Projecten

Leidschendam Centrum

Project overzicht

Herstructureringsproject voor het historisch centrum van Leidschendam.

Leidschendam Centrum

1 / 5
Afbeelding 1 behorende bij Leidschendam Centrum
2 / 5
Afbeelding 2 behorende bij Leidschendam Centrum
3 / 5
Afbeelding 3 behorende bij Leidschendam Centrum
4 / 5
Afbeelding 4 behorende bij Leidschendam Centrum
5 / 5
Afbeelding 5 behorende bij Leidschendam Centrum

Project locatie

Project status
Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Bremer
Ambtelijk opdrachtgeverHermen Borst
ProjectleiderPaula van der Ark
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversVof Leidschendam Centrum en gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectkarakteristiek
Projectfase
EinddatumAfronding project 2024
Ruimtelijke procedureDiverse omgevingsvergunningen voor de bouwplannen
RisicoprofielFinancieel laag
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
februari 2022
Volgende raads-/commissiebehandeling
1e kwartaal 2023
Besluitvorming

Bouwplan Rijnlandstraat-noord / bouwplan Damlaan

Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

Het ligplaatsenbeleid is vastgesteld (2627) - zie verder stand van zaken

Locatie Leytsche hof is in juni 2022 geleverd aan SJB en de voorbereidende bouwwerkzaamheden zijn in september 2022 gestart.

Doelstelling en gewenst resultaat

Het (laten) realiseren van het plan Leidschendam Centrum zoals verwoord in het Masterplan (april 2004, het bestemmingsplan 2005) en de verschillende contracten. De hoofddoelstellingen zijn het versterken van de functionele, ruimtelijke en economische structuur, het verbeteren van de leefbaarheid, kwaliteit, sfeer, uitstraling en imago van het historisch centrum van Leidschendam.

Het historische centrum moet ruimte bieden aan kwalitatief hoogwaardige winkel-, culturele en horeca/uitgaansvoorzieningen naast de gebruikelijke dagelijkse winkels. In plaats van filialisering en uitbreiding van “harde horeca” (snackbars, koffieshops, disco’s, e.d.) wordt hier duidelijk gekozen voor sfeerbepalende en kleinschalige kwaliteitswinkels en hoogwaardige dag- en avondhoreca. Hiervoor is nodig een algehele kwaliteitsverbetering van het woningaanbod (ca 550 nieuwbouwwoningen), de woonomgeving, de openbare ruimte, de mogelijkheden tot ontspanning en culturele activiteiten, de verkeerssituatie en het winkelaanbod (ca 3.000 m2 nieuwbouw).
Het historische centrum moet een duidelijke positionering krijgen ten opzichte van de andere centra in Leidschendam en omstreken.

In dit kader realiseert de Vof Leidschendam Centrum, een publiek private samenwerking, die verantwoordelijk is voor de grondexploitatie en herinrichting van het openbaar gebied. De Vof geeft wel gronden uit aan de ontwikkelende partijen, maar realiseert zelf geen woningen. Dat doen de ontwikkelende partijen in de samenwerking. Nu alleen nog Schouten & de Jong Projectontwikkeling samen met BPD (hierna: SJB). WoonInvest en Vidomes hebben hun sociale programma al gerealiseerd en ING heeft haar rechten overgedragen aan SJB.

Stand van zaken

Plaspoelhaven
In het 1e kwartaal 2022 zijn de steigers voor de ligplaatsen, de speelplaats op de Bolder en het groen aangelegd.
Rond de aangelegde speeltuin zijn zorgen over de veiligheid vanwege het water aan beide zijden van de speeltuin. Om deze reden is de speeltuin nog niet opgeleverd en nog niet formeel opengesteld. De gemeente wil eerst hekken plaatsen aan de waterzijdes.

Ligplaatsen
Ook de steigers voor de ligplaatsen zijn nog niet opgeleverd, omdat bij de aanleg van de bijbehorende meerpalen bleek dat er veel betonpuin in de haven ligt. Hierdoor konden niet alle meerpalen worden geplaatst. Hiervoor wordt nog een andere oplossing gezocht. Op 30 augustus 2022 heeft het college het toewijzingsbeleid vastgesteld voor de verhuur van de ligplaatsen. Besloten is om geen plekken meer te verkopen en alles voor verhuur ter beschikking te stellen aan de toekomstige exploitant. Tot 1 oktober 2022 konden  belangstellenden die in het aangewezen toewijzingsgebied wonen zich nog aanmelden voor een ligplaats. In oktober 2022 zal door een notaris via loting de volgorde van de wachtlijst worden bepaald. Zie voor meer informatie
www.lv.nl/ligplaatsen.
Besluitvorming over de exploitatie wordt verwacht in het 4e kwartaal. Toewijzing van de ligplaatsen zal daarna (1e kwartaal 2023) plaatsvinden door de exploitant.

Voorzieningen ligplaatsenhaven en ophaalbrug
In de haven zullen stroompunten worden aangelegd, een waterinnamepunt en vuilwater afvoer punt. Opdracht is gegeven voor de aanleg van deze voorzieningen. Besloten is de ophaalbrug niet integraal te vervangen, maar aan te passen en te voorzien van veiligheidsmaatregelen, waaronder slagbomen. Onzeker is of deze werkzaamheden voor het nieuwe vaarseizoen gereed zullen zijn.

Bouwplannen
De woningen Schoorlaan worden vanaf oktober 2022 opgeleverd. In de raadsvergadering van februari 2022 is een motie aangenomen om te onderzoeken of het bouwplan Rijnlandstraat-Noord kan worden aangepast. Daar wordt momenteel aan gewerkt. In enkele bijeenkomsten met omwonenden en belanghebbenden is daarvoor de input opgehaald, die momenteel verwerkt wordt in een aangepast plan. Vervolgens wordt dit aangepaste plan medio oktober 2022 weer met de omwonenden besproken. Dit plan zal naar verwachting pas 1e kwartaal 2023 weer in de raad worden behandeld. De start bouw van het bouwplan Leytsche hof staat gepland voor september 2022.
Op donderdag 22 september 2022 heeft  Schouten & de Jong vastgoedontwikkeling een participatiebijeenkomst gehouden, waarin de eerste plannen voor de locatie Damlaan – Rijnlandstraat (voormalig postkantoor en achtergelegen nummercentrale) zijn gepresenteerd aan de omgeving en input is opgehaald.

Grondleveringen:
De locatie Leytsche hof is in juni 2022 geleverd aan SJB en de voorbereidende bouwwerkzaamheden zijn in september 2022 gestart.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Investering ligplaatsenhaven Leidschendam Centrum    1)

459.980

177.607

55.750

226.623

Herstelkosten bergingen Starrevaartpad    2)

45.000

3.531

0

41.469

Totaal

504.980

181.138

55.750

268.092

Toelichting op de cijfers
1. De raad heeft met het vaststellen van de Nota van Wijziging bij de begroting 2021-2024 (november 2020) een krediet beschikbaar gesteld van € 456.000 voor een aantal kosten in het kader van de ligplaatsenhaven Leidschendam centrum (realisatie stalen brug, semi – automatische bediening en aanlegsteigers e.d.).
Aanpassingen van de kredieten
Bij de 1e en 2e tussentijdse rapportages (Turap) 2022 zijn aanpassingen op de beschikbaar gestelde kredieten voorgesteld. Zo wordt de huidige brug niet vervangen door een nieuwe stalen brug; de kosten van de aanlegsteigers vallen hoger uit (onder andere door toepassing van meer duurzame materialen), de kosten van de stroomvoorziening vallen hoger uit door meer aansluitpunten en tot slot vallen de kosten van aanpassingen aan de bestaande brug lager uit dan de volledige vervanging van de brug met semi – automatische bediening. Als gevolg van deze aanpassingen wordt het krediet na vaststelling van de 2e Turap verlaagd naar € 410.000.
2. De extra kosten voor de aanpak van de verzakking van bergingen bij de verplaatste woonboten bij de Starrevaart, zijn opgenomen in de 1e Turap 2021. De werkzaamheden om de verzakkingen aan te pakken kunnen pas in 2023 uitgevoerd worden.

Financiële afwikkeling tussen gemeente en Vof
In opdracht van de Vof heeft de gemeente gronden verworven in het gebied. Daarnaast draagt de Vof in opdracht van de gemeente zorg voor het woon- en bouwrijp maken van deze gronden. De boekwaarden van deze gronden, inclusief de bijkomende kosten, staan daarom op de balans van de gemeente. Hier tegenover staat een schuld van de gemeente aan de Vof in de vorm van een door de Vof aan de gemeente verstrekte geldlening. De gemeente verkoopt in delen de gronden aan de Vof. De opbrengsten uit deze verkopen worden gebruikt om de lening af te lossen. Aan het einde van het project is de lening geheel afgelost met de verkoopopbrengsten. De grondexploitatie van de Vof is onlangs vastgesteld, deze heeft een licht positief resultaat.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

2e fase aanleg Plaspoelhaven

2021

oplevering 4e kwartaal 2022

gronduitgifte Rijnlandstraat-Noord

na omgevingsvergunning voor het bouwplan

Directie Vof jan 2020

gronduitgifte Leytsche Hof

uitstel verleend tot februari 2022

Directie Vof sept 2021

in juni 2022 geleverd

start 2e fase herinrichting Schoorlaan

na oplevering woningbouw 2022

mei 2022 onthulling kunstwerk op brug Plaspoelhaven

 september / oktober 2022

aanleg steigers ligplaatsen

maart 2022

aangelegd, nog restwerkzaamheden nodig

besluit over exploitatie ligplaatsen

4e kwartaal 2022/ 1e kwartaal 2023

aanleg voorzieningen (stroom, water, vuilwaterpunt)

1e helft 2023

aanpassing ophaalbrug

1e helft 2023

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

diverse bewonersbrieven over werkzaamheden haven en bouwrijpmaken Leytsche hof

omwonenden

eind 2021 is een webpagina gelanceerd voor de ligplaatsenhaven op "In gesprek met LV"

belangstellenden

begin september 2022, informatie over besluit Toewijzingsbeleid verhuur ligplaatsen

omwonenden, belangstellenden, indieners inspraakreactie

22 september 2022, participatiebijeenkomst  locatie Damlaan – Rijnlandstraat

omwonenden / belangstellenden

medio oktober 2022, participatiebijeenkomst Bouwplan Rijnlandstraat-Noord

direct omwonenden/ belanghebbenden

Informatie over werkzaamheden van de Vof wordt verspreid via de digitale nieuwsbrief van de gemeente en zonodig via huis aan huis berichten.
Er is een projectpagina gemaakt over de Plaspoelhaven op www.lv.nl/plaspoelhaven

Aansturing en beheersing van het project
Samenwerking
Voor het herstructureringsproject is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Schouten & de Jong Bouwfonds (SJB), ING, WoonInvest en Vidomes en de Vof Leidschendam centrum (vof). De rechten in de Samenwerking van zowel ING als WoonInvest zijn overgedragen aan SJB. Bouwfonds heeft een naamswijziging ondergaan en heet tegenwoordig BPD. De Vof bestaat uit de gemeente en SJB en is verantwoordelijk voor de uitgifte van gronden aan de marktpartijen en de volledige herinrichting van het openbaar gebied. De marktpartijen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de nieuwbouw in het centrum.

Vof Leidschendam Centrum
Besluitvorming vindt plaats door de Vof-directie, waarin de drie vennoten (gemeente, Schouten De Jong Projectontwikkeling en BPD) elk een vertegenwoordiger in hebben. Voorbereiding van besluiten in de directie vindt plaats in o.a de werkgroep financiën en het Managementteam van de Vof. Het Managementteam vormt het dagelijks bestuur van de Vof en bestaat uit de projectmanager van de gemeente, de projectleider openbare ruimte (eveneens van de gemeente) en een projectmanager vanuit de ontwikkelingscombinatie Schouten de Jong/BPD.

Risicomanagement

Er is geen sprake van grote risico’s. Mogelijk kleine risico’s kunnen zich nog voordoen met betrekking tot archeologie. Ook kunnen tegenvallers in de uitvoering tot extra plankosten leiden. In de VOF grondexploitatie zit echter nog voldoende “onvoorzien” om dit op te vangen. Er moeten nog grote investeringen in het openbaar gebied gedaan worden.

Door vertraging in de bouwplannen en oplevering van de nieuwbouw, loopt de herinrichting van de openbare ruimte vertraging op.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 15:21:48 met de export van 11/10/2022 14:32:36