaan, Overburghkade, Van Santhorststraat en Van Faukenbergestraat / Van Naeltwijckstraat en het Huygenskwartier. Aan het plan kunnen rioolprojecten worden toegevoegd en/of projecten worden gebundeld. Ook kunnen projecten worden gekoppeld aan projecten van derden. Het UPR is daarmee flexibel en speelt in op nieuwe ontwikkelingen. Voor alle rioleringsprojecten geldt dat een projectplan wordt opgesteld. Daarin wordt onder meer de scope van project gedefinieerd en wordt nader ingegaan op de planning en aanpak, financiën, kwaliteit, organisatie en communicatie.

Herstelwerkzaamheden in het geval van calamiteiten en tijdelijk beheer behoren niet tot de scope van het uitvoeringsplan. Deze blijven de verantwoordelijkheid van de (reguliere) lijnorganisatie.

Stand van zaken

De rioleringsprojecten doorlopen een vijftal fasen: onderzoek, voorbereiding, aanbesteding, realisatie en nazorg/evaluatie. Het merendeel van de rioleringsprojecten bevindt zich nog in de (eerstgenoemde) onderzoeksfase of zal nog worden opgestart. In dit projectenboek wordt verslag gedaan van de rioleringsprojecten die dit jaar in uitvoering komen of kort daarna. De stand van zaken wordt in deze paragraaf beschreven. Op de financiële aspecten wordt in de navolgende paragraaf ingegaan.

Rioleringsproject Strabolaan
De aanbesteding van het werk zal medio juli 2021 plaatsvinden. Het werk start medio september 2021. De planning is er op gericht om dit rioleringsproject in juli 2022 af te ronden. Een en ander onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheiden tijdens de realisatieperiode.

Rioleringsproject Prinsenhof Laagbouw
In 2020 is een participatietraject met de bewoners in het projectgebied gevolgd voor de (her)inrichting van het openbaar gebied. Dit heeft geresulteerd in diverse wensen en ideeën welke worden betrokken in het projectplan. De planning is er op gericht om de Raad in oktober 2021 een voorstel voor te leggen voor het beschikbaar stellen van het benodigde krediet voor de aanpassing van de bovengrondse voorzieningen. Vervolgens start de ontwerpfase waarbij de bewoners worden geconsulteerd. Hun input wordt opgenomen in een reactienota en dient als input om te komen tot het defintieve ontwerp. Na aanbesteding van het werk wordt de uitvoering verwacht in 2022.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Rioleringsproject Strabolaan

0

0

0

0

Investeringskrediet rioolvervanging

3.291.800

0

0

3.291.800

Investeringskrediet participatie en kwaliteit

350.000

0

0

350.000

Investeringskrediet herinrichting Pr. Irenelaan

109.500

0

0

109.500

VAT kosten

370.700

143.336

26.144

201.220

post onvoorzien algemeen

1.076.136

0

0

1.076.136

Rioleringsproject Prinsenhof Laagbouw

4.555.500

0

0

4.555.500

Totaal

9.753.636

143.336

26.144

9.584.156

In het UPR zijn 15 uit te voeren rioleringsprojecten opgenomen. De totale omvang van de uitvoeringskosten is geraamd op ca. € 35 miljoen en worden gedekt uit de baten van rioolheffing. In deze kosten zijn ook de kosten voor het herstel van de openbare ruimte begrepen. Eventuele extra kosten voor de verbetering van de openbare ruimte mogen op basis van regelgeving niet gedragen worden uit de baten van rioolheffing. Voor dergelijke (bovengrondse) voorzieningen zal separaat en per rioleringsproject een krediet worden aangevraagd bij de raad.
Zoals aangegeven in de vorige paragraaf wordt verslag gedaan van de de financiële stand van zaken van de in voorbereiding en/of in uitvoering zijnde rioleringsprojecten.

Rioleringsproject Prinsenhof Laagbouw
Deze kosten worden gedekt uit de opbrengsten van rioolheffing. Zoals aangegeven zal de Raad in oktober een voorstel worden voorgelegd voor het beschikaar stellen van een krediet voor het aanpassen en herstellen van de bovengrondse voorzieningen.

Planning

Het overzicht van de planning vindt u als bijlage bij de inhoud van dit project.

Communicatie

Voor de communicatie omtrent het uitvoeringsplan en de te onderscheiden rioolprojecten wordt het gemeentelijk beleid gevolgd. Bij de keuze van de inzet van communicatiemiddelen is een onderscheid in voorlichting (passieve benadering), promotie (actieve aanpak) en participatie (meedenken en/of meedoen) te onderkennen. Meedenken betreft vooral de gewenste inrichting van de openbare ruimte. Meedoen betreft de maatregelen op eigen perceel om een duurzamer watersysteem te realiseren en het totaal goed te laten functioneren. Te denken valt bijv. aan ophogen van de eigen tuin en achterpad, afkoppelen dakwater, plaatsen regenton, infiltratevoorziening en steenbreek.

Voor het uitvoeringsplan gelden de navolgende communicatiedoelen:

  • Het vasthouden en versterken van het maatschappelijk draagvlak, waardoor (in de uitvoeringsfase) begrip is voor hinder en overlast;
  • Alle doelgroepen actief en transparrant informeren over de inhoud en voortgang van de rioolprojecten en ruimte bieden voor inbreng van omgevingskennis met het oog op het bereiken van de maximale kwaliteit.
  • Het realiseren van een optimale inrichting die past bij de bewoners en tegelijkertijd voldoet aan de eisen die gemeente stelt aan de openbare ruimte.
  • Bewoners dragen bij aan een duurzaam watersysteem door maatregelen op eigen terrein te nemen. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van landelijke en regionale informatie.
  • De communicatiekosten maken onderdeel uit van de planbegroting. Mede met een omgevingsmanager en een C-adviseur wordt ingezet op een goede en deugdelijke informatievoorziening. De periodieke C-overleggen en de korte lijnen binnen de organisatie dragen daaraan bij.

Risicomanagement

De rioolprojecten dienen te voldoen aan de overdrachtscriteria van de gemeente die zijn neergelegd in het Handboek Beheer Openbare Ruimte. Zoals voor ieder project geldt, zijn ook de rioolprojecten onderworpen aan verschillende risico’s die het projectresultaat en de kwaliteit kunnen beïnvloeden. Hieronder worden de voornaamste risico’s benoemd. Dit overzicht geldt als basis voor het thans in voorbereidiing zijnde risicodossier. In de eerstvolgende actualisatie van het projectenboek zal worden gerapporteerd over het alsdan beschikbare dossier.

1. Financieel: onvoldoende budget
Vooraf heldere scope bepalen en vastleggen.
Risico’s vertalen in budgetten voor onvoorziene omstandigheden. Periodieke actualisatie van de financiële administratie en meerjarenraming.

2. Technisch: onverwachte situaties bodemgesteldheid, grondwater, funderingen, verleggen van kabels en leidingen, archeologie etc.
Gedegen voorbereiding van rioolprojecten, uitgebreide inventarisatie van de bestaande situatie en tijdig opstarten van onderzoeken.

3. Organisatie: onvoldoende kwaliteit en kwantiteit
Opzetten van een passende organisatie (incl. functiebeschrijvingen en urenramingen). Tussentijds evalueren en zonodig bijstellen. Inhuur van expertise.

4. Vergunningen en besluiten (doorlooptijden)
Projectenplanningen die voorzien in doorlooptijde

5. Omgeving: duurzaam betrokkenen keren zich tegen de projectmaatregelen. Afkalvend draagvlak
Burgerparticipatie inkaderen. Heldere procesafspraken over inspraak. Tijdige communicatie. Inzet vaste omgevingsmanager.

6. Aanbesteding van werken (lange doorlooptijden en contractdiscussies)
Opstellen van inkoopplan voor het doorlopen van efficiënte aanbestedingsprocedures en planrealisatie. Inzet van specialisten.

7. Bestuurlijke besluitvorming
Aanvullende projectbudgetten voor verbetering van de openbare ruimte, anders dan riolering voor zover niet beschikbaar in de bestaande beheerbudgetten.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16