Projecten

Leidschendam Centrum

Project overzicht

Herstructureringsproject voor het historisch centrum van Leidschendam.

Leidschendam Centrum

1 / 5
Afbeelding 1 behorende bij Leidschendam Centrum
2 / 5
Afbeelding 2 behorende bij Leidschendam Centrum
3 / 5
Afbeelding 3 behorende bij Leidschendam Centrum
4 / 5
Afbeelding 4 behorende bij Leidschendam Centrum
5 / 5
Afbeelding 5 behorende bij Leidschendam Centrum

Project locatie

Project status
Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Bouw
Ambtelijk opdrachtgeverHermen Borst
ProjectleiderPaula van der Ark
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversVof Leidschendam Centrum en gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectkarakteristiek
Projectfase
EinddatumAfronding project 2023
Ruimtelijke procedureDiverse omgevingsvergunningen voor de bouwplannen
RisicoprofielFinancieel laag
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
december 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
februari 2022
Besluitvorming

Bouwplan Rijnlandstraat-noord

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

Doelstelling en gewenst resultaat

Het (laten) realiseren van het plan Leidschendam Centrum zoals verwoord in het Masterplan (april 2004, het bestemmingsplan 2005) en de verschillende contracten. De hoofddoelstellingen zijn het versterken van de functionele, ruimtelijke en economische structuur, het verbeteren van de leefbaarheid, kwaliteit, sfeer, uitstraling en imago van het historisch centrum van Leidschendam.

Het historische centrum moet ruimte bieden aan kwalitatief hoogwaardige winkel-, culturele en horeca/uitgaansvoorzieningen naast de gebruikelijke dagelijkse winkels. In plaats van filialisering en uitbreiding van “harde horeca” (snackbars, koffieshops, disco’s, e.d.) wordt hier duidelijk gekozen voor sfeerbepalende en kleinschalige kwaliteitswinkels en hoogwaardige dag- en avondhoreca. Hiervoor is nodig een algehele kwaliteitsverbetering van het woningaanbod (ca 550 nieuwbouwwoningen), de woonomgeving, de openbare ruimte, de mogelijkheden tot ontspanning en culturele activiteiten, de verkeerssituatie en het winkelaanbod (ca 3.000 m2 nieuwbouw).
Het historische centrum moet een duidelijke positionering krijgen ten opzichte van de andere centra in Leidschendam en omstreken.

In dit kader realiseert de Vof Leidschendam Centrum, een publiek private samenwerking, die verantwoordelijk is voor de grondexploitatie en herinrichting van het openbaar gebied. De Vof geeft wel gronden uit aan de ontwikkelende partijen, maar realiseert zelf geen woningen. Dat doen de ontwikkelende partijen in de samenwerking. Nu alleen nog Schouten & de Jong Projectontwikkeling samen met BPD (hierna: SJB). WoonInvest en Vidomes hebben hun sociale programma al gerealiseerd en ING heeft haar rechten overgedragen aan SJB.

Stand van zaken

Plaspoelhaven
De aanleg van de steigers, de speelplaats op de Bolder en het groen worden in het 1e kwartaal 2022 ter hand genomen en opgeleverd.
Er zijn een tweetal voorstellen ontvangen voor de exploitatie van de haven. Besluitvorming daarover wordt verwacht in het 2e kwartaal, evenals over de toewijzing van ligplaatsen.

Bouwplannen
De start bouw van de woningen Schoorlaan is in oktober 2021 aangevangen. De aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwplan Rijnlandstraat-Noord wordt naar verwachting in de gemeenteraad van februari 2022 behandeld. Met betrekking tot dit bouwplan is de formele aankondiging van het verleggen van het ter plaatse geldende recht van weg aan de rechthebbenden toegestuurd. Dit betreft de verlegging van de toegangsweg naar de achtererven van de panden Damlaan 46 t/m 56.

Grondleveringen:
De locatie Leytsche hof wordt momenteel bouwrijp gemaakt en zal begin februari gereed zijn. Vanaf dat moment kan de levering van de grond plaatsvinden en gaat in ieder geval de indexering van de grondprijs weer verder lopen.

Bergingen bij woonboten
Bij de verhuizing van de woonboten vanuit Leidschendam Centrum naar de Starrevaart, zijn in de tuintjes in opdracht van de gemeente bergingen geplaatst. Door verzakkingen van de grond (de damwand ter plaatse voldoet niet) moeten de schuurtjes van betere fundering worden voorzien.
Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de vervanging van de damwand ter plaatse door het Hoogheemraadschap van Rijnland. In afwachting daarvan is het hang en sluitwerk van deze schuurdeuren in opdracht van de gemeente gerepareerd.

Juridische procedures
Er lopen momenteel geen juridische procedures.

Woningmarkt
De verkoop van woningen valt buiten de scope van de Vof.
Op 18 januari 2022 is de verkoop gestart van de koopwoningen Leytsche Hof.

SJB zal nog de volgende woningen in verkoop brengen:

  • Rijnlandstraat-Noord: 13 eengezinswoningen en 25 appartementen (tijdstip nog onbekend)
  • Damlaan: meerdere appartementen (tijdstip nog onbekend)

Economische aangelegenheden
Geen

Scopewijzigingen
Geen

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Investering ligplaatsenhaven Leidschendam Centrum

456.000

174.142

0

281.858

Herstelkosten bergingen Starrevaartpad

45.000

3.531

41.469

Totaal

501.000

177.673

0

323.327

Financiële afwikkeling tussen gemeente en Vof
In opdracht van de Vof heeft de gemeente gronden verworven in het gebied. Daarnaast draagt de Vof in opdracht van de gemeente zorg voor het woon- en bouwrijp maken van deze gronden. De boekwaarden van deze gronden, inclusief de bijkomende kosten, staan daarom op de balans van de gemeente. Hier tegenover staat een schuld van de gemeente aan de Vof in de vorm van een door de Vof aan de gemeente verstrekte geldlening. De gemeente verkoopt in delen de gronden aan de Vof. De opbrengsten uit deze verkopen worden gebruikt om de lening af te lossen. Aan het einde van het project is de lening geheel afgelost met de verkoopopbrengsten. De grondexploitatie van de Vof is onlangs vastgesteld, deze heeft een licht positief resultaat.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

2e fase aanleg Plaspoelhaven

2021

oplevering 1e kwartaal 2022

gronduitgifte Rijnlandstraat-Noord

na omgevingsvergunning voor het bouwplan

Directie Vof jan 2020

gronduitgifte Leytsche Hof

uitstel verleend tot februari 2022

Directie Vof sept 2021

niet tijdig bouwrijp

start 2e fase herinrichting Schoorlaan

na oplevering woningbouw 2022

mei 2022 onthulling kunstwerk op brug Plaspoelhaven

aanleg steigers ligplaatsen

maart 2022

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

diverse bewonersbrieven over werkzaamheden haven en bouwrijpmaken Leytsche hof

omwonenden

eind 2021 is een webpagina gelanceerd voor de ligplaatsenhaven op "In gesprek met LV"

belangstellenden

Informatie over werkzaamheden van de Vof wordt verspreid via de digitale nieuwsbrief van de gemeente en zonodig via huis aan huis berichten.
Er is een projectpagina gemaakt over de Plaspoelhaven op www.lv.nl/plaspoelhaven

Aansturing en beheersing van het project
Samenwerking
Voor het herstructureringsproject is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Schouten & de Jong Bouwfonds (SJB), ING, WoonInvest en Vidomes en de Vof Leidschendam centrum (vof). De rechten in de Samenwerking van zowel ING als WoonInvest zijn overgedragen aan SJB. Bouwfonds heeft een naamswijziging ondergaan en heet tegenwoordig BPD. De Vof bestaat uit de gemeente en SJB en is verantwoordelijk voor de uitgifte van gronden aan de marktpartijen en de volledige herinrichting van het openbaar gebied. De marktpartijen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de nieuwbouw in het centrum.

Vof Leidschendam Centrum
Besluitvorming vindt plaats door de Vof-directie, waarin de drie vennoten (gemeente, Schouten De Jong Projectontwikkeling en BPD) elk een vertegenwoordiger in hebben. Voorbereiding van besluiten in de directie vindt plaats in o.a de werkgroep financiën en het Managementteam van de Vof. Het Managementteam vormt het dagelijks bestuur van de Vof en bestaat uit de projectmanager van de gemeente, de projectleider openbare ruimte (eveneens van de gemeente) en een projectmanager vanuit de ontwikkelingscombinatie Schouten de Jong/BPD.

Risicomanagement

Er is geen sprake van grote risico’s. Mogelijk kleine risico’s kunnen zich nog voordoen met betrekking tot archeologie. Ook kunnen tegenvallers in de uitvoering tot extra plankosten leiden. In de VOF grondexploitatie zit echter nog voldoende “onvoorzien” om dit op te vangen. Er moeten nog grote investeringen in het openbaar gebied gedaan worden.

Door vertraging in de bouwplannen en oplevering van de nieuwbouw, loopt de herinrichting van de openbare ruimte vertraging op.

Deze pagina is gebouwd op 02/24/2022 15:42:33 met de export van 02/24/2022 13:10:49