Projecten

Leidschendam Centrum

Project overzicht

Herstructureringsproject voor het historisch centrum van Leidschendam.

Leidschendam Centrum

1 / 5
Afbeelding 1 behorende bij Leidschendam Centrum
2 / 5
Afbeelding 2 behorende bij Leidschendam Centrum
3 / 5
Afbeelding 3 behorende bij Leidschendam Centrum
4 / 5
Afbeelding 4 behorende bij Leidschendam Centrum
5 / 5
Afbeelding 5 behorende bij Leidschendam Centrum

Project locatie

Project status
Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Bouw
Ambtelijk opdrachtgeverHermen Borst
Programma-managerPaula van der Ark
ProgrammaEconomie
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversVof Leidschendam Centrum en gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectkarakteristiek
Projectfase
EinddatumAfronding project 2023
Ruimtelijke procedureDiverse omgevingsvergunningen voor de bouwplannen
RisicoprofielFinancieel laag
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
november 2020
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming

besluit parkeergarage Rijnlandstraat-Noord

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen:

Er wordt gestart met de werkzaamheden aan de Plaspoelhaven. Voor het bouwplan Rijnlandstraat-Noord is een omgevingsvergunning aangevraagd. In dit bouwplan is ook de openbare ondergrondse parkeergarage opgenomen.

Doelstelling en gewenst resultaat

Het (laten) realiseren van het plan Leidschendam Centrum zoals verwoord in het Masterplan (april 2004, het bestemmingsplan 2005) en de verschillende contracten. De hoofddoelstellingen zijn het versterken van de functionele, ruimtelijke en economische structuur, het verbeteren van de leefbaarheid, kwaliteit, sfeer, uitstraling en imago van het historisch centrum van Leidschendam.

Het historische centrum moet ruimte bieden aan kwalitatief hoogwaardige winkel-, culturele en horeca/uitgaansvoorzieningen naast de gebruikelijke dagelijkse winkels. In plaats van filialisering en uitbreiding van “harde horeca” (snackbars, koffieshops, disco’s, e.d.) wordt hier duidelijk gekozen voor sfeerbepalende, kleinschalige, kwaliteitswinkels en hoogwaardige dag- en avondhoreca. Hiervoor is nodig een algehele kwaliteitsverbetering van het woningaanbod (ca 550 nieuwbouwwoningen), de woonomgeving, de openbare ruimte, de mogelijkheden tot ontspanning en culturele activiteiten, de verkeerssituatie en het winkelaanbod (ca 3.000 m2 nieuwbouw). Het historische centrum moet een duidelijke positionering krijgen ten opzichte van de andere centra in Leidschendam en omstreken.

In dit kader realiseert de Vof Leidschendam Centrum, een publiek private samenwerking, die verantwoordelijk is voor de grondexploitatie en herinrichting van het openbaar gebied. De Vof geeft wel gronden uit aan de ontwikkelende partijen, maar realiseert zelf geen woningen. Dat doen de ontwikkelende partijen in de samenwerking. Nu alleen nog Schouten & de Jong Projectontwikkeling samen met BPD (hierna: SJB). WoonInvest en Vidomes hebben hun sociale programma al gerealiseerd en ING heeft haar rechten overgedragen aan SJB.

Stand van zaken

Openbare ruimte en ligplaatsen
In week 23 is gestart  met de 2e fase van de werkzaamheden Plaspoelhaven. gestart wordt met rioolwerkzaamheden aan de Bolder. Na bouwvak gaan de werkzaamheden verder met uitgraven van het water, de aanleg steigers de Fiets-voetgangersbrug, speelterrein op de Bolder ed.. De ophaalbrug bij de Vliet wordt later vervangen en voorzien van een semi-automatische bediening. Het is nog niet zeker of deze nog voor het nieuwe vaarseizoen kan worden aangebracht.

Bouwplannen
Start bouw van de woningen Schoorlaan staat gepland voor oktober. Het bouwplan wordt naar verwachting in de raad van juli behandeld en kan daarna in procedure.
Voor het bouwplan Rijnlandstraat-Noord is inmiddels ook een omgevingsvergunning aangevraagd. Dit bouwplan bevat nu ook de openbare ondergrondse parkeergarage.

Kunstwerk op de brug
Het kunstwerk is in brons gegoten en zo ver mogelijk afgewerkt. Zodra de fiets-voetgangersbrug over de Plaspoelhaven is geplaatst, zal ook het kunstwerk worden aangebracht, naar verwachting 3e kwartaal dit jaar.

Bergingen bij woonboten
Bij de verhuizing van de woonboten vanuit Leidschendam Centrum naar de Starrevaart, zijn in de tuintjes in opdracht van de gemeente bergingen geplaatst.  In 2020 heeft een extern bureau de verzakkingen gemonitord. Begin dit jaar is daarover een rapportage opgesteld. Over de uitvoering van herstelwerkzaamheden zal nog overleg met de bewoners plaatsvinden.

Juridische procedures
Er lopen momenteel geen juridische procedures.

Woningmarkt
De verkoop van woningen valt buiten de scope van de Vof.

SJB zal  nog de volgende woningen in verkoop brengen:

  • Rijnlandstraat-Noord: 13 eengezinswoningen en 25 appartementen (tijdstip nog onbekend)
  • Leytsche Hof: ca 150 woningen (tijdstip nog onbekend)
  • Damlaan: meerdere appartementen (tijdstip nog onbekend)

Economische aangelegenheden
Geen

Scopewijzigingen
Geen

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Investering ligplaatsenhaven Leidschendam Centrum

456.000

0

0

456.000

herstelkosten bergingen Starrevaartpad

45.000

0

0

45.000

Totaal

501.000

0

0

501.000

Financiële afwikkeling tussen gemeente en Vof
n opdracht van de Vof heeft de gemeente gronden verworven in het gebied. Daarnaast draagt de Vof in opdracht van de gemeente zorg voor het woon- en bouwrijp maken van deze gronden. De boekwaarden van deze gronden, inclusief de bijkomende kosten, staan daarom op de balans van de gemeente. Hier tegenover staat een schuld van de gemeente aan de Vof in de vorm van een door de Vof aan de gemeente verstrekte geldlening. De gemeente verkoopt in delen de gronden aan de Vof. De opbrengsten uit deze verkopen worden gebruikt om de lening af te lossen. Aan het einde van het project is de lening geheel afgelost met de verkoopopbrengsten. De grondexploitatie van de Vof is onlangs vastgesteld, deze heeft een licht positief resultaat.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

2e fase aanleg Plaspoelhaven

2021

Aanvang nu 2e kwartaal 2021

gronduitgifte Schoorlaan G2 fase 2

uitstel verleend tot juni 2021

Directie Vof maart 2021

Aanvang nu 2e kwartaal 2021

gronduitgifte Rijnlandstraat-Noord

na omgevingsvergunning voor het bouwplan

Directie Vof jan 2020

voor eind mei 2021 moet een aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend

gronduitgifte Leytsche Hof

uitstel verleend tot december 2021

Directie Vof jan 2020

start 2e fase herinrichting Schoorlaan

2020

De start is afhankelijk van de oplevering van de woningbouw.

Communicatie

Informatie over werkzaamheden van de Vof wordt verspreid via de digitale nieuwsbrief van de gemeente en zonodig via huis aan huis berichten.

Aansturing en beheersing van het project
Samenwerking
Voor het herstructureringsproject is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Schouten & de Jong Bouwfonds (SJB), ING, WoonInvest en Vidomes en de Vof Leidschendam centrum (vof). De rechten in de Samenwerking van zowel ING als WoonInvest zijn overgedragen aan SJB. Bouwfonds heeft een naamswijziging ondergaan en heet tegenwoordig BPD. De Vof bestaat uit de gemeente en SJB en is verantwoordelijk voor de uitgifte van gronden aan de marktpartijen en de volledige herinrichting van het openbaar gebied. De marktpartijen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de nieuwbouw in het centrum.

Vof Leidschendam Centrum
Besluitvorming vindt plaats door de Vof-directie, waarin de drie vennoten (gemeente, Schouten De Jong Projectontwikkeling en BPD) elk een vertegenwoordiger in hebben. Voorbereiding van besluiten in de directie vindt plaats in o.a de werkgroep financiën en het Managementteam van de Vof. Het Managementteam vormt het dagelijks bestuur van de Vof en bestaat uit de projectmanager van de gemeente, de projectleider openbare ruimte (eveneens van de gemeente) en een projectmanager vanuit de ontwikkelingscombinatie Schouten de Jong/BPD.

Risicomanagement

Er is geen sprake van grote risico’s. Mogelijk kleine risico’s kunnen zich nog voordoen met betrekking tot archeologie. Ook kunnen tegenvallers in de uitvoering tot extra plankosten leiden. In de VOF grondexploitatie zit echter nog voldoende “onvoorzien” om dit op te vangen. Er moeten nog grote investeringen in het openbaar gebied gedaan worden.

Door vertraging in de bouwplannen en oplevering van de nieuwbouw, loopt de herinrichting van de openbare ruimte vertraging op.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16