Projecten

Leidschendam Centrum

Project overzicht

Herstructureringsproject voor het historisch centrum van Leidschendam.

Leidschendam Centrum

1 / 5
Afbeelding 1 behorende bij Leidschendam Centrum
2 / 5
Afbeelding 2 behorende bij Leidschendam Centrum
3 / 5
Afbeelding 3 behorende bij Leidschendam Centrum
4 / 5
Afbeelding 4 behorende bij Leidschendam Centrum
5 / 5
Afbeelding 5 behorende bij Leidschendam Centrum

Project locatie

Project status

Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Belt
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Vof Leidschendam Centrum en gemeente Leidschendam-Voorburg

Projectkarakteristiek

Projectfase
Einddatum
Afronding project 2024/2025
Ruimtelijke procedure
Diverse omgevingsvergunningen voor de bouwplannen
Risicoprofiel
Financieel laag

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
februari 2022
Volgende raads-/commissiebehandeling
2e helft 2023
Besluitvorming

Bouwplan Rijnlandstraat-noord / bouwplan Damlaan

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

Er is een huur- en exploitatieovereenkomst gesloten met Stichting Plaspoelhaven, voor het beheer van de ligplaatsen in de Plaspoelhaven. De haven wordt naar verwachting op 1 april 2023 in gebruik genomen.

De woningen Schoorlaan zijn eind december 2022 opgeleverd en de werkzaamheden voor de herinrichting Schoorlaan en de aanleg van de gracht zijn aangevangen, maar hebben enige vertraging opgelopen. Oplevering verwacht week 19.

Door de vertraging vanwege aanvullende participatie van het bouwplan Rijnlandstraat-noord, vindt de afronding van het project mogelijk pas in 2025 plaats.

Doelstelling en gewenst resultaat

Het (laten) realiseren van het plan Leidschendam Centrum zoals verwoord in het Masterplan (april 2004, het bestemmingsplan 2005) en de verschillende contracten. De hoofddoelstellingen zijn het versterken van de functionele, ruimtelijke en economische structuur, het verbeteren van de leefbaarheid, kwaliteit, sfeer, uitstraling en imago van het historisch centrum van Leidschendam.

Het historische centrum moet ruimte bieden aan kwalitatief hoogwaardige winkel-, culturele en horeca/uitgaansvoorzieningen naast de gebruikelijke dagelijkse winkels. In plaats van filialisering en uitbreiding van “harde horeca” (snackbars, koffieshops, disco’s, e.d.) wordt hier duidelijk gekozen voor sfeerbepalende en kleinschalige kwaliteitswinkels en hoogwaardige dag- en avondhoreca. Hiervoor is nodig een algehele kwaliteitsverbetering van het woningaanbod (ca 550 nieuwbouwwoningen), de woonomgeving, de openbare ruimte, de mogelijkheden tot ontspanning en culturele activiteiten, de verkeerssituatie en het winkelaanbod (ca 3.000 m2 nieuwbouw).
Het historische centrum moet een duidelijke positionering krijgen ten opzichte van de andere centra in Leidschendam en omstreken.

In dit kader realiseert de Vof Leidschendam Centrum, een publiek private samenwerking, die verantwoordelijk is voor de grondexploitatie en herinrichting van het openbaar gebied. De Vof geeft wel gronden uit aan de ontwikkelende partijen, maar realiseert zelf geen woningen. Dat doen de ontwikkelende partijen in de samenwerking. Nu alleen nog Schouten & de Jong Projectontwikkeling samen met BPD (hierna: SJB). WoonInvest en Vidomes hebben hun sociale programma al gerealiseerd en ING heeft haar rechten overgedragen aan SJB.

Stand van zaken

Plaspoelhaven
In februari 2023 zijn de hekken rond de speelplaats aan de Bolder geplaatst. De aannemer moet verder enkele opleverpunten herstellen, alvorens het werk formeel zal worden overgedragen van de Vof aan de gemeente.
Op 2 november 2022 heeft de feestelijke onthulling plaatsgevonden van het kunstwerk op de fiets- voetgangersbrug. Als ook de verlichting in het kunstwerk is aangebracht, zal dit in beheer worden overgedragen aan de gemeente.

Ligplaatsen
Omdat niet alle meerpalen konden worden aangebracht, worden eind april 2023 nog vier drijvende steigers aangebracht in de haven. Verder heeft de gemeente op 23 januari 2023 een huur- en exploitatieovereenkomst gesloten met Stichting Plaspoelhaven, voor het beheer van de ligplaatsen in de Plaspoelhaven. De stichting is nu, op basis van de door de notaris vastgestelde loting, de ligplaatsen aan het toewijzen. De haven wordt naar verwachting op 1 april 2023 in gebruik genomen. Zie voor meer informatie
www.lv.nl/plaspoelhaven.

Voorzieningen ligplaatsenhaven en ophaalbrug
In de haven zullen stroompunten worden aangelegd, een waterinnamepunt en vuilwater afvoer punt. Opdracht is gegeven voor de aanleg van deze voorzieningen. Besloten is de ophaalbrug niet integraal te vervangen, maar aan te passen en te voorzien van veiligheidsmaatregelen, waaronder slagbomen. Het is de bedoeling dat de vaarrecreanten deze brug zelf kunnen gaan bedienen. Omdat de daarvoor noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen niet tijdig gereed zijn, is voor de periode vanaf 1 april t/m de zomervakantie een brugwachter ingehuurd, die op venstertijden de brug zal bedienen.

Bouwplannen
De woningen Schoorlaan zijn eind december 2022 opgeleverd.
De participatie rond de aanpassingen van het bouwplan Rijnlandstraat-Noord loopt nog. Naar verwachting kan het aangepaste plan in april/mei aan omwonenden worden gepresenteerd. Behandeling in de gemeenteraad zal pas plaatsvinden in de 2e helft van 2023.
De plannen voor de locatie Damlaan lopen min of meer gelijk op met die van de Rijnlandstraat.

Herinrichting Schoorlaan
In aansluiting op de oplevering van de nieuwbouw is eind december een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden Schoorlaan en is in januari daadwerkelijk gestart met de herinrichting. Ten behoeve van de bereikbaarheid van de nieuwbouwwoningen bij het inhuizen, is een fasering opgesteld, waarbij de bewoners in overleg met de aannemer eerst gebruik konden maken van de bouwweg en na de aanleg van de bruggen van het bouwterrein op de Schoorlaan zelf. Door problemen met een damwand, heeft het werk in februari enkele weken stilgelegen. Oplevering naar verwachting in week 19.

Grondleveringen
De eerstvolgende grondlevering betreft het bouwplan Rijnlandstraat-noord. Deze grondlevering zal plaatsvinden nadat een bruikbare bouwvergunning is verkregen voor het aangepaste bouwplan.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Investering ligplaatsenhaven Leidschendam Centrum

459.980

277.506

126.406

56.068

Herstelkosten bergingen Starrevaartpad

45.000

3.531

0

41.469

Totaal

504.980

281.037

126.406

97.537

Financiële afwikkeling tussen gemeente en Vof
In opdracht van de Vof heeft de gemeente gronden verworven in het gebied. Daarnaast draagt de Vof in opdracht van de gemeente zorg voor het woon- en bouwrijp maken van deze gronden. De boekwaarden van deze gronden, inclusief de bijkomende kosten, staan daarom op de balans van de gemeente. Hier tegenover staat een schuld van de gemeente aan de Vof in de vorm van een door de Vof aan de gemeente verstrekte geldlening. De gemeente verkoopt in delen de gronden aan de Vof. De opbrengsten uit deze verkopen worden gebruikt om de lening af te lossen. Aan het einde van het project is de lening geheel afgelost met de verkoopopbrengsten. De grondexploitatie van de Vof is onlangs vastgesteld, deze heeft een licht positief resultaat.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

2e fase aanleg Plaspoelhaven

oplevering 4e kwartaal 2022

nog restpunten, dan overdracht

gronduitgifte Rijnlandstraat-Noord

na omgevingsvergunning voor het bouwplan

Directie Vof jan 2020

oplevering 2e fase herinrichting Schoorlaan

1e kwartaal 2023

kort stilgelegen 3 weken vertraging

oplevering steigers / ligplaatsen

4e kwartaal 2022

wordt voor 1 april 2023

onthulling kunstwerk op brug Plaspoelhaven

 2 november 2022

aanleg 4 drijvende steigers

eind april 2023

aangelegd, nog restwerkzaamheden nodig

besluit over exploitatie ligplaatsen

4e kwartaal 2022/ 1e kwartaal 2023

 januari 2023

aanleg voorzieningen (stroom, water, vuilwaterpunt)

1e helft 2023

aanpassing ophaalbrug

1e helft 2023

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

dec 2022 Bewonersbrief fasering werkzaamheden Schoorllaan

omwonenden

dec 2022   Informatie over resultaat loting ligplaatsen

Inschrijvers ligplaats

april / mei 2023 omgevingsbijeenkomst Rijnlandstraat-noord

omwonenden / belangstellenden /belangstellenden

 ja

april / mei 2023 omgevingsbijeenkomst Bouwplan Damlaan

omwonenden / belangstellenden /belangstellenden

ja

Informatie over werkzaamheden van de Vof wordt verspreid via de digitale nieuwsbrief van de gemeente en zonodig via huis aan huis berichten.
Er is een projectpagina gemaakt over de Plaspoelhaven op www.lv.nl/plaspoelhaven

Aansturing en beheersing van het project
Samenwerking
Voor het herstructureringsproject is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Schouten & de Jong Bouwfonds (SJB), ING, WoonInvest en Vidomes en de Vof Leidschendam centrum (vof). De rechten in de Samenwerking van zowel ING als WoonInvest zijn overgedragen aan SJB. Bouwfonds heeft een naamswijziging ondergaan en heet tegenwoordig BPD. De Vof bestaat uit de gemeente en SJB en is verantwoordelijk voor de uitgifte van gronden aan de marktpartijen en de volledige herinrichting van het openbaar gebied. De marktpartijen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de nieuwbouw in het centrum.

Vof Leidschendam Centrum
Besluitvorming vindt plaats door de Vof-directie, waarin de drie vennoten (gemeente, Schouten De Jong Projectontwikkeling en BPD) elk een vertegenwoordiger in hebben. Voorbereiding van besluiten in de directie vindt plaats in o.a de werkgroep financiën en het Managementteam van de Vof. Het Managementteam vormt het dagelijks bestuur van de Vof en bestaat uit de projectmanager van de gemeente, de projectleider openbare ruimte (eveneens van de gemeente) en een projectmanager vanuit de ontwikkelingscombinatie Schouten de Jong/BPD.

Risicomanagement

Er is geen sprake van grote risico’s. Mogelijk kleine risico’s kunnen zich nog voordoen met betrekking tot archeologie. Ook kunnen tegenvallers in de uitvoering tot extra plankosten leiden. In de VOF grondexploitatie zit echter nog voldoende “onvoorzien” om dit op te vangen. Er moeten nog grote investeringen in het openbaar gebied gedaan worden.

Door vertraging in de bouwplannen en oplevering van de nieuwbouw, loopt de herinrichting van de openbare ruimte vertraging op.

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2023 13:43:31 met de export van 05/10/2023 13:22:15